środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 422808-2013 z dnia 2013-10-17 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Placu Piłsudskiego – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 1 z dnia 02.09.2013 r. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia…


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Placu Piłsudskiego – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 1 z dnia 02.09.2013 r
Numer ogłoszenia: 433372 – 2013; data zamieszczenia: 24.10.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 422808 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Placu Piłsudskiego – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 1 z dnia 02.09.2013 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Placu Piłsudskiego – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 1 z dnia 02.09.2013 r. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Branża budowlana: Wykonanie rozbiórki starych fundamentów budowli kolidujących wysokościowo z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni placu. 2. Branża sanitarna: a) Wykonanie przebudowy istniejącego komina włazowego na kanale ogólnospławnym I klasy; b) Wymiana zwieńczeń na istniejących studniach rewizyjnych kanalizacji deszczowej. 3. Branża elektryczna: a) Wykonanie obniżenia kabla energetycznego zasilającego iluminację Pomnika Krzyża Papieskiego na trasie od złącza RWE do skrzynki rozdzielczej i od skrzynki rozdzielczej do Pomnika Krzyża; b) Wykonanie obniżenia linii sygnalizacyjnej i studzienek z wymianą uszkodzonej studzienki; c) Wykonanie wymiany skrzynki rozdzielczej oświetlenia krzyża. 4. Branża teletechniczna: Wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową istniejącej infrastruktury teletechnicznej na Placu Piłsudskiego w Warszawie..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.00.00-5, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.10.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PLANETA Sp. z o. o. – Lider, ul. Zdziarska Nr 21, 03-289 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
  • ZAKŁAD USŁUG BRUKARSKICH ADROG Sp. j Adam Dybcio – Eugenia Dybcio – Partner, ul. Dobra Nr 6 lok. 14, 00-388 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 251509,01 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 362576,78
  • Oferta z najniższą ceną: 362576,78 / Oferta z najwyższą ceną: 362576,78
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit. b) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z poźn. zm.). Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Niniejsze zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i jest ono niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac. Zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 1 z dnia 02.09.2013 r. – określono zakres i uzasadnienie konieczności wykonania robót, tj.: Ad. Sekcja II.3) ppkt 1. Branża Budowlana. Wykonanie rozbiórki starych fundamentów budowli kolidujących wysokościowo z warstwami konstrukcyjnymi nawierzchni placu. Zakres i uzasadnienie konieczności wykonania robót: W trakcie realizacji robót, po dokonaniu rozbiórek starej nawierzchni i podbudowy betonowej, został odsłonięty szereg starych fundamentów wykonanych pod obiekty niegdyś istniejące na placu (fundamenty cerkwi, cały kanał wodno-kanalizacyjny typu Lindleyowskiego, fundamenty pod cokoły pomników lojalistów carskich oraz Poniatowskiego, fundamenty pałaców Bruhla i Morsztyna itp.). Ustalono, że wszystkie odnalezione obiekty kolidowały wysokościowo z projektowaną konstrukcją placu. W związku z powyższym powiadomiono Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków, które podjęło decyzję pismem o sygn. KZ-A.4120.215.2013.BPI (2) o zezwoleniu na usunięcie kolidujących, istniejących fundamentów do wymaganego poziomu zlikwidowania kolizji z zaprojektowanymi warstwami konstrukcyjnymi placu. W związku z powyższymi odkryciami archeologicznymi oraz decyzją Konserwatora Zabytków, a także zapisami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (część drogowa; wymagania ogólne pkt. 1.5.13) wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, których zakresu wcześniej nie można było przewidzieć, polegających na dokonaniu skucia istniejących fundamentów do poziomu usunięcia kolizji, rozbiórki kanału wraz z częściowym podmurowaniem oraz warstwowym zasypywaniem pospółką wraz z normowym zagęszczeniem, a także dokonania wywozu całego rozebranego urobku z terenu budowy oraz uzupełnienia wszystkich ubytków po kolidujących fundamentach kruszywem naturalnym – pospółką – do wykonania projektowanej stabilizacji. Ad. Sekcja II.3) ppkt 2. Branża Sanitarna. A/ Wykonanie przebudowy istniejącego komina włazowego na kanale ogólnospławnym I klasy. Zakres i uzasadnienie konieczności wykonania robót: Po wytyczeniu osi Placu Piłsudskiego stwierdzono, że istniejący właz komina włazowego kanału ogólnospławnego znajduje się w osi placu. Na mapach ZUD na których wzorował się projektant właz naniesiony jest ok. 1,0 m od osi Saskiej która pokrywa się z projektowaną trasą która ma być wyeksponowana w postaci linii świetlnej. Zaniechanie przebudowy spowoduje przerwę w ciągłości linii oświetlenia, co z kolei uniemożliwi wykonanie robót zgodnie z założeniami Dokumentacji Projektowej. W związku z powyższym należy komin włazowy przebudować celem przesunięcia włazu z osi placu. Przebudowa nastąpi wg przedstawionego przez Wykonawcę rozwiązania zaakceptowanego przez Projektanta oraz właściciela urządzenia MPWiK dla m-sta st. Warszawy. B/ Wymiana zwieńczeń na