środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie nr 614678-N-2017 z dnia 2017-11-10 r.
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Całodobowa ochrona budynku położonego w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 wraz z przynależnym terenem i mieniem ruchomym.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.  Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szrm.pl katalog : zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pok. 22.
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całodobowa ochrona budynku położonego w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 wraz z przynależnym terenem i mieniem ruchomym.
Numer referencyjny: RZP-II-WB/1/DZP-1/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie całodobowej, ciągłej ochrony budynku – siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta – zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 wraz z mieniem ruchomym oraz terenu przyległego w następującym układzie: – jeden pracownik ochrony w godzinach od 08:00 do 15:00, – co najmniej dwóch pracowników ochrony równocześnie w godzinach od 15:00 do 08:00 dnia następnego, w tym również w soboty, niedziele i święta, z zastrzeżeniem, że łączna ilość godzin pełnienia służby ochrony przez osoby pełniące służbę ochrony nie może przekroczyć 34 godz. Charakterystyka obiektu: Budynek biurowy wraz z terenem przyległym usytuowany jest w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31. Budynek jest podpiwniczony, posiada dwa piętra (bez windy). W budynku znajdują się dwa wejścia: od strony ul. Canaletta i od ul. Senatorskiej. Wejście od ul. Senatorskiej jest czynne w dni powszednie w godz. 7:00 do 8:00 i 15:30 do 16:00, wejście od strony ul. Canaletta jest czynne w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 16:00. Po godzinie 16:00 na terenie obiektu mogą przebywać osoby wskazane przez Zamawiającego oraz serwis sprzątający. W obiekcie podlegającym ochronie znajduje się garaż na4 samochody służbowe Zamawiającego. Po zakończeniu pracy pomieszczenie garażowe jest zamykane na klucz, a zjazd do garażu jest dodatkowo zabezpieczony zamykaną bramą wjazdową. Na terenie przyległym do budynku, od strony ul. Senatorskiej zlokalizowany jest parking ograniczony od strony ul. Senatorskiej szlabanem uruchamianym pilotem, a od strony ul. Canaletta pachołkami otwieranymi kluczem.5 Termin wykonania zamówienia: od godz. 15:00 dnia 31 grudnia 2017 roku do godz. 15:00 dnia 31 grudnia 2020 roku.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: 1) Posiada doświadczenie: Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* lub wykonywaniu** co najmniej jednej usługi polegającej na pełnieniu ochrony obiektów, tj. budynków o powierzchni użytkowej co najmniej 2500 m2 i/lub budynków z przyległym terenem o łącznej powierzchni co najmniej 2500 m2. 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) co najmniej 4 pracownikami ochrony fizycznej, w tym 3 pracowników w wieku od 35 do 65 lat oraz 1 pracownik w wieku od 35 do 68, którzy to pracownicy nie figurują w Krajowym Rejestrze Karnym oraz posiadają: – ważne orzeczenia lekarskie potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony – odpowiednie przeszkolenie w zakresie ochrony obiektów i terenu; b) co najmniej jednym pracownikiem ochrony wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej do nadzoru i kontrolowania pracy pracowników ochrony fizycznej oraz do organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej i opracowywania instrukcji ochrony.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) *Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** W przypadku usług wykonywanych (nie zakończonych) potwierdzeniem ich realizacji będzie referencja bądź inny dokument, potwierdzający ich należyte wykonanie, z zastrzeżeniem, że ww. referencje bądź inny dokument powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. Uwaga! 1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług mogą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów – Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie zdolności technicznych – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Uwaga! 1) W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami lub osobą musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. 2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów – Wykonawca zobowiązany jest złożyć pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie zdolności zawodowych – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1) Koncesji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; Ww. dokument musi potwierdzać uprawnienie do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej. 2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 6) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie tych należności; 7) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 8) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Uwaga: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług, wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane (zwanym w SIWZ „Wykazem usług” – Wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów* określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. *Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty, potwierdzające ich należyte wykonywanie, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami, o których mowa w Rozdz. XVIII ust.1, Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4) Wypełniony Formularz „Cenowy” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
http://aukcje.um.warszawa.pl
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 2.2. Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena ofertowa wykazana w postaci liczbowej.
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: W trakcie aukcji elektronicznej Wykonawcom zostaną udostępnione następujące informacje: – cena ofertowa własnej oferty wraz z uzyskaną punktacją, – wartość oferty prowadzącej w trakcie aukcji, – aktualna pozycja w rankingu zajmowana przez daną ofertę w trakcie aukcji,
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 1 W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 2 Kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto za realizację przedmiotowego zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej. Natomiast termin płatności zaproponowany w złożonej ofercie przez danego Wykonawcę jest parametrem stałym i nie podlega licytacji w toku prowadzonej aukcji. 3 Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w Rozdziale XXIV pkt 2 SIWZ.
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 2.11. Minimalna wysokość postąpienia wynosi 4.900,00 zł brutto.
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania techniczne urządzeń informatycznych: Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: – posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), – być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), – posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, – posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s.
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 2.6. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji Wykonawców: Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej na stronie internetowej http://aukcje.um.warszawa.pl wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia.
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

