sobota, 18 września 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 129966-2013 z dnia 2013-04-03 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 23 z dnia 10.10.2012 r. Zakres…


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 23 z dnia 10.10.2012 r.
Numer ogłoszenia: 146490 – 2013; data zamieszczenia: 15.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 129966 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 23 z dnia 10.10.2012 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 23 z dnia 10.10.2012 r. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie dodatkowego stropu żelbetowego na blasze trapezowej i belkach stalowych nad piwnicą budynku B.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.04.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • 1. Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna – Lider, ul. Konstruktorska Nr 11A, 02-673 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
  • 2. Acciona Infraestructuras S.A. – Partner, Alcobendas (28108), region Madryt, Avenida de Europa, numer 18 , Parque Empresarial la Moraleja, kraj/woj. Hiszpania.
  • 3. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Wrobis Spółka Akcyjna – Partner, ul. Szewska Nr 3, 50-053 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27184,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 34999,83
  • Oferta z najniższą ceną: 34999,83 / Oferta z najwyższą ceną: 34999,83
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Niniejsze zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i jest ono niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac. W trakcie wykonywania robót na budynku B, po zdjęciu istniejących podłóg i warstw podpodłogowych z istniejącego stropu łukowego ceglanego nad piwnicą w osiach 1 – 3/ H – I, została dokonana przez konstruktora inż. Dariusza Syncerza, ocena jakości tych sklepień. Okazało się wtedy, że ich konstrukcja jest zbyt słaba aby przenieść obciążenia nowych warstw posadzkowych oraz obciążenia użytkowe przyszłej sali warsztatów edukacyjnych. Wcześniej na etapie sporządzania projektu budowlanego nie była możliwa do przewidzenia konieczność wykonania dodatkowego stropu gdyż niemożliwa była ocena stanu technicznego istniejącego stropu ceglanego, łukowego. W tej sytuacji został doprojektowany nowy strop żelbetowy oparty na blasze trapezowej i belkach stalowych, identyczny jak stropy nad parterem i piętrem budynku B. W związku z powyższym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego – dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, tj. Konsorcjum utworzonemu na podstawie zawartej w dniu 12.11.2009 r. Umowy przez: 1. Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 02-673) przy ul. Konstruktorskiej Nr 11A – Lider, 2. Acciona Infraestructuras S.A. z siedzibą w Alcobendas (28108), region Madryt, Avenida de Europa, numer 18 Parque Empresarial la Moraleja, Hiszpania – Partner, 3. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Wrobis Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-053) przy ul. Szewskiej Nr 3 – Partner – w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 73/DZP-2/2010 z dnia 10.06.2010 r.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 16 kwietnia 2013 godz 7:04
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:56