środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 175115-2015 z dnia 2015-11-27 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie robót budowlanych dodatkowych: 1) montaż reperów w celu przeprowadzenia dokładnych pomiarów geodezyjnych; 2) wykonania krat pomostowych i odwodnienia studzienek od ul. Starej 4;Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, określonych w protokołach konieczności: nr 5 z dnia 13.10.2015 r., nr 6 z dnia 14.10.2015 r., nr 7 z dnia 26.10.2015 r

Numer ogłoszenia: 184127 – 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 175115 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn: Przebudowa części budynku Zespołu Ognisk Wychowawczych przy ul. Starej 4 na potrzeby Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, określonych w protokołach konieczności: nr 5 z dnia 13.10.2015 r., nr 6 z dnia 14.10.2015 r., nr 7 z dnia 26.10.2015 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie robót budowlanych dodatkowych: 1) montaż reperów w celu przeprowadzenia dokładnych pomiarów geodezyjnych; 2) wykonania krat pomostowych i odwodnienia studzienek od ul. Starej 4; 3) odprowadzenie wód opadowych z tarasu przy Sali konferencyjnej; 4) wykonanie robót budowlanych w kolizji z robotami instalacji kanalizacji w budynku 5 (piony kanalizacji do wymiany); 5) wykonanie izolacji akustycznej z płyty G-K i wełny mineralnej ścian pomiędzy pomieszczeniami GL 106 i 107 w budynku nr 5; 6) wykonanie ścianki żelbetowej przy wejściu głównym do budynku; 7) wykonanie posadzki granitowej w obszarze wejścia głównego na miejscu donicy betonowej; 8) wykonanie robót budowlanych po robotach w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej (przesunięcie otworu drzwiowego, przesunięcie ścianki w wentylatorni); 2. Wykonanie robót sanitarnych dodatkowych: 1) wykonanie robót kanalizacji sanitarnej w części budynku nr 5; 2) zmiana odprowadzenia wody deszczowej w strefie wejścia głównego (budynek nr 3); 3) demontaż i ponowny montaż grzejników w części budynku nr 4 i 5 w celu wykonania wewnętrznego ocieplenia ściany od strony ul. Starej; 4) przebudowa poziomu wodociągowego budynek nr 1; 5) montaż dodatkowych elementów kanałów wentylacyjnych w celu zamontowania kratek wentylacyjnych na zabudowach z płyt G-K – dotyczy systemu N1, W1 w części budynku nr 2 i 3 oraz 5; 6) montaż tłumików hałasu na projektowanym ciągu wentylacyjnym N2 i W2 oraz klap pożarowych w części budynku nr 3 w przyziemiu; 7) wykonanie dodatkowej izolacji ppoż. w maszynowni w przyziemiu budynku nr 3 w ciągu wentylacyjnym N1i W1 pomiędzy stropem, a klapą ppoż. na instalacji; 8) wykonanie dodatkowej instalacji wentylacji mechanicznej w istniejących łazienkach budynku nr 3 w przyziemiu, paterze i na I piętrze; 3. Wykonanie robót elektrycznych dodatkowych: 1) demontaż instalacji elektrycznych w komórkach pod tarasem ; 2) przełożenie korytek w korytarzu w przyziemiu budynku nr 4; 3) zmiany tras przewodów w wejściu do budynku nr 5; 4) wymiany części przewodów instalacji elektrycznej w Sali konferencyjnej w związku z wymianą sufitu podwieszonego z płyt G-K; 5) montaż instalacji elektrycznej zasilającej wentylatorki w łazienkach budynku nr 3;.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-2, 45.22.00.00-5, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • E.W. Rental Sp. z o.o., ul. Bysławska 82/304, 04-993 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 76743,64 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 105000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 105000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 105000,00
  • Waluta: PLN .

