sobota, 24 października 2020
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  28-08-2020 18-09-2020 rozstrzygnięty

  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY z dnia 28-08-2020 r.

  Zakup usługi dostępu do internetowego systemu informacji prawnej na pięć stanowisk oraz do serwisu  informacji o podmiotach gospodarczych na trzy stanowiska na okres 36 miesięcy dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta. 

  czytaj więcej

  Nieruchomości do wydzierżawienia

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta publikuje listę nieruchomości do wydzierżawienia. Wniosek o dzierżawę nieruchomości należy złożyć w siedzibie SZRM do dnia 03 sierpnia 2020 r. do godz. 15.30.

  Listę nieruchomości i wniosek o dzierżawę można pobrać pod tym odsyłaczem.

  czytaj więcej

  Transmisja z otwarcia ofert

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta informuje, że otwarcie ofert w postępowaniu na: dostawę i montaż pierwszego wyposażenia dla Bursy nr 6 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Bursy nr 6 przy ul. Okopowej 55a”, zgodnie z rekomendacją UZP, z której wynika, że „transmisja on-line z otwarcia w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp” nastąpi poprzez transmisję online w dniu 01 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00 pod adresem https://youtu.be/vTuE1ybfpGs

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  18.03.2020 03.04.2020 godz. 12 03.04.2020 godz. 12:30 ogłoszony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 18.03.2020 r.

  Dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów i faksów do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie.

  czytaj więcej

  Ruszyły przygotowania pod budowę Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

  W lipcu 2019 roku, uzyskano pozwolenie na budowę, inwestycji  pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”, którą prowadzi Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. W grudniuodebrano projekt wykonawczy i zostały przyznane środki na realizację inwestycji.

  We środę, 5 lutego rozpoczęto pierwszy etap prac. Zgodnie z decyzją, wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego przystąpiono do wycinki 15 drzew. Są to m. in.: śliwy, topole mieszańcowe, klony jesionolistne, lipy drobnolistne, jesion pensylwański. 5 z nich zagrażała bezpieczeństwu a pozostałe drzewa kolidowały z projektowanymi budynkami i układem komunikacyjnym.

  W ramach nasadzeń kompensacyjnych (w proporcji 1:1), zostaną posadzone jeszcze w tym roku, drzewa o znacznych obwodach ok. 35-40 cm. Będą to zgodnie z projektem Profesora Gutta i Aliny Szolcówny m. in.: klon pospolity, jesion wyniosły, kasztanowiec czerwony. Wszelkie prace związane z istniejącym drzewostanem wykonuje wyspecjalizowana firma ogrodnicza a w związku z wielkością inwestycji nie była wymagana decyzja środowiskowa. Prowadzona inwestycja, nie ingeruje w zainstalowaną w parku siłownię plenerową i plac zabaw dla dzieci. Nie przewiduje się również budowy parkingu a do komunikacji, zostanie wykorzystany istniejący układ drogowy. 

  Prace pierwszego etapu inwestycji potrwają do 28 lutego. W drugiej połowie lutego 2020 roku, planowane jest ogłoszenie przetargu na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych.

  Na inwestycję składać się będzie budynek Izby Pamięci pełniący funkcje edukacyjno – martyrologiczne, pawilon wejściowy – stanowiący niezbędne zaplecze techniczne dla budynku Izby oraz segmenty Muru Pamięci – nośniki tabliczek z nazwiskami dla ponad stu tysięcy ofiar cywilnych i wojskowych Powstania Warszawskiego oraz Rzezi Woli. Budynek Izby Pamięci składać się będzie z bloków mieszczących konkretne funkcje, ograniczonych dwiema, masywnymi ścianami.

  Budynek ma być ulokowany w parkowej części, z dala od kurhanu i mogił. Wewnątrz znajdą się wystawy dokumentujące historię cmentarza, życie w okupowanej stolicy oraz ekspozycje poświęcone zbrodniom niemieckim w Warszawie.

  Poniżej wizualizacje budynku i otoczenia Izby Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, według projektu: Piotra Bujnowskiego, Kariny Jędrak, Macieja Koczocik, Krzysztofa Makowskiego i Martyny Rowickiej (wykonywane na etapie konkursu).

  Mapa ze wskazaniem lokalizacji inwestycji tj. Izby Pamięci i Murem Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli.

  mapa pochodzenie – Google maps

   

   

   

  czytaj więcej

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

  RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

  Postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie Nr 24/2016 Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z dnia 23 marca 2016 r.

  1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  1. Senatorska 29/31

  00-099 Warszawie

  1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
  • Składanie ofert odbywa się w siedzibie Sprzedającego do dnia 06 sierpnia 2019 r., do godz. 12.00.
  • Otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, w siedzibie sprzedającego (sala konferencyjna Nr 12), w dniu 06 sierpnia 2019 , o godz. 12.15.
  • Otwarcie ofert jest jawne.
  1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:

  Składniki rzeczowe majątku ruchomego będące przedmiotem przetargu można oglądać          w siedzibie Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (kod: 00-390) ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 w dniu 05 sierpnia 2019 r. o godz. 10.00. Osobą do kontaktu jest p.  Piotr Motyliński, tel. 509 510 337.

  1. Rodzaj, typ i ilości sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:

  Przedmiotem przetargu są składniki rzeczowe majątku ruchomego określone w Załączniku   Nr 1 do ogłoszenia.

  1. Wadium:
  • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, którego wysokość dla każdego składnika rzeczowego majątku ruchomego została określona w załączniku Nr 1.
  • Wadium należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Sprzedawcy:

  80 1030 1508 0000 0005 5005 2067

  • Wadium wniesione przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty.
  • Wadium złożone przez nabywcę zalicza się w poczet ceny.
  • Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
  1. Cena wywoławcza:
  • Ceny wywoławcze poszczególnych składników rzeczowych majątku ruchomego zostały określone w Załączniku Nr 1.
  • Cena wywoławcza jest ceną minimalną brutto.
  1. Wymagania dotyczące oferty:

  Oferta złożona w drodze przetargu powinna zawierać:

  • Imię, nazwisko i adres lub nazwę i siedzibę oferenta,
  • Nazwę przedmiotu przetargu,
  • Oferowaną cenę nabycia określoną jednoznacznie w PLN (cyfrą i słownie) – oferowana cena nabycia nie może być niższa niż cena wywoławcza,
  • Dowód wpłacenia wadium (bankowe potwierdzenie przelewu),
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
  • Parafowany wzór umowy.

  Wzór oferty – Formularz ofertowy stanowi Załącznik Nr 2 do ogłoszenia.

  Wzór umowy sprzedaży stanowi załącznik Nr 3 do ogłoszenia.

