wtorek, 7 grudnia 2021

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę szpitala wraz z lądowiskiem dla śmigłowców w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

PL-Warszawa: Usługi architektoniczne i podobne

2010/S 213-326977

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 Do wiadomości: Joanna Polak 00-099 Warszawa POLSKA Tel. +48 223124400E-mail: jpolak@szrm.pl Faks +48 223124490

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej www.szrm.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Inne Administracja samorządowa

Budownictwo i obiekty komunalne

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Tak

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę szpitala wraz z lądowiskiem dla śmigłowców w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Usługi

Kategoria usług: nr 12

Główne miejsce świadczenia usług Warszawa.

Kod NUTS PL127

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę szpitala wraz z lądowiskiem dla śmigłowców w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.

Planowany jest szpital na ok. 235-250 łóżek, przy założeniu struktury szpitala powiatowego z SOR i lądowiskiem dla śmigłowców ratunkowych. Budowę szpitala zaplanowano na terenie części działek ewidencyjnych nr 2/50, 2/53, 2/52, 2/51, 2/59, 2/47, 2/67 z obrębu 1-10-75, w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Powierzchnia terenu przewidzianego pod budowę szpitala wynosi ok. 1,64 ha. W bezpośrednim sąsiedztwie istnieją i funkcjonują dwa obiekty służby zdrowia tj. Instytut Hematologii i Transfuzjologii (IHiT) oraz Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie (COI). Na terenie przewidzianym pod budowę szpitala jak i w jego bezpośredniej granicy znajdują się naniesienia (parkingi, drogi dojazdowe, urządzona zieleń), infrastruktura techniczna oraz obiekty (tj. stacja redukcyjna gazu, studnia głębinowa, kontenerowa stacja zasilania awaryjnego itp.) obsługujące i zasilające obiekty IHiT i COI.

Niżej wymienione dokumenty stanowią wstępne założenia do projektowania:

a) Program funkcjonalno – użytkowy – stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ;

b) Materiały wyjściowe do Programu funkcjonalno-użytkowego:

— Analiza możliwości obsługi komunikacyjnej obiektu pn. „Szpital Południowy”, w tym przedstawienie sposobu obsługi komunikacyjnej z uwzględnieniem istniejących obiektów tj. Instytutu Onkologii i Instytutu Hematologii /i Transplantologii, które znajdują się w rejonie ww. obiektu – stanowiąca załącznik nr 11 do SIWZ,

— Analiza w zakresie zapotrzebowania obiektu w media, możliwości i sposobu podłączenia planowanego obiektu pn. „Szpital Południowy” do sieci miejskich – stanowiąca załącznik nr 12 do SIWZ,

— Analiza możliwości pod względem formalno – prawnym lokalizacji lądowiska dla śmigłowców pogotowia ratunkowego na terenie objętym budową szpitala (tj. u zbiegu ulic Pileckiego i Indiry Gandhi, na dz. ew. nr 2/50,2/53, 2/52, 2/51, 2/59, 2/47, 2/67, obręb 1-10-75, w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy) – stanowiąca załącznik nr 13 do SIWZ.

c) Analiza merytoryczna utworzenia Szpitala Południowego – nowej placówki lecznictwa stacjonarnego w Mieście Stołecznym Warszawie, w Dzielnicy Ursynów – stanowiąca załącznik nr 14 do SIWZ;

d) Decyzja Nr 1022/OŚ/2009 z dnia 22.9.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach – stanowiąca załącznik nr 15 do SIWZ;

e) Decyzja Nr 18/URN/C2/10 z dnia 8.9.2010 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – stanowiąca załącznik nr 16 do SIWZ;

f) Pismo BAiPP Wydział Polityki Przestrzennej U. m.st. W-wy – o numerze AM-WPP-MSZ-7323-55-2-10 z dnia 23.7.2010 r.- stanowiące załącznik nr 17 do SIWZ;

g) Pismo-Oświadczenie 22/SP/2010 Biura Gospodarki Nieruchomościami U. m.st. W-wy z dnia 12.8.2010 r. –
stanowiące załącznik nr 18 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza możliwość zaprojektowania obiektu szpitalnego w technologii innej niż wskazanej w ww. Programie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71200000, 71220000, 71320000, 71400000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Nie

II.1.8) Podział na części

Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:

1) Wykonanie Koncepcji architektoniczno-budowlanej (funkcjonalnej) budowy szpitala wraz z lądowiskiem,
w trzech różnorodnych wariantach (w tym jeden z wariantów koncepcji ma przedstawiać budowę Szpitala z zastosowaniem elementów modułowych).

