niedziela, 17 października 2021

Ogłoszenie nr 633127-N-2017 z dnia 2017-12-15 r. 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy MiastaOpracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 – prace przygotowawcze”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szrm.pl Katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro”

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099) w Zespole Zamówień Publicznych (I Piętro) pokój 22

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 – prace przygotowawcze”
Numer referencyjny: RZP-II-WI/22/DZP-1/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 – prace przygotowawcze”.Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: 1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej dla przebudowy budynku leśniczówki, 2. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej budowy budynku Centrum Edukacji Ekologicznej, w Warszawie przy ul. Papirusów 1/3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewid.nr 8/1 z obrębu 7-10-07.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej przebudowy budynku leśniczówki, w tym: a) wykonanie inwentaryzacji terenu inwestycji, w tym istniejącego budynku leśniczówki wraz z istniejącymi budynkami gospodarczymi: – budowlanej – 6 egz.,- instalacyjnej (sanitarna, elektryczna, teletechniczna) – 6 egz., b) projekt rozbiórki istniejących budynków gospodarczych – 6 egz., c)wykonanie projektu budowlanego w 6 egz. obejmującego: – projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu (w tym projekty instalacyjne: sanitarne, elektryczne, teletechniczne, przyłączy-sieci), – ekspertyzy pożarowej,- scenariusz pożarowy,- informację dotyczącą BIOZ, d) wykonanie projektów wykonawczych w 6 egz. obejmujących:- projekt architektoniczno-budowlany z zagospodarowaniem terenu, – architektura – projekt aranżacji wnętrz, – architektura – wyposażenie, – projekt konstrukcyjny, – projekt rozbiórki istniejących budynków gospodarczych, – instalacje elektryczne, w tym w szczególności: • sporządzenie bilansu mocy oraz ewentualne uzyskanie warunków przyłączeniowych, • wewnętrzne linie zasilające, • instalacja oświetleniowa (oświetlenie ogólne, awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe), • instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, dedykowanych dla instalacji sieci komputerowej, • system podtrzymania napięcia UPS dla wybranych obwodów, • instalacja połączeń wyrównawczych, • instalacja odgromowa, • projekt przebudowy przyłącza energetycznego, – instalacje teletechniczne, w tym w szczególności: • sieć strukturalna wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi, Wi-Fi, • system telewizji CCTV, • system sygnalizacji włamania i napadu, • system kontroli dostępu oraz instalacja domofonowa, • niezbędna instalacja przyzywowa (np. z toalet dla niepełnosprawnych), • systemy bezpieczeństwa z zakresu p.poż., wynikające z obowiązujących przepisów, ekspertyzy pożarowej i ewentualnie komendanta PSP, w tym: m.in. system sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania, • instalacje multimedialne w wyznaczonych pomieszczeniach, • projekt przebudowy przyłącza teletechnicznego, – instalacje sanitarne, w tym w szczególności: • projekt przyłącza gazu oraz uzyskanie warunków przyłączeniowych, • projekt przebudowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego, • instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, • instalacja ciepłej wody i cyrkulacji, • instalacja wodno-kanalizacyjna: biały montaż, instalacja p.poż., wyposażenie łazienek dla osób niepełnosprawnych, • sporządzenie bilansu zapotrzebowania w wodę i odprowadzenia ścieków oraz uzyskanie warunków przyłączeniowych, • instalacja wentylacji i klimatyzacji z automatyką, • projekt odwodnienia budynku, e) wykonanie przedmiarów robót – 6 egz., f) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz., g) wykonanie kosztorysów inwestorskich – 3 egz., h) wykonanie szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia – 3 egz., i) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych, decyzji o pozwoleniu na przebudowę leśniczówki, a także opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony p.poż., sanepid, konserwatora zabytków oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów, 2) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej budowy budynku Centrum Edukacji Ekologicznej, w tym: a) wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz koncepcji ekspozycji/wystawy zmiennej w 3 wariantach (po dokonaniu wyboru koncepcji, jedna z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania) zwanych dalej Koncepcjami – po 3 egz., w tym w szczególności: • wykonanie wizualizacji 3D nowoprojektowanego budynku i jego otoczenia, • wykonanie opisu rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów, schematycznych rzutów kondygnacji, schematycznych przekrojów, widoków elewacji, • wykonanie wizualizacji 3D projektowanej ekspozycji/wystawy zmiennej, b) wykonanie projektu budowlanego w 6 egz. obejmującego: – projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu (w tym projekty instalacyjne: sanitarne, elektryczne, teletechniczne, z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii, przyłączy – sieci), – badania geologiczne – określające parametry geologiczne