sobota, 18 września 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-I-WI/52/DZP-1/2014                                                                                                                                       27 sierpnia 2014 r.

L.dz. SZRM/DZP-1/JP/      —–      /2014

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-421; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę pojazdów i urządzeń inwalidzkich dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa pojazdów i urządzeń inwalidzkich dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

2.Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie elementów wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum oraz jego uruchomienie.

3.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)     rozpoczęcie – w terminie od dnia podpisania umowy.

2)     zakończenie – w terminie do dnia 22 września 2014 r.

 

 

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 02 września 2014 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)     Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)     Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

 

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a także przeglądy i serwis gwarancyjny, w terminach i zakresie wynikającym z dokumentów gwarancyjnych producentów wyposażenia.
  2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
  4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
  5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: RZP-I-WI/52/DZP-1/2014                                                                                                                                                                                                                   09 września 2014 r.

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę pojazdów i urządzeń inwalidzkich dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę pojazdów i urządzeń inwalidzkich dla potrzeb Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”  – zostało unieważnione.

 

Postępowanie zostało unieważnione, z uwagi na fakt, że żadna oferta nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty, a tym samym nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 02 września 2014 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

a) Lift Plus PL Kaczmarczyk Spółka Jawna, ul. Strażacka 33, 42-263 Wrzosowa k. Częstochowy (Oferta Nr 1). Cena  oferty: 11.000,00 zł brutto.

b) PRZEMYSŁAW FILA MEDEIR Przemysław Fila, ul. Lipowa 17/4, 65-028 Zielona Góra (Oferta Nr 2). Cena oferty:  22.464,00 zł brutto.

c) EUROMOBIL Sp. z o.o., Paprotnia 29, 95-060 Brzeziny (Oferta Nr 3). Cena oferty:  16.092,00 zł brutto.

d) WANMED Łukasz Waniewski, ul. Waryńskiego 30/31/6, 80-433 Gdańsk (Oferta Nr 4). Cena oferty: 11.300,00 zł brutto.

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:

I.  Oferta Nr 1 – Wykonawca: Lift Plus PL Kaczmarczyk Spółka Jawna.

Zamawiający w Rozdziale V pn.: „Opis sposobu przygotowania wymaganych dokumentów” wskazał, że Wykonawca ma obowiązek sporządzić ofertę w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny (…) .

Należy zauważyć, że w świetle art. 78 § 1 k.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli, przy czym Zmawiający uznaje za formę pisemną złożenie nieczytelnego podpisu wraz z pieczęcią imienną osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.

Po analizie dokumentów złożonych – w formie e-maila w dniu 28.08.2014 r. – przez Wykonawcę: Lift Plus PL Kaczmarczyk Spółka Jawna, Zamawiający stwierdził, że Wykonawca nie złożył formularza  „OFERTA”, w którym znajduje się zobowiązanie Wykonawcy do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego oraz cena, za którą Wykonawca zrealizuje zamówienie. Wobec czego należy uznać, że oświadczenie woli zawarcia umowy na warunkach określonych w Zaproszeniu nie zostało złożone.

Ponadto z treści dokumentów wynika, że oferta została podpisana przez Pana Łukasza Markowskiego. Natomiast Wykonawcą składającym ofertę jest: Lift Plus PL Kaczmarczyk Spółka Jawna. Wykonawca nie załączył do oferty aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa, a tym samym Zamawiający nie mógł stwierdzić czy dokument został podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentacji.

Jednocześnie zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale IV Zaproszenia do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musiał załączyć m.in. wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty.

Wykonawca nie załączył ww. Formularza. Z treści e-maila wynika, że Wykonawca przedstawił ofertę cenową tylko dla  schodołazu gąsiennicowego. Przedmiotowy schodołaz nie spełnia wymagań Zamawiającego tj.  Zamawiający wymagał np.: udźwig minimalny – 135 kg, schodołaz zaproponowany przez  Wykonawcę posiada udźwig maksymalny 130 kg.

Poza tym Wykonawca poinformował Zamawiającego w ww. e-mailu, że nie posiada foteli na kółkach w swojej ofercie. Przedmiotem zamówienia była dostawa schodołazu i foteli na kółkach dla osób ograniczonych ruchowo.

Wobec powyższego oferta Wykonawcy nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty, a tym samym oferta Wykonawcy nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

II. Oferta Nr 2 – Wykonawca: MEDEIR Przemysław Fila

Zamawiający pismem z dnia 08.09.2014 r. zwrócił się do Wykonawcy z prośbą o podanie typu schodołazu i typu fotela na kółkach dla osób ograniczonych ruchowo, które Wykonawca oferuje, jednocześnie prosząc Wykonawcę o potwierdzenie, czy ww. wyposażenie spełnia wymagania Zamawiającego określone w „Zestawieniu kosztów zamówienia”, w tym m.in. dla schodołazu udźwig min. 135 kg. Wyjaśnienia w ww. zakresie należało złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 września 2014 r. do godz. 9:00.

