niedziela, 17 października 2021

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://szrm.pl/.
Data publikacji strony internetowej: 26.01.2011r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 10.11.2016r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
2. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie:
a) nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang,
b) nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
3. z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuację, w których nie została zachowana unikalność tytułów stron,
4. pewne udostępniane w serwisie usługi, pomimo starań programistów mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy,
5. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
a) pochodzą z różnych źródeł,
b) posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
c) opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
d) opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
6. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
a) cel linku nie jest odpowiednio określony,
b) załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
c) pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.
Niezgodności wymienione w pkt. 1-6 deklaracji wynikają z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta dokłada jednak wszelkich starań, aby były one, o ile jest to możliwe, poprawione i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.
Oświadczenie sporządzono dnia 23.03.2020r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z: Tomaszem Sosińskim; mail: tsosinski@szrm.pl ; tel. 22 3124506.
W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś innego elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrupcji, itp.
Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Opis dostępności architektonicznej

Budynek Urzędu m.st. Warszawy, ul. Senatorska 29/31, 00 – 099 Warszawa
Siedziba Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

1.    Opis sposobu dojazdu
Budynek znajduje się u zbiegu ulic Senatorskiej i Canaletta.
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
•    Pieszo
     
Widok budynku od strony ul. Senatorskiej    

Widok na wejście główne od strony ul. Canaletta   

Dojścia piesze są od ulic Senatorskiej i Canaletta. Najbliższe obiektowi przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji świetlnej oraz dźwiękowej. Chodnik przy budynku siedziby ma szerokość ok. 2,20 metra. Na trasie dojścia do budynku występują pojedyncze przeszkody np. słupki przy przejściach, znaki drogowe. Stojaki dla rowerów i kosze na śmieci występują poza trasą wejścia.

•    Pociągiem
Najbliższa stacja PKP Centrum znajduje się w odległości do ok. 3000 metrów od budynku. Dojście na perony PKP jest możliwe za pomocą wind oraz schodów.
•    Autobusem
Najbliższe przystanki autobusowe: pl. Teatralny 01 (kierunek Gocław: 111, kierunek Kierbedzia: 107), pl. Teatralny 02 (kierunek Kierbedzia: 107, kierunek Bielańska: 222), Bielańska 01 (kierunek Spartańska :222) znajdują się w odległości do 300 metrów.

•    Samochodem

Widok na miejsce parkingowe ul. Senatorska

Budynek posiada własne miejsca postojowe na parkingu przed budynkiem, przeznaczone dla pracowników znajdujące się od strony ul. Senatorskiej. Na tym parkingu nie ma wyznaczonych miejsc  dla osób z niepełnosprawnością. Najbliższe dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Senatorskiej i oddalone są o ok. 120 metrów od wejścia głównego do budynku.

•    Taksówką
Brak w okolicy postoju taksówek.

2.    Wejście do budynku i obszar kontroli

Widok na wejście główne do budynku

Hol z widokiem na kancelarię

Hol z widokiem na ochronę

Główne niezadaszone wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Canaletta, i jest dość trudne do zlokalizowania przez osoby słabowidzące. Nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach. Wejście jest wyposażone w drzwi, które otwierają się stosunkowo ciężko (szerokość przejścia przy otwarciu jednego skrzydła to ok. 60 cm, po otwarciu drugiego skrzydła szerokość przejścia wynosi ok. 120cm, brak progów). Po wejściu do budynku wchodzimy na szeroki hol z miejscem wyznaczonym do przebywania ochrony obiektu. Ochroniarz siedzący na wprost drzwi, kontroluje wejście osób przychodzących i wychodzących z budynku. Hol wejściowy jest przestronny, doświetlony światłem sztucznym i naturalnym. Brak oznakowania dotykowego na posadzce. Punkt informacyjny jest umiejscowiony po prawej stronie od wejścia i nie posiada obniżonej lady. W punkcie informacyjnym, brak pętli indukcyjnej oraz nie ma dostępu do tłumacza języka migowego. Schody w holu głównym znajdują się po prawej jego stronie, i prowadzą na pierwsze piętro budynku.

3.    Komunikacja wewnętrzna

•    Korytarze

Parter                                             

Widok na korytarz na parterze                    Widok na korytarz na I piętrze                     Widok na korytarz na II piętrze

Korytarze na poszczególnych kondygnacjach budynku są szerokie umożliwiające wyminięcie się 2 osób. Korytarze są przedzielone szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi z samozamykaczem, bez mechanizmów ułatwiających otwieranie. Szklane drzwi są nieoznakowane. Wejścia do pokoi oznakowane są tabliczkami z numeracją i informacją o dziale oraz osobach w nich pracujących. W budynku brak oznaczeń brajlowskich.

•    Schody
W budynku znajduje się kilka ciągów klatek schodowych. Wszystkie klatki są równorzędnie dostępne.  Nie ma czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w jednostronne lub dwustronne  poręcze.

                                           

Widok na otwartą klatkę schodową w holu głównym                Widok na klatkę schodową do piwnicy

 

                                                   

Widok na klatkę schodową prowadzącą                                      Widok na klatkę schodową prowadzącą
na pierwsze i drugie piętro                                                            z pierwszego piętra na drugie piętro

•    Windy
W budynku brak wind.
4.    Dostosowania (pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne)
W budynku brak pętli indukcyjnych, pochylni, informacji głosowych.
5.    Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Możliwe jest wejście do budynku (do wszystkich jego pomieszczeń) z psem asystującym.
6.    Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
Brak dostępu do tłumacza języka migowego na terenie budynku.
7.    Inne sposoby porozumiewania się (dostępny łatwy tekst do czytania, filmy w języku migowym)
Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym lub angielskim na stronie.
8.    Pomieszczenia sanitarne
W budynku brak ogólnodostępnych toalet przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnością.
9.    Pomieszczenia konferencyjne, lub inne kluczowe miejsca dla budynku
Sale konferencyjne są oznaczone tabliczką przy drzwiach, nie ma w nich dostępu do pętli indukcyjnej. W pomieszczeniu spotkań zlokalizowanym na parterze budynku, przestrzeń manewrowa dla osób poruszających się wózku jest ograniczona.
10.    Ewakuacja z budynku
Brak windy do celów ewakuacyjnych.