2) Wykonanie projektu budowlanego (dotyczącego budowy Szpitala wraz z lądowiskiem dla śmigłowców),
obejmującego:

a) projekt zagospodarowania terenu,

b) projekt architektoniczno-budowlany,

c) oświadczenia właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw mediów,

d) wyniki badań geologiczno-inżynierskich jak też geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

3) Wykonanie projektu technologii Szpitala.

4) Wykonanie projektów wykonawczych, dotyczących:

a) przygotowania terenu pod budowę,

b) robót budowlanych w zakresie wznoszenia obiektów budowlanych,

c) aranżacji wnętrz wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia, w tym m. in.: mebli biurowych, mebli medycznych, sprzętu medycznego,

d) robót w zakresie wszelkich niezbędnych instalacji,

e) robót w zakresie przyłączy obiektów do sieci infrastruktury miejskiej wraz z ewentualną przebudową obiektów budowlanych, sieci i urządzeń,

f) robót związanych z zagospodarowaniem terenu (w tym: m. in. drogi, parkingi, zieleń, ogrodzenia, drobne formy architektoniczne),

g) stałej organizacji ruchu,

h) scenariusza pożarowego wraz z matrycą sterowań oraz planem ewakuacji.

5) Wykonanie przedmiarów robót.

6)Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).

7) Wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia.

8) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, umożliwiających uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym opracowanie wszelkich materiałów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a także uzyskanie wszelkich ekspertyz, dokumentacji rejestracyjnej lądowiska, opinii, pozwoleń, uzgodnień (m. in. z gestorami mediów, rzeczoznawcą ds. sanitarno- higieniczno – epidemiologicznych i bhp, rzeczoznawcą ds. ppoż.) i decyzji administracyjnych wymaganych prawem dla realizacji celu przedmiotu zamówienia, w tym:

1) Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

2) Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, oraz – w przypadku konieczności – również opracowania raportu oddziaływania na środowisko,

3) Pozwolenia wodno-prawnego wraz z operatem wodno-prawnym,

4) Decyzji na usunięcie drzew lub krzewów,

5) innych decyzji administracyjnych koniecznych do uzyskania celu, jakim jest realizacja Szpitala Południowegowraz z lądowiskiem dla śmigłowców.

Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie:

1) papierowej – w ilościach po 7 egz., za wyjątkiem:

a) koncepcji architektoniczno – budowlanej (funkcjonalnej) – 5 egz.,

b) kosztorysów inwestorskich oraz szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia – po 2 egz.

2) elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym:

a) koncepcja architektoniczno- budowlana (funkcjonalna), w formatach:

— dla rysunków (*.pdf) i (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi,

— dla tekstu (*.pdf) i (*.doc),

— część cyfrowa Koncepcji powinna obejmować również wizualizację 3D.

b) projekt budowlany, projekt technologii, projekty wykonawcze w formacie dwg/dxt oraz PDF,

c) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath),

d)STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc lub.rtf) oraz PDF,

3) decyzje, opinie, ekspertyzy, dokumentację rejestracyjną lądowiska, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF.

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych Przedmiotem zamówienia,która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień.

Pożądany termin wykonania całego zamówienia: w terminie nie krótszym niż 665 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 695 dni od dnia zawarcia umowy, w tym:

a) koncepcja architektoniczno-budowlana (funkcjonalna) w trzech wariantach – w terminie nie krótszym niż 105 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 135 dni od dnia zawarcia umowy,

b) projekt budowlany i projekt technologii – w terminie nie krótszym niż 365 dni licząc od dnia zawarcia umowy,jednak nie dłuższym niż 395 dni od dnia zawarcia umowy,

c) projekty wykonawcze – w terminie nie krótszym niż 575 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 605 dni od dnia zawarcia umowy,

d) przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie oraz szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w terminie nie krótszym niż 665 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 695 dni od dnia zawarcia umowy.