aukcja jednoetapowa
Czas trwania: 15 minut

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
Zamawiający zamyka aukcję, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta (postąpienie) lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 2017-11-20, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że: a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 1, w zakresie niepodlegania wykluczeniu powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 2 , musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) odnośnie dokumentu, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 2 pkt 2 – w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. d) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). e) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz usług – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 7 – Formularz Cenowy – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

 

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO (KORESPONDENCJA)

Pismo z dnia 16.11.2017 r. – pobierz

dot. Pisma z dnia 16.11.2017 r. Załączniki od Nr 1 do Nr 7 do SIWZ – w wersji edytowalnej – pobierz

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr procedury: RZP-II-WB/1/DZP-1/2017                                                        20  listopada 2017 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.59.2017. … . DK                                                                                                                                  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: całodobową ochronę budynku położonego w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 wraz z przynależnym terenem
i mieniem ruchomym.

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – informuje, iż w dniu 20.11.2017 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 988 146,84 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto oraz termin płatności zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wyszczególnienie
 

Cena zł brutto

 

Termin płatności
1. Usługowa Spółdzielnia „UNIWERSUM”

ul. Kasprzaka 24

01-211 Warszawa

972 775,08 30 dni
2. Vision Group Sp. z o.o.

ul. Nowogrodzka 50 lok. 515

00-695 Warszawa

588 304,08 30 dni
3. Konsorcjum:

1)   A&T SERVICE SECURITY Sp. z o.o. – Lider

Al. Jerozolimskie 85 lok. 1

02-001 Warszawa

2)    OCHRONA GOT Sp. z o.o. – Partner

ul. Erazma Ciołka 13 lok. 1

01-445 Warszawa

1 066 705,20 30 dni
4. Konsorcjum firm:

1)    GRUPA DSF SERWIS PROFESJONALNY Sp. z o.o. – Lider

ul. Krynoliny 13

03-699 Warszawa

2)    Grupa DSF Sp. z o.o. – Partner

ul. Powstańców 4a lok. 67

05-091 Ząbki

950 496,84 30 dni
5. Konsorcjum firm:

1)   BASMA SECURITY Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62

01-424 Warszawa

2)   BASMA SECURITY GUARD Adam Mianecki i Maciej Wyszkowski s.j.

Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62

01-424 Warszawa

3)   CERBER SECURITY Sp. z o.o.

ul. Wolska 84/86

01-141 Warszawa

928 618,20 30 dni
6. Konsorcjum firm:

1)   Agencja Ochrony Osób i Mienia D. S. Fokus Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

ul. Obrazkowa 20A

03-188 Warszawa

2)   D. S. Fokus Security Service Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum

ul. Gwiaździsta 7A lok. 8

01-651 Warszawa

1 546 080,48 21 dni
7. Agencja Ochrony Osób i Mienia „ROMA” Romuald Stańczyk

ul. Estrady 70 c

01-932 Warszawa

1 052 070,84 22 dni
8. Agencja Ochrony VEGA SECURITY Sp. z o.o.

ul. Jagiellońska 78 lok. 3.1.