  1. Oferty zawierające wypełniony Formularz ofertowy wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Sprzedawcy: Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta ul. Senatorska29/31, Warszawa (kod: 00-099), w kancelarii (wejście od ul. Canaletta, na parterze, na prawo od wejścia) do dnia 06 sierpnia 2019 r. do godz. 12.00 w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „OFERTA PRZETARGOWA – SPRZEDAŻ RZECZOWYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKU RUCHOMEGO”.
  1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty terminu składania ofert.
  1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu do Sprzedającego).
  1. Koszt sporządzenia oferty i odbioru zakupionych składników ponosi Oferent.
  1. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeżeli:
  • Została złożona po wyznaczonym terminie,
  • Nie zawiera danych i dokumentów, o których mowa w pkt. 7, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nowa ofertę,
  • Cena podana w ofercie będzie niższa od ceny wywoławczej.
  1. O odrzuceniu oferty Komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.
  1. Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.
  1. Komisja przetargowa wybiera oferenta, który zaoferował najwyższą cenę.
  1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w terminie wyznaczonym przez prowadzącego przetarg, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
  1. Wydanie przedmiotu sprzedaży następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia, w oparciu o protokół zdawczo-odbiorczy.

  Wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego stanowi Załącznik Nr 4 do ogłoszenia.

  1. W przypadku ustalenia, że kilku oferentów zaoferowało tę sama cenę, Komisja przetargowa postanawia o kontynuowaniu przetargu w formie aukcji między tymi oferentami.
  1. W przypadku aukcji, Komisja przetargowa zawiadamia oferentów, którzy złożyli równorzędne oferty, o terminie i miejscu przeprowadzenia aukcji. Aukcja rozpoczyna się od podania ceny wywoławczej składnika rzeczowego majątku ruchomego przeznaczonego do sprzedaży. Postąpienie nie może wynosić mniej niż jeden procent ceny wywoławczej i więcej niż wysokość wadium. Po ustaniu postąpień prowadzący aukcję, uprzedzając licytantów po trzecim ogłoszeniu zamyka aukcję i udziela przybicia licytantowi, który zaoferował najwyższą cenę. Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
  1. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
  1. Sprzedający nie udziela gwarancji na stan składników rzeczowych majątku ruchomego wymienionych w Załączniku Nr 1 ani nie odpowiada za wady ukryte.

  Załączniki:

  Załącznik Nr 1 – Wykaz składników rzeczowych majątku ruchomego przeznaczonych do sprzedaży – Pobierz

  Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy – Pobierz

  Załącznik Nr 3 – Wzór umowy – Pobierz

  Załącznik Nr 4 – wzór Protokołu zdawczo-odbiorczego – Pobierz

   

   

   

  czytaj więcej

  SPRAWOZDANIA FINANSOWE

  Informacje dotyczące sprawozdania finansowego Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta zostały przedstawione w formie gotowych do pobrania plików PDF:

   

  1. Sprawozdanie finansowe za rok 2018 – Pobierz
  2. Sprawozdanie finansowe za rok 2019 – Pobierz

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data zakończenia: Status:
  12.03.2019 20.03.2019 27.12.2019 ogłoszony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 12.03.2019

  Miasto Stołeczne Warszawa, w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: dostawę materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów, faksów do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

  czytaj więcej

  Szanowni Państwo,

  Nadchodzący czas to najpiękniejsze dni w całym roku. To czas odpoczynku po ciężkiej całorocznej pracy, czas podsumowań, a równocześnie planów na kolejny nowy rok.

  Dziękujemy wszystkim Państwu za Waszą obecność w życiu naszej instytucji i mamy nadzieję, że nadchodzący rok przyniesie Nam równie owocną współpracę jak dotychczas.

  Życzymy Państwu radosnych, spokojnych, pełnych ciepła i nadziei Świąt Bożego Narodzenia, a także pasma sukcesów, realizacji zamierzeń i planów oraz spełnienia wszystkich marzeń w nadchodzącym Nowym Roku 2019.

  W imieniu wszystkich pracowników Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

  Paweł Barański
  Dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

   

  czytaj więcej

  Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 10 przy ul. Tarchomińskiej 4 wraz z pawilonem przedszkolnym.

  Już niedługo oficjalne otwarcie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 10 przy ul. Tarchomińskiej. Prace remontowe i budowlane zostały ukończone. Procedura uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie została zakończona. Dostawy, bez jednego elementu, zostały zrealizowane.

  W Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 10 przy ul. Tarchomińskiej będzie również otwarte pierwsze w Warszawie przedszkole  dla dzieci autystycznych.

  czytaj więcej

  Ogłoszenie

  Uprzejmie informujemy, że dzień 24 grudnia 2018 r. ( poniedziałek) jest dniem wolnym od pracy w „Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta”.

   

  czytaj więcej

  Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę.

  W dniu 29.XI.2018 otrzymaliśmy pozwolenie na rozbudowę budynku Biura Geodezji i Katastratu oraz rozbiórkę dawnej sali gimnastycznej na terenie Biura Geodezji i Katastratu przy ul. Sandomierskiej 12 w Warszawie. 

  czytaj więcej

  Ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym.

  W dniu 27 listopada 2018 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego uzyskał pozwolenie na użytkowanie ekspozycji dla żółwia błotnego z oczkiem wodnym ogrodzonym wybiegiem ziemnym oraz z pomostem widokowym i pochylnią dla niepełnosprawnych na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego przy ul. Ratuszowej 1/3 w Warszawie.

  czytaj więcej

  Centrum Kreatywności Targowa 56

  W dniu 28 listopada 2018 r. w siedzibie Centrum Kreatywności Targowa 56 odbyła się dyskusja pokonkursowa, przedmiotem której była koncepcja architektoniczno–budowlana adaptacji nieruchomości położonej przy ul. Targowej 80a i Inżynierskiej 3 w Warszawie.

  czytaj więcej

  Wyniki konkursu

  Ogłoszenie o wynikach konkursu na koncepcję pomnika Wojciecha Korfantego w Warszawie. Na konkurs wpłynęło 11 prac. Żadna z nadesłanych prac nie podlegała wykluczeniu. W trakcie obrad Sądu Konkursowego w dniu 16 października 2018 r. dokonano oceny prac konkursowych wg określonych w regulaminie kryteriów: idei, formy i ekonomii. Oceniono również zgodność prac z istotnymi wymogami określonymi w Regulaminie Konkursu.

   fot. Pierwsza nagroda w konkursie

  Najwyżej została oceniona praca autorstwa Karola Badyny „Pracownia Rzeźby Forma” z Krakowa (pracy przyznano 88 pkt na 100). Praca ta otrzymała pierwszą nagrodę w kwocie 40 000 zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie koncepcji pokonkursowej.