II.2.2) Opcje

Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w dniach 695 (od udzielenia zamówienia):

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 150 000,00 PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

Zamawiający poda w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Uprawnienia do wykonywaniaokreślonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę.

Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy –
zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na co najmniej
1 000 000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych), wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie ww. zdolnością finansową musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolności finansowej innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć;

— pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w ww. zakresie na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,

— informację, o której mowa w pkt. 2) dotyczącą tych podmiotów.

W przypadku gdy Wykonawca z uzasadnionej przyczyny, którą wskaże w ofercie, nie może przedstawić dokumentu, o którym mowa w pkt.2) może przedstawić inny dokument, który w sposób wystarczający będzie potwierdzał spełnienie opisanego ww. warunku.

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

1. Wiedza i doświadczenie.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy –
zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

2) Wykazu wykonanych usług, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I pkt.1 ppkt 1), zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:

1. wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę** lub przebudowę*** obiektu szpitalnego****, o wartości zamówienia co najmniej 6 000 000,00 PLN***** brutto;

2. wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę** lub przebudowę*** obiektu szpitalnego****, o powierzchni użytkowej co najmniej 14 000 m2 na co najmniej 200 łóżek;

3. wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę lub przebudowę lądowiska******.

Uwaga!

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usługi musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

* Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana.

W ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

** Przez „budowę” – Zamawiający rozumie:

a) wykonywanie obiektu szpitalnego w określonym miejscu,

b) odbudowę obiektu szpitalnego,

c) nadbudowę obiektu szpitalnego o nową substancję budowlaną przeznaczoną na stacjonarną opiekę zdrowotną oraz na całodobowe i całodzienne świadczenia zdrowotne i posiadającą wieloprofilowe oddziały szpitalne,

d) rozbudowę obiektu szpitalnego o nową substancję budowlaną przeznaczoną na stacjonarną opiekę zdrowotną oraz na całodobowe i całodzienne świadczenia zdrowotne i posiadającą wieloprofilowe oddziały szpitalne.

*** Przez „przebudowę” – Zamawiający rozumie wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

**** Przez „obiekt szpitalny” Zamawiający rozumie budynek lub budynki stacjonarnej opieki zdrowotnej, w którym/ch udziela się całodobowych i całodziennych świadczeń zdrowotnych, posiadający/ch wieloprofilowe oddziały szpitalne, pion diagnostyczny, zabiegowo-leczniczy oraz zaplecze techniczno-gospodarcze.

*****W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 29.10.2010 r.

****** Przez „lądowisko” Zamawiający rozumie wydzielony obszar na lądzie lub innej powierzchni w całości lub części przeznaczony do wykonywania startów, lądowań i naziemnego ruchu statków powietrznych.

3) dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że usługi wymienione w Wykazie wykonanych usług zostały wykonane należycie.

2. Potencjał techniczny.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:

1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy –
zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;

2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o którym mowa

W Sekcji VI.3) Część I pkt. 1 ppkt 2, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się:

1. dysponowaniem osobą, która będzie wyznaczona do koordynacji pracami zespołu projektowego, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej albo konstrukcyjno-budowlanej, która wykaże się doświadczeniem przy realizacji usługi na projektowanie co najmniej jednego obiektu szpitalnego**** na co najmniej 200 łóżek;

2. dysponowaniem osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalnościach:

a) architektonicznej,

b) konstrukcyjno-budowlanej,

c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych ikanalizacyjnych, gazowych,

d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

e) drogowej,

f) telekomunikacyjnej.

Uwaga!

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.

W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I pkt 1 ppkt 3), zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone

Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI

III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych zawykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Termin wykonania zamówienia. Waga 10

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

RZP-II-WI/59/DZP-1/2010

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 15.12.2010 –
10:00

Dokumenty odpłatne

podać cenę 232,00 PLN

Warunki i sposób płatności: Opłatę za SIWZ należy uregulować na konto Stołecznego Zarządu RozbudowyMiasta nr: 24 1030 1508 0000 0005 5005 2008.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

15.12.2010 – 11:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 15.12.2010 – 12:00

Miejsce
Siedziba Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31 w Warszawie (kod: 00-099), Sala konferencyjna, pokój nr 12.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Nie

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓWWSPÓLNOTOWYCH

Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE

I. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1ustawy.

