sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WB/142/EFN-1/2017
Znak Sprawy: EFN-1.240.1.2017.AS            

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania na : Świadczenie usług pocztowych na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek oraz ewentualnych ich zwrotów w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 r.

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-400; fax: 22/31-24-490) – zwany dalej Zamawiającym – zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek oraz ewentualnych ich zwrotów w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 r.  zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę nr 1 – złożoną przez Oferenta:

 • Poczta Polska ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,

adres do korespondencji: ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa, 

Oferta Nr 1 – Cena oferty: 53 334,40 zł brutto

Oferta spełnia wymagania zawarte z „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest jedyną i najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie Ofert upłynął w dniu  17.11.2017 r. o godz. 12.00.

Do upływu terminu składania ofert została złożona jedna oferta przez:

 • Pocztę Polską ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa,        adres do korespondencji: ul. Świętokrzyska 31/33, 00-941 Warszawa,                                       Oferta Nr 1 – Cena oferty: 53 334,40 zł brutto;

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził iż oferta nr 1 spełnia wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”

Wobec powyższego poniżej przedstawia się punktację złożonej oferty w kryterium oceny Ofert „Cena”, „Termin płatności”.

L.p. Nazwa Firmy *liczba punktów w kryterium Cena zł *liczba punktów w kryterium Termin płatności Razem
1. Poczta Polska S.A. 53 334,40

53 334,40      X 98 %

2  

100 %

 

 p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański  

                                          

EFN-1.240.1.2017.AS
Nr sprawy RZP-I-WB/124/EFN-1/2017

Dotyczy: Świadczenia usług pocztowych na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek oraz ewentualnych ich zwrotów w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 r.

W odpowiedzi na wniosek  potencjonalnego Wykonawcy, w którym to Wykonawca zwrócił się z prośbą ”….. o przesłanie FORMULARZA ASORTYMENTOWO-CENOWEGO w wersji edytowalnej, z możliwością uzupełnienia pozycji 7 usługa – potwierdzenie odbioru w kolumnie 6,7,8  – komórki te są chronione”, Zamawiający informuje, iż uwzględniając wniosek Wykonawcy niezwłocznie umieszcza na stronie internetowej www.szrm.pl edytowalną wersję Formularza asortymentowo-cenowego z możliwością pobrania przez wszystkich Wykonawców.

Załącznik nr 3 formularz – Pobierz XLS

 

Znak sprawy: EFN-1.240.1.2017.AS, 10 listopada 2017
Nr sprawy RZP-I-WB/124/EFN-1/2017

Dotyczy: Świadczenia usług pocztowych na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek oraz ewentualnych ich zwrotów w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 r.  

W związku z wpłynięciem zapytań do przedmiotu zamówienia, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania ofert z dnia 15.11.2017 (do godz. 12:00) na dzień 17.11.12017 r. do godz. 12:00.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść zapytań wraz z odpowiedziami zostaną niezwłocznie opublikowane na stronie internetowej www.szrm.pl

Pytania i odpowiedzi – Pobierz PDF 

 

Znak sprawy: EFN-1.240.1.2017.AS 06 listopada  2017 r.
Nr sprawy RZP-I-WB/124/EFN-1/2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ulicy Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-400; fax. 22/31-24-490), zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: Świadczenie usług pocztowych na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek oraz ewentualnych ich zwrotów w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 r.  w postępowaniu   prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) oraz zgodnie z § 10 Regulaminu w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych ze środków publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4/2017 Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z dnia 12 stycznia 2017 r.  

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek oraz ewentualnych ich zwrotów w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020 r. 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie: od 01 stycznia 2018 r.,

Zakończenie: do momentu wykorzystania maksymalnej wartości umowy, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdziale IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta do dnia 15.11.2017 r., do godziny 12:00 w Kancelarii SZRM (parter) w Warszawie, przy  ul. Senatorskiej 29/31.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji w zakresie zaoferowanej ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.  

 1. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi przedstawić:

 1. wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
 2. Wypełniony druk „Formularz asortymentowo-cenowy” według załącznika nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. Aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, w zakresie powszechnych usług pocztowych, w kraju i zagranicą, zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. : Dz. U. z 2017 r. poz. 1481)
 5. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

 • W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: odpis aktualny z właściwego rejestru lub CEIDG dla każdego z podmiotów, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy rejestr jest ogólnie dostępny wskazać adres strony pod którym można uzyskać dane dotyczące Wykonawcy.
 • Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
  1. Sposobem porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (t.j: Dz. U. z 2017 r. poz. 1481), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 1219).
  2. Zamawiający wskazuje następujący numer faksu 22 312 44 35 oraz adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl
  3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  4. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
  5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
  6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
  7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.
  8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
  9. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie, w języku polskim.
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika  pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.
 2. W przypadku załączenia do Oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć także tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
 1. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 4. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 1. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści Oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania Oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 1. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty brutto musi być wyrażona w PLN i obejmować wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu.