terenu inwestycji, – scenariusz pożarowy, – informację dotyczącą BIOZ, c) wykonanie projektów wykonawczych w 6 egz. obejmujących: – projekt architektoniczno-budowlany z zagospodarowaniem terenu, – architektura – projekt aranżacji wnętrz, – architektura – wyposażenie,- projekt ekspozycji/wystawy zmiennej, – projekt konstrukcyjny, – instalacje elektryczne, w tym w szczególności: • sporządzenie bilansu mocy oraz uzyskanie warunków przyłączeniowych, • projekt budowy przyłącza elektroenergetycznego, • wewnętrzne linie zasilające, • rozdział energii w obiekcie, • instalacja oświetlenia ogólnego, • instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe), • instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, • instalacja gniazd wtykowych dedykowanych dla instalacji sieci komputerowej, • system podtrzymania napięcia UPS dla wybranych obwodów, • instalacja połączeń wyrównawczych, • instalacja odgromowa, – instalacje teletechniczne, w tym w szczególności: • projekt BMS, • projekt przyłącza teletechnicznego wraz z uzyskaniem warunków przyłączeniowych, • sieć strukturalna LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi, Wi-Fi), • system telewizji CCTV, • system sygnalizacji włamania i napadu, • system kontroli dostępu oraz instalacja domofonowa, • niezbędna instalacja przyzywowa (np. z toalet dla niepełnosprawnych), • systemy bezpieczeństwa z zakresu p.poż., wynikające z obowiązujących przepisów, i ewentualne postanowienia komendanta PSP, w tym m.in. system sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania, • instalacje multimedialne w wyznaczonych pomieszczeniach, • wizualizacja zainstalowanych systemów zabezpieczeń elektronicznych w pomieszczeniu nadzoru, – instalacje sanitarne: • projekt przyłącza gazu wraz z uzyskaniem warunków przyłączeniowych, • projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego, • instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, • instalacja ciepłej wody i cyrkulacji, • instalacja wodno-kanalizacyjna: biały montaż, instalacja p.poż., wyposażenie łazienek dla osób niepełnosprawnych, • sporządzenie bilansu zapotrzebowania w wodę i odprowadzenia ścieków oraz uzyskanie warunków przyłączeniowych, • instalacja wentylacji i klimatyzacji z automatyką, • projekt odwodnienia budynku i terenu, d) wykonanie przedmiarów robót – 6 egz., e) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz., f) wykonanie kosztorysów inwestorskich – 3 egz., g) wykonanie szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia – 3 egz., h) wykonanie szacunkowej wyceny wykonania ekspozycji/wystawy zmiennej– 3 egz. i) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony p.poż., sanepid oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcia drzew i krzewów, 3) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych i dostaw wyposażenia, w tym wykonania ekspozycji/wystawy zmiennej, objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 2. Dokumentację projektowo-przetargową należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 4 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) inwentaryzacje, projekt rozbiórki, projekty budowlane, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) i (*.dxf) w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath), c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), szacunkowe wyceny – w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf), d) koncepcje w formatach: dla rysunków (*.dwg) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), część cyfrowa Koncepcji z wizualizacją 3D, 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. 3. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Wzór umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ); 2) Wytyczne do wykonania projektu Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul., Papirusów 1/3, (Załącznik Nr 10 do SIWZ); 3) Decyzja nr 12/L/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.04.2017 r. (Załącznik Nr 11 do SIWZ) 4. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowo-przetargowej – w terminie do 330 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) w terminie do 75 dni od dnia zawarcia umowy wykonanie: – inwentaryzacji, o której mowa w Rozdziale XXXII ust. 1 pkt 1) lit. a) SIWZ, – projektu rozbiórki, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 1 pkt 1) lit. b) SIWZ, – Koncepcji, o których mowa w Rozdziale XXXII ust. I ust. 1 pkt 2) lit. a) SIWZ, b) w terminie do 210 dni od dnia zawarcia umowy wykonanie: – projektu budowlanego, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 1 pkt. 1) lit. c) SIWZ, – projektu budowlanego, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 1 pkt. 2) lit. b) SIWZ, c) w terminie do 330 dni od zawarcia umowy wykonanie: – projektów wykonawczych, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia – o których mowa w Rozdziale XXXII ust. 1 pkt 1) lit. d) – h) SIWZ, – projektów wykonawczych, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia, szacunkowej wyceny wykonania ekspozycji/wystawy zmiennej – o których mowa w Rozdziale XXXII ust. 1 pkt 2) lit. c) – h) SIWZ. 2.1) Nadzór autorski, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 1 pkt. 3) SIWZ będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych – w terminie do dnia 15.12.2019 r. 

