sobota, 18 września 2021

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług pocztowych na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek oraz ewentualnych ich zwrotów w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2023 r.

UWAGA!

Zmiana terminu składania ofert – pobierz plik

3 listopada 2020 r.

Znak sprawy: EFN-1.240.8.2020.AS                                                                 

Nr sprawy RZP-I-WB/97/EFN-1/2020

L.dz…——————————-

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ulicy Senatorskiej 29/31 (tel. 22/277 58 00; fax. 22/277 58 05), zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek oraz ewentualnych ich zwrotów w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2023 r. w postępowaniu prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) oraz zgodnie z § 10 Regulaminu w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych ze środków publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4/2017 Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z dnia 12 stycznia 2017 r.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek oraz ewentualnych ich zwrotów w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2023 r. 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie: od 1 stycznia 2021 r.,

Zakończenie: do momentu wykorzystania maksymalnej wartości umowy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r.

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdziale IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta do dnia 13.11.2020 r., do godziny 12:00 w Kancelarii SZRM (parter) w Warszawie, przy  ul. Senatorskiej 29/31.

Zamawiający przewiduje negocjacje tylko w przypadku, kiedy niniejsza oferta przekroczy wartość środków zabezpieczonych przez Zamawiającego.  

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi przedstawić:

 1. Wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.

UWAGA:

Formularz druk „Oferta” powinien zawierać odpowiednio:

 • dla Wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność gospodarczą o treści:

,,Wyrażam zgodę na przetwarzanie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko,
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, na potrzeby związane z zamówieniem publicznym, w ramach którego składam swoją ofertę. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanych cen za realizację zamówienia.”

 • dla Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oświadczenie o treści:

,,Oświadczam, że znany jest mi fakt, iż dane identyfikujące podmiotu, który reprezentuję, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

3. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

 • W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej lub w formie konsorcjum, do oferty należy załączyć odpowiednio: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub właściwego KRS dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.
 • Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Parafowane Istotne postanowienia umowy – stanowiące załącznik nr 4

5. Parafowany Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – stanowiący złącznik nr 1

6. Wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby Formularz asortymentowo-cenowy – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3

7. Oferta Wykonawcy nie będzie podlegała ocenie i nie będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty:

 • w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z póź zm.) lub którego upadłość ogłoszono z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 498);
 • który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykonać za pomocą stosownych środków dowodowych;
 • który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub koncesji, zawartą
  z zamawiającym, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ

 1. Porozumiewanie się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
 2. Zamawiający wskazuje następujący adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl
 3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 4. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
 5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego e-mailem podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
 6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane e-mailem, uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
 7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

 1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie, w języku polskim.
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.
 2. W przypadku załączenia do Oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć także tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
 1. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści Oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania Oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez mocodawcę lub przez notariusza.  

 VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty brutto musi być wyrażona w PLN i obejmować wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu.

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia, cenę oferty brutto z podatkiem VAT, określoną w Druku Oferta, obejmującą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy, które stanowią załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia i w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia,  wyliczoną w Formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
 2. Podstawą obliczenia ceny jest opis przedmiotu zamówienia Zamawiającego zawarty w Rozdziale I niniejszego Zaproszenia.
 3. Kalkulacja ceny zaproponowanej w ofercie musi wynikać z prawidłowej wyceny w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia, która powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
 4. Wykonawca winien wypełnić Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia przeliczając cenę jednostkową netto przez szacowaną ilość przesyłek, oraz cenę jednostkową brutto przez przewidywaną ilość przesyłek. Kwoty wskazane w Rozdziale IV pkt 1 i 2 Formularza asortymentowo-cenowego podlegają przeliczeniu w zakresie wartości brutto, zaś wskazane przez Zamawiającego wartości netto w Rozdziale IV pkt 1 i 2 są stałe i nie podlegają zmianie w całym okresie trwania umowy, dotyczą usług pozostałych nie wymienionych w innych punktach Formularza asortymentowo-cenowego. Sumę wartości z kolumny 6 i z kolumny 8 należy podsumować i wpisać w odpowiednie rubryki. Suma z kolumny nr 8 winna być zgodna co do wartości z kwotą brutto wskazaną w druku Oferta.
 5. W Formularzu asortymentowo-cenowym wyszczególnione zostały rodzaje przesyłek oraz przewidywane ilości danej korespondencji dla całego okresu realizacji przedmiotu zamówienia tj. za okres do 36 miesięcy.
 6. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego w druku OFERTA, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia lub w którejkolwiek pozycji w Formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia, jest niedopuszczalne.
 7. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu asortymentowo-cenowym.
 8. Brak wypełnienia i określenia wartości w którejkolwiek pozycji, jej wykreślenie bądź dopisanie dodatkowej pozycji w Formularzu asortymentowo-cenowym spowoduje uznanie oferty za nieważną i nie będzie ona brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
 9. W przypadku, gdy dana usługa wymieniona w Formularzu asortymentowo-cenowym jest świadczona przez Wykonawcę, ale jest usługą bezpłatną, w Formularzu asortymentowo-cenowym przy danej pozycji należy wstawić cenę jednostkową o wartości „0”.
 10. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 11. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie, powinny być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 12. Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami stanowi błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje, że oferta nie będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT.

