wtorek, 16 styczeń 2018

Ogłoszenie nr 633127-N-2017 z dnia 2017-12-15 r. 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy MiastaOpracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 – prace przygotowawcze”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szrm.pl Katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro”

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099) w Zespole Zamówień Publicznych (I Piętro) pokój 22

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 – prace przygotowawcze”
Numer referencyjny: RZP-II-WI/22/DZP-1/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 – prace przygotowawcze”.Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: 1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej dla przebudowy budynku leśniczówki, 2. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej budowy budynku Centrum Edukacji Ekologicznej, w Warszawie przy ul. Papirusów 1/3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewid.nr 8/1 z obrębu 7-10-07.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej przebudowy budynku leśniczówki, w tym: a) wykonanie inwentaryzacji terenu inwestycji, w tym istniejącego budynku leśniczówki wraz z istniejącymi budynkami gospodarczymi: – budowlanej – 6 egz.,- instalacyjnej (sanitarna, elektryczna, teletechniczna) – 6 egz., b) projekt rozbiórki istniejących budynków gospodarczych – 6 egz., c)wykonanie projektu budowlanego w 6 egz. obejmującego: – projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu (w tym projekty instalacyjne: sanitarne, elektryczne, teletechniczne, przyłączy-sieci), – ekspertyzy pożarowej,- scenariusz pożarowy,- informację dotyczącą BIOZ, d) wykonanie projektów wykonawczych w 6 egz. obejmujących:- projekt architektoniczno-budowlany z zagospodarowaniem terenu, – architektura – projekt aranżacji wnętrz, – architektura – wyposażenie, – projekt konstrukcyjny, – projekt rozbiórki istniejących budynków gospodarczych, – instalacje elektryczne, w tym w szczególności: • sporządzenie bilansu mocy oraz ewentualne uzyskanie warunków przyłączeniowych, • wewnętrzne linie zasilające, • instalacja oświetleniowa (oświetlenie ogólne, awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe), • instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, dedykowanych dla instalacji sieci komputerowej, • system podtrzymania napięcia UPS dla wybranych obwodów, • instalacja połączeń wyrównawczych, • instalacja odgromowa, • projekt przebudowy przyłącza energetycznego, – instalacje teletechniczne, w tym w szczególności: • sieć strukturalna wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi, Wi-Fi, • system telewizji CCTV, • system sygnalizacji włamania i napadu, • system kontroli dostępu oraz instalacja domofonowa, • niezbędna instalacja przyzywowa (np. z toalet dla niepełnosprawnych), • systemy bezpieczeństwa z zakresu p.poż., wynikające z obowiązujących przepisów, ekspertyzy pożarowej i ewentualnie komendanta PSP, w tym: m.in. system sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania, • instalacje multimedialne w wyznaczonych pomieszczeniach, • projekt przebudowy przyłącza teletechnicznego, – instalacje sanitarne, w tym w szczególności: • projekt przyłącza gazu oraz uzyskanie warunków przyłączeniowych, • projekt przebudowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego, • instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, • instalacja ciepłej wody i cyrkulacji, • instalacja wodno-kanalizacyjna: biały montaż, instalacja p.poż., wyposażenie łazienek dla osób niepełnosprawnych, • sporządzenie bilansu zapotrzebowania w wodę i odprowadzenia ścieków oraz uzyskanie warunków przyłączeniowych, • instalacja wentylacji i klimatyzacji z automatyką, • projekt odwodnienia budynku, e) wykonanie przedmiarów robót – 6 egz., f) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz., g) wykonanie kosztorysów inwestorskich – 3 egz., h) wykonanie szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia – 3 egz., i) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych, decyzji o pozwoleniu na przebudowę leśniczówki, a także opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony p.poż., sanepid, konserwatora zabytków oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów, 2) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej budowy budynku Centrum Edukacji Ekologicznej, w tym: a) wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz koncepcji ekspozycji/wystawy zmiennej w 3 wariantach (po dokonaniu wyboru koncepcji, jedna z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania) zwanych dalej Koncepcjami – po 3 egz., w tym w szczególności: • wykonanie wizualizacji 3D nowoprojektowanego budynku i jego otoczenia, • wykonanie opisu rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów, schematycznych rzutów kondygnacji, schematycznych przekrojów, widoków elewacji, • wykonanie wizualizacji 3D projektowanej ekspozycji/wystawy zmiennej, b) wykonanie projektu budowlanego w 6 egz. obejmującego: – projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu (w tym projekty instalacyjne: sanitarne, elektryczne, teletechniczne, z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii, przyłączy – sieci), – badania geologiczne – określające parametry geologiczne terenu