sobota, 18 września 2021

 

 

Nr sprawy: RZP-I-WI/25/DZP-1/2012                                                           06 czerwca  2012 r.

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

  1. Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel. 22-31-24-475; fax. 22-31-24-490) zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na: wykonanie robót budowlanych związanych ze wzmocnieniem konstrukcji klatki schodowej w obiekcie przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

I.       OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:  

wykonanie robót budowlanych związanych ze wzmocnieniem konstrukcji klatki schodowej w obiekcie przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”.

II.    TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Rozpoczęcie : niezwłocznie od dnia zawarcia umowy,

2. Zakończenie:  do dnia 25.09.2012 r.

III.       TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 14.06.2012 r. do godz. 10.00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099)
ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)      Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3)      W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie,
tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej,
do oferty należy załączyć: aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie. 

4)      W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo.  

5)      Kosztorys ofertowy. 

 

Uwaga! Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

V.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1.Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)      Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)      W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2.      Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM
” przez Wykonawcę.

3.      Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4.      Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI.        OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
    (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w „druku OFERTA”. 
  2. Podstawą obliczenia ceny, będzie przedmiar robót opracowany przez Zamawiającego. 
  3. Kalkulacja ceny zaproponowanej w ofercie winna wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą uproszczoną.

 

VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA. na 2 stronach;
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy na 12 stronach;
Załącznik Nr 3 Przedmiar robót na 3 stronach.
Załącznik Nr 4 Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom na 1 stronie.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór Umowy- pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – przedmiar robót- pobierz

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia – Zakres przedmiotu zamówienia który Wykonawca – pobierz

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr sprawy: RZP-I-WI/25/DZP-1/2012                                                          20 czerwca 2012 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy:  wykonania robót budowlanych związanych ze wzmocnieniem konstrukcji klatki schodowej w obiekcie przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”.

 1. W dniu 06 czerwca 2012 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta wysłał „Zaproszenie do złożenia oferty” na: wykonanie robót budowlanych związanych ze wzmocnieniem konstrukcji klatki schodowej w obiekcie przy Rynku Starego Miasta 28-42 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”, do niżej wymienionych Wykonawców:

1)      AMP Sp. z o.o. , ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa;

2)      KDM Instalacje Sp. z o.o.,. Al. Prymasa Tysiąclecia 76E/3, 01-424 Warszawa;

3)      BKS, ul. Małej Łąki 2/4, 02-793 Warszawa,

oraz zamieścił ww. Zaproszenie na stronie internetowej: www.szrm.pl

2. Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 14 czerwca 2012 r. o godz. 10:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły dwie Oferty złożone przez:

Oferta Nr 1 – KDM Instalacje Sp. z o.o.,. Al. Prymasa Tysiąclecia 76E/3, 01-424 Warszawa;

Cena oferty brutto: 37 932,51 zł.

Oferta Nr 2 – AMP Sp. z o.o. , ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa;

Cena oferty brutto: 35 597,87 zł.

3. W dniu 20 czerwca 2012 r. przeprowadzono negocjacje z wyżej wymienionymi Wykonawcami, podczas których  ustalono ostateczne ceny za wykonanie przedmiotowego zamówienia tj.:

Oferta Nr 1 – 37 000,00 zł brutto

Oferta Nr 2 – 30 012,00 zł brutto

4. Zamawiający, działając w oparciu o postanowienia zawarte w Rozdziale III „Zaproszenia do złożenia oferty” w dniu 15 czerwca 2012 r., zaprosił ww. Wykonawców do negocjacji
w zakresie ceny za wykonanie zmówienia.

5. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę AMP Sp. z .o.o z siedzibą w Warszawie (kod: 02-972), ul. Sarmacka 5G

za cenę brutto: 30 012,00 zł.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz mieści się
w środkach przeznaczonych na finansowanie ww. zamówienia.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 6 czerwca 2012 godz 12:59
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 5 grudnia 2016 godz 12:17