sobota, 18 września 2021

Ogłoszenie nr 570084-N-2020 z dnia 2020-08-07 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

  1. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490. Adres strony internetowej (URL): www.szr.pl Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
  2. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak www.szrm.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak www.szrm.pl Katalog „Zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro”

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony – więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Oferty należy składać z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Adres: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, mieszczący się przy ul. Senatorskiej 29/31 w Warszawie (kod:00-099), w Zespole ds. Zamówień Publicznych (parter), pokój 4A

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych Numer referencyjny: RZP-II-WI/30/DZP-1/2020 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części:

Tak Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”. Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione części: Część I : urządzenia multimedialne, Część II : sprzęt komputerowy, 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” dla każdej części; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia – dla wszystkich części: a) Część I urządzenia multimedialne – rys.: ZSS:PW:A:B1:K4:S2:8 Rev. 2 – III Piętro sekcja 2 ZSS:PW:A:B1:K1:S2:2 Rev. 2 – Parter sekcja 2 b) Część II sprzęt komputerowy – rys.: ZSS:PW:A:B1:K3:S2:6 Rev. 2 – II Piętro sekcja 2 lokalizacja punktów dostępu do sieci WI-FI c) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – dla każdej części. 3. Opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) oraz załączniki wymienione w ust. 2 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia. 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy (dot. wszystkich części), 2. Zakończenie: – Część I: urządzenia multimedialne – w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy, – Część II: sprzęt komputerowy – w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy. II.5) Główny kod CPV: 32000000-3 Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
32351200-0
32324600-6
32321200-1
32342400-6
31224100-3
30000000-9
30121300-6
30213300-8
30237410-6
30237460-1
30231310-3
32552110-1
30232110-8
32413100-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: 45 lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia: II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie. Informacje dodatkowe III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Część I: urządzenia multimedialne – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy wyposażenia urządzeń multimedialnych o wartości zamówienia co najmniej 100.000,00 zł brutto** (słownie: sto tysięcy złotych); Część II: sprzęt komputerowy – Posiada doświadczenie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej jednej dostawy sprzętu komputerowego o wartości zamówienia co najmniej 400.000,00 zł brutto** (słownie: czterysta tysięcy złotych); * Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę lub dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień ogłoszenia postępowania. Uwaga: W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. Uwaga! 1) Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów musi przedłożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy. 2) W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa wyżej w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty. 3) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa powyżej, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Wykaz dostaw, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te, zostały wykonane, (zwanym w SIWZ Wykazem dostaw – wzór stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ) oraz z załączeniem dowodów* określających czy te dostawy zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa wyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. Uwaga! W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów – Wykonawca musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) – III.6)

Poza oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w Rozdz. VII pkt 1, Wykonawca składając Ofertę musi dodatkowo do tej oferty załączyć: 1.1. Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 1.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział VIII pkt 2.11. SIWZ). 1.3. Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 1.4. Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączone dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 1.5. Zakres – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Tak Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: http://aukcje.um.warszawa.pl Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przedmiotem aukcji elektronicznej będzie cena ofertowa wykazana w postaci liczbowej. Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Nie Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 2.4. W trakcie aukcji elektronicznej Wykonawcom zostaną udostępnione następujące informacje: – cena ofertowa własnej oferty wraz z uzyskaną punktacją, – wartość oferty prowadzącej w trakcie aukcji, – aktualna pozycja w rankingu zajmowana przez daną ofertę w trakcie aukcji. Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: W toku aukcji elektronicznej wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej, umożliwiającego wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kryterium oceny ofert w aukcji elektronicznej jest cena brutto za realizację przedmiotowego zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę w złożonej ofercie pisemnej. Natomiast termin płatności zaproponowany w złożonej ofercie przez danego Wykonawcę jest parametrem stałym i nie podlega licytacji w toku prowadzonej aukcji. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w Rozdziale XIV pkt 2 ppkt 1) SIWZ. Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Minimalna wysokość postąpienia dla Części 1 wynosi 2.500,00 zł brutto. Minimalna wysokość postąpienia dla Części 2 wynosi 7.000,00 zł brutto. Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: – posiadać zainstalowany system operacyjny wspierany przez producenta tego systemu (Windows 7/Windows 8/Windows 10 bądź nowszy), – być wyposażony w procesor taktowany zegarem o częstotliwości 1 GHz i posiadać co najmniej 1 GB pamięci RAM (są to wymagania jakie powinien spełnić komputer z systemem Windows 7), – posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową wspieraną przez jej producenta: Microsoft Internet Explorer w wersji co najmniej IE10 albo Mozilla Firefox, – posiadać połączenie z siecią Internet o przepustowości nie mniejszej niż 128 kb/s. Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej na stronie internetowej http://aukcje.um.warszawa.pl wpisując kod dostępu w odpowiednie pole systemu. Kod dostępu zostanie przekazany przez operatora platformy aukcyjnej Wykonawcom, których oferty nie zostaną zakwalifikowane do odrzucenia. Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