  Sąd Konkursowy uznał tę pracę za najlepszą ze względu na najwyższą atrakcyjność formy plastycznej, umiejętne wkomponowanie w otoczenie i dobrą ekspozycję w przestrzeni publicznej. Zdaniem członków Sądu Konkursowego kompozycja pomnika wyraźnie eksponuje postać Wojciecha Korfantego jako męża stanu. Najwyżej w tym wypadku została też oceniona czytelność ideowa upamiętnienia, wielowartościowość i głębia przekazu, a także pod względem dostosowania siły wyrazu do zastosowanych środków. Praca uzyskała ponad 1/3 wymaganą w regulaminie konkursu liczbę punktów możliwych do uzyskania w poszczególnych kryteriach.

  Sąd konkursowy zalecił:

  • zmianę wyrazu opracowania granitowej bryły pomnika i napisu oraz nasycenie figury duchem wynikającym z charakteru postaci na podstawie dostępnej ikonografii, analizy sylwetki i rysów twarzy,
  • ograniczenie inskrypcji do napisu „Wojciech Korfanty, 1873-1939, polityk, chrześcijański demokrata”.

  Drugą nagrodę w wysokości 25 000 zł brutto otrzymała praca autorstwa zespołu „Kucharski Architekci Robert Kucharski”, Warszawa i Andrzej Szczepaniec, Nowy Jork (pracy przyznano 68 pkt na 100).

  Sąd Konkursowy docenił pracę z uwagi na oszczędne gospodarowanie środkami wyrazu oraz oryginalną formę kompozycji otoczenia pomnika. Została dostrzeżona również elegancja przedstawionej postaci oraz wyjątkowo staranne dopracowanie rysów twarzy, oceniane na podstawie załączonej dokumentacji zdjęciowej (ze względu na znaczne uszkodzenie modelu głowy).

  Sąd konkursowy przyznał dodatkową nagrodę w formie wyróżnienia w wysokości 15 000 zł brutto dla pracy autorstwa Aleksandra Śliwy z Krakowa (pracy przyznano 53 pkt na 100).

  W ocenie sądu projekt wyróżniał się uproszczoną formą, lapidarnością przekazu i rzeźbiarskim podejściem do zagospodarowania bezpośredniego otoczenia tworzącego integralną część pomnika.

  Galeria:

   
  Treść: http://zabytki.um.warszawa.pl/content/wyniki-konkursu 

  czytaj więcej

  Aktualny stan inwestycji

  Aktualny stan inwestycji pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.
  szczegóły: http://szrm.pl/zespol-szkol-rozana-2224/ 

  czytaj więcej

  Zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 – prace przygotowawcze.

  Umowa na powyższe zadanie inwestycyjne została zawarta w dniu 02 marca 2018 roku z KWADRATURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. Ustalono zakończenie wykonania dokumentacji projektowej w terminie do 330 dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia 26 stycznia 2019 roku.

  Planowane zamierzenie inwestycyjne to budowa na działce nr 8/1 z obrębu 7-10-07 przy ul. Papirusów 1/3 w dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, budynku Centrum Edukacji Ekologicznej wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami terenowymi towarzyszącymi oraz przebudowa istniejącego budynku Leśniczówki. W ramach rozbudowy wybudowane zostaną również drogi i parkingi zapewniające właściwą obsługę budynku.

  Zaprojektowany zespół Centrum Edukacji Ekologicznej spełniać będzie funkcję dydaktyczno- ekspozycyjną oraz funkcję konferencyjno-szkoleniową mającą pogłębiać wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej realizowaną w ramach działalności Edukacyjnej Lasów Miejskich. Funkcję uzupełniającą pełni przestrzeń administracyjno-biurowa. Funkcje będą realizowane w nowo wybudowanym budynku CEE oraz zaadaptowanym na w/w funkcje budynku leśniczówki.

  Nowoprojektowany budynek CEE będzie zlokalizowany w głębi działki od strony południowej. Budynek zawiera strefy ekspozycyjną, dydaktyczną, konferencyjną oraz administracyjno-biurową. Bryłę budynku zróżnicowano pod względem wysokości, przekrycia dachu oraz materiałów na elewacji. Wszystkie zabiegi mają na celu harmonijne wkomponowanie nowoprojektowanej zabudowy w krajobraz.

  Cały teren ogólnodostępny wraz z budynkami CEE i leśniczówki zaprojektowany został jako dostępny dla osób niepełnosprawnych.

   

  czytaj więcej

  AKTUALNY STAN INWESTYCJI

  Trwają prace budowlane w budynku przy ul. Jagiellońskiej 28. Sprawdź aktualny stan inwestycji: http://szrm.pl/ul-jagiellonska-28/

  czytaj więcej

  Aktualny stan inwestycji

  Aktualny stan inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”
  http://szrm.pl/placowka-opiekunczo-wychowawcza-i-osrodek-interwencji-kryzysowej-na-pradze-polnoc/ 

  czytaj więcej

  Aktualny stan inwestycji

  ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.
  http://szrm.pl/modernizacja-budynku-zss-nr-97-przy-ul-tarchominskiej-4/ 

  czytaj więcej

  INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  Na podstawie art 37. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta powołany został Inspektor Ochrony Danych.  Z inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@szrm.pl

  Klauzula informacyjna – pobierz PDF

  czytaj więcej

  Aktualny stan inwestycji

  „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”: http://szrm.pl/zespol-szkol-rozana-2224/

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  12.03.2018 19.03.2018 19.03.2018 rozstrzygnięty

  Nr sprawy RZP-I-WB/30/EFN-1/2018

  Dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów, faksów do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

  czytaj więcej

  Aktualny stan inwestycji

  ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 przy ul. Tarchomińskiej wraz z dobudową pawilonu przedszkolnego”.
  http://szrm.pl/modernizacja-budynku-zss-nr-97-przy-ul-tarchominskiej-4/

  czytaj więcej

  Budynek przy ul. Halnej 32

  Aktualny stan inwestycji: „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 102”:
  http://szrm.pl/przebudowa-budynku-przy-ul-halnej-32-3/

  czytaj więcej

  Przebudowa i rozbudowa obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15

  Aktualny stan inwestycji: „Przebudowa i rozbudowa obiektów przy ul. 11 Listopada 13/15 z dostosowaniem do funkcji placówki opiekuńczo – wychowawczej i Ośrodka Interwencji Kryzysowej”
  http://szrm.pl/placowka-opiekunczo-wychowawcza-i-osrodek-interwencji-kryzysowej-na-pradze-polnoc/

  czytaj więcej

  Aktualny stan inwestycji w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym:

  1. „Modernizacja Alei Głównej w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”
  http://szrm.pl/modernizacja-alei-glownej-w-zoo 

  2.Realizacja projektu z zakresu ochrony bioróżnorodności, w tym: Reintrodukcja żółwia, woliery rehabilitacyjne i sprzęt”
  http://szrm.pl/reintrodukcja-zolwia-woliery-rehabilitacyjne-i-sprzet/

  3. „Wykonanie dodatkowego wejścia do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego od strony ulicy Jagiellońskiej na wysokości Placu Hallera”
  http://szrm.pl/dodatkowe-wejscie-do-zoo/ 

  4. „Budowa poskromu dla słoni”.
  http://szrm.pl/budowa-poskromu-dla-sloni-2/

  czytaj więcej

  Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24

  Aktualny stan inwestycji pn. „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.
  szczegóły: http://szrm.pl/zespol-szkol-rozana-2224/

  czytaj więcej

  „Budowa Szpitala Południowego”

  Aktualny stan inwestycji pn. „Budowa Szpitala Południowego”. 

  szczegóły: http://szrm.pl/szpital-poludniowy-2/ 

  czytaj więcej

  Ośrodek Nowolipie ponownie zaprasza seniorów.