inwestycji, – scenariusz pożarowy, – informację dotyczącą BIOZ, c) wykonanie projektów wykonawczych w 6 egz. obejmujących: – projekt architektoniczno-budowlany z zagospodarowaniem terenu, – architektura – projekt aranżacji wnętrz, – architektura – wyposażenie,- projekt ekspozycji/wystawy zmiennej, – projekt konstrukcyjny, – instalacje elektryczne, w tym w szczególności: • sporządzenie bilansu mocy oraz uzyskanie warunków przyłączeniowych, • projekt budowy przyłącza elektroenergetycznego, • wewnętrzne linie zasilające, • rozdział energii w obiekcie, • instalacja oświetlenia ogólnego, • instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe), • instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, • instalacja gniazd wtykowych dedykowanych dla instalacji sieci komputerowej, • system podtrzymania napięcia UPS dla wybranych obwodów, • instalacja połączeń wyrównawczych, • instalacja odgromowa, – instalacje teletechniczne, w tym w szczególności: • projekt BMS, • projekt przyłącza teletechnicznego wraz z uzyskaniem warunków przyłączeniowych, • sieć strukturalna LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi, Wi-Fi), • system telewizji CCTV, • system sygnalizacji włamania i napadu, • system kontroli dostępu oraz instalacja domofonowa, • niezbędna instalacja przyzywowa (np. z toalet dla niepełnosprawnych), • systemy bezpieczeństwa z zakresu p.poż., wynikające z obowiązujących przepisów, i ewentualne postanowienia komendanta PSP, w tym m.in. system sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania, • instalacje multimedialne w wyznaczonych pomieszczeniach, • wizualizacja zainstalowanych systemów zabezpieczeń elektronicznych w pomieszczeniu nadzoru, – instalacje sanitarne: • projekt przyłącza gazu wraz z uzyskaniem warunków przyłączeniowych, • projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego, • instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, • instalacja ciepłej wody i cyrkulacji, • instalacja wodno-kanalizacyjna: biały montaż, instalacja p.poż., wyposażenie łazienek dla osób niepełnosprawnych, • sporządzenie bilansu zapotrzebowania w wodę i odprowadzenia ścieków oraz uzyskanie warunków przyłączeniowych, • instalacja wentylacji i klimatyzacji z automatyką, • projekt odwodnienia budynku i terenu, d) wykonanie przedmiarów robót – 6 egz., e) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz., f) wykonanie kosztorysów inwestorskich – 3 egz., g) wykonanie szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia – 3 egz., h) wykonanie szacunkowej wyceny wykonania ekspozycji/wystawy zmiennej– 3 egz. i) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony p.poż., sanepid oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcia drzew i krzewów, 3) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych i dostaw wyposażenia, w tym wykonania ekspozycji/wystawy zmiennej, objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 2. Dokumentację projektowo-przetargową należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 4 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) inwentaryzacje, projekt rozbiórki, projekty budowlane, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) i (*.dxf) w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath), c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), szacunkowe wyceny – w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf), d) koncepcje w formatach: dla rysunków (*.dwg) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), część cyfrowa Koncepcji z wizualizacją 3D, 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. 3. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Wzór umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ); 2) Wytyczne do wykonania projektu Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul., Papirusów 1/3, (Załącznik Nr 10 do SIWZ); 3) Decyzja nr 12/L/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.04.2017 r. (Załącznik Nr 11 do SIWZ) 4. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowo-przetargowej – w terminie do 330 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) w terminie do 75 dni od dnia zawarcia umowy wykonanie: – inwentaryzacji, o której mowa w Rozdziale XXXII ust. 1 pkt 1) lit. a) SIWZ, – projektu rozbiórki, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 1 pkt 1) lit. b) SIWZ, – Koncepcji, o których mowa w Rozdziale XXXII ust. I ust. 1 pkt 2) lit. a) SIWZ, b) w terminie do 210 dni od dnia zawarcia umowy wykonanie: – projektu budowlanego, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 1 pkt. 1) lit. c) SIWZ, – projektu budowlanego, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 1 pkt. 2) lit. b) SIWZ, c) w terminie do 330 dni od zawarcia umowy wykonanie: – projektów wykonawczych, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia – o których mowa w Rozdziale XXXII ust. 1 pkt 1) lit. d) – h) SIWZ, – projektów wykonawczych, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia, szacunkowej wyceny wykonania ekspozycji/wystawy zmiennej – o których mowa w Rozdziale XXXII ust. 1 pkt 2) lit. c) – h) SIWZ. 2.1) Nadzór autorski, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 1 pkt. 3) SIWZ będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych – w terminie do dnia 15.12.2019 r. 

