sobota, 18 września 2021

Nr sprawy: RZP-I-WI/19/DZP-1/2015                                                                                                                   22 maja 2015 r.

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie
(kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-482; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż wyposażenia dla potrzeb paludarium w ramach zadania pn.: ”Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

 1. I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)     Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaż wyposażenia dla potrzeb paludarium
w ramach zadania pn.: ”Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium
i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

2)     Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach paludarium oraz jego uruchomienie.

3)     Szczegółowy zakres Przedmiotu Umowy określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” stanowiący integralną część niniejszego zaproszenia:

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)     rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)     zakończenie: w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 29 maja 2015 r. do godz. 09:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (II piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik
Nr 1.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
–wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)     Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)     Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

3)     Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone
w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
  (z podatkiem VAT), obejmującej cenę zawykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a także przeglądy i serwis gwarancyjny, w terminach i zakresie wynikającym z dokumentów gwarancyjnych producentów wyposażenia.
 2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np.
  w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
 4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VII.WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1- druk OFERTA.

Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy wraz z załącznikiem

Załącznik Nr 3 – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”

Załącznik Nr 4 – Rysunek AW4

Załącznik Nr 5 – Rysunek AW5.

p. o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia-druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia – Rysunek AW4 – pobierz

Załącznik Nr 5 do Zaproszenia – Rysunek AW5 – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/19/DZP-1/2015                                                        17 czerwca  2015 r.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż wyposażenia dla potrzeb paludarium w ramach zadania pn.: ”Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”.

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę i montaż wyposażenia dla potrzeb paludarium w ramach zadania pn.: ”Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę:
JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa – Cena oferty brutto: 52 635,39 zł

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się
w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 29 maja 2015 r. o godz. 09:00.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)     Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki, ul. Lubomira 29A,  62-090 Mrowino – Cena oferty brutto: 68 695,50 zł (Oferta Nr 1);

2)     JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa – Cena oferty brutto: 52 635,39 zł (Oferta Nr 2);

Zastępca Dyrektora

ds. Technicznych

/-/

Jan Leśniewski

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 22 maja 2015 godz 8:55
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 12:28