W odpowiedzi na pismo Zamawiającego Wykonawca wskazał – w wyznaczonym terminie – typy: schodołaz – firmy Vimec T09, natomiast  wózek inwalidzki – V200 firmy Vermeiren i  potwierdził, że ww. urządzenia spełniają wymagania określone w „Zestawieniu Kosztów zamówienia”.

Z kart katalogowych dotyczących schodołazu firmy Vimec T09 wynika, że zaproponowany przez Wykonawcę schodołaz firmy Vimec T09, posiada udźwig 130 kg, a tym samym nie spełnia wymagań Zamawiającego, ponieważ Zamawiający wymagał dostawę schodołazu o udźwigu minimum135 kg.

Wobec powyższego oferta Wykonawcy nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty, a tym samym oferta Wykonawcy nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

III. Oferta Nr 3 – Wykonawca: EUROMOBIL Sp. z o.o.

Zgodnie z zapisami Rozdziału IV Zaproszenia do złożenia oferty Zamawiający wymagał, aby Wykonawca składający Ofertę dodatkowo załączył wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3. Formularz ten miał zawierać cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy. Do wyliczenia ceny oferty brutto Wykonawca miał zastosować stawkę podatku VAT ustaloną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonawca załączył do oferty Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”, w którym oświadczył w pkt 1 i pkt 2, iż do wyliczenia wartości brutto w ww. pozycjach zastosował 8% stawkę podatku VAT.

Podstawową stawką podatku VAT jest stawka 23%, a zastosowanie preferencyjnej 8% stawki podatku VAT uwarunkowane jest okolicznościami wskazanymi w przepisach podatkowych. Należy wskazać, iż brak jest w ofercie informacji o podstawie zastosowania preferencyjnej 8% stawki podatku VAT, która obowiązuje także w przypadku gdy produkt uznany jest za wyrób medyczny zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Powyższe uniemożliwiało Zamawiającemu dokonanie oceny czy oferta nie zawiera błędów w obliczeniu ceny oferty, w związku z czym zwrócił się do Wykonawcy o złożenie – w terminie nie przekraczalnym do dnia 04 września 2014 r. – stosownych wyjaśnień w ww. zakresie.

Wykonawca złożył wyjaśnienia we wskazanym terminie, jednocześnie w piśmie podał konkretne typy: dla wózka inwalidzkiego – V200 XL (fotel na kółkach dla osób ograniczonych ruchowo) oraz dla transportera gąsiennicowego – T09 (schodołaz).

Zamawiający zwrócił się z pismem do Wykonawcy z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 września 2014 r. do godz. 9:00, czy ww. wyposażenie zaproponowane przez Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego określone w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

W odpowiedzi na pismo Zamawiającego Wykonawca potwierdził, że sprzęt wymieniony w poz. 2 Formularza spełnia wymagania Zamawiającego, natomiast sprzęt wymieniony w poz. 1 – schodołaz – zaproponowany przez Wykonawcę posiada udźwig 130 kg, a tym samym nie spełnia wymagań Zamawiającego, ponieważ Zamawiający wymagał dostawę schodołazu o udźwigu minimum135 kg.

Wobec powyższego oferta Wykonawcy nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty, a tym samym oferta Wykonawcy nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

IV. Oferta Nr 4 – Wykonawca:  WANMED Łukasz Waniewski.

Zamawiający w Rozdziale V pn.: „Opis sposobu przygotowania wymaganych dokumentów” wskazał, że Wykonawca ma obowiązek sporządzić ofertę w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny (…) .

Należy zauważyć, że w świetle art. 78 § 1 k.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli, przy czym Zamawiający uznaje za formę pisemną złożenie nieczytelnego podpisu wraz z pieczęcią imienną osoby lub osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy.

Po analizie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawcę: WANMED Łukasz Waniewski. Zamawiający stwierdził, że formularz „OFERTA”, w którym znajduje się zobowiązanie Wykonawcy do wykonania zamówienia zgodnie z warunkami określonymi przez Zamawiającego oraz cena, za którą Wykonawca zrealizuje zamówienie – nie został podpisany. Wobec czego należy uznać, że oświadczenie woli zawarcia umowy na warunkach określonych w Zaproszeniu nie zostało złożone.

Ponadto zgodnie z postanowieniami zawartymi w Rozdziale IV Zaproszenia do złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu, Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musiał załączyć m.in. wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty.

Wykonawca załączył ww. Formularz, w którym wpisał cenę dla  schodołazu, natomiast nie wycenił foteli na kółkach. Przedmiotem zamówienia była dostawa schodołazu i foteli na kółkach dla osób ograniczonych ruchowo.

Wobec powyższego oferta Wykonawcy nie odpowiada treści Zaproszenia do złożenia oferty, a tym samym oferta Wykonawcy nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 27 sierpnia 2014 godz 13:13
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 9:00