Umowa na drugą estakadę podpisana

Podpisaliśmy umowę z konsorcjum firm Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. i Polimex Mostostal SA  na wykonanie robót związanych z budową zachodniej estakady na skrzyżowaniu ulic Marsa i Żołnierskiej. Inwestycja potrwa 20 miesięcy, a koszt robót budowlanych to 57, 122 mln zł. Prace w terenie mają rozpocząć się w przeciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Budowa zachodniej estakady, to trzeci i ostatni etap inwestycji polegającej na modernizacji ciągu ulic Marsa –Żołnierska, czyli fragmentu drogi wojewódzkiej nr 631 o długości 4,8 km od ul. Naddnieprzańskiej do granicy miasta. Zakres realizowanych prac obejmie także budowę odwodnienia drogi, oświetlenia, sygnalizacji świetlnej oraz posadzenie zieleni.

We wrześniu 2019 roku zakończył się II etap przebudowy drogi,  w ramach którego na skrzyżowaniu ul. Marsa i Żołnierskiej wybudowana została m.in. wschodnia estakada, prowadząca ruch w stronę granicy miasta. Możliwość budowy zachodniej estakady pojawiła się po wyłączeniu z rejestru zabytków fragmentu działki, na którym ma powstać obiekt.  

Projekt jest współfinansowany z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach:

Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T

Oś priorytetowa III: Rozwój Sieci Drogowej TEN-T i Transportu Multimodalnego

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu: 63 373 455,00 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych: 61 853 156,00 PLN

Dofinansowanie (85% maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych)

nie większe niż: 52 575 182,60 PLN