aukcja jednoetapowa Czas trwania: 15 minut Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: Zamawiający zamyka aukcję, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta (postąpienie) lub, gdy w ciągu 3 minut od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, jednakże nie wcześniej niż po upływie 15 minut od otwarcia aukcji.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Nie IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): Informacje dodatkowe IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Należy podać informacje na temat etapów dialogu: Informacje dodatkowe: IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Informacje dodatkowe: IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: Data: godzina: Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy – stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-25, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporzadzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie IV.6.5) Informacje dodatkowe: 1) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 10 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) XXIV. Postanowienia związane z ochroną danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że: 1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem postepowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 – tel. (0-22) 277 58 00 działający w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora SZRM; 2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, można kontaktować się za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej iod@szrm.pl; 3. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę i montaż sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”. (Nr procedury: RZP-II-WI/30/DZP-1/2020), 4. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z ww. postępowaniem; 5. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a w celach archiwalnych będą przechowywane przez okres wskazany w odpowiednich przepisach zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy; 6. obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym ze złożeniem oferty w ww. postępowaniu; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w związku z udzieleniem zamówienia publicznego decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej; 9. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy przysługują następujące prawa: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO; 10. w odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postepowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy nie przysługuje: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 11.W przypadku gdy zrealizowanie uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, dotyczącego uzyskania od Zamawiającego potwierdzenia czy przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem oraz udostepnienie jej tych danych i informacji, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu. 12.W przypadku wystąpienia z żądaniem ograniczenia przetwarzania danych przez osobę, której dane są przetwarzane przez Zamawiającego, Zamawiający do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu, w których przetwarzane są dane osoby występującej z żądaniem nie ograniczy przetwarzania tych danych. ___________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr: 1 Nazwa: Urządzenie multimedialne

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” Część 1 – urządzenia multimedialne; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia – Część 1 – urządzenie multimedialne: ZSS:PW:A:B1:K4:S2:8 Rev. 2 – III Piętro sekcja 2 ZSS:PW:A:B1:K1:S2:2 Rev. 2 – Parter sekcja 2 3) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – Część 1 – urządzenia multimedialne. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 32000000-3, 32324600-6, 32351200-0, 32321200-1, 32342400-6, 31224100-3 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 45 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Sprzęt komputerowy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” Część 2 – sprzęt komputerowy; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia – Część 2 – sprzęt komputerowy: ZSS:PW:A:B1:K3:S2:6 Rev. 2 – II Piętro sekcja 2 lokalizacja punktów dostępu do sieci WI-FI 3) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – Część 2 – sprzęt komputerowy. 2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30000000-9, 30121300-6, 30213300-8, 30237410-6, 30237460-1, 30231310-3, 32552110-1, 30232110-8, 32413100-2 3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: 4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: 45 data rozpoczęcia: data zakończenia: 5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540147557-N-2020 z dnia 07-08-2020 r.

