niedziela, 17 października 2021

Ogłoszenie nr 610335-N-2017 z dnia 2017-11-03 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (URL): www.szrm.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.szrm.pl;

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szrm.pl; Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
Adres:
Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod: 00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (parter) pokój Nr 5A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej”.
Numer referencyjny: RZP-II-WI/20/DZP-1/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej”. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z miejscami parkingowymi podziemnymi i naziemnymi, usługami (handel, biura, usługi nieuciążliwe) oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 28/4, 28/5, 96, 84 (w części), 85 (w części), 86, 6/2, 6/4, 4/13 (w części) z obrębu 3-07-16 położonych przy ul. Korkowej 119/123 i ul. Króla Maciusia w Warszawie oraz pod wjazdy i infrastrukturę na dz. ew. nr 30/18, 30/19, 30/21, 30/22, 4/13 (w części), 30/3, 30/20 z obrębu 3-07-16. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Inwentaryzację istniejącego budynku usługowego (w 6 egz.), 2) Projekt rozbiórki istniejącego budynku usługowego (w 6 egz.), 3) Dokumentację geotechniczną (w 3 egz.), 4) Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną budynku komunalnego przy ul. Korkowej (w 3 egz.), 5) Projekt budowlany (w 6 egz.), 6) Projekty wykonawcze (w 6 egz.), 7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) (w 6 egz.), 8) Przedmiary robót (w 6 egz.), 9) Kosztorysy inwestorskie (w 4 egz.), 10) Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i decyzji o pozwoleniu na budowę, a także opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów, 11) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją. 4. Dokumentację projektowo – przetargową należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 4 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) Inwentaryzację istniejącego budynku usługowego, projekt rozbiórki, dokumentację geotechniczną, koncepcję architektoniczno-urbanistyczną, projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) i (*.dxf) w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath), c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 6. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ) oraz 1) Wstępne wytyczne do projektowania stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ, 2) Decyzja Nr 196/2017 o warunkach zabudowy z dnia 17.05.2017 r. stanowiąca załącznik Nr 11 do SIWZ. 7. Termin wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2. Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym: a) inwentaryzacja istniejącego budynku usługowego, projekt rozbiórki, dokumentacja geotechniczna, koncepcja architektoniczno – urbanistyczna – w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, b) projekt budowlany – w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, c) projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie – w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 3. Nadzór autorski będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych – w terminie do dnia 15.12.2020 r.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
71220000-6
71221000-3

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Posiada doświadczenie: Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę** budynku/budynków zamieszkania zbiorowego*** o powierzchni użytkowej co najmniej 2.000 m2 każda, 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej; b) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; c) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; d) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; e) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; f) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej; g) do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzania inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie Architektury Krajobrazu lub ogrodnictwo, albo wykształcenie średnie kierunkowe: ogrodnicze lub tereny zielone.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) ust. 1: *Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. *** Przez „budynek zamieszkania zbiorowego” Zamawiający rozumie – zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w § 3 pkt 5 Rozporządzenia ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) ust. 2: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PzpTak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. Uwaga: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz usług, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zwanym w SIWZ „Wykazem usług” – Wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz załączeniem dowodów* określających czy te usługi zostały wykonane należycie. *Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym w SIWZ „Wykazem osób” – wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami, o których mowa w Rozdz. XVIII ust.1, Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3) Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ. 4) Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”. 5) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany ich zakres oraz warunki wprowadzenia tych zmian zostały określone w postanowieniach umownych – w szczególności w § 14 wzoru umowy, stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-11-20, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznaneNie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający informuje, że: a) oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 1, powinno być zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenia muszą być złożone przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Rozdziale XVIII ust. 2 , musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). d) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500056227-N-2017 z dnia 09-11-2017 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 610335-N-2017
Data: 03/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3)
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 1) Posiada doświadczenie: Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę** budynku/budynków zamieszkania zbiorowego*** o powierzchni użytkowej co najmniej 2.000 m2 każda, 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej; b) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; c) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; d) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; e) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; f) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej; g) do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzania inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie Architektury Krajobrazu lub ogrodnictwo, albo wykształcenie średnie kierunkowe: ogrodnicze lub tereny zielone. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) ust. 1: *Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. *** Przez „budynek zamieszkania zbiorowego” Zamawiający rozumie – zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w § 3 pkt 5 Rozporządzenia ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) ust. 2: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 1) Posiada doświadczenie: Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę** budynku/budynków zamieszkania zbiorowego*** lub budynku mieszkalnego wielorodzinnego**** o powierzchni użytkowej co najmniej 2.000 m2 każda, 2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie: a) do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej; b) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej; c) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych; d) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; e) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; f) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej; g) do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzania inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie Architektury Krajobrazu lub ogrodnictwo, albo wykształcenie średnie kierunkowe: ogrodnicze lub tereny zielone. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) ust. 1: *Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. *** Przez „budynek zamieszkania zbiorowego” Zamawiający rozumie – zgodnie z definicją tego pojęcia zawartą w § 3 pkt 5 Rozporządzenia ws. warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny. **** Przez „budynek mieszkalny wielorodzinny” należy rozumieć budynek mieszkalny posiadający więcej niż dwa lokale mieszkalne. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Odnośnie warunku określonego w Sekcji III.1.3) ust. 2: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 500060094-N-2017 z dnia 16-11-2017 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 610335-N-2017
Data: 03/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-20, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-23, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy Pzp. – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz usług – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – wzór Umowy – pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Wstępne wytyczne do projektowania – pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Decyzja Nr 196/2017 o warunkach zabudowy z dnia 17.05.2017 r. – pobierz