  W styczniu 2018 roku, po trwającym półtora roku generalnym remoncie, planowane jest ponowne otwarcie dla podopiecznych i gości Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie. Placówka oferuje pomoc socjalną oraz szeroką gamę zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla seniorów. Dzięki przeprowadzonej przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta modernizacji obiekt stał się przestronny, komfortowy i dobrze przystosowany do potrzeb użytkowników, w tym także osób niepełnosprawnych. Wysoki standard wykończenia i nowoczesna infrastruktura techniczna, a z drugiej strony szacunek dla tradycji i oczekiwań czynią Nowolipie 25B miejscem modelowym pod względem zastosowanych rozwiązań, a zarazem unikalnym z uwagi na panującą tam ciepłą i serdeczną atmosferę.  

  Budynek powstał w latach pięćdziesiątych, jako żłobek przeznaczony dla najmłodszych dzieci z rozwijającego się wówczas Muranowa. Wiele lat później wraz ze zmieniającymi się potrzebami okolicznych mieszkańców został przekształcony w ośrodek pomocy dla osób starszych. Będące od ponad 20 lat użytkownikiem obiektu Centrum Aktywności Międzypokoleniowej (dawnej Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej) organizuje warsztaty, szkolenia i spotkania dla seniorów oraz wspiera ich w rozwiązywaniu problemów socjalnych i środowiskowych. Głównym zadaniem ośrodka jest aktywizacja osób starszych i niepełnosprawnych poprzez stymulowanie ich działalności, rozwój zainteresowań oraz wdrażanie programów wsparcia finansowanych z budżetu m.st. Warszawy.

  W całkowicie zmodernizowanym, a wewnątrz przebudowanym obiekcie znajduje się stołówka, klubo-kawiarnia ze sceną i barem, sala gimnastyczna oraz liczne pracownie, w tym komputerowa, plastyczna i terapeutyczna. Podczas prac remontowych odnowiona została elewacja budynku, wymieniona stolarka drzwiowa i okienna, przebudowano dach i klatki schodowe oraz wzmocniono i uzupełniono stropy. W ramach robót wykończeniowych wymieniono wszystkie instalacje, przebudowano węzeł cieplny, położono nowe tynki i posadzki oraz wyremontowano pomieszczenia sanitarne. W nowoczesny sprzęt wyposażone zostały sale warsztatowe oraz kuchnia, pralnia, fryzjer i sala gimnastyczna. W odnowionym centrum miejsce wygospodarowano także dla organizacji pozarządowych oraz pracowników pomocy społecznej realizujących zadania na terenie ośrodka.

  Łączny koszt zrealizowanej przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta inwestycji to 10 519 418 złotych, w tym koszty wyposażenia to 1 152 775,82 złotych.  Środki finansowe w całości pochodziły z miejskiego budżetu, a wszyscy podwykonawcy projektu zostali wyłonieni w przeprowadzonych zgodnie z prawem zamówień publicznych postępowaniach przetargowych. Dzięki zaangażowaniu ze strony pracowników Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta inwestycja wyróżnia się wysoką estetyką i jakością wykonania. Ośrodek Nowolipie wyznacza nowe standardy miejskich usług skierowanych do seniorów.

  czytaj więcej

  Odsłonięto tablice upamiętniające Mazowieckiego i Skubiszewskiego

  W dniu dzisiejszym, wtorek, 19 grudnia, o godz. 12.00 (ul. Lewicka 13/15) zostały odsłonięte tablice upamiętniające Tadeusza Mazowieckiego i Krzysztofa Skubiszewskiego.

  W wydarzeniu udział wzięli władze m.st. Warszawy. 

   

  • Tadeusz Mazowiecki (1927–2013) – pierwszy premier niekomunistycznego rządu w latach 1989-1991. Honorowy obywatel m.st. Warszawy.
  • Krzysztof Skubiszewski (1926-2010) – minister spraw zagranicznych w latach 1989–1993. Kawaler Orderu Orła Białego.

  czytaj więcej

  Ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80A i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”.

   

  W dniu dzisiejszym (14.12.2017 r.), przekazano do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-budowlanej adaptacji nieruchomości położonej przy ulicy Targowej 80A i Inżynierskiej 3 w Warszawie na Centrum Kreatywności Nowa Praga w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”.

  Przewodniczącym Sądu Konkursowego jest uznany architekt Pan Tomasz Konior.

  Rangi wydarzeniu dodała obecność Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pana Michała Olszewskiego.

  Koncepcja obejmie: przebudowę zabytkowej kamienicy na Targowej 80A i odbudowę spalonego budynku przy Inżynierskiej 3 zlokalizowanych na dużym fragmencie działki miejskiej nr ew. 83/4 i 84 z obrębu 41-30-06, a także przebudowę istniejących powojennych budynków gospodarczych oraz kompleksowe zagospodarowanie przylegających do ww. budynków podwórek. W sumie ok. 3500 m2 powierzchni użytkowych.

  Centrum Kreatywności Nowa Praga (zw. dalej CKNP) stanowić będzie przestrzeń pracy, wspólnego działania, wymiany oraz edukacji. To kompleks dwóch budynków i przestrzeni pomiędzy nimi, miejsce otwarte, dostępne zarówno pod względem przestrzennym jak i społecznym, zachęcające do aktywności, inspirujące do spotkań i współpracy.

  Misją CKNP jest rozwijanie przedsiębiorczości i kreatywności, wspieranie artystów, rzemieślników i przedsiębiorców oraz angażowanie mieszkańców Warszawy do kontaktu ze sztuką i rzemiosłem, zachęcanie do aktywnego udziału w procesie ożywienia społecznego, gospodarczego i kulturalnego okolicy. Misja ta realizowana będzie poprzez udostępnianie lokali (pracowni) na działalność gospodarczą i artystyczną oraz przestrzeni na działania edukacyjne i społeczne.

  CKNP w założeniu ma być miejscem ogólnodostępnym o niezobowiązującym (dalekim od oficjalnego) charakterze wystroju, zachęcającym do korzystania osoby z różnych grup społecznych i w różnym wieku, spełniającym oczekiwania potencjalnych użytkowników wyrażone w procesie konsultacji społecznych.