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71220000-6
71221000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Określenie warunków: 1) Posiada doświadczenie: a) Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu* dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę** budynku/budynków użyteczności publicznej*** o powierzchni użytkowej co najmniej 1.400 m2, b)Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu co najmniej jednej usługi polegającej na wykonaniu* projektu ekspozycji/wystawy w budynku użyteczności publicznej***. 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej; b) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; c) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; d) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; e) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; f) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej; g) do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzania inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie Architektury Krajobrazu lub ogrodnictwo, albo wykształcenie średnie kierunkowe: ogrodnicze lub tereny zielone 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w Sekcji III. 1.3): * Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego, w określonym miejscu, a także odbudowę rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. *** Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Uwaga:W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zwanym w SIWZ „Wykazem usług” – Wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów* określających czy te usługi zostały wykonane należycie.*Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.3), Wykonawca składający ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4) Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 5) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany ich zakres oraz warunki wprowadzenia tych zmian zostały określone w postanowieniach umownych – w szczególności w § 14 wzoru umowy, stanowiącej Załącznik Nr 9 do SIWZ. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2018-01-10, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznaneNie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że: a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 1, w zakresie niepodlegania wykluczeniu powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 2 , musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk OFERTA – Pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i art. 24 ust. 5 pkt – Pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – Pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz usług – Pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – Pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – Pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – Pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór Umowy – Pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – „Wytyczne do wykonania projektu Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3” – Pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Decyzja nr 12/L/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.04.2017 r. – Pobierz

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 05.01.2018r. – pobierz

dot. pisma z dnia 05.01.2018 r. Załączniki od Nr 1 do Nr 8 do SIWZ w wersji edytowalnej – pobierz

Informacja z otwarcia ofert

Nr procedury: RZP-II-WI/22/DZP-1/2017                                                                                           10 stycznia 2018 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.70.2017.AF

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 – prace przygotowawcze”.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – informuje, iż w dniu 10.01.2018 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 553.905,54 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto i okres rękojmi zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wyszczególnienie
 

Cena zł brutto

 

 

Okres rękojmi

 

1 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

REM-BUD

Piotr Ciszewski

 

ul. Podgórna 2

86-140 Drzycim

215.004,00 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

2  

AB KOMPLEX

Paweł Korsak

 

Ciasne

ul. Zielona 2/22

16-030 Supraśl

 

607.032,67 zł  

36 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

3 Konsorcjum firm:

1) Studium Sp. z o.o. Sp. k – Lider

 

ul. Noakowskiego 12/99

00-666 Warszawa

 

2) Studium Sp. z o.o. – Partner

 

ul. Noakowskiego 12/99

00-666 Warszawa

 

628.865,20 zł  

 

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

 

4  

Zespół Projektowy

KONTRAPUNKT Sp. z o.o.

 

ul. Zabłocie 39

30-701 Kraków

 

330.993,00 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

5. „Bulanda, Mucha – Architekci” Sp. z o.o.

 

ul. Lipińska 4

01-833 Warszawa

848.700,00 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

 

6.  

SAWA-TECH

Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o.

 

ul. Mesyńska 20

02-761 Warszawa

 

438.086,24 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

7. DRESLER STUDIO

Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o. Sp. k

 

ul. Stokrotek 6

31-463 Kraków

735.540,00 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

8.  