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ), należy przedłożyć:

1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zwanym w SIWZ Wykazem wykonanych usług), oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (zwanym w SIWZ „Dokumentem potwierdzającym, że usługi wymienione w Wykazie wykonanych usług zostały wykonane należycie”).

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych zaświadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami(zwanym w SIWZ „Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”).

3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

4) Informacje banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1pkt 2 ustawy (zgodne w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ);

3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w Sekcji VI.3) Część I pkt 2 niniejszego Ogłoszenia.

Zamawiający informuje, że:

a) dokument, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I pkt. 2 ppkt.1) niniejszego Ogłoszenia, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;

b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokumenty, o których mowa w Sekcji VI.3) Część I pkt. 2 ppkt. 2-4 niniejszego Ogłoszenia, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;

c) odnośnie dokumentu, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I pkt. 2 ppkt. 5 niniejszego Ogłoszenia –
w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego, zaś w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie (przez wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego). W przypadku, gdy Wykonawca jest spółką jawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich wspólników spółki;

d) dokument, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I pkt. 2 ppkt. 6 niniejszego Ogłoszenia dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. nr 197, poz. 1661 z późn. zm.). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie, który zalicza się do podmiotów zbiorowych.

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w Sekcji VI.3) Częśći I pkt 2 ppkt. 2-4 i 6, przedkłada dokument lub dokumenty wystawiony/e w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Sekcji VI.3) Części I pkt 2 ppkt 5, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji VI.3) Części I pkt 3 ppkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienia Sekcji VI.3. Część I pkt 2 ppkt 2 i 3 w zakresie terminu wystawienia ww. dokumentów stosuje się odpowiednio.

3) W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 Ustawy- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

II. Inne dokumenty

Inne dokumenty niewymienione wyżej:

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa wyżej, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:

1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3) Kopia dowodu wniesienia wadium na zasadach określonych w SIWZ.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty ww. dokumentu, a wadium zostało wniesione do Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, Wykonawca nie zostanie wykluczony z niniejszego postępowania z powodu braku kopii w ofercie.

4) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ,

5) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ.

Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.

Jednocześnie Zamawiający infromuje, że przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 14 umowy) – stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17 A01-676 Warszawa

POLSKA
Tel. +48 224587801Faks +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 179-198 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

VI.4.3) �ródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17 A 01-676 Warszawa

POLSKA
Tel. +48 224587801 Faks +48 224587700

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

29.10.2010

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Warszawa, dnia 31 stycznia 2011 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę szpitala wraz z lądowiskiem dla śmigłowców w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Szpitala Południowego”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – zawiadamia, iż:

za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 6 złożoną przez Wykonawcę – Biuro Konsultingowe Rozwoju Budownictwa Służby Zdrowia „PROMEDICON” Spółka z o.o., z siedzibą w Krakowie (kod: 30-868), ul. Kurczaba 25.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 15 grudnia 2010 r. do godz. 11:30 zostało złożonych dziewięć Ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

Oferta Nr 1 – ARCH-DECO Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (kod: 81-363), ul. Starowiejska 41-43;

Oferta Nr 2 – Zespół Projektowo-Inwestycyjny KONTRAPUNKT V – PROJEKT, Aleksander Mirek, z siedzibą w Krzeszowicach (kod: 32-065), ul. Armii Krajowej 13/25;

Oferta Nr 3 – „WARS” Pracownia Architektoniczna Tomasz Mach, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-389), ul. Smulikowskiego 6/8 m. 9;

Oferta Nr 4 – Buro Happold Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 00-215), ul. Sapieżyńska 10a, oraz Heinle Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-353), ul. Piwna 12/10;

Oferta Nr 5 – VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH & Co KG, reprezentowana przez VAMED Standortentwicklung und Engineering GmbH z siedzibą w Wiedniu, ul. Sterngasse 5, 1230 Wien, Austria;

Oferta Nr 6 – Biuro Konsultingowe Rozwoju Budownictwa Służby Zdrowia „PROMEDICON” Spółka z o.o., z siedzibą w Krakowie (kod: 30-868),
ul. Kurczaba 25;