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b). Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wykonanie przedmiotowych dodatkowych robót budowlanych w ramach niniejszego zamówienia jest niezbędne dla prawidłowej realizacji całego zadania inwestycyjnego. Ich wykonanie stało się konieczne w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Ad sekcji II.3.1. pkt 1-8. Z protokołu konieczności nr 5 z dnia 13.10.2015 r. wynika że: Ad. pkt 1) Po wykonaniu przez geodetę dokładnego pomiaru geodezyjnego płaszczyzny ocieplenia budynku zewnętrznego okazało się, że obecnie założone repery usytuowane na ścianach zewnętrznych są za krótkie i nie będą spełniały swojej roli po wykonaniu termomodernizacji (nie będzie możliwości dokonania pomiarów). W związku z tym jest konieczne wykonanie dłuższych reperów na budynkach podlegających ociepleniu elewacji. Ad. pkt 2) W związku z ociepleniem elewacji, grubość ścian zewnętrznych uległa zwiększeniu. Istniejące skorodowane kraty pomostowe nie są dopasowane do nowych wielkości (zmniejszonych) studzienek piwnicznych. Konieczna stała się wymiana zabezpieczeń studzienek piwnicznych. Dna studzienek są zamulone i nie odprowadzają wód opadowych, wskazane jest wykonanie odwodnień w celu uniknięcia zalań pomieszczeń piwnicznych, w których będzie archiwum. Ad. pkt 3) Po częściowym rozebraniu tarasu i odsłonięciu wpustów tarasowych okazało się, że rurarz jest niedrożny na głębokości około 2 m. Jego udrożnienie okazało się nieskuteczne i nastąpiła konieczność innego sposobu odwodnienia. W związku z tym odprowadzenie wód opadowych będzie odbywać się do rur spustowych zlokalizowanych w narożniku budynku nr 3 z całej powierzchni tarasu. Ad. pkt 4) Po wyburzeniu ściany działowej na parterze w sali szkoleniowej budynku nr 5 okazało się, że istniał w niej pion odpowietrzający kanalizację. Konieczne było wykonanie robót budowlanych związanych z likwidacją pionu i uzupełnieniem miejsc po przekuciach. Ad. pkt 5) W pomieszczeniach GL 106 i GL 107 znajdują się sale dydaktyczne, w których odbywać się będą szkolenia i prezentacje. Po odkuciu tynku okazało się, że ścianka dzieląca oba pomieszczenia zamiast zakładanych 15 cm jest grubości 6,5 cm. W celu poprawy izolacji akustycznej konieczne stało się dodatkowe wygłuszenie ścianki za pomocą wełny mineralnej i płyty G-K. Ad. pkt 6) W strefie wejścia głównego po wyburzeniu konstrukcji daszku ściana boczna straciła stabilność. Konieczna była rozbiórka i wykonanie nowej ścianki w technologii żelbetowej. Ad. pkt 7) Podczas robót budowlanych w strefie wejścia głównego polegających na wykonaniu kanalizacji deszczowej podczas rozbiórki istniejących płyt chodnikowych rozpadła się skorodowana i popękana betonowa donica na kwiaty. W związku z czym na jej miejscu należy wykonać posadzkę z płyt granitowych o wymiarach 60x40x2. Ad. pkt 8) Z uwagi na wzajemne kolizje kanałów wentylacyjnych, które wynikły w trakcie prowadzenia robót i brak możliwości uzyskania projektowanej wysokości pomieszczeń zaszła konieczność prowadzenia kanałów innymi trasami i konieczność przebudowy schowka 115 na klatce schodowej budynku nr 3. Ad sekcji II.3.2. pkt 1-8. Z protokołu konieczności nr 6 z dnia 14.10.2015 r. wynika że: Ad. pkt 1) Po wykonaniu robót rozbiórkowych odsłonięto piony kanalizacji sanitarnej, które są w złym stanie technicznym – istniejące rury żeliwne są skorodowane i posiadają nieszczelności, przez