sobota, 18 września 2021

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Nr sprawy: RZP-I-WI/18/DZP-1/2014                                                            02 czerwca  2014 r.

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie
(kod: 00-099), przy ul. Senatorskiej 29/31 (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej na ścianie budynku Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 późn. zm.).

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej na ścianie budynku Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1)     zaprojektowanie tablicy pamiątkowej o wymiarach: 1 m (szer.) x 0,70 m (wys.) zgodnie z „Zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjno-promocyjnych;

2)     wykonanie tablicy z jednego arkusza materiału trwałego, odpornego na warunki atmosferyczne tj. Plexi OPAL (mleczna, biała) gr. min. 8 mm;

3)     mocowanie do ściany murowanej na czterech śrubach lub kołkach dystansowych z materiału odpornego na działanie warunków atmosferycznych, dystans ok. 5-6 cm;

4)     wykonanie, dostawę i montaż zaprojektowanej tablicy pamiątkowej – po jej formalnej akceptacji przez Zamawiającego – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta,

3. Tablica pamiątkowa powinna zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

a)     emblemat UE wraz z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej oraz do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, logo Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, logo beneficjenta – Miasto Stołeczne Warszawa, hasło promocyjne Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – powyższe informacje muszą zajmować co najmniej 25% powierzchni tablicy;

b)     informację o współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej: „Projekt Muzeum Warszawskiej Pragi” współfinansowany, przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Infrastruktura i Środowisko;

c)     tytuł projektu: „Muzeum Warszawskiej Pragi”;

d)     logo Beneficjenta, tj. Miasta Stołecznego Warszawa.

Szczegółowe wymagania jakie musi spełniać tablica pamiątkowa zawarte są w wyciągu dotyczącym tablicy pamiątkowej z dokumentu pn.: „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” oraz w dokumencie pn.: „Zasady stosowania znaku, budowa ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” oraz są publikowane na stronie internetowej www.pois.gov.pl w zakładce Zasady promocji.

Wzór tablicy pamiątkowej oraz ww. dokumenty stanowią załącznik Nr 1 do Wzoru umowy.

4. Tablicę pamiątkową należy zaprojektować i wykonać zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych.

5. Informacje dotyczące obiektu Muzeum Warszawskiej Pragi określa rysunek „Elewacja budynku Muzeum Warszawskiej Pragi” stanowiący Załącznik Nr 2 do Wzoru umowy oraz „Mapa sytuacyjno-wysokościowa stanowiąca Załącznik Nr 3 do Wzoru umowy.

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. rozpoczęcie – niezwłocznie od daty zawarcia umowy;

2. zakończenie – w terminie do dnia 23 czerwca 2014 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 06 czerwca 2014 r. do godz. 09:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099)
ul. Senatorska 29/31.

Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji ceny po złożeniu przez Wykonawców ofert w przedmiotowym postępowaniu, o czym poinformuje odrębnym pismem.

IV. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

1)     Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik
Nr 1.

2)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
–wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)     Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

– W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie,
tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej
dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

– Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie.

1)     Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej
w sposób czytelny, na papierze.

2)     W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

3. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

4. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto
  (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w druku „OFERTA”.
  W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia wraz z przekazaniem przedmiotu zamówienia Zamawiającemu.
 2. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego np. w ilościach jednostek miary, określonych przez Zamawiającego
  w poszczególnych pozycjach jest niedopuszczalne.
 3. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone
  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. VII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1 druk OFERTA.
Załącznik Nr 2 Wzór Umowy wraz z załącznikami, w tym:

1)     wyciąg dotyczący tablicy pamiątkowej z dokumentu pn.: „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, dokument pn.: „Zasady stosowania znaku, budowa ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz wzór tablicy informacyjnej;

2)     „Elewacja budynku Muzeum Warszawskiej Pragi”.

3)     „Mapa sytuacyjno-wysokościowa.

p.o. Dyrektora
Stołecznego zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy – wyciąg dotyczący tablicy pamiątkowej z dokumentu pn.: „Zasady promocji projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013”, dokument pn.: „Zasady stosowania znaku, budowa ciągu znaków oraz projektowania tablic i naklejek w promocji projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz wzór tablicy informacyjnej – pobierz

Załącznik Nr 2 i Nr 3 do Wzoru umowy – pobierz

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/18/DZP-1/2014                                                             10 czerwca 2014 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie
i zamontowanie tablicy pamiątkowej na ścianie budynku Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”.

 

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta (zwany dalej Zamawiającym) zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: Wykonanie
i zamontowanie tablicy pamiątkowej na ścianie budynku Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Muzeum Warszawskiej Pragi”
zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 4 złożoną przez Wykonawcę:

PZM WIMET, Zbigniew Wiśniewski Sp. j. z siedzibą w Józefowie (kod: 05-420),
przy ul. Kruczej 2 – Cena oferty brutto: 1 020,90 zł (Oferta Nr 4).

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że:

Termin na złożenie ofert upłynął w dniu 06 czerwca 2014 r. o godz. 09:00.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 4 Oferty złożone przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)     Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Janusz Ciosek WIELKA REKLAMA, ul. Wojska Polskiego 45, 98-300 Wieluń – Cena oferty brutto: 1 599,00 zł (Oferta Nr 1);

2)     Ewa Kaszczuk „Muffin”, ul. Wesoła 47, 58-200 Dzierżoniów – Cena oferty brutto: 2 337,00zł (Oferta Nr 2);

3)     Flesz Studio Tomasz Kenig, Królikowo 6, 11-015 Olsztynek – Cena oferty brutto: 1 832,70zł (Oferta Nr 3);

4)     PZM WIMET, Zbigniew Wiśniewski Sp. j. , ul. Krucza 2, 05-420 Józefów – Cena oferty brutto: 1 020,90 zł (Oferta Nr 4).

Zastępca Dyrektora

ds. Technicznych

/-/

Jan Leśniewski

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 2 czerwca 2014 godz 13:17
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 9:42