sobota, 18 września 2021

         11 stycznia 2017 r.

Nr procedury: RZP-I-WI/1/DZP-1/2017    

                                                                                                                                                                                                                                     

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: analizę możliwości wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem Umowy jest analiza możliwości wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego.
2. Przejście podziemne znajduje się w pasie drogowym ul. Waryńskiego, w obrębie działek ewidencyjnych nr 9 z obrębu 5-05-09 oraz 59 z obrębu 5-05-10. Działki stanowią własność m.st. Warszawy, znajdują się w zarządzie trwałym Zarządu Dróg Miejskich. Aktualnie przejście podziemne jest wyłączone z użytkowania. W wyniku adaptacji ma powstać zmiana kwalifikacji przejścia podziemnego na budynek użyteczności publicznej.
3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:
1) Wykonanie inwentaryzacji na potrzeby PFU i projektu budowlano-wykonawczego:
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej z elementami konstrukcji,
b) inwentaryzacji instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz przyłączy,
c) inwentaryzacji zieleni pod kątem montażu ewentualnych urządzeń instalacyjnych, takich jak: czerpnie i wyrzutnie powietrza, dźwigi osobowe, itp.

2) Wykonanie ekspertyz i opinii:
a) ekspertyza w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji ludzi z pomieszczeń podziemnych – uzgodniona z KW PSP,
b) opinia w zakresie wymaganych dojazdów pożarowych i dróg ewakuacyjnych do obiektu – zatwierdzona przez KW PSP,
c) opinia i ocena energetycznej obiektu w tym audyt energetyczny pod względem wymagań izolacyjności cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii, zalecenia  i wytyczne do      projektowania,
d) ekspertyza mykologiczna w zakresie niezbędnym do określenia stanu zawilgocenia ustrojów ścian zewnętrznych i wewnętrznych, elementów ustrojów konstrukcyjnych, obiektu wraz z zaleceniami,
e) ekspertyza konstrukcyjno-budowlana oceniająca stan techniczny obiektu wraz z wytycznymi potrzebnymi do wykonania adaptacji objętej zadaniem inwestycyjnym,
f) uzyskanie zgód PWIS oraz PIP na pracę w podziemiach przy zastosowaniu oświetlenia sztucznego oraz pracy przy określonych wysokościach pomieszczeń,
g) uzyskanie innych zgód wynikających z wykonanych opinii i ekspertyz,
h) uzyskanie zgód na odstępstwa od przepisów technicznych we właściwych organach administracji architektoniczno-budowlanej, wynikających z wykonanych ekspertyz i opinii,
i) opinia w zakresie istniejących przyłączy oceniająca ich stan techniczny wraz z wytycznymi potrzebnymi do wykonania adaptacji objętej zadaniem inwestycyjnym.
W zależności od potrzeb wynikających z wykonanych ekspertyz i opinii uzyskanie niezbędnych zgód i pozwoleń od gestorów sieci,
j) uzyskanie warunków technicznych na potrzeby projektowanego węzła cieplnego w tym uzyskanie zgód i pozwoleń na wykonanie przyłącza sieci cieplnej obiektu.
3) Wykonanie analizy możliwości adaptacji na potrzeby nowej funkcji przejścia podziemnego (tzw. studium wykonalności) wraz z bilansem mediów dla obiektu oraz warunkami ich przyłączenia wraz z szacunkowym kosztem prac budowlano-instalacyjnych. Analiza możliwości powinna zawierać zmianę klasyfikacji obiektu pod kątem nowej funkcji oraz urzędowe potwierdzenie zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
4) Wykonanie Programu Funkcjonalno–Użytkowego, które będzie uzależnione od pozytywnego wyniku Analizy możliwości adaptacji na potrzeby nowej funkcji przejścia podziemnego.
Program Funkcjonalno–Użytkowy dla przejścia podziemnego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych powinien zawierać:
– opisy techniczne, obliczenia, rysunki, schematy, instalacje i przyłącza,
– wizualizację wszystkich pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w 3D (wizualizacja komputerowa – animacja), z pokazaniem przykładowej kolorystyki, faktury, możliwości rozwiązań funkcjonalnych oraz wizualizację terenu wokół przejścia podziemnego – sposób funkcjonowania z otoczeniem,
– szacunek kosztów prac budowlanych oraz pierwszego wyposażenia (mebli i innych urządzeń potrzebnych do funkcjonowania punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych).
Program Funkcjonalno–Użytkowy należy wykonać zgodnie z Obwieszczeniem ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129).
PFU musi zawierać: warunki ochrony przeciwpożarowej uwzględniający ekspertyzy i odstępstwa, plan ewakuacji obiektu wraz z uzgodnieniem i wytycznymi rzeczoznawcy ds. ppoż.
Zakres PFU powinien obejmować opis wszelkich opracowań projektowych, ekspertyz, uzgodnień, procedur i decyzji administracyjnych oraz rodzajów robót budowlanych niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu adaptacji przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych, zgodnie z wytycznymi, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego. Ponadto na podstawie ww. wytycznych, należy w PFU uwzględnić oczekiwania Zamawiającego dotyczące wymagań technicznych, materiałowych, ekonomicznych, funkcjonalnych i architektonicznych.
Obiekt musi mieć zapewniony dostęp dla osób niepełnosprawnych.
Do Wykonawcy należy weryfikacja istniejących przyłączy. W PFU należy uwzględnić opis niezbędnych przyłączy i nowego układu instalacji budowlanych, spełniających wymagane prawem warunki techniczne. W zakresie zagospodarowania terenu, w PFU należy również uwzględnić wjazd, wejście, małą architekturę, zieleń z gospodarką drzewostanem, oświetlenie zewnętrzne.
Opracowanie musi zawierać standardy zastosowanych materiałów i urządzeń budowlanych. Opisu materiałów, wyrobów i urządzeń budowlanych należy dokonać za pomocą dostatecznie dokładnych parametrów technicznych, bez wskazywania znaków towarowych, patentów i in. mogących mieć wpływ na uczciwą konkurencję.
PFU należy opracować w sposób zapewniający Zamawiającemu jednoznaczne opisanie przedmiotu zamówienia na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych”, zgodnie z dyspozycją art. 29-31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, posługując się obiektywnymi cechami technicznymi, jakościowymi, a w szczególności nie odwołując się do producenta, typu, marki, znaku handlowego, patentu itp.