Oferta Nr 7 – OPEN ARCHITEKCI Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 02-607),ul. Czeczota 10 lok. 1, oraz Autorskie Pracownie Projektowe UNIMED, Agnieszka Królik i Lech Królik Spółka Jawna, z siedzibą w Warszawie (kod: 02-916), ul. Okrężna 33;

Oferta Nr 8 – Konsorcjum firm: Sudop Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (kod: 00-050), ul. Świętokrzyska 14, oraz Sudop Praha a.s., ul.Oląanská 1a, 130 80 Praha 3;

Oferta Nr 9 – OVE ARUP & Partners International Limited, 13 Fitzroy Street, London W1T 4BQ United Kingdom, Odział w Polsce p.n.: OVE ARUP & Partners International Limited Sp. z o.o. , z siedzibą w Warszawie (kod: 00-103), ul. Królewska 16.

przy czym:
– Oferta Nr 1 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy;
– Oferta Nr 3 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 Ustawy;
– Oferta Nr 4 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 Ustawy;
– Oferta Nr 5 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy.

Oferty: Nr 2, 6, 7, 8 i 9 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 2, 6, 7, 8 i 9, w każdym kryterium oceny ofert tj.: „Cena” i „Termin wykonania zamówienia” oraz łączną punktację:

Numer oferty
2
Liczba pkt w kryterium: Cena
2.799.849,00
_________________ x 90 = 60,0 pkt.
4.196.800,00
Liczba pkt w kryterium: Termin wykonania zamówienia
665
_____ x 10 = 10,0 pkt.
665

Razem: 70,0

Numer oferty
6
Liczba pkt w kryterium: Cena
2.799.849,00
_________________ x 90 = 90,0 pkt.
2.799.849,00

Liczba pkt w kryterium: Termin wykonania zamówienia
665
_____ x 10 = 10,0 pkt.
665

Razem: 100,0

Numer oferty
7
Liczba pkt w kryterium: Cena
2.799.849,00
_________________ x 90 = 29,7 pkt.
8.498.000,00

Liczba pkt w kryterium: Termin wykonania zamówienia:
665
______ x 10 = 9,6 pkt.
693

Razem: 39,3

Numer oferty:
8
Liczba pkt w kryterium: Cena
2.799.849,00
_________________ x 90 = 28,3 pkt.
8.906.000,00

Liczba pkt w kryterium: Termin wykonania zamówienia:
665
______ x 10 = 10,0 pkt.
665

Razem: 38,3

Numer oferty:
9

Liczba pkt w kryterium: Cena
2.799.849,00
________________ x 90 = 33,0 pkt.
7.626.000,00

Liczba pkt w kryterium: Termin wykonania zamówienia
665
______ x 10 = 10,0 pkt.
665

Razem: 43,0

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Materiały do pobrania dla oferentów:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – Druk Oferta – Pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie art. 22 ust. 1 – Pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – Pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – Pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług – Pobierz
Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zakres przedmiotu zamówienia, który wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom – Pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy – Pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy – Pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Analiza możliwości obsługi komunikacyjnej obiektu (…) – Pobierz
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Analiza w zakresie zapotrzebowania obiektu w media (…) – Pobierz
Załącznik Nr 13 do SIWZ – Analiza możliwości pod względem formalno-prawnym lokalizacji lądowiska dla śmigłowców )…) – Pobierz
Załącznik Nr 14 do SIWZ – Analiza merytoryczna utworzenia Szpitala Południowego (…) – Pobierz
Załącznik Nr 15 do SIWZ – Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – Pobierz
Załącznik Nr 16 do SIWZ – Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – Pobierz
Załącznik nr 17 do SIWZ – Pismo z dnia 23.07.2010 r. – Pobierz
Załącznik Nr 18 do SIWZ – Pismo-Oświadczenie 22/SP/2010 z dnia 12.08.2010 r. – Pobierz

Pytania, zażalenia, odwołania itp. oferentów i odpowiedzi organizatora (korespondencja)

Pismo z dnia 16.11.2010 r. – pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego – Pobierz
Pismo z dnia 09.11.2010 r. – pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego – Pobierz

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Pobierz

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 8 lutego 2011 godz 12:59
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:39