  Inwestycja jest wpisana do Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy do 2022 roku.

  Dla oficyny przy ul. Targowej 80A i dla oficyny przy ul. Inżynierskiej 3 określone zostały zalecenia konserwatorskie wydane przez Stołecznego Konserwatora Zabytków.

  Proponowane rozwiązania funkcjonalne poszczególnych budynków.

  1. W kamienicy przy Targowej 80A na kondygnacjach od ‘-1’ do ‘7’ miałyby się mieścić: pracownie dla rzemieślników nie generujące hałasu, sale konferencyjne, przestrzenie do spotkań warsztatowych, usługowo-handlowe (klubokawiarnia, gastronomia) i społeczne na działania animacyjne/integracyjne, przestrzenie wystawiennicze (zarówno na parterze jak i na najwyższych kondygnacjach), przestrzenie przeznaczone na działania kulturalne, edukacyjne itp. (sale spotkań, szkoleniowe), powierzchnia konferencyjno-wystawiennicza, w tym sala na min. 100 osób.
  1. W budynku przy ul. Inżynierskiej 3 na poziomach od ‘-1’ do ‘4’ przewidziane są m.in.: pracownie tzw. głośne i brudne, z możliwością wprowadzenia ciężkiego sprzętu, sale warsztatowe; pomieszczenia wystawiennicze, magazynowe i techniczne.
  2. W budynkach gospodarczych mogą być zlokalizowane jak dotychczas: kawiarnia/bar, siedziby fundacji i stowarzyszeń oraz zaproponowane zupełnie nowe funkcje, na przykład: miejsca na gry i zabawy, miejsca do czytania lub na wystawy, punkt informacyjny, ogólnodostępne sanitariaty. 

  Zagospodarowania wymagają również podwórza. Oprócz funkcji komunikacyjnych takich jak dojścia, dojazdy czy droga pożarowa, powinno się znaleźć jak najwięcej zieleni, szczególnie w miejscach już nią zagospodarowanych, ze szczególnym uwzględnieniem istniejących drzew, ale także: miejsca spotkań, odpoczynku, gier i zabaw dla dzieci i dorosłych oraz elementy małej architektury wraz z oświetleniem terenu. Dojazdy mogą mieć charakter ciągów pieszo-jezdnych.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  2017-11-06 2017-11-17 do godz 12:00 rozstrzygnięty

  Nr sprawy RZP-I-WB/124/EFN-1/2017

  Świadczenie usług pocztowych na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek oraz ewentualnych ich zwrotów w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 r.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Data zakończenia: Status:
  31.08.2017 15.09.2017 r. do godz. 11:30 15.09.2017 r. godz. 12:00 19.10.2017 r. rozstrzygnięty

  Ogłoszenie nr 581118-N-2017 z dnia 2017-08-31 r.

  Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” – w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie””.
  DZP-1.260.46.2017

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Status:
  2017-03-08 2017-03-17 12:00 ogłoszony

  Zaproszenie do złożenia oferty z dnia 08.03.2017

  Zakup i dostawa materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kalkulatorów, faksów do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

  czytaj więcej

  ZESTAWIENIE POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PLANOWANYCH DO PRZEPROWADZENIA W 2017  ROKU

  W związku z uchwaleniem w dniu 15.12.2016 r. przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr XXXVIII/960/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2045 oraz Uchwały Nr XXXVIII/961/2016 w sprawie budżetu na rok 2017, zgodnie z postanowieniami art. 13a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przedstawia poniżej zestawienie postępowań o udzielenie zamówień publicznych, planowanych do przeprowadzenia w 2017 roku:

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia:
  2016-12-22

  Ogłoszenie nr 372250 – 2016 z dnia 2016-12-22 r.

  Warszawa: Roboty dodatkowe, określone Protokołem konieczności Nr 1 z dnia 25.10.2016 r., polegające na przebudowie kolidującego wodociągu z płytą fundamentową wybiegu. – Budowa wybiegu dla panter śnieżnych w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia:
  2016-12-22

  Ogłoszenie nr 372252 – 2016 z dnia 2016-12-22 r.

  Warszawa: Roboty dodatkowe określone Protokołem konieczności Nr 3 z dnia 13.12.2016 r.- remont elewacji zabytkowego budynku „Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  2016-12-09 2016-12-15 2016-12-15 rozstrzygnięty

  Zakup i dostawa materiałów biurowych i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tonerów do drukarek) do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

  Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-400; fax. 22/31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: zakup i dostawę materiałów biurowych i oryginalnych materiałów eksploatacyjnych (tonerów do drukarek) do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Status:
  2016-11-25 ogłoszony

  Ogłoszenie nr 352071 – 2016 z dnia 2016-11-25 r.

  Warszawa: Roboty dodatkowe określone Protokołem konieczności Nr 2 z dnia 26.10.2016 r. – remont elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Status:
  21-11-2016 ogłoszony

  Ogłoszenie nr 347447 – 2016 z dnia 2016-11-21 r.

  Warszawa: wykonanie robót dodatkowych, o których mowa w protokole konieczności Nr 1/2016 z dnia 21.10.2016 r. w tym: a) ułożenie dodatkowej warstw folii PE gr. 0,2 mm, b) ułożenie dodatkowej warstw wełny mineralnej gr. 10 cm, c) wymiana gruzu zalegającego pod posadzką w poziomie piwnicy – w miejscach prowadzonych instalacji sanitarnych podposadzkowych – na zagęszczoną obsypkę piaskową.”

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Status:
  2016-11-10 rozstrzygnięty

  Usługa stałego dostępu do Internetu i usługi poboczne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

  Usługa stałego dostępu do Internetu i usługi poboczne dla Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia:
  30.09.2016

  Ogłoszenie nr 318783 – 2016 z dnia 2016-10-06 r.

  Ogłoszenie nr 318783 – 2016 z dnia 2016-10-06 r.