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO (KORESPONDENCJA)

Pismo z dnia 09 11 2017 r. – pobierz

Pismo z dnia 16 11 2017 r. – pobierz

Pismo z dnia 20 11 2017 r. – pobierz

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

DZP-1.260.60.2017.     .MW                                                                                    23 listopada 2017 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/20/DZP-1/2017

………………………..

………………………..

………………………..

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej”.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) – informuje, iż w dniu 23.11.2017 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 746.071,64 zł brutto.

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto oraz okres rękojmi zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Wyszczególnienie
 

Cena zł brutto

 

Okres rękojmi
1. Architektura & Budownictwo

Greg project

Grzegorz Michalski

ul. K. Tomaszewskiego 1a

06-400 Ciechanów

202.769,08 zł 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
2. Konsorcjum:

Instal-tech

Marcin Marzec

ul. Nowohucka 92a/15

30-728 Kraków – LIDER

INDYGODESIGN

Biuro Architektoniczne

ul. Smolki 10/1

30-513 Kraków

456.888,50 zł 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
3. Spółdzielnia Pracy

„Inwestprojekt Świętokrzyski”

ul. Targowa 18

25-520 Kielce

396.060,00 zł 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
4. MARBUD INWEST

PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI

B. Siudalski, W. Kostrowicki Sp. j.

ul. Staniewicka 14

03-310 Warszawa

636.525,00 zł 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
5. Goldman &White Line Architects

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka komandytowa

ul. Dolna Wilda 26/26

61-552 Poznań

408.309,57 zł 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
6. GiD Zespół Projektowy

Grzegorz Brewczyński

ul. Międzynarodowa 64/66A lok. 135

03-922 Warszawa

599.748,00 zł 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
7. ZPD SOCHONIE

Piotr Pytasz

ul. Sosnowa 3

16-010 Sochonie

465.370,50 zł 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
8. INTEGRAL PROJEKT Sp. z o.o.

ul. Czerska 18/42

00-732 Warszawa

365.931,15 zł 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
9. MAMGUSTA

Pracownia Projektowa

Sebastian Tabędzki

ul. Działkowa 89/3

05-808 Parzniew

458.298,00 zł 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
10. PCA Paweł Chilimoniuk Architekt

ul. Margerytki 23

04-906 Warszawa

476.686,50 zł 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego

 

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału XX SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

DZP.1.260.60.2017……..MW

Nr sprawy: RZP-II-WI/20/DZP-1/2017                                                                        12 stycznia 2018 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej”.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postepowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie z orzecznictwem KIO Zamawiający są uprawnieni do badania okoliczności skutkujących unieważnieniem postępowania, które mieszczą się w dyspozycji art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis art. 146 ust. 6 ustawy Pzp. zawiera przesłankę otwartą, która w praktyce sprowadza się do dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, która nie powinna zostać za taką uznana, gdyż specyfikacja istotnych warunków zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu zawierają tak istotne błędy, że nie jest możliwe dokonanie prawidłowego wyboru Wykonawcy lub ich zaakceptowanie na etapie umowy, np. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (vide wyrok KIO 226/2017).