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71220000-6
71221000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Określenie warunków: 1) Posiada doświadczenie: a) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu* dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę** budynku/budynków użyteczności publicznej*** o powierzchni użytkowej co najmniej 1.400 m2, b)Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu* projektu ekspozycji/wystawy w budynku użyteczności publicznej***. 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej; b) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; c) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; d) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; e) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; f) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej; g) do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzania inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie Architektury Krajobrazu lub ogrodnictwo, albo wykształcenie średnie kierunkowe: ogrodnicze lub tereny zielone 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w Sekcji III. 1.3): * Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego, w określonym miejscu, a także odbudowę rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. *** Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Uwaga:W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zwanym w SIWZ „Wykazem usług” – Wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów* określających czy te usługi zostały wykonane należycie.*Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.3), Wykonawca składający ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4) Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 5) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany ich zakres oraz warunki wprowadzenia tych zmian zostały określone w postanowieniach umownych – w szczególności w § 14 wzoru umowy, stanowiącej Załącznik Nr 9 do SIWZ. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-01-10, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznaneNie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że: a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 1, w zakresie niepodlegania wykluczeniu powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 2 , musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk OFERTA – Pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt – Pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz usług – Pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – Pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – Pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór Umowy – Pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – „Wytyczne do wykonania projektu Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3” – Pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Decyzja nr 12/L/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.04.2017 r. – Pobierz

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 05.01.2018r. – pobierz

dot. pisma z dnia 05.01.2018 r. Załączniki od Nr 1 do Nr 8 do SIWZ w wersji edytowalnej – pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Nr procedury: RZP-II-WI/22/DZP-1/2017                                                                                           10 stycznia 2018 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.70.2017.AF

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 – prace przygotowawcze”.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – informuje, iż w dniu 10.01.2018 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 553.905,54 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto i okres rękojmi zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wyszczególnienie
 

Cena zł brutto

 

 

Okres rękojmi

 

1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

REM-BUD

Piotr Ciszewski

 

ul. Podgórna 2

86-140 Drzycim

215.004,00 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

2  

AB KOMPLEX

Paweł Korsak

 

Ciasne

ul. Zielona 2/22

16-030 Supraśl

 

607.032,67 zł  

36 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

3 Konsorcjum firm:

1) Studium Sp. z o.o. Sp. k – Lider

 

ul. Noakowskiego 12/99

00-666 Warszawa

 

2) Studium Sp. z o.o. – Partner

 

ul. Noakowskiego 12/99

00-666 Warszawa

 

628.865,20 zł  

 

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

 

4  

Zespół Projektowy

KONTRAPUNKT Sp. z o.o.

 

ul. Zabłocie 39

30-701 Kraków

 

330.993,00 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

5. „Bulanda, Mucha – Architekci” Sp. z o.o.

 

ul. Lipińska 4

01-833 Warszawa

848.700,00 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

 

6.  

SAWA-TECH

Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o.

 

ul. Mesyńska 20

02-761 Warszawa

 

438.086,24 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

7. DRESLER STUDIO

Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o. Sp. k

 

ul. Stokrotek 6

31-463 Kraków

735.540,00 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

8.  

Autorska Pracownia Projektowa

Jerzy Wowczak

 

ul. Bieżanowska 46

30-812 Kraków

 

976.005,00 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

9.  

Konsorcjum firm:

1) JAPO Jan Poborski – Lider

 

ul. Zielińskiego 3a/4

41-704 Ruda Śląska

 

2) elwu Leszek Woźniak – Partner

 

ul. Brzozowa 7

41-600 Świętochłowice

 

666.229,50 zł 60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

10.  

DS STUDIO

Damian Szulc

 

ul. Komuny Paryskiej 15d/6

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

1.033.292,25 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

11.  

NIZIO

Design International

Mirosław Nizio

 

ul. Inżynierska 3 lok. 4

03-410 Warszawa

 

1.205.719,80 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

12.  

4M ARCHITEKCI

Magdalena Kużela

 

ul. Krucza 2

05-840 Brwinów

 

544.091,00 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

13. ZEW Sp. z o.o.

 

ul. Wiktorska 19/13

02-587 Warszawa

857.187,00 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

14. KWADRATURA Sp. z o.o.

 

ul. Krasickiego 45c lok. 4

00-611 Warszawa

463.956,00 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

15.  

Atelier ZETTA

Zenon Zabagło

 

ul. Suraska 2/11

15-422 Białystok

 

316.602,00 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

16. MAAG

Anna Maląg

 

ul. Długa 44/50 lok. 702

00-241 Warszawa

636.525,00 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

17.  

EBING&PARTNERS Sp. z o.o.

 

ul. Włodarzewska 51g1

02-384 Warszawa

 

450.180,00 zł 60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

 

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału XX SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Agnieszka Filipiak - 15 grudnia 2017 godz 11:01
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Filipiak - 11 stycznia 2018 godz 11:24