Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy pl. Trzech Krzyży 4/6

Modernizacja budynku Instytutu Głuchoniemych przy pl. Trzech Krzyży 4/6

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Śródmieście i polega na:

  • dostosowaniu budynku Instytutu do potrzeb osób niepełnosprawnych (wykonanie dźwigów osobowych, zaprojektowanie holu wejściowego dostępnego dla osób niepełnosprawnych),
  • zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników ze szczególnym uwzględnieniem osób głuchych, głuchoniemych, niedosłyszących oraz z niepełnosprawnościami towarzyszącymi,
  • dostosowaniu układu komunikacyjnego do obowiązujących przepisów w zakresie ewakuacji,
  • poprawie funkcjonalności obiektu oraz wydzieleniu bezkolizyjnych stref funkcjonalnych z określeniem stref dostępności,
  • połączeniu funkcjonalnie poszczególnych segmentów,
  • zmianie sposobu użytkowania poddasza w segmencie A,
  • remoncie konserwatorskim zgodnie z programem prac konserwatorskich,
  • remoncie ogólnobudowlanym.

Instytut powstał 23 października 1817 r., z inicjatywy ks. Jakuba Falkowskiego – polskiego duchownego, pedagoga i filantropa, działającego na rzecz osób z zaburzeniami słuchu. Placówki wchodzące w skład Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego to:

- Szkoła Podstawowa Specjalna z Oddziałami Przedszkolnymi nr 226

- Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 4

- Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna nr 50

- CXXIV Liceum Ogólnokształcące Specjalne

- Technikum Specjalne nr 28

Realizacja inwestycji nie wpłynie na zmianę podstawowych funkcji budynku.

Obowiązująca Wieloletnia Prognoza Finansowa m.st. Warszawy przewiduje środki na realizację inwestycji w latach 2018-2025.