 1. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV Zaproszenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający poprawi w Ofercie:

 1. Oczywiste omyłki pisarskie,
 2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
 • niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 3:

 • jeśli Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o poprawie innej omyłki poinformuje Zamawiającego, iż nie wyraża zgody na poprawę ww. omyłki – Zamawiający nie będzie brał pod uwagę oferty Wykonawcy przy wyborze najkorzystniejszej oferty,
 • jeśli Wykonawca w ciągu 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia o poprawie innej omyłki nie odpowie na pismo Zamawiającego – Zamawiający uzna, iż Wykonawca wyraża milcząca zgodę na poprawę ww. omyłki i będzie brał ofertę Wykonawcy przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

X. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował niżej wymienionymi kryteriami i ich wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie kryterium:
 • cena – 80%
 • termin płatności – 20%

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „termin płatności” na podstawie terminu płatności, wskazanego przez Wykonawcę w druku Oferta. Termin płatności liczony jest od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT i nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych oraz nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. Zamawiający przyzna odpowiednią liczbę punktów w oparciu o poniższe zestawienie:

 • Termin płatności od 14 do 20 dni – 1 pkt
 • Termin płatności od 21 do 30 dni – 2 pkt

W przypadku braku określenia  lub  zaoferowania terminu płatności poniżej 14 dni lub powyżej 30 dni od daty dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający odrzuci ofertę.

Założenia:

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 punktów

1 punkt=1%

Wzór punktowej oceny kryterium „cena”:

 

Cena = Minimalna cena oferowana brutto x 80
Cena badanej oferty
       

Wzór punktowej oceny  kryterium „termin płatności”:

 

 

Termin płatności =

Liczba punktów przyznanych badanej ofercie za termin płatności  

x

 

20

Maksymalna liczba punktów przyznanych za termin płatności

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu punktów uzyskanych w kryteriach: cena i termin płatności.

 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
 • Wyborze najkorzystniejszej oferty podając punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację;
 • Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty;
 • Unieważnieniu postępowania.

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

XI. UMOWA

 1. Istotne Postanowienia Umowy stanowią załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia.
 2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy uwzględniającej Istotne postanowienia umowy, o których mowa w ust. 1.
 3. Istotne Postanowienia Umowy nie podlegają zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzanych przez Zamawiającego do terminu składania ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z ich pełną akceptacją przez Wykonawcę.
 4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy.
 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

XII. POSTANOWIENIA ZWIAZANE Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
  z siedzibą w Warszawie (kod:00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. 22 277 58 00 działający
  w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM;
 • z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z Zaproszeniem do złożenia oferty na: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek oraz ewentualnych ich zwrotów w okresie od 01.01.2021 do 31.12.2023 r.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem (tj.: Zaproszeniem do złożenia oferty);
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym
  i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy;
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty
  w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 • posiada Pani/Pan:
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • nie przysługuje Pani/Panu:
  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • W przypadku gdy zrealizowanie uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, dotyczącego uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem oraz udostepnienie jej tych danych  i informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),  wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
 • W przypadku wystąpienia z żądaniem  ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, Zamawiający  do czasu zakończenia postępowania
  o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, w których przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem nie ograniczy przetwarzania tych danych.

_________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 XIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Druk „Oferta”

Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 4 – Istotne Postanowienia Umowy wraz z załącznikami

  

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

 Formularz asortymentowo-cenowy (wersja edytowalna) – pobierz plik

 Pytania i odpowiedzi na zapytania złożone przez wykonawców – pobierz plik

Zmodyfikowane zaproszenie do złożenia oferty – pobierz plik

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pobierz plik

Zmodyfikowane istotne postanowienia umowy – pobierz plik

Informacja o złożonych ofertach – pobierz załącznik

Informacja o złożonych ofertach (wersja tekstowa)pobierz załącznik

Informacja o wyborze oferty – pobierz załącznik

Informacja o wyborze oferty (wersja tekstowa) – Pobierz załącznik

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 3 listopada 2020 godz 14:07
Ostatnia aktualizacja: szrm - 26 lutego 2021 godz 8:15