Mając powyższe na względzie w niniejszym postępowaniu wystąpiła wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający wskazał w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, że opis przedmiotu zamówienia określają: wzór umowy, wstępne wytyczne do projektowania oraz decyzja Nr 196/2017 z dnia 17.05.2017 r. o warunkach zabudowy. Powyższe wskazuje, że integralnym elementem opisu przedmiotu zamówienia  była decyzja o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy ma kluczowe znaczenie dla wykonania świadczenia (przedmiotu niniejszego zamówienia), polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i przetargowej dla obiektu, w tym dla uzyskania pozwolenia na budowę. Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego inwestycją, została wydana decyzja o warunkach zabudowy określająca zmianę sposobu zagospodarowania tego terenu. Decyzja o warunkach zabudowy (decyzja administracyjna) określa szczegółowe warunki i wymagania dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: w tym m. in. linie zabudowy, wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu, wysokość budynku oraz warunki w zakresie infrastruktury technicznej, a także warunki obsługi w zakresie komunikacji, wymagania dotyczące interesów osób trzecich. Wytyczne zawarte w ww. decyzji stanowią istotny element opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ zawierają wymagania i okoliczności mające wpływ na sporządzenie oferty, nie tylko co do zakresu opracowania, ale także co do ustalenia ceny za usługę projektowania.

Zamawiający – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta – będący jednostką organizacyjną m. st. Warszawy, którego przedmiotem działalności jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego w odniesieniu do powierzonych do realizacji zadań inwestycyjnych otrzymał w dniu 11.01.2018 r. informację od Zarządu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, że w dniu 19.12.2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało decyzję uchylającą w całości decyzję Nr 196/2017 tj. decyzję, która stanowiła kluczowy element opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia dokumentu, który z przyczyn niezależnych od Zamawiającego został wyeliminowany z obrotu prawnego powoduje, iż opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu stał się nieaktualny.

Zamawiający traktuje uchylenie decyzji o warunkach zabudowy jako wystąpienie wady w niniejszym postępowaniu, która to wada niemożliwa jest do usunięcia. Zamawiający na tym etapie postępowania tj. po otwarciu ofert, analizie i ocenie ofert, a przed wyborem najkorzystniejszej oferty nie może dokonać zmiany opisu przedmiotu zamówienia w trybie określonym w art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Powyższa niemożliwość dokonania zmiany opisu przedmiotu zamówienia wynika zarówno z okoliczności faktycznych jak i prawnych. Po pierwsze, na tym etapie postępowania nie można dokonać zmiany SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu w trybie przepisów ustawy Pzp. Po drugie uzyskanie nowej decyzji o warunkach zabudowy jest niedookreślone czasowo, a co istotniejsze nowa decyzja o warunkach zabudowy zmieni opis przedmiotu zamówienia w taki sposób, że ulegnie zmianie zakres świadczenia Wykonawcy, a tym samym nie będzie on tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w tym postępowaniu, co jest niedopuszczalne w świetle art. 140 ust. 1 ustawy Pzp. Przyjmując hipotetycznie, że umowa z wybranym Wykonawcą  zostałaby  zawarta, a Zamawiający uzyskałby nową prawomocną decyzję o warunkach zabudowy, to w świetle przepisów art. 144 nie mógłby dokonać zmian tej umowy w taki sposób, aby nie naruszyć przepisów ustawy Pzp. Naruszenie, o którym mowa wyżej spowodowałyby konsekwencje dla Zamawiającego
i Wykonawcy w postaci możliwości unieważnienia takiej umowy.

Wyżej wskazana, niemożliwa do usunięcia wada powoduje niemożność zawarcia umowy niepodlegającej unieważnieniu. Zgodnie z art. 14 ust. 1 w związku z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. zarówno do czynności podejmowanych przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jak i do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964  – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.).

