sobota, 18 września 2021

03 października 2017 r.

Nr procedury: RZP-I-WI/33/DZP-1/2017

Nr sprawy: DZP-1.260.52.2017

      ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31, zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: dostawę elementów wyposażenia informacyjnego i dekoracyjnego w Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej  „Ośrodek Nowolipie” w ramach zadania  inwestycyjnego p.n. „Modernizacja Centrum  Usług  Socjalnych  i  Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej  „Ośrodek Nowolipie” – prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579).

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
 2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia informacyjnego i dekoracyjnego w Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” w ramach zadania  inwestycyjnego p.n. „Modernizacja Centrum  Usług  Socjalnych  i  Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej  „Ośrodek Nowolipie”.
 3. Przedmiot zamównienia obejmuje wykonanie, dostawę i montaż elementów wyposażenia w Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”.
 4. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia określają: Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” stanowiący Załącznik nr 3 do Zaproszenia oraz Rysunki stanowiące Załącznik Nr 4 do Zaproszenia.

        Termin realizacji zamówienia:

 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy;
 2. Zakończenie – w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

 III. Termin i miejsce składania ofert:

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć
w siedzibie Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta do dnia 06 października 2017 r. do godz. 10:00
w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099)
ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny, po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

Uwaga:

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) cen zawartych w ofertach.

 1. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

 1. Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1.

Uwaga:

 • Formularz „Oferty” powinien zawierać odpowiednio:

– dla Wykonawców będących osobami fizycznymi, w tym prowadzącymi działalność
    gospodarczą, oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, na potrzeby związane z zamówieniem publicznym, w ramach którego składam swoją ofertę. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”

dla Wykonawców będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, oświadczenie o treści:

„Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż dane identyfikujące podmiotu, który reprezentuję, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za realizację zamówienia.”

 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga!

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych

baz danych Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

 1. Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 1. Wypełniony Formularz „Zestawienia kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3.
 2. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
 3. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).
 4. Zamawiający wskazuje następujący numer faksu: + 48 22 312 44 90 oraz adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl.
 5. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 6. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
 7. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
  z treścią pisma.
 8. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub
  e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
 9. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.
 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
  1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.
 • W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
 • Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 1. Forma składanych dokumentów.

 Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 Poprawki w treści oferty.

 Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 Pełnomocnictwo.

 W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), określoną w Druku Oferta, obejmującą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”. W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty transportu oraz wszystkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
 3. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
 4. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 5. Wszelkie obliczenia w ofercie powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 1. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w pkt IV Zaproszenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców –
  w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 1. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/ OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający poprawi w ofercie:

1)  oczywiste omyłki pisarskie,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, z zastrzeżeniem,
że w przypadku wystąpienia okoliczności o, których mowa w pkt 3 wymagana jest zgoda Wykonawcy.

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 2. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryterium:

Cena – 100%

W zakresie ww. kryterium, oferta może uzyskać łącznie max. 100 punktów.

Ocena punktowa w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.

Ocena punktowa kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

minimalna cena oferowana brutto

                                 Cena =  ________________________________________________  x 100

     cena badanej oferty brutto

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając punktację przyznaną ofertom w kryterium
oceny ofert i łączną punktację;

2)  Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty;

3)  unieważnieniu postępowania.

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. UMOWA
  1. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
  2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z ww. wzorem umowy.
  3. Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do terminu składnia ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
  4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy
   w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 11 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 2 do Zaproszenia.
  5. Zamawiający zawrze umowę zgodną w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zaproszenia, z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy.
  6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

 XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 – druk OFERTA;

Załącznik Nr 2 – wzór Umowy;

Załącznik Nr 3 – formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”.

Załącznik Nr 4 – Rysunki, w tym:

Rysunek – Projekt wykonawczy – Motyw Liścia

Rysunek – Projekt wykonawczy – Logo Ośrodka

Rysunek – Projekt wykonawczy – Wieszak ścienny

Rysunek – Projekt wykonawczy – Osłona wózka transp.