Autorska Pracownia Projektowa

Jerzy Wowczak

 

ul. Bieżanowska 46

30-812 Kraków

 

976.005,00 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

9.  

Konsorcjum firm:

1) JAPO Jan Poborski – Lider

 

ul. Zielińskiego 3a/4

41-704 Ruda Śląska

 

2) elwu Leszek Woźniak – Partner

 

ul. Brzozowa 7

41-600 Świętochłowice

 

666.229,50 zł 60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

10.  

DS STUDIO

Damian Szulc

 

ul. Komuny Paryskiej 15d/6

63-400 Ostrów Wielkopolski

 

1.033.292,25 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

11.  

NIZIO

Design International

Mirosław Nizio

 

ul. Inżynierska 3 lok. 4

03-410 Warszawa

 

1.205.719,80 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

12.  

4M ARCHITEKCI

Magdalena Kużela

 

ul. Krucza 2

05-840 Brwinów

 

544.091,00 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

13. ZEW Sp. z o.o.

 

ul. Wiktorska 19/13

02-587 Warszawa

857.187,00 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

14. KWADRATURA Sp. z o.o.

 

ul. Krasickiego 45c lok. 4

00-611 Warszawa

463.956,00 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

15.  

Atelier ZETTA

Zenon Zabagło

 

ul. Suraska 2/11

15-422 Białystok

 

316.602,00 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

16. MAAG

Anna Maląg

 

ul. Długa 44/50 lok. 702

00-241 Warszawa

636.525,00 zł  

60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

17.  

EBING&PARTNERS Sp. z o.o.

 

ul. Włodarzewska 51g1

02-384 Warszawa

 

450.180,00 zł 60 miesięcy

 

od dnia podpisania

protokołu odbioru końcowego

 

 

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału XX SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr procedury: RZP-II-WI/22/DZP-1/2017                                                                                            16 lutego 2018 r. 

Nr sprawy: DZP-1.260.70.2017.AF

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na: Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 – prace przygotowawcze”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 14 złożoną przez Wykonawcę KWADRATURA Sp. z o.o., ul. Krasickiego 45c l. 4, 02-611 Warszawa – za cenę brutto 463.956,00 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10.01.2018 r. do godz. 11:30 zostało złożonych 17 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)    Oferta Nr 1 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe REM-BUD Piotr Ciszewski,
ul. Podgórna 2, 86-140 Drzycim;2)    Oferta Nr 2 Wykonawcy: AB KOMPLEX Paweł Korsak, Ciasne ul. Zielona 2/22, 16-030 Supraśl;3)    Oferta Nr 3 Wykonawcy: Konsorcjum firm: Studium Sp. z o.o. Sp. k – Lider,
ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa, Studium Sp. z o.o. – Partner, ul. Noakowskiego 12/99, 00-666 Warszawa;

4)    Oferta Nr 4 Wykonawcy: Zespół Projektowy KONTRAPUNKT Sp. z o.o., ul. Zabłocie 39,
30-701 Kraków;

5)    Oferta Nr 5 Wykonawcy: „Bulanda, Mucha – Architekci” Sp. z o.o., ul. Lipińska 4,
01-833 Warszawa;

6)    Oferta Nr 6 Wykonawcy: SAWA-TECH Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o., ul. Mesyńska 20, 02-761 Warszawa;

7)    Oferta Nr 7 Wykonawcy: DRESLER STUDIO Architektura i Urbanistyka Sp. z o.o. Sp. k,
ul. Stokrotek 6, 31-463 Kraków;

8)    Oferta Nr 8 Wykonawcy: Autorska Pracownia Projektowa Jerzy Wowczak, ul. Bieżanowska 46,
30-812 Kraków;

9)    Oferta Nr 9 Wykonawcy: Konsorcjum firm: JAPO Jan Poborski – Lider, ul. Zielińskiego 3a/4,
41-704 Ruda Śląska, elwu Leszek Woźniak – Partner, ul. Brzozowa 7, 41-600 Świętochłowice;

10)     Oferta Nr 10 Wykonawcy: DS STUDIO Damian Szulc, ul. Komuny Paryskiej 15d/6, 63-400 Ostrów Wielkopolski;

