niedziela, 17 października 2021

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta pełni rolę inwestora zastępczego w zakresie przygotowania
i realizacji inwestycji miejskich, w tym inwestycji kubaturowych.
Odpowiada przede wszystkim za projekty związane z rewitalizacją, modernizacją i budową nowych obiektów użyteczności publicznej.

Misją Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta jest profesjonalna i kompleksowa obsługa projektów inwestycyjnych. Wieloletnie doświadczenie, kompetentne kadry i transparentność prowadzonych działań stanowią gwarancję jakości zadań wykonywanych na rzecz m.st. Warszawy.

W ostatniej dekadzie skumulowana wartość inwestycji zrealizowanych przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przekroczyła 1 mld złotych. Do najbardziej spektakularnych projektów należą wizytówki nowoczesnej Warszawy: Centrum Nauki Kopernik, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Muzeum Historii Żydów Polskich.
W poprzednich dekadach jednostka zasłynęła m.in. odbudowy Starego i Nowego Miasta, Zamku Królewskiego
i Ujazdowskiego oraz budowy wielkich warszawskich osiedli mieszkaniowych.

Historia Stołecznego Zarządu Miasta sięga końca lat 40-tych, kiedy to w kwietniu 1948 roku powołano Ogólnokrajowy Zakład Osiedli Robotniczych, a następnie w maju Dyrekcję Osiedli Robotniczych. W 1950 roku wyodrębniono Stołeczną Dyrekcję Osiedli Robotniczych i przez kolejne kilka dziesięcioleci jednostka ta specjalizowała się w budowie kompleksów mieszkaniowych, a z czasem także obiektów użyteczności publicznej
i infrastruktury technicznej. Mimo, że na przestrzeni lat organizacja miejskich służb inwestycyjnych, nazwy jednostek oraz ich zakresy działania ulegały zmianom, naczelnym zadaniem pozostawała działalność inwestycyjna w zakresie budownictwa, realizowana na rzecz Warszawy, a od 1975 roku również na rzecz ówczesnego województwa warszawskiego.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta pod obecną nazwą funkcjonuje od 5 grudnia 1961 roku. Wcześniej jednak,
na początku lat 50-tych w związku z szybkim rozwojem organizacji utworzone zostały dodatkowe jednostki zależne, czyli Dyrekcje Budowy Osiedli Robotniczych Warszawa – Północ, Południe i Wschód. Po 1961 roku, przekształcone odpowiednio w Dyrekcje Rozbudowy Miasta Warszawa – Północ, Południe i Wschód, nadal pozostały organizacyjnie podległe Stołecznemu Zarządowi Rozbudowy Miasta. W latach 60-tych wymienione dyrekcje przejęły rolę inwestora zastępczego dla wydziałów Oświaty, Zdrowia, Kultury, Handlu, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz innych jednostek gospodarczych Rady Narodowej Miasta Stołecznego Warszawy.

Wraz z dalszym rozwojem działalności w 1969 roku powołano kolejną zależną jednostkę organizacyjną – Dyrekcję Rozbudowy Urządzeń Komunalnych i Socjalnych. Z czasem została ona przekształcona w Dyrekcję Budownictwa Ogólnego i przez ponad 20 lat odpowiadała za obsługę licznych miejskich projektów inwestycyjnych, a przede wszystkim budowę i modernizację obiektów użyteczności publicznej.

W początkach lat 90-tych, w okresie wprowadzania reform gospodarczych, nastąpiły zmiany w sposobie realizacji inwestycji mieszkaniowych i zadania te zostały przejęte przez sektor prywatny. W strukturze m.st. Warszawy nastąpiła zaś konsolidacja zadań inwestycyjnych i większość projektów znalazła się bezpośrednio w gestii Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Z dniem 30 września 1993 roku została zlikwidowana Dyrekcja Budownictwa Ogólnego, a Dyrekcje Rozbudowy Miasta Warszawa-Północ, Południe i Wschód z dniem 1 kwietnia 1994 roku zostały włączone w strukturę organizacyjną Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. Ponadto, z dniem 1 stycznia 2000 roku na podstawie decyzji władz miasta do jednostki przyłączono Dyrekcję Budowy Wodociągu Północnego i Oczyszczalni Ścieków. Ostateczny kształt organizacji określił Statut nadany uchwałą Rady m.st. Warszawy LVI/1519/2005 z dnia 8 lipca 2005 roku (z późn. zm.).

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta od początku obecnego stulecia pełni rolę inwestora zastępczego i jest odpowiedzialny za realizację miejskich inwestycji (w tym inwestycji kubaturowych). Jednostka, zgodnie ze swoimi kompetencjami i potencjałem, w każdym roku obsługuje kilkadziesiąt projektów. Dotyczą one przede wszystkim budowy lub modernizacji centrów kultury, w tym teatrów, muzeów i obiektów zabytkowych oraz placówek oświatowych, a także ośrodków pomocy społecznej i ochrony zdrowia. Część prowadzonych inwestycji dofinansowywana jest z funduszy Unii Europejskiej. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta uczestniczy także w działaniach prowadzonych w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji warszawskiej Pragi oraz realizuje inne zadania zlecane przez władze m.st. Warszawy. 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 12:15
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 29 czerwca 2017 godz 9:40