Oferty na budowę wiaduktu w Rembertowie

Znane są już oferty w przetargu na wykonawcę budowy wiaduktu w ciągu ulicy Chełmżyńskiej nad linią kolejową nr 2: Warszawa Zachodnia-Terespol. O zamówienie ubiega się dziesięć firm. Najniższą ofertę złożyła firma INTOP WARSZAWA Sp. z o.o. - 68.470.494,59 zł, a najwyższą PORR S.A. - 87.228.933,24 zł. Wybór wykonawcy nastąpi po sprawdzeniu otrzymanych ofert. Inwestycja, którą realizują wspólnie m.st. Warszawa i PKP PLK SA ma być zrealizowana w ciągu 20 miesięcy od podpisania umowy z wybranym wykonawcą robót budowlanych.  

Wiadukt w ciągu ul. Chełmżyńskiej umożliwi przejazd nad ulicami Chłopickiego i Strażacką oraz linią kolejową nr 2: Warszawa Zachodnia-Terespol. Inwestycja podniesie poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym, skróci czas przejazdu przez tory oraz wpłynie na zwiększenie przepustowości linii kolejowej. Lokalizacja wiaduktu określona została w 2010 r. w Studium Wykonalności Modernizacji i Rozbudowy Warszawskiego Węzła Kolejowego i pokrywa się z przebiegiem ul. Nowochełmżyńskiej przedstawionym w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. Na wiadukcie znajdzie się jedna jezdnia zapewniająca po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Po jej wschodniej stronie powstaną chodnik i ścieżka rowerowa, a od strony zachodniej chodnik. Przy wiadukcie wybudowane będą pochylnie i schody oraz windy dla osób z niepełnosprawnościami. Na dojeździe po stronie północnej pojawi się zatoka autobusowa z przystankiem. Wiadukt będzie częścią nowej drogi, która znajdzie się między skrzyżowaniem ulic Chełmżyńskiej i Stelmachów po południowej stronie linii kolejowej a rondem na skrzyżowaniu z ul. Chełmżyńską po stronie północnej. Droga przebiegnie na zachód od istniejącego przejazdu kolejowego i będzie miała długość ok. 700 m, z czego ok. 140 m to długość wiaduktu. Po wybudowaniu wiaduktu istniejący przejazd w poziomie szyn zostanie zlikwidowany.