11)     Oferta Nr 11 Wykonawcy: NIZIO Design International Mirosław Nizio, ul. Inżynierska 3 lok. 4, 03-410 Warszawa;

12)     Oferta Nr 12 Wykonawcy: 4M ARCHITEKCI Magdalena Kużela, ul. Krucza 2,05-840 Brwinów;

13)     Oferta Nr 13 Wykonawcy: ZEW Sp. z o.o., ul. Wiktorska 19/13, 02-587 Warszawa;

14)     Oferta Nr 14 Wykonawcy: KWADRATURA Sp. z o.o., ul. Krasickiego 45c lok. 4,
00-611 Warszawa;

15)     Oferta Nr 15 Wykonawcy: Atelier ZETTA Zenon Zabagło, ul. Suraska 2/11, 15-422 Białystok;

16)     Oferta Nr 16 Wykonawcy: MAAG Anna Maląg, ul. Długa 44/50 lok. 702, 00-241 Warszawa;

17)     Oferta Nr 17 Wykonawcy: EBING&PARTNERS Sp. z o.o., ul. Włodarzewska 51g1,
02-384 Warszawa.

Oferta Nr 2, Oferta Nr 3, Oferta Nr 5, Oferta Nr 7, Oferta Nr 9, Oferta Nr 11, Oferta Nr 14 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 3, Ofercie Nr 5, Ofercie Nr 7, Ofercie Nr 9, Ofercie Nr 11 i Ofercie Nr 14 w kryteriach oceny ofert: „Cena” i „Okres rękojmi” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Okres rękojmi”

Razem
14       

             463.956,00

——————  x 60 = 60,0

             463.956,00

 

             60

            —–  x 40 = 40,0

             60

100,0
3  

463.956,00

——————  x 60 = 44,3

628.865,20

 

             60

—–  x 40 = 40,0

60

84,3
9  

463.956,00

——————  x 60 = 41,8

666.229,50

 

             60

—–  x 40 = 40,0

60

81,8
7  

463.956,00

——————  x 60 = 37,8

735.540,00

 

             60

—–  x 40 = 40,0

60

77,8
5  

463.956,00

——————  x 60 = 32,8

848.700,00

 

             60

—–  x 40 = 40,0

60

72,8
2  

463.956,00

——————  x 60 = 45,9

607.032,68

 

             36

—–  x 40 = 24,0

60

69,9
11  

463.956,00

——————  x 60 = 23,1

1.205.719,80

 

