sobota, 18 września 2021

Przyłączenie instalacji elektrycznej obiektu Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu” przy ulicy Bachusa 7 w Warszawie do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej „Na Przedwiośniu”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Przyłączenie instalacji elektrycznej obiektu Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu przy ulicy Bachusa 7 w Warszawie do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

Numer ogłoszenia: 402594 – 2010; data zamieszczenia: 09.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przyłączenie instalacji elektrycznej obiektu Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu przy ulicy Bachusa 7 w Warszawie do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przyłączenie instalacji elektrycznej obiektu Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu przy ulicy Bachusa 7 w Warszawie do sieci elektroenergetycznej RWE Stoen Operator Sp. z o.o. w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły na filię Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.11.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
RWE Stoen Operator Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66980,86 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 81716,65
Oferta z najniższą ceną: 81716,65 / Oferta z najwyższą ceną: 81716,65
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamowień publicznych – Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli usługi z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze mogą być świadczone tylko przez jednego Wykonawcę. Uzasadnienie faktyczne: W dniu 18.12.2009 r. Dom Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu z RWE Stoen Operator Sp. z o.o. zawarł umowę o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej instalacji elektrycznej ww. obiektu. Uchwałą Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18.03.2010 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta przejął realizację tej inwestycji. Z uwagi na fakt, że Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta nie jest stroną umowy z dnia 18.12.2009 r., jednakże będzie płatnikiem pozostałej opłaty za przyłączenie, istnieje konieczność zawarcie z RWE Stoen Operator Sp. z o.o. aneksu do umowy, w którym Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta będzie jedynie płatnikiem pozostałej części opłaty za przyłączenie określonej w umowie z dnia 18.12.2009 r.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/ Paweł Barański


logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 6 lutego 2011 godz 13:31
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 14:09