środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Dostawę klimatyzatora, kabin prysznicowych oraz mebli dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło- przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: -Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło–

DZP-1.260.33.2016


Numer ogłoszenia: 150151 – 2016; data zamieszczenia: 22.07.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę klimatyzatora, kabin prysznicowych oraz mebli dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło- przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: -Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło–.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawę klimatyzatora, kabin prysznicowych oraz mebli dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło- przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: -Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło– Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, dostarczenie rozmieszczenie/zamontowanie elementów wyposażenia we wskazanych – przez Zamawiającego – pomieszczeniach Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło- Przedmiot zamówienia podzielono na 3 częsci: Część I przedmiotu zamówienia -klimatyzator, Część II przedmiotu zamówienia -kabiny prysznicowe, Część III przedmiotu zamówienia -meble. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 4 do SIWZ..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.72.00-3, 39.23.60.00-5, 39.10.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Rozdz. III.4), Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk -OFERTA- – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Wypełniony Formularz -Zestawienie kosztów zamówienia- – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. 4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: -zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców-.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – okres gwarancji zamówienia – 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Stosownie do postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w Warszawie (kod: 00-099) przy ul. Senatorskiej 29/31, w Zespole ds.Zamówień Publicznych (i piętro pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w Warszawie (kod: 00-099) przy ul. Senatorskiej 29/31, w Zespole ds.Zamówień Publicznych (i piętro pok. nr 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Klimatyzator.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 4 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.72.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 90
  • 2. okres gwarancji zamówienia – 10

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Kabiny prysznicowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 4 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.23.60.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 90
  • 2. okres gwarancji zamówienia – 10

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: meble.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 4 do SIWZ.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 90
  • 2. okres gwarancji zamówienia – 10

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

SIWZ – pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie art 22 – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art 24 – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Formularz – cześć I – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Formularz – cześć II – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Formularz – cześć III – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Podwykonawcy – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie z art 24-ust 2 pkt 5 – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – wzór umowy – pobierz
 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 168761 – 2016; data zamieszczenia: 29.07.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 150151 – 2016 data 22.07.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w Warszawie (kod: 00-099) przy ul. Senatorskiej 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22)..
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2016 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta w Warszawie (kod: 00-099) przy ul. Senatorskiej 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22)..

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pismo z dnia 29.07.2016 r. – pobierz

wyjaśnienia treści SIWZ – 01.08.2016 – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Formularz – cześć II – po modyfikacji 1.08.2016 – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
CZEŚĆ I

11 sierpnia 2016 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
CZEŚĆ I

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonym na: dostawę klimatyzatora, kabin prysznicowych i mebli dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło””

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr 2

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę – BENER Michał Benka ul. Wileńska 59B/15,  80-215 Gdańsk – za cenę brutto 9 840,00 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 8 sierpnia 2016 r. do godz. 11:30 na Część I postępowania została złożona 1 oferta:

 

1)      Oferta Nr 2 – BENER Michał Benka ul. Wileńska 59B/15,  80-215 Gdańsk

Oferta Nr 2 spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej przedstawiono punktację przyznaną ofercie Nr 2 w kryteriach oceny ofert: „Cena”, „Okres gwarancji zamówienia” oraz łączna punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji zamówienia”

Razem
2 9 840,00

—————  x 90 = 90,0

9 840,00

48

————-  x 10 = 10,0

48

100,0

Z poważaniem,

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
CZEŚĆ II

11 sierpnia 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
CZEŚĆ II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonym na: dostawę klimatyzatora, kabin prysznicowych i mebli dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło””

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr 3

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowe „SEA” Paweł Bronikowski, ul. Norbertańska 3,  09-402 Płock – za cenę brutto
6 617,40 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 8 sierpnia 2016 r. do godz. 11:30 na Część II postępowania złożone zostały 2 oferty:

 

1)      Oferta nr 2 – BENER Michał Benka ul. Wileńska 59B/15,  80-215 Gdańsk

2)      Oferta nr 3 – Przedsiębiorstwo Handlowe „SEA” Paweł Bronikowski, ul. Norbertańska 3,

09-402 Płock

Oferty Nr 2 i Nr 3 spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej przedstawiono punktację przyznaną ofercie Nr 2 i Nr 3 w kryteriach oceny ofert: „Cena”, „Okres gwarancji zamówienia” oraz łączna punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji zamówienia”