             60

—–  x 40 = 40,0

60

63,1

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 500045885-N-2018 z dnia 02-03-2018 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 – prace przygotowawcze”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 633127-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 – prace przygotowawcze”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/22/DZP-1/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Papirusów 1/3 – prace przygotowawcze”.Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje: 1. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej dla przebudowy budynku leśniczówki, 2. wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej budowy budynku Centrum Edukacji Ekologicznej, w Warszawie przy ul. Papirusów 1/3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce ewid.nr 8/1 z obrębu 7-10-07.1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej przebudowy budynku leśniczówki, w tym: a) wykonanie inwentaryzacji terenu inwestycji, w tym istniejącego budynku leśniczówki wraz z istniejącymi budynkami gospodarczymi: – budowlanej – 6 egz.,- instalacyjnej (sanitarna, elektryczna, teletechniczna) – 6 egz., b) projekt rozbiórki istniejących budynków gospodarczych – 6 egz., c)wykonanie projektu budowlanego w 6 egz. obejmującego: – projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu (w tym projekty instalacyjne: sanitarne, elektryczne, teletechniczne, przyłączy-sieci), – ekspertyzy pożarowej,- scenariusz pożarowy,- informację dotyczącą BIOZ, d) wykonanie projektów wykonawczych w 6 egz. obejmujących:- projekt architektoniczno-budowlany z zagospodarowaniem terenu, – architektura – projekt aranżacji wnętrz, – architektura – wyposażenie, – projekt konstrukcyjny, – projekt rozbiórki istniejących budynków gospodarczych, – instalacje elektryczne, w tym w szczególności: • sporządzenie bilansu mocy oraz ewentualne uzyskanie warunków przyłączeniowych, • wewnętrzne linie zasilające, • instalacja oświetleniowa (oświetlenie ogólne, awaryjne – ewakuacyjne i kierunkowe), • instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, dedykowanych dla instalacji sieci komputerowej, • system podtrzymania napięcia UPS dla wybranych obwodów, • instalacja połączeń wyrównawczych, • instalacja odgromowa, • projekt przebudowy przyłącza energetycznego, – instalacje teletechniczne, w tym w szczególności: • sieć strukturalna wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi, Wi-Fi, • system telewizji CCTV, • system sygnalizacji włamania i napadu, • system kontroli dostępu oraz instalacja domofonowa, • niezbędna instalacja przyzywowa (np. z toalet dla niepełnosprawnych), • systemy bezpieczeństwa z zakresu p.poż., wynikające z obowiązujących przepisów, ekspertyzy pożarowej i ewentualnie komendanta PSP, w tym: m.in. system sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania, • instalacje multimedialne w wyznaczonych pomieszczeniach, • projekt przebudowy przyłącza teletechnicznego, – instalacje sanitarne, w tym w szczególności: • projekt przyłącza gazu oraz uzyskanie warunków przyłączeniowych, • projekt przebudowy przyłącza wodno-kanalizacyjnego, • instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, • instalacja ciepłej wody i cyrkulacji, • instalacja wodno-kanalizacyjna: biały montaż, instalacja p.poż., wyposażenie łazienek dla osób niepełnosprawnych, • sporządzenie bilansu zapotrzebowania w wodę i odprowadzenia ścieków oraz uzyskanie warunków przyłączeniowych, • instalacja wentylacji i klimatyzacji z automatyką, • projekt odwodnienia budynku, e) wykonanie przedmiarów robót – 6 egz., f) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz., g) wykonanie kosztorysów inwestorskich – 3 egz., h) wykonanie szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia – 3 egz., i) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę istniejących budynków gospodarczych, decyzji o pozwoleniu na przebudowę leśniczówki, a także opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony p.poż., sanepid, konserwatora zabytków oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji o pozwoleniu na usunięcie drzew i krzewów, 2) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej budowy budynku Centrum Edukacji Ekologicznej, w tym: a) wykonanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz koncepcji ekspozycji/wystawy zmiennej w 3 wariantach (po dokonaniu wyboru koncepcji, jedna z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania) zwanych dalej Koncepcjami – po 3 egz., w tym w szczególności: • wykonanie wizualizacji 3D nowoprojektowanego budynku i jego otoczenia, • wykonanie opisu rozwiązań projektowych, zastosowanych materiałów, schematycznych rzutów kondygnacji, schematycznych przekrojów, widoków elewacji, • wykonanie wizualizacji 3D projektowanej ekspozycji/wystawy zmiennej, b) wykonanie projektu budowlanego w 6 egz. obejmującego: – projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektem zagospodarowania terenu (w tym projekty instalacyjne: sanitarne, elektryczne, teletechniczne, z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii, przyłączy – sieci), – badania geologiczne – określające parametry geologiczne terenu inwestycji, – scenariusz pożarowy, – informację dotyczącą BIOZ, c) wykonanie projektów wykonawczych w 6 egz. obejmujących: – projekt architektoniczno-budowlany z zagospodarowaniem terenu, – architektura – projekt aranżacji wnętrz, – architektura – wyposażenie,- projekt ekspozycji/wystawy zmiennej, – projekt konstrukcyjny, – instalacje elektryczne, w tym w szczególności: • sporządzenie bilansu mocy oraz uzyskanie warunków przyłączeniowych, • projekt budowy przyłącza elektroenergetycznego, • wewnętrzne linie zasilające, • rozdział energii w obiekcie, • instalacja oświetlenia