istniejących studniach rewizyjnych kanalizacji deszczowej; Zakres i uzasadnienie konieczności wykonania robót: Po wykonaniu rozbiórki starej nawierzchni na Placu Piłsudskiego stwierdzono, iż istniejące studnie nie przeznaczone do rozbiórki oznaczone jako SI1 oraz SI2 nie mają zwieńczeń odpowiednich do projektowanego obciążenia placu. Powyższe włazy lekkie klasy C250, są ustawione na pokruszonych cegłach oraz popękanych pokrywach, czego nie można było przewidzieć na etapie projektowania oraz na etapie postępowania przetargowego. W związku powyższym, w celu zapewnienia wymaganej nośności nawierzchni placu oraz zamontowanych w niej urządzeń infrastruktury technicznej, jak również zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania tych elementów, należy zamontować nowe pokrywy betonowe 1000/600 oraz włazy klasy D400 firmy KZO o odpowiednim wzorze zaakceptowanym przez Architekta. Ad. Sekcja II.3) ppkt 3. Branża Elektryczna. A/ Wykonanie obniżenia kabla energetycznego zasilającego iluminację Pomnika Krzyża Papieskiego na trasie od złącza RWE do skrzynki rozdzielczej i od skrzynki rozdzielczej do Pomnika Krzyża. Zakres i uzasadnienie konieczności wykonania robót: W trakcie wykonywania prac ziemnych związanych z budową trawnika oraz chodnika od strony ul. Wierzbowej odkopano linię kablową zasilającą skrzynkę rozdzielczą oraz linię zasilającą oświetlenie pomnika Krzyża Papieskiego. Linie poprowadzone były na głębokości ok. 40 cm. Z uwagi na głębokość prowadzenia robót związanych z wykonaniem konstrukcji nawierzchni, trasę kabla należy zagłębić do 80 cm. Powyższa kolizja była niemożliwa do przewidzenia na etapie projektowania oraz postępowania przetargowego, z uwagi na niemożliwość przewidzenia niezgodnego z obowiązującymi normami posadowienia istniejących sieci. B/ Wykonanie obniżenia linii sygnalizacyjnej i studzienek z wymianą uszkodzonej studzienki Zakres i uzasadnienie konieczności wykonania robót: W trakcie wykonywania prac ziemnych związanych z budową trawnika od strony ulicy Królewskiej natrafiono na nie zinwentaryzowane i nieujęte w dokumentacji projektowej studzienki oraz linie kablową sygnalizacyjną. Z uwagi na występującą kolizję z realizowanymi robotami zachodzi konieczność wykonania obniżenia linii kablowej, regulacji wysokości posadowienia studzienek wraz z wymiana jednej studzienki Sk1 oraz jednej studzienki specjalistycznej Bosch. Powyższych robót nie można było przewidzieć na etapie projektowania oraz postępowania przetargowego. C/ Wykonanie wymiany skrzynki rozdzielczej oświetlenia krzyża Zakres i uzasadnienie konieczności wykonania robót: W dokumentacji projektowej przewidziano rozbudowę istniejącej skrzynki rozdzielczej Krzyża o dodatkową rozdzielnię dla oświetlenia liniowego osi Saskiej oraz dobudowanie rozdzielnicy dla potrzeb teletechnicznych. W trakcie prac przy istniejącej rozdzielni stwierdzono, że jej stan techniczny (popękana obudowa oraz skorodowane elementy wewnętrzne) uniemożliwia jej rozbudowę i dalsze wykorzystanie, czego nie można było przewidzieć na etapie projektowania oraz postępowania przetargowego. W związku z powyższym należy wymienić rozdzielnice na identyczną z zaprojektowaną rozdzielnicą instalacji tymczasowej. Ad. Sekcja II.3) ppkt 4. Branża Teletechniczna. Wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową istniejącej infrastruktury teletechnicznej na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Zakres i uzasadnienie konieczności wykonania robót: Po zdemontowaniu starej podbudowy betonowej nawierzchni placu stwierdzono, że górna warstwa kanalizacji teletechnicznej wykonana z bloczków betonowych pomiędzy studniami oznaczonymi w dokumentacji jako S7 – S9, S7 – S3, S7 – S8, S6 – S7 i S5 – S6, wymaga demontażu z powodu zbyt płytkiego jej posadowienia w stosunku do przyjętej technologii nowej konstrukcji nawierzchni. W trakcie uzgodnień dokumentacji projektowej z TPSA zarządca sieci nie przewidywał kolizji istniejącej kanalizacji teletechnicznej z konstrukcją projektowanego placu. Zachodzi konieczność przełożenia kolidującej kanalizacji telete
chnicznej w rury dwudzielne PCV, obok dolnych warstw pozostałej nie kolidującej kanalizacji betonowej. Podczas prac ziemnych związanych z wykonywaniem trawników, po odkryciu studni teletechnicznych stwierdzono ich zły stan techniczny, nie zapewniający wymaganej nośności. Istnieje konieczność wymiany ram i pokryw typu ciężkiego ( dla zapewnienia wytrzymałości pokryw dla pojazdów ciężkich) w studniach oznaczonych na projekcie jako S1, S2, S5, S13, S14, i S17. Jednocześnie w przypadku studni S5 z powodu złego stanu technicznego całej konstrukcji studzienki zachodzi konieczność jej wymiany na prefabrykowaną typu SK-6. Powyższych robót nie można było przewidzieć na etapie projektowania oraz postępowania przetargowego. W związku z powyższym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego – dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, tj. Konsorcjum utworzonemu na podstawie zawartej w dniu 08.07.2013 r. Umowy przez: 1. PLANETA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod: 03-289) przy ul. Zdziarskiej Nr 21 – Lider, 2. ZAKŁAD USŁUG BRUKARSKICH ADROG Spółkę jawną Adam Dybcio – Eugenia Dybcio, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-388) przy ul. Dobrej Nr 6 lok. 14 -Partner – w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 29/DZP-2/2013 z dnia 12.07.2013 r.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 24 października 2013 godz 9:46
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:18