które wyciekają ścieki i wydobywają się wyziewy z kanalizacji. W celu zapewnienia poprawnego działania instalacji kanalizacji konieczna jest wymiana rur na nowe z PCV. Ad. pkt 2) W związku z tym, że linia kanalizacji deszczowej w infrastrukturze ulicy Starej po odkryciu znajduje się w innym miejscu niż przewidywano w dokumentacji, nastąpiła konieczność wykonania odprowadzenia wód deszczowych z terenu wejścia do budynku głównego nr 3 do kanału ściekowego przy rurze spustowej odprowadzającej wody opadowe z rynien dachowych. Ad. pkt 3) Z uwagi na zmianę technologii ocieplenia ściany graniczącej z pasem drogowym przy ul. Starej w części 4 i 5, która wynikła ze zbyt małej odległości krawędzi zewnętrznej ściany od granicy z pasem drogowym zaszła konieczność demontażu zamontowanych grzejników w celu wykonania ocieplenia od wewnątrz pomieszczenia. Demontaż grzejników jest niezbędny dla zachowania ciągłości nowoprojektowanej izolacji termicznej. Po wykonaniu ocieplenia od wewnątrz grzejniki zostaną ponownie zamontowane. Ad. pkt 4) Po wymurowaniu ścian serwerowni w cz.2 w przyziemiu okazało się, że istniejący poziom wodny zasilający cz. 1 (mieszkalną) przebiega przez to pomieszczenie. Z uwagi na zagrożenie zalaniem wodą podczas awarii wodociągu i możliwością uszkodzenia urządzeń teletechnicznych znajdujących się w pomieszczeniu zaszła konieczność przebudowy poziomu wodnego w celu jego całkowitego usunięcia z pomieszczenia serwerowni oraz pomieszczenia elektrycznego. Przebudowa poziomu wody ciepłej, zimnej i cyrkulacji jest niezbędna dla bezpieczeństwa urządzeń, które zostaną zamontowane w pom. Serwerowi i należy ją wykonać przed rozpoczęciem montażu nowych urządzeń. Ad. pkt 5) W celu wykonania dodatkowej izolacji akustycznej kanałów wentylacyjnych w salach szkoleniowych poprzez wykonanie obudów z g-k zaszła konieczność przedłużenia kanałów wentylacyjnych w celu zamontowania na nich kratek nawiewnych. Rozwiązanie pierwotne nie przewidywało wykonywania obudów z g-k dlatego nie był przewidziany montaż elementów przedłużających kanały. Przedłużenie to jest niezbędne w celu trwałego i szczelnego połączenia kratki nawiewnej z kanałem i należy je wykonać przed wykonaniem obudów z g-k. Ad. pkt 6) Projekt nie przewidywał montażu tłumików na nowych kanałach wentylacji mechanicznej na ciągach N2; W2 w części 3. Po zdemontowaniu istniejących obudów z g-k okazało się, że na istniejącej demontowanej instalacji nie występują tłumiki. Z uwagi na przechodzenie kanałów N2; W2 wentylacji mechanicznej przez sale szkoleniowe i ryzyko, że instalacja może powodować nadmierny hałas utrudniający prawidłowe korzystanie z sal zaszła konieczność zamontowania dodatkowych tłumików przed wykonaniem nowych obudów z g-k. Po rozebraniu istniejących sufitów podwieszonych na korytarzu w przyziemiu stwierdzono brak klap p.poż. na kanałach wychodzących z istniejącej wentylatorni, które zgodnie z dokumentacją powinny być istniejące. Z uwagi na charakter pomieszczenia (pom. Techniczne) zachodzi konieczność zamontowania klap p.poż. na kanałach przechodzących przez ściany pomieszczenia przed ponownym uruchomieniem centrali wentylacyjnej i wykonaniem nowych sufitów podwieszonych. Ad. pkt 7) Po zdemontowaniu obudów z g-k istniejących kanałów wentylacyjnych w celu wykonania nowych stwierdzono brak izolacji p.poż. na odkrytej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu wentylatorni w przyziemiu cz.3. Z uwagi na obowiązek izolowania kanałów określony wymogami ochrony pożarowej zachodzi konieczność wykonania nowej izolacji przed uruchomieniem istniejącej wentylatorni. Ad. pkt 8) Po dokonaniu pomiarów wydajności okazało się, że w części pomieszczeń wydajność wentylacji grawitacyjnej jest zbyt niska, a w łazienkach dla niepełnosprawnych i w łazience żeńskiej na I p. całkowicie brakuje wentylacji. Z uwagi na obowiązek zapewnienia wentylacj
