sobota, 18 września 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-I-WI/82/DZP-1/2014                                                                03 grudnia 2014 r.

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie
(kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawa tabliczek i ramek do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1)     Przedmiotem zamówienia jest: dostawa tabliczek i ramek do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”

2)     Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności sprzedaż, dostarczenie, zamontowanie elementów wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Muzeum Warszawskiej Pragi.

3)     Szczegółowy zakres Przedmiotu Zamówienia określa Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – stanowiący Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1)     rozpoczęcie – w terminie od dnia podpisania umowy.

2)     zakończenie – do dnia 19.12.2014 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 08 grudnia 2014 r. do godz. 09:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
–wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)     Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4)     Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

  1. 1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

  1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
    (z podatkiem VAT), obejmującej cenę zawykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
  2. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
  3. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte
    w cenach jednostkowych.
  4. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  5. VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego

Pismo SZRM z dnia 05.12.2014 r. – pobierz
Załącznik do Pisma SZRM z dnia 05.12.2014 r. – Zmodyfikowany w dniu 5.12.2014 r. Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr sprawy: RZP-I-WI/82/DZP-1/2014                                                               10 grudnia 2014 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę tabliczek i ramek do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”

 

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę tabliczek i ramek do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi” zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: STUDIO REKLAMY „GRAFITI” Andrzej Seredyński, z siedzibą w Radomiu (26-600), przy ul. 1905 Roku 47 – za cenę oferty: 7.393,53 zł brutto.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 08.12.2014 r. o godz. 09:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)     MAGIT Spółka z o.o., ul. Parkowa 11, Psary, 51-180 Wrocław (Oferta Nr 1).
Cena oferty: 10.247,13 zł brutto.

2)     STUDIO REKLAMY „GRAFITI” Andrzej Seredyński, ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom (Oferta Nr 2).
Cena oferty: 7.393,53 zł brutto.

3)     Pracownia Szyldów i Reklam s.c. Tomasz Buśkiewicz, Robert Czagowiec, ul. Wrzeciono 48, 01-956 Warszawa (Oferta Nr 3).
Cena oferty: 6.838,80 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu stwierdzono, że:
Wykonawca – Pracownia Szyldów i Reklam s.c. Tomasz Buśkiewicz, Robert Czagowiec – działa w formie spółki cywilnej, co oznacza, że co prawda fakt utworzenia tej spółki nie podlega zarejestrowaniu w ewidencji działalności gospodarczej, ale przepisy nakazują każdemu przedsiębiorcy (osobie prowadzącej działalność gospodarczą) dokonać samodzielnego zgłoszenia do ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej.
Wobec powyższego samodzielne podmioty gospodarcze działające w formie spółki cywilnej składają ofertę łączną (wspólną), a tym samym Wykonawca powinien przedstawić dokumenty (pełnomocnictwo oraz umowę spółki cywilnej), z których wynikałoby upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy, tj. dla osoby/osób podpisującej/ych ofertę.
Powyższe wynika z zapisów zawartych w Zaproszeniu do złożenia oferty, Rozdział IV pn. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu, pkt. 3: Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Uwaga! – W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).
– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawca załączył do oferty aktualne wyciągi z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, natomiast nie załączył umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie tj. umowy spółki cywilnej oraz pełnomocnictwa dla jednego ze wspólników spółki.

Wobec powyższego, Zamawiający wezwał Wykonawcę do dnia 09 grudnia 2014 r. do złożenia niżej wymienionych dokumentów:
1)     umowy spółki cywilnej;
2)     pełnomocnictwa wystawionego dla jednego ze wspólników spółki, podpisanego przez wspólników spółki cywilnej.
Ponadto Zamawiający przypomniał, że zgodnie z rozdz. V ust. 2 „Zaproszenia do złożenia oferty”, wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

Do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego, tj. do dnia 09.12.2014 r. Wykonawcą nie złożył dokumentów, do złożenia których został wezwany, wobec czego oferta Wykonawcy nie może być brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ponadto, Wykonawca załączył do oferty Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”, który  nie jest zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do Zaproszenia, z uwzględnieniem modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia dokonanych przez Zamawiającego w dniu 05.12.2014 r. a tym samym formularz nie został sporządzony w sposób zgodny z treścią wymaganą przez Zamawiającego.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr sprawy: RZP-I-WI/82/DZP-1/2014                                                               12 grudnia 2014 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę tabliczek i ramek do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”

 

 

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę tabliczek i ramek do pomieszczeń Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi” zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: MAGIT Spółka z o.o., ul. Parkowa 11, Psary, 51-180 Wrocław – za cenę oferty: 10.247,13 zł brutto.

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 08.12.2014 r. o godz. 09:00. Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)     MAGIT Spółka z o.o., ul. Parkowa 11, Psary, 51-180 Wrocław (Oferta Nr 1).
Cena oferty: 10.247,13 zł brutto.
2)     STUDIO REKLAMY „GRAFITI” Andrzej Seredyński, ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom (Oferta Nr 2).
Cena oferty: 7.393,53 zł brutto.
3)     Pracownia Szyldów i Reklam s.c. Tomasz Buśkiewicz, Robert Czagowiec, ul. Wrzeciono 48, 01-956 Warszawa (Oferta Nr 3).
Cena oferty: 6.838,80 zł brutto.

Wykonawca, którego oferta została wybrana w dniu 10.12.2014 r., uchylił się w dniu 11.12.2014 r. od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 3 grudnia 2014 godz 13:38
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 8:13