  Warszawa: Roboty dodatkowe określone Protokołem konieczności Nr 3 z dnia 15.09.2016 r., polegające na: wymianie 2 drzwi w elewacji J, wykonaniu instalacji sanitarnej zewnętrznej, montażu siatek zabezpieczających na rynny.
  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

  czytaj więcej

  REKRUTACJA

  STOŁECZNY ZARZĄD ROZBUDOWY MIASTA – OGŁOSZENIA O NABORZE:

   

  Ogłoszenie Termin składania aplikacji Treść ogłoszenia Wyniki naboru
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności elektrycznej i teletechnicznej 2020-10-29 Pobierz ogłoszenie
  Inspektor ds. Inwestycji
  i Projektów Patnerskich
  2020-10-28 Pobierz ogłoszenie  
  Inspektor ds. administracyjno-biurowych 2020-10-26 Pobierz ogłoszenie  
  Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych 2020-09-14 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych 2020-09-14 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych 2020-09-14 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych 2020-08-26 Pobierz ogłoszenie Pobierz
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych 2020-08-26 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
  Inspektor ds. Zamówień Publicznych 2020-08-13 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych 2020-07-31 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Elektrycznych 2020-07-15 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych 2020-07-10 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
  Specjalista ds. administracyjnych 2020-07-03 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Sanitarnych 2020-06-24 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności elektrycznej 2020-06-22 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych 2020-06-16 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych 2020-02-06 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
  Specjalista ds. Informatyki 2019-12-19 Pobierz ogłoszenie Pobierz
  Główny Specjalista ds. Informatyki 2019-12-11 Pobierz ogłoszenie Pobierz
  Główny Specjalista ds. regulacji 2019-12-09 Pobierz ogłoszenie Pobierz
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych  2019-11-06 Pobierz ogłoszenie Pobierz
  Inspektor Robót Teletechnicznych 2019-11-05 Pobierz ogłoszenie Pobierz
  Inspektor Robót Teletechnicznych 2019-10-09 Pobierz ogłoszenie Pobierz
  Radca prawny  2019-09-30 Pobierz ogłoszenie Pobierz
  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Teletechnicznych 2019-08-13 Pobierz ogłoszenie Pobierz
  Starszy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Robót Budowlanych 2019-07-22 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
  Inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych 2019-06-03 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
  Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych 2019-05-24 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
  Kierownik Zespołu ds. Kadr i Organizacji 2019-04-26 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
  Specjalista ds. kosztorysowania w Zespole ds. kosztów i rozliczeń inwestycji 2019-04-23 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
  Specjalista ds. kosztorysowania w zespole ds. kosztów i rozliczeń inwestycji 2019-03-25 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
  Starszy inspektor ds. przygotowania i realizacji inwestycji. 2019-02-11 Pobierz ogłoszenie Pobierz
  Główny specjalista ds. zamówień publicznych 2019-02-07 Pobierz ogłoszenie  Pobierz

  Główny specjalista ds. weryfikacji dokumentacji projektowej w specjalności sanitarnej

  2019-01-23 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
  Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych 2018-01-23 Pobierz ogłoszenie  Pobierz

  Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych

  2018-12-17 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
  Specjalista ds. finansowo-księgowych 2018-10-05 Pobierz ogloszenie  Pobierz
  Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego robót telekomunikacyjnych 2018-09-29 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
  Inspektor nadzoru inwestorskiego robót sanitarnych 2018-09-29 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
  Inspektor nadzoru inwestorskiego robót budowlanych 2018-09-29 Pobierz ogłoszenie Pobierz 
  Specjalista ds. przygotowania i realizacji inwestycji 2018-09-29 Pobierz ogłoszenie  Pobierz
  Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych 2018-07-20 Pobierz ogłoszenie Pobierz 

  OGŁASZA NABÓR

  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE/KIEROWNICZE

  Inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych w Zespole ds. Nadzoru Inwestorskiego

  1. Wymagania niezbędne:

  wykształcenie wyższe kierunek elektryczny

  uprawnienia zawodowe: uprawnienia budowlane wykonawcze w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

  wymagany staż pracy – 10 lat,

  rodzaj doświadczenia: prowadzenie i nadzorowanie inwestycji z zakresu robót elektrycznych.

  obsługa komputera w zakresie programów MS Office,

  przynależność do izby inżynierów

  2. znajomość regulacji prawnych: prawo budowlane, znajomość przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego

  3. Wymagania dodatkowe:

  dobra organizacja pracy,

  dyspozycyjność,

  odporność na stres i umiejętność pracy pod presja czasu,

  umiejętność analitycznego myślenia,

  umiejętność interpretowania przepisów,

  umiejętność pracy w zespole,

  łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych

  samodzielność w pracy i realizacji powierzonych zadań

  dokładność, sumienność, kreatywność

  pożądana znajomość języka angielskiego

  dobry stan zdrowia

  4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  Sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami umowy z Wykonawcą,

  Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

  Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających;

  Uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych;

  Prawidłowy i terminowy tok realizacji inwestycji oraz postęp robót na budowie;

  Zabezpieczenie interesów Inwestora w toku realizacji zadania inwestycyjnego;

  Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych, komisjach odbiorów częściowych, końcowych, usterkowych i przeglądów w okresie rękojmi i gwarancji;

  Współdziałanie przy realizacji inwestycji z projektantem, przedstawicielem inwestora i inspektorami robót branżowych oraz z użytkownikiem obiektu, na obszarze którego prowadzona jest inwestycja, dla zapewnienia niezakłóconego przebiegu inwestycji,

  Kontrolowanie przebiegu realizacji budowy w okresach zapewniających skuteczny, prawidłowy nadzór nad przebiegiem robót, potwierdzając dokonane czynności stosownym zapisem w dzienniku budowy wraz z kontrolowaniem ich wykonania oraz sprawdzeniem wykonania zaleceń władz budowlanych, inwestora, nadzory autorskiego i organów kontrolnych,

  Potwierdzenie ilości faktycznie wykonanych robót, weryfikowanie dokumentów rozliczeniowych i stałe kontrolowanie rozliczenia budowy;

  Przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania w tym kontrolowanie dokumentów niezbędnych do przekazania obiektu do użytku, potwierdzanie kompletności i zgodności dokumentacji powykonawczej. Terminowe sporządzanie rozliczeń budów w tym sporządzanie dowodów przekazania środków trwałych dla celów majątkowych;

  Sporządzanie na bieżąco protokołów konieczności na roboty dodatkowe i zaniechane wraz z weryfikowaniem kosztorysów;

  W przypadku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego jako koordynatora, koordynowanie na budowie działań wszystkich stron procesu inwestycyjnego;

  Współdziałanie z innymi Zespołami w zakresie niezbędnych czynności na etapie przygotowania, realizacji i rozliczenia inwestycji;

  Wykonywanie czynności w zakresie weryfikacji kosztorysów, sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur za wykonane roboty, harmonogramów oraz planów rzeczowo-finansowych;

  Opracowanie danych niezbędnych dla celów sporządzania sprawozdań z realizacji inwestycji;

  Nadzorowanie usunięcia wad, stwierdzonych przy odbiorze oraz wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji;

  Współpraca w przygotowaniu dokumentów przetargowych w tym danych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wnoszeniem ewentualnych uwag i propozycji do wzoru umowy na roboty budowlane i usługi w zakresie technicznych warunków realizacji;

  Zgłaszanie uwag i propozycji do dokumentacji projektowo-kosztorysowej na każdym etapie jej opracowania oraz dokumentacji przetargowej, programu funkcjonalno-użytkowego oraz udział w naradach uzgadniających w przedmiotowym obszarze;

  Uczestniczenie w postepowaniach przetargowych na roboty budowlane, udział   w komisjach przetargowych oraz przy redagowaniu odpowiedzi na zapytania wykonawców;

  Wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika z zakresu działania Zespołu ds. Nadzoru Inwestorskiego.