i w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zachodzi konieczność wykonania nowej instalacji wentylacji mechanicznej oraz usprawnienia wentylacji istniejącej dla zapewnienia minimalnej ilości wymienianego powietrza. Nową wentylację należy wykonać przed przekazaniem pomieszczeń do ponownego użytkowania. Ad seksji II.3.3. pkt 1-5. Z protokołu konieczności nr 7 z dnia 26.10.2015 r. wynika że: Ad. pkt 1) Z uwagi na rozbiórkę osiadających i pękających ścian komórek wraz ze stropem tarasu opartego na nich (usytuowane na skarpie od strony wschodniej budynku 3) zachodzi konieczność demontażu instalacji elektrycznych oświetleniowych i gniazd. Demontaż należy przeprowadzić przed przystąpieniem do rozbiórek elementów żelbetowych i murowych. Ad. pkt 2) W trakcie przygotowywania ściany (po skuciu fragmentu tynku) do przekucia otworu dla przeprowadzenia korytka instalacyjnego elektrycznego w korytarzu w przyziemiu na połączeniu cz.3 i cz.4 okazało się, że w tym miejscu wykonany jest podciąg żelbetowy, którego rozkucie do wymaganego przekroju nie jest możliwe i należy korytko poprowadzić inną trasą. Wskazano nową trasę przez pomieszczenie węzła cieplnego omijające kolizyjny podciąg. Nową trasę korytka instalacyjnego należy wykonać przed wprowadzeniem do niego kabli i przewodów nowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej. Ad. pkt 3) W związku z rozwiązaniem zamiennym przebudowanego wejścia do budynku nr 5 zachodzi konieczność zmiany lokalizacji projektowanych instalacji, przeniesienie ich ze ściany zachodniej na ścianę południową w okolice nowych drzwi wejściowych do budynku. Zmiany należy wykonać przed rozpoczęciem robót wykończeniowych. Ad. pkt 4) Po zdemontowaniu istniejącego sufitu podwieszonego w Sali konferencyjnej okazało się, że przewody elektryczne zasilające lampy oświetleniowe nie są przymocowane do konstrukcji stropodachu, a leżą swobodnie na konstrukcji sufitu podwieszonego. Przewody były niestarannie rozmieszczone i posiadały liczne łączenia. Dla poprawnego i bezpiecznego działania instalacji oświetleniowej zachodzi konieczność wymiany części przewodów instalacji oświetleniowej. Ad. pkt 5) Po dokonaniu pomiarów wydajności okazało się, że w łazienkach budynku nr 3 (przyziemie, parter) wydajność wentylacji grawitacyjnej jest zbyt niska, a w łazienkach dla niepełnosprawnych i w łazience żeńskiej na I p. całkowicie brakuje wentylacji. Z uwagi na obowiązek zapewnienia wentylacji w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych zachodzi konieczność wykonania nowej instalacji wentylacji mechanicznej oraz usprawnienia wentylacji istniejącej dla zapewnienia minimalnej ilości wymienianego powietrza. Nową wentylację należy wykonać i zasilić w instalacje elektryczne przed przekazaniem pomieszczeń do ponownego użytkowania.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 16 grudnia 2015 godz 10:32
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:04