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 570084-N-2020 Data: 07/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490. Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: II Punkt: II.1) W ogłoszeniu jest: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych Numer referencyjny: RZP-II-WI/30/DZP-1/2020 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie W ogłoszeniu powinno być: II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”. Numer referencyjny: RZP-II-WI/30/DZP-1/2020 Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 Ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz dostaw – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres  – część/części przedmiotu zamówienia, którego/ych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część I – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część II – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia – dla wszystkich części – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Oświadczenie dot. grupy kapitałowej – wzór – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia – Część I – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Szczegółowy opis elementów Przedmiotu Zamówienia – Część II – pobierz

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA W FORMIE EDYTOWALNEJ

Załączniki od Nr 1 do Nr 7 oraz Nr 10 do SIWZ w formie edytowalnej – pobierz

UWAGA! Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykorzystać udostępnione przez Zamawiającego pliki z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zmiany formy ww. dokumentów przez Wykonawcę.

PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO (KORESPONDENCJA):

Pismo SZRM z dnia 21.08.2020 r. – Pobierz

Załącznik do pisma SZRM z dnia 21.08.2020 r. – zmodyfikowany w dniu 21,08.2020 r. Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk OFERTA – Pobierz

Załącznik do pisma SZRM z dnia 21.08.2020 r. – zmodyfikowany w dniu 21,08.2020 r. Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk OFERTA – w wersji edytowalnej – Pobierz

Pismo SZRM z dnia 28.08.2020 r. – przesunięcie terminu składania ofert – pobierz

Pismo SZRM z dnia 08.09.2020 r. – pobierz

Załacznik do pisma SZRM z dnia 08.09.2020 r. – zmodyfikowany w dniu 08.09.2020 r. – Załącznik Nr 11 do SIWZ – Część II – pobierz

Załącznik do pisma SZRM z dnia 08.09.2020 r. – zmodyfikowany w dniu 08.09.2020 r. Zał. Nr 7 do SIWZ – CZĘŚĆ I – pobierz

Załacznik do pisma SZRM z dnia 08.09.2020 r. – zmodyfikowany w dniu 08.09.2020 r. Zał. Nr 7 do SIWZ – CZĘŚĆ II – pobierz

Załącznik do pisma SZRM z dnia 08.09.2020 r. – zmodyfikowany w dniu 08.09 2020 r. – Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zkz – Część II – w wersji edytowalnej – pobierz

Załącznik do pisma SZRM z dnia 08.09.2020 r. – zmodyfikowany w dniu 08.09.2020 r. – Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zkz – Część I – w wersji edytowalnej – pobierz

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA:

Ogłoszenie nr 540157315-N-2020 z dnia 21-08-2020 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 570084-N-2020
Data: 07/08/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.
Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-08-25, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporzadzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-08, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporzadzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540162966-N-2020 z dnia 28-08-2020 r.

Warszawa: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 570084-N-2020 Data: 07/08/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska  , 00-099  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490. Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: Numer sekcji: IV Punkt: 6.2) W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-08, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporzadzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-09-16, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > Ofertę należy sporzadzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Łukasz Górecki

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nr sprawy:DZP-1.260.44.2020                                                                                 16 września 2020 r. Nr procedury: RZP-II-WI/30/DZP-1/2020

 

………………………………

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – informuje, iż w dniu 16.09.2020 r. bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 1 013 716,80 zł brutto, w tym:

dla Części I: urządzenia multimedialne – 279 622,05 zł brutto;

dla Części II: sprzęt komputerowy – 734 094,75 zł brutto;

 

 

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto oraz okres gwarancji zaoferowane przez Wykonawców.