Rysunek – Projekt wykonawczy – Lada wydawcza

Rysunek – Projekt wykonawczy – Rozwinięcie ściany z logo obiektu i motywem dekoracyjnym w pom. 2/17

Rysunek – Projekt wykonawczy – Rozwinięcia ścian w pom. 1/09

Rysunek – Projekt wykonawczy – Uaktualnienie i korekta projektu aranżacji wnętrz – rzut poziomu  -1

Rysunek – Projekt wykonawczy – Uaktualnienie i korekta projektu aranżacji wnętrz – rzut poziomu  0

Rysunek – Projekt wykonawczy – Uaktualnienie i korekta projektu aranżacji wnętrz – rzut poziomu  +1

Rysunek – Projekt wykonawczy – Uaktualnienie i korekta projektu aranżacji wnętrz – rzut poziomu  +2

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia – Rysunki – pobierz

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr procedury: RZP-I-WI/33/DZP-1/2017                                                                                                  11 października 2017 r.

 Nr sprawy DZP-1.260.52.2017……. MG

                                                                                                                 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania na: Dostawę elementów wyposażenia informacyjnego i dekoracyjnego w Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej  „Ośrodek Nowolipie” w ramach zadania  inwestycyjnego p.n. „Modernizacja Centrum  Usług  Socjalnych  i  Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej  „Ośrodek Nowolipie”.

 Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie, przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa, informuje, że w dniu 11 października 2017 r. o godz. 10:00 upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na: Dostawę elementów wyposażenia informacyjnego i dekoracyjnego w Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej  „Ośrodek Nowolipie” w ramach zadania  inwestycyjnego p.n. „Modernizacja Centrum  Usług  Socjalnych  i  Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej  „Ośrodek Nowolipie”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2017 r., poz. 1579).

Wobec powyższego Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 72 706,62 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy  

Wyszczególnienie

 

 

Cena zł brutto

 

1.  

Pracownia Szyldów i Reklam s.c.

T. Buśkiewicz, R. Czagowiec

ul. Wrzeciono 48

01-956 Warszawa

 

46 174,20 zł
2.  

Studio Reklamy GRAFITI

Andrzej Seredyński

ul. 1905 Roku 47

26-600 Radom

 

74 988,18 zł
3.  

GEMINI Studio

Natalia Wieczorek

ul. Gdyńska 32

26-600 Radom

 

47 826,58 zł

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr procedury: RZP-I-WI/33/DZP-1/2017                                                                                             24 października 2017 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.52.2017 … MG                                                      

 

                                    ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę elementów wyposażenia informacyjnego i dekoracyjnego w Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie”.

Miasto stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481 w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 – zwany dalej Zamawiającym –  zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: dostawę elementów wyposażenia informacyjnego i dekoracyjnego w Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej „Ośrodek Nowolipie” zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: Pracownia Szyldów i Reklam s.c., T. Buśkiewicz, R. Czagowiec, ul. Wrzeciono 48, 01-956 Warszawa.

Cena Oferty: 46 174,19 zł brutto.

 Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie ofert upłynął w dniu 11 października 2017 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert zostały złożone 3 Oferty, przez niżej wymienionych Wykonawców:

 • Pracownia Szyldów i Reklam s.c. T. Buśkiewicz, R. Czagowiec, ul. Wrzeciono 48, 01-956 Warszawa (Oferta Nr 1). Cena oferty: 46 174,20 zł brutto;

Po poprawie omyłki rachunkowej Cena oferty: 46 174,19 zł brutto;

 • Studio Reklamy GRAFITI Andrzej Seredyński, ul. 1905 Roku 47, 26-600 Radom (Oferta Nr 2). Cena oferty 74 988,18 zł brutto;
 • GEMINI Studio Natalia Wieczorek ul. Gdyńska 32, 26-600 Radom (Oferta Nr 2). Cena oferty 47 826,58 zł brutto;

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych
w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:

Oferty Nr 1, Nr 2, Nr 3 spełniają wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 2 i Ofercie Nr 3
w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

 

Razem

1 46 174,19

————-  x 100 = 100,0

46 174,19

100,0
3 46 174,19

————-  x 100 = 96,6

47 826,58

96,6
2 46 174,19

————-  x 100 = 62,0

74 988,18

62,0

 

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Dorota Kowalik - 3 października 2017 godz 13:07
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Głowacka - 24 października 2017 godz 11:53