Modernizacja Instytutu Głuchoniemych przy pl. Trzech Krzyży 4/6

Modernizacja Instytutu Głuchoniemych przy pl. Trzech Krzyży 4/6

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Śródmieście. Budynek Instytutu Głuchoniemych przy placu Trzech Krzyży jest obiektem zabytkowym, najstarszym w Polsce Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym przeznaczonym dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu – niesłyszących i niedosłyszących. Założony został na planie podkowy i składa się z czterech połączonych ze sobą segmentów.

Ośrodek prowadzi działalność od wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, poprzez edukację przedszkolną, szkolną, licealną, aż po szkołę przysposabiającą do zawodu. W skład Instytutu Głuchoniemych im. ks. Jakuba Falkowskiego w Warszawie wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 226, Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4, Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 50, CXXIV Liceum Ogólnokształcące Specjalne, Technikum Specjalne nr 28 i spełniają funkcję placówki dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto w Instytucie dostępny jest również internat dla uczniów. Znaczna część dzieci i młodzieży uczęszczająca do placówki posiada orzeczenie o niepełnosprawnościach sprzężonych z uwagi m.in. na inną niepełnosprawność.

W ramach modernizacji Instytutu przeprowadzone zostaną następujące roboty:

1) roboty rozbiórkowe: fragmentów stropów, ścian wewnętrznych, klatki schodowej, stolarki drzwiowej i okiennej, obróbek blacharskich, demontaże istniejących instalacji

2) roboty budowlane: podbicia fundamentów, roboty murarskie, izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, instalacji gazu, przyłączy, budowa nowych klatek schodowych, montaż ścianek G-K, wykonanie trzech szybów windowych z montażem wind, montaż sufitów podwieszanych, montaż drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie poddasza, wykonanie klap dymowych i okien połaciowych, roboty posadzkarskie, wykonanie okładzin ściennych, malowanie ścian, sufitów.

3) roboty zagospodarowania terenu: rozbiórka wszystkich nawierzchni, nieczynnej fontanny, kiosku lotto, śmietnika, budynków gospodarczych, portierni, urządzeń na placu zabaw, demontaż infrastruktury elektroenergetycznej i wodociągu. Wykonanie nowej komunikacji wewnętrznej, miejsc parkingowych, placu do zabaw plenerowych, siłowni zewnętrznej, przebudowa placu zabaw, kącika geograficznego, mini miasteczka do nauki przepisów o ruchu drogowym, magazyn sprzętu sportowego, terenu do dogoterapii, stojaków rowerowych, śmietnika, poidełka z wodą. Wykonanie zieleni obejmujące m.in. nasadzenia zastępcze drzew liściastych, grabów żywopłotnych i krzewów,

4) remont konserwatorski elewacji, schodów zewnętrznych, wymiana odtworzeniowa stolarki okiennej, renowacja stolarki drzwiowej, odtworzenie elementów sztukatorskich gzymsów, opasek okiennych, boni, ogrodzenia zewnętrznego, rzeźb kamiennych na dziedzińcu, prace konserwatorskie holu i głównej klatki schodowej, powierzchni z lastryko, balustrad i poręczy schodów, posadzki z płytek w bibliotece.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy przewiduje środki na realizację inwestycji do roku 2026 r.  

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone