sobota, 18 września 2021

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-I-WI/9/DZP-1/2013                                                                        18 kwietnia 2013 r.

 

 

 

 

 

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-421; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia sprzętu RTV, multimedialnego i AGD dla obiektu Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)      Przedmiotem zamówienia jest: dostawa wyposażenia sprzętu RTV, multimedialnego i AGD dla obiektu Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL”.

2)      Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: dostarczenie, rozmieszczenie oraz zamontowanie urządzeń we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Ośrodka Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych „Ptasi Azyl”. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – Cześć I i II – stanowiący Załącznik Nr 3 do Zaproszenia.

3)      Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części w następujący sposób:

Część I – RTV, multimedia;

Część II – AGD.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych, z których każda będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego oddzielnie, według zasad opisanych w Zaproszeniu. Każdy z Wykonawców może złożyć ofertę na wszystkie części lub na jedną dowolnie wybraną część.

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)      rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,

2)      zakończenie: w terminie do dnia 28 czerwca 2013 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

 

 

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 24 kwietnia 2013 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

 

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.

4)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5)      Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

 

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 

 

  1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a także serwis gwarancyjny oraz przeglądy gwarancyjne, w terminach i zakresie wynikającym z dokumentów gwarancyjnych producentów urządzeń.
  2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
  3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia” – dla części, na którą Wykonawca składa ofertę.
  4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
  5. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

 

 

 

 

 

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 3 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy. na 5 stronach
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – wzór Umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia Część I – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia Część II – pobierz

INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Nr sprawy: RZP-I-WI/9/DZP-1/2013                                                                        24 kwietnia 2013 r.

L.dz. SZRM/DZP-1/MW/              /2013

 

 

 

INFORMACJA O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia sprzętu RTV, multimedialnego i AGD dla obiektu Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL”.

Zamawiający informuje, iż w związku z planowaną modyfikacją opisu przedmiotu zamówienia przesuwa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu z dnia 24 kwietnia 2013 r. godz. 10:00 na dzień 30 kwietnia 2013 r. do godz. 12:00.

Jednocześnie wyjaśniamy, iż modyfikacja opisu przedmiotu zamówienia zostanie przesłana wszystkim Wykonawcom zaproszonym do składania ofert oraz opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 26 kwietnia 2013 r.

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

MODYFIKACJA OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pismo z dnia 26.04.2013 r. – pobierz

Zmodyfikowany w dniu 26.04.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – Część I – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ I

Nr sprawy: RZP-I-WI/9/DZP-1/2013                                                                        10 maja 2013 r.

 

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ I

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia sprzętu RTV, multimedialnego i AGD dla obiektu Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL” – Część I.

 

 Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę wyposażenia sprzętu RTV, multimedialnego i AGD dla obiektu Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: – PHPU ZUBER Andrzej Zuber z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-424), ul. Krakowska 29C

– Cena oferty brutto: 28.413,00 zł;

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 30 kwietnia 2013 r. o godz. 12:00.
Do upływu terminu składania ofert w Części I wpłynęła 1 Oferta złożona przez niżej wymienionego Wykonawcę:

PHPU ZUBER Andrzej Zuber z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-424), ul. Krakowska 29C – Cena oferty brutto: 29.458,50 zł (Oferta Nr 2);

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ II

Nr sprawy: RZP-I-WI/9/DZP-1/2013                                                                        10 maja 2013 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

CZĘŚĆ II

 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia sprzętu RTV, multimedialnego i AGD dla obiektu Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL” – Część II.

 

 Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę wyposażenia sprzętu RTV, multimedialnego i AGD dla obiektu Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL” – zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: – PHPU ZUBER Andrzej Zuber z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-424), ul. Krakowska 29C

– Cena oferty brutto: 26.322,00 zł;

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 30 kwietnia 2013 r. o godz. 12:00.
Do upływu terminu składania ofert w Części II wpłynęły 2 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)      W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk z siedzibą w Katowicach (kod: 40-858), ul. Pokoju 8a/7Cena oferty brutto: 28.885,32 zł (Oferta Nr 1);

2)   PHPU ZUBER Andrzej Zuber z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-424), ul. Krakowska 29C – Cena oferty brutto: 26.322,00 zł (Oferta Nr 2);

p. o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 18 kwietnia 2013 godz 12:55
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 14:36