ogólnego, • instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe), • instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, • instalacja gniazd wtykowych dedykowanych dla instalacji sieci komputerowej, • system podtrzymania napięcia UPS dla wybranych obwodów, • instalacja połączeń wyrównawczych, • instalacja odgromowa, – instalacje teletechniczne, w tym w szczególności: • projekt BMS, • projekt przyłącza teletechnicznego wraz z uzyskaniem warunków przyłączeniowych, • sieć strukturalna LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami telefonicznymi, Wi-Fi), • system telewizji CCTV, • system sygnalizacji włamania i napadu, • system kontroli dostępu oraz instalacja domofonowa, • niezbędna instalacja przyzywowa (np. z toalet dla niepełnosprawnych), • systemy bezpieczeństwa z zakresu p.poż., wynikające z obowiązujących przepisów, i ewentualne postanowienia komendanta PSP, w tym m.in. system sygnalizacji pożaru, instalacja oddymiania, • instalacje multimedialne w wyznaczonych pomieszczeniach, • wizualizacja zainstalowanych systemów zabezpieczeń elektronicznych w pomieszczeniu nadzoru, – instalacje sanitarne: • projekt przyłącza gazu wraz z uzyskaniem warunków przyłączeniowych, • projekt przyłącza wodno-kanalizacyjnego, • instalacja centralnego ogrzewania wraz z kotłownią, • instalacja ciepłej wody i cyrkulacji, • instalacja wodno-kanalizacyjna: biały montaż, instalacja p.poż., wyposażenie łazienek dla osób niepełnosprawnych, • sporządzenie bilansu zapotrzebowania w wodę i odprowadzenia ścieków oraz uzyskanie warunków przyłączeniowych, • instalacja wentylacji i klimatyzacji z automatyką, • projekt odwodnienia budynku i terenu, d) wykonanie przedmiarów robót – 6 egz., e) wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz., f) wykonanie kosztorysów inwestorskich – 3 egz., g) wykonanie szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia – 3 egz., h) wykonanie szacunkowej wyceny wykonania ekspozycji/wystawy zmiennej– 3 egz. i) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, a także opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów. Uzyskanie uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony p.poż., sanepid oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcia drzew i krzewów, 3) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót budowlanych i dostaw wyposażenia, w tym wykonania ekspozycji/wystawy zmiennej, objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. 2. Dokumentację projektowo-przetargową należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 4 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) inwentaryzacje, projekt rozbiórki, projekty budowlane, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) i (*.dxf) w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath), c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), szacunkowe wyceny – w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf), d) koncepcje w formatach: dla rysunków (*.dwg) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), część cyfrowa Koncepcji z wizualizacją 3D, 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. 3. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: 1) Wzór umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ); 2) Wytyczne do wykonania projektu Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul., Papirusów 1/3, (Załącznik Nr 10 do SIWZ); 3) Decyzja nr 12/L/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.04.2017 r. (Załącznik Nr 11 do SIWZ) 4. Termin wykonania zamówienia: 1) Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy, 2) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowo-przetargowej – w terminie do 330 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) w terminie do 75 dni od dnia zawarcia umowy wykonanie: – inwentaryzacji, o której mowa w Rozdziale XXXII ust. 1 pkt 1) lit. a) SIWZ, – projektu rozbiórki, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 1 pkt 1) lit. b) SIWZ, – Koncepcji, o których mowa w Rozdziale XXXII ust. I ust. 1 pkt 2) lit. a) SIWZ, b) w terminie do 210 dni od dnia zawarcia umowy wykonanie: – projektu budowlanego, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 1 pkt. 1) lit. c) SIWZ, – projektu budowlanego, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 1 pkt. 2) lit. b) SIWZ, c) w terminie do 330 dni od zawarcia umowy wykonanie: – projektów wykonawczych, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia – o których mowa w Rozdziale XXXII ust. 1 pkt 1) lit. d) – h) SIWZ, – projektów wykonawczych, STWiOR, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia, szacunkowej wyceny wykonania ekspozycji/wystawy zmiennej – o których mowa w Rozdziale XXXII ust. 1 pkt 2) lit. c) – h) SIWZ. 2.1) Nadzór autorski, o którym mowa w Rozdziale XXXII ust. 1 pkt. 3) SIWZ będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych – w terminie do dnia 15.12.2019 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71221000-3
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/03/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 450329.71
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  17
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  16
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 10

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: KWADRATURA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ignacego Krasickiego 45C lok. 4
Kod pocztowy: 02-611
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckieWykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 463956.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 215004.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1205719.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agnieszka Luty - 15 grudnia 2017 godz 11:01
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Luty - 2 marca 2018 godz 12:44