sobota, 18 września 2021

   Nr sprawy: RZP-I-WI/28/DZP-1/2012                                                                                                                                27 lipca 2012 r.

 

 

 ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-31-24-475; fax. 22-31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: dostawę wyposażenia kuchni i jadalni dla potrzeb Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

I.       OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

dostawę wyposażenia kuchni i jadalni dla potrzeb Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej”.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”, stanowiący Załącznik Nr 2 do Zaproszenia.

 2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)  Rozpoczęcie : niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,

2)  Zakończenie:  w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy.

II.          TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 03.08.2012 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zaproszenia.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. 

4)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

5)      Zestawienie kosztów zamówienia. 

 Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
” przez Wykonawcę.

3.  Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.  Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI.       OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

 VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Zestawienie kosztów zamówienia na 3 stronach.
Załącznik Nr 3 Wzór Umowy na 6 stronach;

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rzobudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Zalącznik Nr 3 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/28/DZP-1/2012                               Warszawa, dnia 13 sierpnia 2012 r.

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 Dotyczy: postępowania na: dostawę wyposażenia kuchni i jadalni dla potrzeb Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej”.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę wyposażenia kuchni i jadalni dla potrzeb Centrum Samotnych Matek z Dziećmi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Samotnych Matek z Dziećmi przy ul. Skierdowskiej” zostało rozstrzygnięte.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje, że za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Przedsiębiorstwo Handlowo- Transportowe PRYMUS-AGD” Wiesława i Jan Ślażyńscy, Spółka Jawna z siedzibą w Wolanowie (kod: 26-625), Kowalanka 24,  za cenę brutto: 20.169,44 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie ofert upłynął w dniu 03.08.2012 r. o godz. 10:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 Oferty:

a) Oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe „PRYMUS-AGD” Wiesława i Jan Ślaźyńscy Spółka Jawna, Kowalanka 24, 26-625 Wolanów.

Cena oferty brutto: 20.169,34 zł.

b)   Oferta Nr 2 złożona przez Wykonawcę: PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław.

Cena oferty brutto: 23.970,24 zł.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rzobudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 27 lipca 2012 godz 11:36
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:04