03-301 Warszawa

1 113 686,28 30 dni
9. K.S.O. MORO Bogdan Wodzyński

ul. Armii Krajowej 2

95-100 Zgierz

811 519,56 21 dni
10. Konsorcjum firm:

1)   Agencja Ochrony INTERSERVICE” Spółka jawna Kultys – Lider

ul. Mickiewicza 63

01-625 Warszawa

2)   „ASYSTA” Sp. z o.o. – Partner

ul. Mickiewicza 63/139

01-625 Warszawa

923 171,76 21 dni

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału XX SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

Nr procedury: RZP-II-WB/1/DZP-1/2017                                                                                                    05 grudnia  2017 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.59.2017. … . DK

 

 

ZAWIADOMIENIE O OFERCIE,
KTÓRA ZOSTAŁA NAJWYŻEJ OCENIONA W AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: całodobową ochronę budynku położonego w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 wraz z przynależnym terenem i mieniem ruchomym.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 80 ust. 2 w związku z art. 91c ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – zwanej dalej Ustawą – podaje do wiadomości, iż w aukcji elektronicznej dotyczącej ww. postępowania najwyżej oceniona została oferta Wykonawcy Konsorcjum: A&T SERVICE SECURITY Sp. z o.o. – Lider, Al. Jerozolimskie 85 lok. 1, 02-001 Warszawa, OCHRONA GOT Sp. z o.o. – Partner, ul. Erazma Ciołka 13 lok. 1, 01-445 Warszawa.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Nr procedury: RZP-II-WB/1/DZP-1/2017                                            14 grudnia 2017 r.                                             

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: całodobową ochronę budynku położonego w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 wraz z przynależnym terenem i mieniem ruchomym.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia,
iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę – Konsorcjum: A&T SERVICE SECURITY Sp. z o.o. – Lider, Al. Jerozolimskie 85 lok. 1, 02-001 Warszawa, OCHRONA GOT Sp. z o.o. – Partner, ul. Erazma Ciołka 13 lok. 1, 01-445 Warszawa –  za cenę brutto 846 400,00 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 20.11.2017 r. do godz. 11:30 zostało złożonych
10 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

 • Usługowa Spółdzielnia „UNIWERSUM” Kasprzaka 24, 01-211 Warszawa (Oferta Nr 1);
 • Vision Group Sp. z o.o., Nowogrodzka 50 lok. 515, 00-695 Warszawa (Oferta Nr 2);
 • Konsorcjum: A&T SERVICE SECURITY Sp. z o.o. – Lider, Jerozolimskie 85 lok. 1, 02-001 Warszawa, OCHRONA GOT Sp. z o.o. – Partner, ul. Erazma Ciołka 13 lok. 1,
  01-445 Warszawa (Oferta Nr 3);
 • Konsorcjum firm: GRUPA DSF SERWIS PROFESJONALNY Sp. z o.o. – Lider, Krynoliny 13, 03-699 Warszawa, Grupa DSF Sp. z o.o. – Partner, ul. Powstańców 4a lok. 67, 05-091 Ząbki (Oferta Nr 4);
 • Konsorcjum firm: BASMA SECURITY Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa, BASMA SECURITY GUARD Adam Mianecki
  i Maciej Wyszkowski s.j.,
  Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa, CERBER SECURITY Sp. z o.o., ul. Wolska 84/86, 01-141 Warszawa (Oferta Nr 5);
 • Konsorcjum firm: Agencja Ochrony Osób i Mienia D. S. Fokus Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Obrazkowa 20A, 03-188 Warszawa, D. S. Fokus Security Service Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum, ul. Gwiaździsta 7A lok. 8, 01-651 Warszawa (Oferta Nr 6);
 • Agencja Ochrony Osób i Mienia „ROMA” Romuald Stańczyk, Estrady 70 c, 01-932 Warszawa (Oferta Nr 7);
 • Agencja Ochrony VEGA SECURITY Sp. z o.o., Jagiellońska 78 lok. 3.1., 03-301 Warszawa (Oferta Nr 8);
 • S.O. MORO Bogdan Wodzyński, ul. Armii Krajowej 2, 95-100 Zgierz (Oferta Nr 9);
 • Konsorcjum firm: Agencja Ochrony INTERSERVICE” Spółka jawna Kultys – Lider Mickiewicza 63, 01-625 Warszawa, „ASYSTA” Sp. z o.o. – Partner, ul. Mickiewicza 63/139, 01-625 Warszawa (Oferta Nr 10);

przy czym:

–  Oferta Nr 2 została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3) ustawy;

–  Oferta Nr 9 została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1) ww. ustawy.