W świetle art. 387 § 1 kc umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu z wybranym Wykonawcą, Zamawiający doprowadziłby do sytuacji, w której świadczenie – polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej i przetargowej, w tym uzyskaniu pozwolenia na budo1)wę z uwzględnieniem uchylonej decyzji o warunkach zabudowy, będącej elementem opisu przedmiotu zamówienia w tym postępowaniu – stałoby się niemożliwe do spełnienia. Skutkowało by to w świetle przywołanego wyżej przepisu art. 387 § 1 kc stwierdzeniem nieważności umowy z mocy prawa. Zamawiający ponownie wskazuje, iż decyzja o warunkach zabudowy wyznacza granice oraz zakres opracowania dokumentacji, a także jest niezbędnym elementem do złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Wobec powyższego brak decyzji o warunkach zabudowy (uchylenie decyzji o warunkach zabudowy Nr 196/2017 załączonej do SIWZ) uniemożliwia Wykonawcy realizację przedmiotowego zamówienia, w ramach którego ma opracować dokumentację projektową i przetargową oraz uzyskać zatwierdzenie projektu budowlanego – decyzję o pozwoleniu na budowę.

W ocenie Zamawiającego – w sytuacji nieuwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty – wybór najkorzystniejszej oferty doprowadziłby do uznania  oferty przedstawiającej najwyższy bilans kryteriów oceny ofert pomimo, że nie powinna być ona uznana za najkorzystniejszą w tym postępowaniu, z uwagi na fakt, że SIWZ i ogłoszenie o zamówieniu zawiera niemożliwą do usunięcia wadę, że nie jest możliwe dokonanie prawidłowego wyboru Wykonawcy lub zaakceptowania tej wady na etapie umowy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA/UNIEWAŻNIENIU