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
1) rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
2) zakończenie: w terminie 150 dni od dnia zawarcia umowy, w tym:
a) Wykonanie inwentaryzacji, ekspertyz i opinii, analizy możliwości adaptacji
w terminie do 120 dni od dnia podpisania umowy;
b) Wykonanie PFU w terminie do 150 dni od dnia podpisania umowy.
III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 19 stycznia 2017 r. do godz. 11:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.
Uwaga:
Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
3) cen zawartych w ofertach.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:
1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Uwaga:
W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.
3) Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
Uwaga!
– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).
– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
1. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
2. Zamawiający wskazuje następujący numer faksu: + 48 22 312 44 90 oraz adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl.
3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na  żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
4. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub
e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać numer procedury postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim.
1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.
2) W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
3) Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy oraz w dokumentach pn.: „Wytyczne do adaptacji przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego” oraz „Dokumentacja archiwalna przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego uzyskana z ZDM-u”, wyliczoną w druku OFERTA. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Zamówienia oraz wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich.
2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w druku OFERTA.
3. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT
1. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w pkt IV Zaproszenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
2. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

IX. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/ OMYŁKA RACHUNKOWA
Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia okoliczności o, których mowa w pkt 3 wymagana jest zgodna Wykonawcy.

X. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryterium:

Cena – 100%

W zakresie ww. kryterium, oferta może uzyskać max 100 punktów.
Ocena punktowa w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.

1) Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

minimalna cena oferowana brutto
Cena = ________________________________________________ x 100
cena badanej oferty brutto

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

2. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty,
3) unieważnieniu postępowania,

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Zamawiający zawrze umowę zgodną w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zaproszenia, z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy. Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do terminu składnia ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.
XI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW
Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.
Załącznik Nr 1- druk OFERTA
Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy
Załącznik Nr 3 – Wytyczne do adaptacji przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego
Załącznik Nr 4 – Dokumentacja archiwalna przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego uzyskana z ZDM-u.

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Wykaz Załączników do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA

Załącznik nr 2 do Zaproszenia – Wzór Umowy

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Wytyczne do Adaptacji przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia -Dokumentacja archiwalna przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego z ZDM-u

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo SZRM z dnia 12.01.2017 r.

Załącznik do pisma SZRM z dnia 12.01.2017 r. – modyfikacja druku OFERTA

Pismo SZRM z dnia 17.01.2017 r. – Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego – Pobierz

Informacja o złożonych ofertach w postępowaniu na: analizę możliwości wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

DZP-1.260.2.2017 ….. AF                                                                                                             19 stycznia 2017 r.

Nr procedury: RZP-I-WI/1/DZP-1/2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Analizę możliwości wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą
w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), informuje, że w dniu 19.01.2017 r. o godz. 11:00 upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na: analizę możliwości wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Wobec powyższego Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 129.105,62 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto zaoferowane przez Wykonawców.

Nr oferty Nazwa (firma) i adres Wykonawcy Wyszczególnienie
 

Cena zł brutto

 

1.  

SAWA-TECH

Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z o.o.

 

ul. Mesyńska 20

02-761 Warszawa

 

72.570,00

 

2.  

4M ARCHITEKCI

Magdalena Kużela

 

ul. Krucza 2

05-840 Brwinów

 

91.020,00

 

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DZP-1.260.2.2017. …. .AF                                                                                   31 stycznia 2017 r.

Nr procedury: RZP-I-WI/1/DZP-1/2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Analizę możliwości wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490) – zwany dalej Zamawiającym –  zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na Analizę możliwości wykonania zadania inwestycyjnego pn.: „Adaptacja przejścia podziemnego pod ul. Waryńskiego na potrzeby punktu pierwszego kontaktu dla osób bezdomnych” wraz z wykonaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego –  zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą Ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: SAWA-TECH Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z.o.o., ul. Mesyńska 20, 02-761 Warszawa – za cenę Oferty: 72.570,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny oferty przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie ofert upłynął w dniu 19.01.2017 r. o godz. 11:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

  1. SAWA- TECH Projektowanie i Wykonawstwo Sp. z.o.o., ul. Mesyńska 20, 02-761 Warszawa (Oferta Nr 1) – Cena oferty: 72.570.00 zł brutto;
  2. 4M ARCHITEKCI Magdalena Kużela, ul. Krucza 2, 05-840 Brwinów (Oferta Nr 2) – Cena oferty: 91.020.00 zł brutto.

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:

Oferty nr 1 i 2 spełniają wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Wobec powyższego poniżej przestawia się punktację przyznaną Ofercie nr 1 i Ofercie nr 2 w kryterium oceny Ofert „Cena”:

Numer oferty  

Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Razem

1

 

                           72 570,00

                           ————–  x 100 = 100,0

                           72 570,00

 

100,0

2

 

 

72 570,00

————–  x 100 = 79,73

91 020,00

 

79,7

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański                                                                                                                

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 11 stycznia 2017 godz 15:17
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Luty - 31 stycznia 2017 godz 14:42