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy  

 

Część I:

Urządzenia multimedialne

 

 

Część II:

Sprzęt komputerowy

Cena zł brutto Okres gwarancji

(w miesiącach)

Cena zł brutto Okres gwarancji

(w miesiącach)

1  CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o.

Ul. Wolność 8 lok. 4

26-600 Radom

 

 

338 867,75

 

 

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

 

488 347,00

60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

2 BCS Holisz, Jaworski

Spółka Jawna

ul. Graniczna 29

09-407 Płock

224 414,47 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

634 285,84 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru Przedmiotu Umowy

 

 

Ponadto w nawiązaniu do Rozdziału VII ust. 4 SIWZ, Zamawiający informuje, że Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, powinien przekazać Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

                                                                                                                                                                                                                                                                            

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

                                                                                                                   

                                                                           

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nr procedury: RZP-II-WI/30/DZP-1/2020                                                       23 października 2020 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.44.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY– Część I: urządzenia multimedialne.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na: Dostawę i montaż sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”– Część I: urządzenia multimedialne.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte.

W związku z powyższym Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę w Części I: urządzenia multimedialne uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę – BCS Holisz, Jaworski Spółka Jawna, ul. Graniczna 29, 09-407 Płock– za cenę brutto: 224 414,47 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 16 września 2020 r. do godz. 11:30 (w Części I – urządzenia multimedialne) zostały złożone dwie Oferty przez Wykonawców:

  • Oferta Nr 1 – CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom, Cena Oferty brutto: 338 867,75 zł,
  • Oferta Nr 2 – BCS Holisz, Jaworski Spółka Jawna, ul. Graniczna 29, 09-407 Płock, Cena Oferty brutto: 224 414,47 zł,

Po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej przyznano następującą punktację Ofercie Nr 1 oraz Ofercie Nr 2 w kryteriach oceny ofert: „Cena”, „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt
w kryterium„Okres gwarancji”
Razem
1  

224 414,47

————— x 100 x 60% = 39,73

338 867,75

 

36

____ x 40 = 40,00

36

79,73
2  

224 414,47

————— x 100 x 60% = 60,00

224 414,47

 

36

____ x 40 = 40,0

36

100,00

 

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Nr procedury: RZP-II-WI/30/DZP-1/2020                                                       23 października 2020 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.44.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY– Część II: sprzęt komputerowy.

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na: Dostawę i montaż sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”– Część II: sprzęt komputerowy.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte.

W związku z powyższym Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę w Części II: sprzęt komputerowy uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom – za cenę brutto: 488 347,00 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 16 września 2020 r. do godz. 11:30 (w Części II – sprzęt komputerowy) zostały złożone dwie Oferty przez Wykonawców:

  • Oferta Nr 1 – CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom, Cena Oferty brutto: 488 347,00zł,
  • Oferta Nr 2 – BCS Holisz, Jaworski Spółka Jawna, ul. Graniczna 29, 09-407 Płock, Cena Oferty brutto: 634 285,84 zł,

 

Po przeprowadzeniu aukcji elektronicznej przyznano następującą punktację Ofercie Nr 1 oraz Ofercie Nr 2 w kryteriach oceny ofert: „Cena”, „Okres gwarancji” oraz łączna punktacja:

 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium

„Cena”

Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”

 

 

 

RAZEM

1 CEZAR
Cezary Machnio
i Piotr Gębka Sp. z o.o.Ul. Wolność 8 lok. 426-600 Radom
488.347,00

—————  x 60  = 60,00 pkt

488.347,00

 

 

36

—–  x 40 = 40,00 pkt

36

 

 

 

 

100,00 pkt

2 BCS Holisz, Jaworski

Spółka Jawna

ul. Graniczna 29

09-407 Płock

 

488.347,00

—————  x 60  = 46,19 pkt

634.285,84

  36

—– x 40 = 40,00 pkt

36

 

 

 

 

86,19 pkt

 

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ II – SPRZĘT KOMPUTEROWY

Nr procedury: RZP-II-WI/30/DZP-1/2020                                                  03 grudnia 2020 r.

Nr sprawy: DZP-1.260.44.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Część II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na: Dostawę i montaż sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”– Część II: sprzęt komputerowy.

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, przedmiotowe postępowanie zostało rozstrzygnięte.