Ogłoszenie nr 500010938-N-2018 z dnia 15-01-2018 r.
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej”.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 610335-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500056227-N-2017, 500060094-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000, ul. ul. Senatorska  , 00099   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/20/DZP-1/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych przy ul. Korkowej i ul. Włókienniczej”. 2. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z miejscami parkingowymi podziemnymi i naziemnymi, usługami (handel, biura, usługi nieuciążliwe) oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 28/4, 28/5, 96, 84 (w części), 85 (w części), 86, 6/2, 6/4, 4/13 (w części) z obrębu 3-07-16 położonych przy ul. Korkowej 119/123 i ul. Króla Maciusia w Warszawie oraz pod wjazdy i infrastrukturę na dz. ew. nr 30/18, 30/19, 30/21, 30/22, 4/13 (w części), 30/3, 30/20 z obrębu 3-07-16. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Inwentaryzację istniejącego budynku usługowego (w 6 egz.), 2) Projekt rozbiórki istniejącego budynku usługowego (w 6 egz.), 3) Dokumentację geotechniczną (w 3 egz.), 4) Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną budynku komunalnego przy ul. Korkowej (w 3 egz.), 5) Projekt budowlany (w 6 egz.), 6) Projekty wykonawcze (w 6 egz.), 7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) (w 6 egz.), 8) Przedmiary robót (w 6 egz.), 9) Kosztorysy inwestorskie (w 4 egz.), 10) Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i decyzji o pozwoleniu na budowę, a także opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów, 11) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją. 4. Dokumentację projektowo – przetargową należy wykonać w formie: 1) papierowej w ilościach jw. 2) elektronicznej po 4 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a) Inwentaryzację istniejącego budynku usługowego, projekt rozbiórki, dokumentację geotechniczną, koncepcję architektoniczno-urbanistyczną, projekt budowlany, projekty wykonawcze w formacie (*.dwg/*.dxt) i (*.dxf) w układzie zgodnym z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w formacie (*.ath), c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – w formacie (*.doc) lub (*.rtf) oraz (*.pdf), 3) Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna w formacie (*.pdf) będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia. 6. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 9 do SIWZ) oraz 1) Wstępne wytyczne do projektowania stanowiące Załącznik Nr 10 do SIWZ, 2) Decyzja Nr 196/2017 o warunkach zabudowy z dnia 17.05.2017 r. stanowiąca załącznik Nr 11 do SIWZ. 7. Termin wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2. Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym: a) inwentaryzacja istniejącego budynku usługowego, projekt rozbiórki, dokumentacja geotechniczna, koncepcja architektoniczno – urbanistyczna – w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, b) projekt budowlany – w terminie do 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy, c) projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie – w terminie do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 3. Nadzór autorski będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych – w terminie do dnia 15.12.2020 r.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV: 71220000-6, 71221000-3
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7) ust.z dnia 29.01.2004 r. Pzp.(tj: Dz.U.z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).Uzasadnienie faktyczne: Zam. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postepowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.Zgodnie z orzecznictwem KIO Zamawiający są uprawnieni do badania okoliczności skutkujących unieważnieniem postępowania, które mieszczą się w dyspozycji art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis art. 146 ust. 6 ustawy Pzp. zawiera przesłankę otwartą, która w praktyce sprowadza się do dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, która nie powinna zostać za taką uznana, gdyż specyfikacja istotnych warunków zamówienia, ogłoszenie o zamówieniu zawierają tak istotne błędy, że nie jest możliwe dokonanie prawidłowego wyboru Wykonawcy lub ich zaakceptowanie na etapie umowy, np. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (vide wyrok KIO 226/2017). Mając powyższe na względzie w niniejszym postępowaniu wystąpiła wada uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający wskazał w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu, że opis przedmiotu zamówienia określają: wzór umowy, wstępne wytyczne do projektowania oraz decyzja Nr 196/2017 z dnia 17.05.2017 r. o warunkach zabudowy. Powyższe wskazuje, że integralnym elementem opisu przedmiotu zamówienia była decyzja o warunkach zabudowy. Decyzja o warunkach zabudowy ma kluczowe znaczenie dla wykonania świadczenia (przedmiotu niniejszego zamówienia), polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej i przetargowej dla obiektu, w tym dla uzyskania pozwolenia na budowę. Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego inwestycją, została wydana decyzja o warunkach zabudowy określająca zmianę sposobu zagospodarowania tego terenu. Decyzja o warunkach zabudowy (decyzja administracyjna) określa szczegółowe warunki i wymagania dotyczące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: w tym m. in. linie zabudowy, wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu, wysokość budynku oraz warunki w zakresie infrastruktury technicznej, a także warunki obsługi w zakresie komunikacji, wymagania dotyczące interesów osób trzecich. Wytyczne zawarte w ww. decyzji stanowią istotny element opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ zawierają wymagania i okoliczności mające wpływ na sporządzenie oferty, nie tylko co do zakresu opracowania, ale także co do ustalenia ceny za usługę projektowania.Zamawiający – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta – będący jednostką organizacyjną m. st. Warszawy, którego przedmiotem działalności jest pełnienie funkcji inwestora zastępczego w odniesieniu do powierzonych do realizacji zadań inwestycyjnych otrzymał w dniu 11.01.2018 r. informację od Zarządu Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy, że w dniu 19.12.2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze wydało decyzję uchylającą w całości decyzję Nr 196/2017 tj. decyzję, która stanowiła kluczowy element opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu. Uwzględnienie w opisie przedmiotu zamówienia dokumentu, który z przyczyn niezależnych od Zamawiającego został wyeliminowany z obrotu prawnego powoduje, iż opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu stał się nieaktualny.Zamawiający traktuje uchylenie decyzji o warunkach zabudowy jako wystąpienie wady w niniejszym postępowaniu, która to wada niemożliwa jest do usunięcia. Zamawiający na tym etapie postępowania tj. po otwarciu ofert, analizie i ocenie ofert, a przed wyborem najkorzystniejszej oferty nie może dokonać zmiany opisu przedmiotu zamówienia w trybie określonym w art. 38 ust. 4 ustawy Pzp. Powyższa niemożliwość dokonania zmiany opisu przedmiotu zamówienia wynika zarówno z okoliczności faktycznych jak i prawnych. Po pierwsze, na tym etapie postępowania nie można dokonać zmiany SIWZ i Ogłoszenia o zamówieniu w trybie przepisów ustawy Pzp. Po drugie uzyskanie nowej decyzji o warunkach zabudowy jest niedookreślone czasowo, a co istotniejsze nowa decyzja o warunkach zabudowy zmieni opis przedmiotu zamówienia w taki sposób, że ulegnie zmianie zakres świadczenia Wykonawcy, a tym samym nie będzie on tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w tym postępowaniu, co jest niedopuszczalne w świetle art. 140 ust. 1 ustawy Pzp. Przyjmując hipotetycznie, że umowa z wybranym Wykonawcą zostałaby zawarta, a Zamawiający uzyskałby nową prawomocną decyzję o warunkach zabudowy, to w świetle przepisów art. 144 nie mógłby dokonać zmian tej umowy w taki sposób, aby nie naruszyć przepisów ustawy Pzp. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków dalsza część uzasadnienia znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego tj: http://szrm.pl/ogloszenie-nr-610335-n-2017-z-dnia-2017-11-03-r/

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Małgorzata Wicik - 3 listopada 2017 godz 11:35
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wicik - 15 stycznia 2018 godz 13:37