  5. Wymagane dokumenty:

  a) list motywacyjny – podpisany odręcznie,

  b) curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej – podpisane odręcznie,

  c) kserokopia świadectw pracy,

  d) kserokopia dyplomów potwierdzającym wykształcenie,

  e) kserokopia zaświadczeń o ukończonych  kursach, szkoleniach,

  f) oryginał kwestionariusza osobowego,

  g) oświadczenie kandydata o dobrym stanie zdrowia,

  h) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie – podpisane odręcznie,

  i) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu
  z pełni praw publicznych –  podpisane odręcznie,

  j) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – podpisane odręcznie,

  k) klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie
  z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
  (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z poźn.  zm.) – podpisaną odręcznie,

  l) inne dodatkowe dokumenty niż ww. wymienione.

  Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów osobiście do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 w Warszawie w terminie do dnia ……………..2015 r z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektor nadzoru inwestorskiego robót elektrycznych.

  Dokumenty, które wpłyną do Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

  Pliki do pobrania:

  – Oświadczenie dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – pobierz plik 
  – Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – pobierz plik 

  – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji – pobierz plik 
  – Informacja związana z przetwarzaniem danych osobowych przez SZRM – pobierz plik

  czytaj więcej

  Budynek ZSS nr 99 ul. Różana 22/24

  I. Informacje o Inwestycji

  Zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.

  Adres Inwestycji: ul. Różana 22/24, 00-569 Warszawa – Mokotów.

  Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa

  Inwestor zastępczy: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta

  Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych: Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE  BŁOTA” S.A. Lider konsorcjum i SEKOI Sp. z o.o. Partner konsorcjum i Com Service Sp. z o.o.

  Źródła finansowania:  Miasto Stołeczne Warszawa

  Termin zakończenia inwestycji: czerwiec 2020

  Termin oddania do użytkowania: 2020/2021

  II. Przebieg realizacji

  Październik 2018 część 2

   

   

  Październik 2018

  Marzec 2018

  Styczeń 2018

  Październik 2017

  Sierpień 2017

  Lipiec 2017


  Kwiecień 2017

  • 01 marca 2017 roku wykonawca robót budowlanych został wprowadzony na budowę.
  • 14 września 2016 roku SZRM zawarł umowę z Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów „PREFABET – BIAŁE  BŁOTA” S.A. Lider konsorcjum i SEKOI Sp. z o.o. Partner konsorcjum i Com Service Sp. z o.o. Partner konsorcjum na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.
  • 18 sierpnia 2016 roku w siedzibie SZRM nastąpiło otwarcie ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”. Wpłynęło 5 ofert:
  1. Mawilux S.A.
   Łady ul. Grudzi 23
   05-090 Raszyn        17.654.145,23 zł
  2. MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
   ul. Konstruktorska 11 A
   02-673 Warszawa   19.837.440,00 zł
  3. BUDIMPOL Sp. z o.o.
   ul. Mroźna 13a
   03-654 Warszawa   15.918.999,48 zł
  4. Konsorcjum:
   Przedsiębiorstwo Przemysłu Betonów
   „PREFABET – BIAŁE  BŁOTA” S.A.

   Lider konsorcjum
   ul. Betonowa 1
   86-005 Białe Błota
   i
   SEKOI Sp. z o.o.
   Partner konsorcjum
   ul. Łacińska 4 lok. 32
   01-451 Warszawa
   i
   Com Service Sp. z o.o.
   Partner konsorcjum
   ul. Nowogrodzka 31
   00-511 Warszawa    14.970.056,66 zł
  5. ZAB-BUD
   Andrzej Zaboklicki
   ul. Nowosielecka 14a lok. 3
   00-466 Warszawa     18.649.000,00 zł
  • 11 lipca 2016 roku SZRM ogłosił postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24. Termin składania ofert upływa w dniu 18 sierpnia 2016 r.

  III. Trochę historii

  W 1934 r. za prezydentury Stefana Starzyńskiego opracowany został program budowy szkół miejskich, w ramach którego w latach 1935-1937 wybudowano kilka szkół powszechnych głównie na peryferiach Warszawy, w tym szkołę powszechną przy ul. Różanej. Do dziś zachowała się na elewacji szkoły charakterystyczna syrenka warszawska. Szkoła według projektu architekta Juliusza Żurawskiego była nowoczesnym obiektem w stylu modernistycznym, powstałym na zagłębionym terenie o zróżnicowanym planie i bryle. Mieściły się tu trzy szkoły powszechne. Po drugiej wojnie światowej, w latach 50. XX wieku do stosunkowo niezniszczonego budynku dobudowano nowe skrzydło. Dziś, osiemdziesięcioletni budynek szkoły przy ul. Różanej wymaga gruntownego remontu.

  czytaj więcej

  Czarnieckiego 49 – podpisanie umowy

  W dniu dzisiejszym Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał z Przedsiębiorstwem Konserwacji Zabytków „MATEUSZ” Sp. z o.o., Sp.k. z Warszawy umowę na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie elewacji zabytkowego budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 100 przy ul. Czarnieckiego 49.

  czytaj więcej

  Jagiellońska 28 – rewitalizacja i modernizacja zasobu kulturowego i architektonicznego Pragi

  W dniu 21 lipca br. w siedzibie SZRM została podpisana umowa z Konsorcjum: Studium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa – Lider Konsorcjum z siedzibą w Warszawie oraz Studium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner Konsorcjum z siedzibą w Warszawie, na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z określeniem szacunkowej wyceny wartości planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja i modernizacja budynku przy ul. Jagiellońskiej 28”.

  czytaj więcej

  Al. Reymonta 16 – podpisanie umowy

  W dniu dzisiejszym, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta podpisał umowę z firmą ARBUD Sp. z o.o., Sp.k. z Radomia, na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych al. Reymonta 16” w Warszawie.

  czytaj więcej

  ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24” – ogłoszenie przetargu

  Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ogłosił przetarg na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego
  pn.: ,,Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.

