środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 269325-2013 z dnia 2013-12-11 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) rozbiórkę komina kotłowni, 2) demontaż instalacji sanitarnych i wyposażenia kotłowni olejowej, 3) roboty budowlane w pomieszczeniach P20, P21, P22, P23, P26, 4) wymiana podokienników…


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu
Numer ogłoszenia: 6353 – 2014; data zamieszczenia: 10.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 269325 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych uzupełniających w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obiektów Domu Pomocy Społecznej Na Przedwiośniu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy przedmioty zamówienia obejmuje: 1) rozbiórkę komina kotłowni, 2) demontaż instalacji sanitarnych i wyposażenia kotłowni olejowej, 3) roboty budowlane w pomieszczeniach P20, P21, P22, P23, P26, 4) wymiana podokienników zewnętrznych z blachy powlekanej w oknach nie podlegających wymianie, 5) montaż rolet tkaninowych w oknach budynku głównego, 6) wymiana latarni parkowych oświetlenia zewnętrznego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.31.10.00-0, 45.31.61.00-6, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.01.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum: E.W.RENTAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialmością – Lider Konsorcjum, ul. Trakt Lubelski Nr 166, 04-790 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
  • Radosław Walasek RW BUDOWLANE , ul. Brzostowska 19, 04-985 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 170427,96 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 237062,50
  • Oferta z najniższą ceną: 237062,50 / Oferta z najwyższą ceną: 237062,50
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ww. artykół określa udzielenie, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a przedmiotowe zamówienie uzupełniające zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu (nr ogłoszenia 271814 – 2013) i oszacowane w wartości zamówienia podstawowego. Wobec powyższego przedmiotowe zamówienie spełnia przesłanki określone w art. 67 ust.1 pkt 6 dla udzielenia zamówienia uzupełniającego. Zamówienie podstawowe z wynagrodzeniem Wykonawcy 2.963.993,61 zł (Umowa Nr 35/DZP-2/2013) zostało udzielone dnia 23.08.2013 r. Szacunkowa wartość zamówienia uzupełniającego stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Zamówienie uzupełniające stanowi ten sam rodzaj zamówienia, co zamówienie podstawowe i będzie realizowane przez tego samego Wykonawcę.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 13 stycznia 2014 godz 7:20
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:17