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia, cenę oferty brutto z podatkiem VAT, określoną w Druku Oferta, obejmującą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Istotnych Postanowieniach Umowy, które stanowią załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia i w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia,  wyliczoną w Formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
 2. Podstawą obliczenia ceny jest opis przedmiotu zamówienia Zamawiającego zawarty w Rozdziale I niniejszego Zaproszenia.
 3. Kalkulacja ceny zaproponowanej w ofercie musi wynikać z prawidłowej wyceny w Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia.
 4. Wykonawca winien wypełnić Formularz asortymentowo – cenowy stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia przeliczając cenę jednostkową netto przez szacowaną ilość przesyłek, oraz cenę jednostkową brutto przez szacowaną ilość przesyłek. Kwoty wskazane w Rozdziale IV pkt 1 i 2 Formularza asortymentowo-cenowego podlegają przeliczeniu w zakresie wartości brutto, zaś wskazane przez Zamawiającego wartości netto w Rozdziale IV pkt 1 i 2 są stałe i nie podlegają zmianie w całym okresie trwania umowy, dotyczą usług pozostałych nie wymienionych w innych punktach Formularza asortymentowo-cenowego. Sumę wartości z kolumny 6 i z kolumny 8 należy podsumować i wpisać w odpowiednie rubryki. Suma z kolumny nr 8 winna być zgodna co do wartości z kwotą brutto wskazaną w druku Oferta.
 5. W Formularzu asortymentowo-cenowym wyszczególnione zostały rodzaje przesyłek oraz szacowane ilości danej korespondencji dla całego okresu realizacji przedmiotu zamówienia tj. za okres do 36 miesięcy.
 6. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego w druku OFERTA, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia lub w którejkolwiek pozycji w Formularzu asortymentowo-cenowym, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia, jest niedopuszczalne.
 7. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu asortymentowo-cenowym.
 8. Brak wypełnienia i określenia wartości w którejkolwiek pozycji, jej wykreślenie bądź dopisanie dodatkowej pozycji w Formularzu asortymentowo-cenowym spowoduje uznanie oferty za nieważną i nie będzie ona brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
 9. W przypadku, gdy dana usługa wymieniona w Formularzu asortymentowo-cenowym jest świadczona przez Wykonawcę, ale jest usługą bezpłatną, w Formularzu asortymentowo-cenowym przy danej pozycji należy wstawić cenę jednostkową o wartości „0”.
 10. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 11. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie, powinny być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 12. Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 13. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami stanowi błąd w obliczeniu ceny, co spowoduje, że oferta nie będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO DO ZŁOŻENIADOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT.

 1. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV Zaproszenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający poprawi w Ofercie:

 1. Oczywiste omyłki pisarskie,
 2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, z zastrzeżeniem że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 3 wymagana jest zgoda Wykonawcy.

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował niżej wymienionymi kryteriami:
 • cena – 98%
 • termin płatności – 2%

Zamawiający przyzna punkty w kryterium „termin płatności” na podstawie terminu płatności, wskazanego przez Wykonawcę w druku Oferta. Termin płatności liczony jest od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT i nie może być krótszy niż 14 dni kalendarzowych oraz nie może być dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. Zamawiający przyzna odpowiednią liczbę punktów w oparciu o poniższe zestawienie:

 • Termin płatności od 14 do 20 dni – 1 pkt
 • Termin płatności od 21 do 30 dni – 2 pkt

W przypadku braku określenia  lub  zaoferowania terminu płatności poniżej 14 dni lub powyżej 30 dni od daty dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, Zamawiający odrzuci ofertę.

Założenia:

Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 100 punktów

1 punkt=1%

Wzór punktowej oceny kryterium „cena”:

Cena = Minimalna cena oferowana brutto x 98
Cena badanej oferty
       

 

Wzór punktowej oceny  kryterium „termin płatności”:

 

Termin płatności =

Liczba punktów przyznanych badanej ofercie za termin płatności  

x

 

2

Maksymalna liczba punktów przyznanych za termin płatności

Za najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu punktów uzyskanych w kryteriach: cena i termin płatności.

 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
 • Wyborze najkorzystniejszej oferty;
 • Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty;
 • Unieważnieniu postępowania.

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. UMOWA
  1. Istotne Postanowienia Umowy  stanowią załącznik nr 4 do niniejszego Zaproszenia.
  2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy uwzględniającej Istotne postanowienia umowy, o których mowa w ust. 1.
  3. Istotne Postanowienia Umowy nie podlegają zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzanych przez Zamawiającego do terminu składania ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z ich pełną akceptacją przez Wykonawcę.
  4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy.
  5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Druk „Oferta”

Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo – cenowy

Załącznik nr 4 – Istotne Postanowienia Umowy wraz z załącznikami

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 6 listopada 2017 godz 13:54
Ostatnia aktualizacja: szrm - 18 grudnia 2017 godz 16:07