  Termin składania ofert: 26 lipiec 2016 r. do godz. 11:30

  Oferty należy składać w Siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, kod pocztowy 00-099 Warszawa, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój nr 22. szczegóły: http://szrm.pl/dzial/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-tys-euro/

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  22.06.2016 29.06.2016

  Numer ogłoszenia: 117845 – 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa boisk wraz z zagospodarowaniem terenu przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 przy ul. Patriotów 90
  Numer ogłoszenia: 117845 – 2016; data zamieszczenia: 04.07.2016

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert: Data otwarcia: Status:
  07-03-2016 10-03-2016 r. godz. 12.00 10-03-2016 rozstrzygnięty

  Zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i ksero oraz materiałów eksploatacyjnych (tonerów) do drukarek, kalkulatorów i faksów

  Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-312-44-11; fax. 22-312-44-90) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: zakup i dostawę do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek oraz oryginalnych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kalkulatorów – prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  11.12.2015 15.12.2015 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 185631 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Zagospodarowanie terenu Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej – etap II – zgodnie z protokołem konieczności Nr 1 z dnia 29.10.2015 r. na roboty dodatkowe
  Numer ogłoszenia: 185631 – 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Termin składania ofert:
  26.11.2015 01.12 .2015

  Numer ogłoszenia: 184127 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

  Ogłoszenie powiązane: Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, określonych w protokołach konieczności: nr 5 z dnia 13.10.2015 r., nr 6 z dnia 14.10.2015 r., nr 7 z dnia 26.10.2015 r
  Numer ogłoszenia: 184127 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

  czytaj więcej
  Data ogłoszenia: Data zakończenia: Status:
  30.09.2015 08.10.2015 rozstrzygnięty

  Numer ogłoszenia: 273654 – 2015; data zamieszczenia: 15.10.2015

  Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Targowa – zgodnie z protokołami konieczności robót dodatkowych: Nr 1/B/2015 i Nr 2/B/2015 z dnia 30.06.2015 r.

  czytaj więcej

  Zespół Szkół Specjalnych nr 97

  Z wybranym wykonawcą –  Biuro Architekt Kaczmarczyk S.C. w dniu  20.07.2015 r. została podpisana umowa  na opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy Zespołu Szkół Specjalnych nr 97 przy ul. Tarchomińskiej 4 o pawilon przedszkolny dla dzieci z autyzmem wraz z uwzględnieniem prac niezbędnych do wykonania w istniejącym obiekcie szkolnym, warunkujących właściwe funkcjonowanie przedszkola wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
  Opracowanie dokumentacji będzie trwało do 15 kwietnia 2016 r.

  czytaj więcej

  Ośrodek Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26

  Po zakończeniu prac związanych z modernizacją bloku żywieniowego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26, dziś odbyło się oficjalne otwarcie zaplecza kuchennego w Ośrodku. Na uroczystość otwarcia przybyły Pani Mieczysława Nowotniak z Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy oraz wiceprzewodnicząca Rady Miasta p. Ewa Masny-Askanas. SZRM reprezentowały panie Joanna Podgórska i Teresa Żółkiewska. Zaproszony ksiądz proboszcz z pobliskiego kościoła poświęcił odnowione i nowocześnie wyposażone pomieszczenia kuchenne. Uroczystość uświetnił występ młodzieżowego zespołu teatralnego Ośrodka Socjoterapii nr 6 przy ul. Brożka 26.

  czytaj więcej

  Muzeum Warszawy – Rynek Starego Miasta

  Na Starym Mieście, na stronie Dekerta w ramach modernizacji, konserwacji oraz digitalizacji obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy trwają prace w jedenastu budynkach. Od kwietnia do końca maja 2015 r. wykonano następujący zakres prac:

  • Ustawiono rusztowania wokół elewacji oraz na dachach obiektów.
  • Kontynuowano roboty rozbiórkowe i demontażowe.
  • Zabezpieczono istniejące elementy, które będą poddawane konserwacji (podłogi, stopnie schodów, ościeża i drzwi, okna).
  • Przystąpiono do badań konserwatorskich na elewacjach.
  • Rozpoczęto i zakończono część badań stratygraficznych wewnątrz oraz na elewacjach (elewacje, sklepienia i stropy).
  • Trwają roboty związane z odciążaniem i wzmacnianie stropów oraz wykonaniem nowych schodów.
  • Rozpoczęto i kontynuowane są roboty branżowe: elektryczne, sanitarne i teletechniczne (trasowanie, bruzdowanie).
  • Trwają prace konserwatorskie sufitów drewnianych niepolichormowanych.
  • Wykonywane są prace konserwatorskie elementów kamiennych na elewacjach.
  • Przystąpiono do prac konserwatorskich przy stropach drewnianych polichromowanych.

  więcej o inwestycji: http://szrm.pl/inwestycje/muzeum-warszawy-przy-rynku-starego-miasta/

  czytaj więcej

  Plac Defilad

  Dziś został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę kolektora kanalizacji sanitarnej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego: Zagospodarowanie Nowego Centrum Warszawy, w tym: dostosowanie infrastruktury technicznej do programu zabudowy terenu wokół PKiN.

  Termin składania ofert o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 15 kwietnia 2015 r. o godzinie 11:30. Oferty należy składać w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, Warszawa, ul. Senatorska 29/31.

  czytaj więcej

  Targowa 56

  Trwają prace wykonywane przez Mostostal przy budowie „Warszawskiej Przestrzeni Technologicznej – Centrum Kreatywności”, Targowej 56.  

  czytaj więcej

  Szpital Południowy

  W stołecznym Ratuszu zostało dziś podpisane porozumienie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawą reprezentowanym przez Panią Prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, Wojewodą Mazowieckim Jackiem Kozłowskim, Centrum Onkologii i Centrum Hematologii i Transfuzjologii reprezentowanych przez Dyrektora Krzysztofa Warzochę. Porozumienie usuwa przeszkody, które dotychczas blokowały rozpoczęcie budowy szpitala. 
  Na spotkaniu obecni byli również zastępcy prezydenta Jacek Wojciechowicz, Włodzimierz Paszyński i Jarosław Jóźwiak. Ministerstwo Zdrowia reprezentowały panie Anna Łukasik i Beata Małecka-Libera. Z Urzędu Miasta obecni byli Dyrektor Biura Gospodarki Nieruchomościami Marcin Bajko oraz Dyrektor Biura Polityki Zdrowotnej Dariusz Hajdukiewicz. 

  Tekst Porozumienia: 

  * * *

  Dobrze się stało, że dziś zostało podpisane porozumienie pozwalające na rozpoczęcie budowy długo wyczekiwanego Szpitala Południowego, placówki pełniącej zadania szpitala miejskiego. Jestem przekonany, że mieszkańcy Ursynowa i Wilanowa będą wdzięczni sygnatariuszom dzisiejszego porozumienia. Ze swej strony wyrażam nadzieję i głębokie przekonanie, że limit przeszkód stojących na drodze budowy szpitala został definitywnie wyczerpany.
     Chciałbym, aby to porozumienie było początkiem życzliwej kooperacji, której owocem będzie szybka realizacja inwestycji budowy Szpitala Południowego, jak również szansą na przyszłe owocne współdziałanie – dla dobra pacjentów – wszystkich placówek służby zdrowia. I ten cel niech będzie najwyższą wartością dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

                                                                                            Paweł Barański
                                                                                            Dyrektor SZRM

  czytaj więcej