Placówka dla osób bezdomnych przy ul. Nieświeskiej

Placówka dla osób bezdomnych przy ul. Nieświeskiej

Inwestycja znajduje się na terenie dzielnicy Targówek i polega na zaprojektowaniu, budowie i wyposażeniu nowego budynku noclegowni z ogrzewalnią dla osób doświadczających bezdomności z towarzyszącą zabudową i zagospodarowaniem terenu.

Placówka zostanie podzielona na dwie części i pomieści łącznie 150 osób. Budynek noclegowni przeznaczony będzie dla 100 osób – 20 kobiet, 80 mężczyzn oraz dla 50 osób w części ogrzewalni. Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wyniesie blisko 1000 m². Budynek zostanie wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjne, c.o., c.w.u, wentylację grawitacyjną i mechaniczną, elektryczną oraz niskoprądową. Obiekt zostanie przystosowany do użytku przez osoby niepełnosprawne w oparciu o wymagania określone w „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” a także „Standardy dostępności dla m.st. Warszawy”.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną także dojścia i dojazdy do budynku, parking, altana śmietnikowa, ogrodzenie terenu oraz niezbędna infrastruktura techniczna. Posadzona zostanie nowa zieleń.

WYKONAWCA

Drozda Contruction

TERMIN REALIZACJI

05.2021- 06.2023

KOSZT INWESTYCJI

5,55 mln zł