Plac Narutowicza – przebudowa

Plac Narutowicza – przebudowa

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Ochota i polega na przebudowie przestrzeni miejskiej pl. Narutowicza wraz z rozbudową układu drogowego obejmującego fragmenty ulic: Grójeckiej, Filtrowej, Akademickiej, Barskiej i Słupeckiej.

Obecnie na pl. Narutowicza dominuje funkcja węzła komunikacyjnego. Pozostała część placu stanowi teren parkowy zagospodarowany wieloma gatunkami drzew o różnej wartości przyrodniczej i wizualnej. Pl. Narutowicza komunikacyjne jest powiązany z ulicami: Grójecką, Barską, Słupecką, Akademicką, Filtrową, Józefa Supińskiego oraz Uniwersytecką.

W celu sporządzenia dokumentacji technicznej umożliwiającej przebudowę pl. Narutowicza, przez firmy DAWOS Sp. z o.o. i LUWE Architekci Łukasz Węcławski opracowana została „Koncepcja techniczna przebudowy pl. Narutowicza w Warszawie”. Wg przedstawionej koncepcji, przebudowany pl. Narutowicza uzyska zarówno walory miejsca przyjaznego mieszkańcom, jak i reprezentacyjny charakter placu miejskiego o różnorodnych funkcjach przy jednoczesnym utrzymaniu i usprawnieniu węzła komunikacyjnego.

Podstawowymi założeniami ww. koncepcji są w szczególności:

  • uzyskanie indywidualnej i jednorodnej kompozycji planu o przyjaznym klimacie, przy jednoczesnym powiązaniu z istniejącym otoczeniem,

  • nawiązanie do przedwojennej kompozycji urbanistycznej (prosta ulica Grójecka, centralna przestrzeń miejska placu z dominantą – kościołem autorstwa Oskara Sosnowskiego, podkreślenie osi kompozycyjnych – wzdłuż ulic Filtrowej, Uniwersyteckiej, Józefa Supińskiego),

  • wyeksponowanie pomnika patrona placu – prezydenta Gabriela Narutowicza, poprzez umieszczenie go w centralnej przestrzeni,

  • usprawnienie rozwiązań komunikacyjnych, poprzez ułatwienia dla korzystania z transportu publicznego, zastosowanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

Realizacja inwestycji zgodnie z koncepcją w zakresie układu drogowego przewiduje zwężenie ul. Grójeckiej do 2 pasów ruchu w każdym kierunku, co umożliwia zachowanie części wartościowych drzew w centralnej części placu, wydzielenie dróg rowerowych w przestrzeni chodnika oraz wydzielenie miejsc parkingowych wzdłuż ulicy. Pomiędzy jezdniami ul. Grójeckiej zachowana została linia tramwajowa, pozwalająca na zlokalizowanie przystanków dostępnych z przejścia dla pieszych przy ul. Barskiej oraz wydzielenie toku do skrętu w prawo w ul. Filtrową.

Przewidziana została zmiana organizacji ruchu (zmiana kierunku ruchu) dotycząca m.in. ulic Barskiej i Słupeckiej z kontrapasami rowerowymi.

W obrębie placu przewidziano dwa skrzyżowania:

  • skrzyżowanie ul. Grójeckiej (klasy głównej G) z ul. Filtrową (klasy zbiorczej Z) i z ul. Słupecką (klasy lokalnej L),

  • skrzyżowanie ul. Grójeckiej (klasy głównej G) z ul. Barską (klasy lokalnej L).

Dojazd do budynków położonych po wschodniej stronie placu oraz do projektowanych obiektów związanych z nową pierzeją możliwy jest od strony ulic: Filtrowej, Uniwersyteckiej, Maurycego Mochnackiego i Akademickiej.

Ul. Akademicka została przekształcona w ciąg pieszo-jezdny o ruchu uspokojonym (klasy dojazdowej D, z organizacją ruchu właściwą dla strefy zamieszkania) i przewidziana wyłącznie jako dojazd (z możliwością parkowania) do najbliższej zabudowy w obrębie kolonii Lubeckiego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy przewiduje środki na realizację inwestycji do 2026 r. w wysokości ok. 25 mln zł.

  • Inwestycje realizowane
  • Inwestycje przygotowywane
  • Inwestycje zakończone