Razem
2 6 617,40

—————  x 90 = 60,5

9 840,00

48

————-  x 10 = 10,0

48

70,5
3 6 617,40

—————  x 90 = 90,0

6 617,40

24

————-  x 10 = 5,0

48

95

Z poważaniem,

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
CZEŚĆ III

 

11 sierpnia 2016 r.
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
CZEŚĆ III

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonym na: dostawę klimatyzatora, kabin prysznicowych i mebli dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło””

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr 4

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę – JARD Sp. z o.o. Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa – za cenę brutto 18 794,40 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 8 sierpnia 2016 r. do godz. 11:30 na Część III postępowania zostały złożone 3 oferty:

 

1)      Oferta nr 1 – Centrum SEDNO Sp. z.o.o., ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin

2)      Oferta nr 2 – BENER Michał Benka ul. Wileńska 59B/15,  80-215 Gdańsk

3)      Oferta nr 4 – JARD Sp. z o.o. Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa

Oferty Nr 1, Nr 2 i Nr 4 spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej przedstawiono punktację przyznaną ofercie Nr 1, Nr 2 i Nr 4 w kryteriach oceny ofert: „Cena”, „Okres gwarancji zamówienia” oraz łączna punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji zamówienia”

Razem
1 18 794,40

—————  x 90 = 44,6

37 884,00

36

————-  x 10 = 7,5

48

52,1
2 18 794,40

————–  x 90 = 77,9

21 703,35

48

————-  x 10 = 10,0

48

87,9
4 18 794,40

—————  x 90 = 90,0

18 794,40

48

————-  x 10 = 10,0

48

100

Z poważaniem,

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Dostawę klimatyzatora, kabin prysznicowych oraz mebli dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło- przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: -Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło-
Numer ogłoszenia: 185691 – 2016; data zamieszczenia: 22.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 150151 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę klimatyzatora, kabin prysznicowych oraz mebli dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło- przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: -Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło-.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawę klimatyzatora, kabin prysznicowych oraz mebli dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło- przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: -Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło- Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, dostarczenie rozmieszczenie/zamontowanie elementów wyposażenia we wskazanych – przez Zamawiającego – pomieszczeniach Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło- Przedmiot zamówienia podzielono na 3 częsci: Część I przedmiotu zamówienia -klimatyzator, Część II przedmiotu zamówienia -kabiny prysznicowe, Część III przedmiotu zamówienia -meble. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 4 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.72.00-3, 39.23.60.00-5, 39.10.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2

Nazwa: Kabiny prysznicowe.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bronikowski Paweł Przedsiębiorstwo Handlowe SEA, ul. Norbertańska 3, 09-402 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5920,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 6617,40
 • Oferta z najniższą ceną: 6617,40 / Oferta z najwyższą ceną: 9840,00
 • Waluta: PLN .

Część NR: 3

Nazwa: meble.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JARD Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Na Skarpie Nr 21, lok. 11, 00-488 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18794,40
 • Oferta z najniższą ceną: 18794,40 / Oferta z najwyższą ceną: 37884,00
 • Waluta: PLN .

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – CZĘŚĆ I

Nr sprawy: RZP-II-WI/19/DZP-1/2016                                    Warszawa, dnia 25 sierpnia 2016 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ I

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę klimatyzatora, kabin prysznicowych i mebli dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło”” – Część I – klimatyzator

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zwanej dalej Ustawą – informuje, iż:

unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 8 sierpnia 2016 r. do godz. 11:30, na Część I przedmiotowego postępowania, została złożona 1 oferta przez Wykonawcę: BENER Michał Benka ul. Wileńska 59B/15,  80-215 Gdańsk (Oferta Nr 2), która spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający, pismem z dnia 17 sierpnia 2016 r. zaprosił ww. Wykonawcę do podpisania umowy, jednakże w dniu wyznaczonym do jej zawarcia, Wykonawca nie stawił się w siedzibie Zamawiającego. Jednocześnie, w dniu 23.08.2016 r. Wykonawca złożył oświadczenie o odstąpieniu od podpisania umowy na Część I ww. postępowania.

Jednocześnie Zamawiający nie może działać w oparciu o artykuł 94 ust. 3 ustawy Pzp z uwagi na fakt, iż w przedmiotowym postępowaniu, na Część I, została złożona tylko jedna oferta (niepodlegająca odrzuceniu).

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Zamawiający postanawia jak na wstępie.

 

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 22 lipca 2016 godz 7:53
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 10:13