W związku z powyższym Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę w Części II: sprzęt komputerowy uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę – BCS Holisz, Jaworski Spółka Jawna, ul. Graniczna 29, 09-407 Płock – za cenę brutto: 634.285,84 zł.

 

Zamawiający w dniu 23.10.2020 r. poinformował, że za najkorzystniejszą ofertę w ww. postępowaniu uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom.

Pismem z dnia 06.11.2020 r. Zamawiający zaprosił – na dzień 12.11.2020 r. – upoważnionych przedstawicieli ww. Wykonawcy, w celu podpisania umowy na wykonanie ww. zadania inwestycyjnego.

Wykonawca pismem z dnia 12.11.2020 r. odstąpił od podpisania umowy.

Wobec powyższego Zamawiający dokonał wyboru oferty spośród pozostałych ważnych ofert tj. Oferty Nr 2 złożonej przez Wykonawcę BCS Holisz, Jaworski Spółka Jawna, ul. Graniczna 29, 09-407 Płock.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 510539374-N-2020 z dnia 10.12.2020 r.

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta: Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 570084-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540162966-N-2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

 

  1. 1) NAZWA I ADRES:

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Krajowy numer identyfikacyjny 16266500000000, ul. ul. Senatorska , 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 223 124 400, e-mail jpolak@szrm.pl, faks 223 124 490.

Adres strony internetowej (url): www.szrm.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RZP-II-WI/30/DZP-1/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 99 ul. Różana 22/24”. Przedmiot zamówienia został podzielony na niżej wymienione części: Część I : urządzenia multimedialne, Część II : sprzęt komputerowy, 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa umowa wraz z nw. załącznikami: 1) Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” dla każdej części; 2) Załącznik Nr 9 do SIWZ – Rysunki przedstawiające usytuowanie wyposażenia – dla wszystkich części: a) Część I urządzenia multimedialne – rys.: ZSS:PW:A:B1:K4:S2:8 Rev. 2 – III Piętro sekcja 2 ZSS:PW:A:B1:K1:S2:2 Rev. 2 – Parter sekcja 2 b) Część II sprzęt komputerowy – rys.: ZSS:PW:A:B1:K3:S2:6 Rev. 2 – II Piętro sekcja 2 lokalizacja punktów dostępu do sieci WI-FI c) Załącznik Nr 11 do SIWZ – „Szczegółowy opis elementów Przedmiotu zamówienia” – dla każdej części. 3. Opis przedmiotu zamówienia określają: Wzór umowy (Załącznik Nr 8 do SIWZ) oraz załączniki wymienione w ust. 2 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia. 1. Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy (dot. wszystkich części), 2. Zakończenie: – Część I: urządzenia multimedialne – w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy, – Część II: sprzęt komputerowy – w terminie do 45 dni od dnia zawarcia umowy.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 32000000-3

 

Dodatkowe kody CPV: 32351200-0, 32324600-6, 32321200-1, 32342400-6, 31224100-3, 30000000-9, 30121300-6, 30213300-8, 30237410-6, 30237460-1, 30231310-3, 32552110-1, 30232110-8, 32413100-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: URZĄDZENIA MULTIMEDIALNE

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/11/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 227335.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: BCS HOLISZ, JAWORSKI Spółka Jawna

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Graniczna 29

Kod pocztowy: 09-407

Miejscowość: Płock

Kraj/woj.: mazowieckie

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 224414.47

Oferta z najniższą ceną/kosztem 224414.47

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 338867.75

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

 

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: SPRZĘT KOMPUTEROWY

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2020

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 596825.00

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: BCS HOLISZ, JAWORSKI Spółka Jawna

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Graniczna 29

Kod pocztowy: 09-407

Miejscowość: Płock

Kraj/woj.: mazowieckie

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 634285.84

Oferta z najniższą ceną/kosztem 488347.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 634285.84

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami

Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Łukasz Górecki

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Magdalena Głowacka - 7 sierpnia 2020 godz 10:50
Ostatnia aktualizacja: Magdalena Głowacka - 10 grudnia 2020 godz 11:22