Oferta Nr 1, Oferta Nr 3, Oferta Nr 4, Oferta Nr 5, Oferta Nr 6, Oferta Nr 7, Oferta Nr 8 i Oferta Nr 10 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 3,  Ofercie Nr 4 Ofercie Nr 5, Ofercie Nr 6, ofercie Nr 7, Ofercie Nr 8 i Ofercie Nr 10 w kryteriach oceny ofert: „Cena”, „Termin płatności” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt
w kryterium
„Termin płatności”
Razem
3 846 400,00

————— x 100 x 60% = 60,0

846 400,00

40

____ x 40 = 40,0

40

100,0
8 846 400,00

————— x 100 x 60% = 59,7

851 299,00

40

____ x 40 = 40,0

40

99,7
7 846 400,00

————— x 100 x 60% = 57,4

884 000,00

40

____ x 40 = 40,0

40

97,4
6 846 400,00

————— x 100 x 60% = 55,5

914 999,98

40

____ x 40 = 40,0

40

95,5
10 846 400,00

————— x 100 x 60% = 55,0

923 171,76

40

____ x 40 = 40,0

40

95,0
5 846 400,00

————— x 100 x 60% = 54,7

928 618,20

40

____ x 40 = 40,0

40

94,7
4 846 400,00

————— x 100 x 60% = 53,4

950 496,84

40

____ x 40 = 40,0

40

93,4
1 846 400,00

————— x 100 x 60% = 52,2

972 775,44

40

____ x 40 = 40,0

40

92,2

 

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 500080394-N-2017 z dnia 22-12-2017 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Całodobowa ochrona budynku położonego w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 wraz z przynależnym terenem i mieniem ruchomym.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 614678-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 1. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Całodobowa ochrona budynku położonego w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 wraz z przynależnym terenem i mieniem ruchomym.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WB/1/DZP-1/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie całodobowej, ciągłej ochrony budynku – siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta – zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31 wraz z mieniem ruchomym oraz terenu przyległego w następującym układzie: – jeden pracownik ochrony w godzinach od 08:00 do 15:00, – co najmniej dwóch pracowników ochrony równocześnie w godzinach od 15:00 do 08:00 dnia następnego, w tym również w soboty, niedziele i święta, z zastrzeżeniem, że łączna ilość godzin pełnienia służby ochrony przez osoby pełniące służbę ochrony nie może przekroczyć 34 godz. Charakterystyka obiektu: Budynek biurowy wraz z terenem przyległym usytuowany jest w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31. Budynek jest podpiwniczony, posiada dwa piętra (bez windy). W budynku znajdują się dwa wejścia: od strony ul. Canaletta i od ul. Senatorskiej. Wejście od ul. Senatorskiej jest czynne w dni powszednie w godz. 7:00 do 8:00 i 15:30 do 16:00, wejście od strony ul. Canaletta jest czynne w dni powszednie w godzinach od 7:00 do 16:00. Po godzinie 16:00 na terenie obiektu mogą przebywać osoby wskazane przez Zamawiającego oraz serwis sprzątający. W obiekcie podlegającym ochronie znajduje się garaż na4 samochody służbowe Zamawiającego. Po zakończeniu pracy pomieszczenie garażowe jest zamykane na klucz, a zjazd do garażu jest dodatkowo zabezpieczony zamykaną bramą wjazdową. Na terenie przyległym do budynku, od strony ul. Senatorskiej zlokalizowany jest parking ograniczony od strony ul. Senatorskiej szlabanem uruchamianym pilotem, a od strony ul. Canaletta pachołkami otwieranymi kluczem.5 Termin wykonania zamówienia: od godz. 15:00 dnia 31 grudnia 2017 roku do godz. 15:00 dnia 31 grudnia 2020 roku.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 803371.44
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  10
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak

Nazwa wykonawcy: Konsorcjum firm: A&T SERVICE SECURITY Sp. z o.o. – Lider, OCHRONA-GOT Sp. z o.o. – Partner
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Erazma Ciołka 13 lok. 1
Kod pocztowy: 01-445
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 846399.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 588304.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 972775.44
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Dorota Kowalik - 10 listopada 2017 godz 16:55
Ostatnia aktualizacja: Dorota Kowalik - 22 grudnia 2017 godz 12:50