środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło
Numer ogłoszenia: 44160 – 2016; data zamieszczenia: 29.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: sprzedaż, dostarczenie rozmieszczenie/zamontowanie elementów wyposażenia we wskazanych – przez Zamawiającego – pomieszczeniach Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 5 do SIWZ..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.14.13.00-5, 39.71.32.11-5, 39.71.41.10-4, 39.71.13.60-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczenia:
1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie;
2) Wykazu wykonanych głównych dostaw – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwiema dostawami mebli o wartości co najmniej 130.000,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych) każda**.
Za główne dostawy Zamawiający rozumie, te które wypełniają swym zakresem zamówienia określone powyżej.
* Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę, dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 29.02.2016 r.
3) Dowodów dotyczących głównych dostaw, określających czy dostawy zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia).
Uwaga!
(1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
(2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ
Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w Wykazie wykonanych głównych dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa Sekcji III.4., Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć:
1)Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ.
2)Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3)Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.
4)Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – Okres gwarancji zamówienia – 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2016 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający informuje, że:
a)dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
b)w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu drugim musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 54520 – 2016; data zamieszczenia: 10.03.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 44160 – 2016 data 29.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2016 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22).
 • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2016 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22).

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych dostaw – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1. – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ -Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik nr 10 do SIWZ – pobierz

Załącznik nr 11 do SIWZ – pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ – pobierz

Załącznik Nr 13 do SIWZ – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 07.03.2016 r. – pobierz

Pismo z dnia 10.03.2016 r. wraz z modyfikacją Załącznika Nr 5 do SIWZ – pobierz

Pismo z dnia 14.03.2016 r. – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – z rozszerzeniem .doc. – zmodyfikowany w dniu 10.03.2016 r. – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/3/DZP-1/2016 05 kwietnia 2016 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło””

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 12 złożoną przez Wykonawcę – BENER Michał Benka, ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk – za cenę brutto 164.808,93 zł,

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 16 marca 2016 r. do godz. 11:30 zostało złożonych 15 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców (w tym Oferta Nr 2 została wycofana przez Wykonawcę: BENER Michał Benka, ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk) przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)    Oferta Nr 1 – Centrum SEDNO Sp. z o.o. ul. Niepodległości 44-48,  75-252 Koszalin,

2)    Oferta Nr 2 – wycofana,

3)    Oferta Nr 3 – W&W Design Katarzyna Kaczmarczyk, ul. Pokoju 8a/7, 40-857 Katowice,

4)    Oferta Nr 4 – Usługi Ogólnobudowlane i Stolarskie Janusz Przytarski, Kamierowo 46, 83-250  Skarszewy,

5)    Oferta Nr 5 – ELMAR Anna Karnas, ul. 3-go Maja 1/3, 36-030 Błażowa,

6)    Oferta Nr 6 –  Lucjan Sp. z o.o., ul. Toruńska 39, 86-050 Solec Kujawski,

7)    Oferta Nr  7 –  SWISSPOL Ltd Sp. z o.o., ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław,

8)    Oferta Nr  8 – Alnag Barbara Wróbel, ul. Księcia Józefa 54a, 30-206 Kraków,

9)    Oferta Nr  9 – P.P.H.U. AS POMORZANKA  Andrzej Szarmach, ul. Prusa 7, 83-220 Skórcz,

10) Oferta Nr 10 – Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół CEZAS Sp. z o.o., Al. Solidarności 15, 15-751 Białystok,

11)     Oferta Nr 11 – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PHU „BMS” sp.j. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500  Kwidzyn,

12)     Oferta Nr 12 – BENER Michał Benka, ul. Wileńska 59B/15, 80-215 Gdańsk,

13)     Oferta Nr 13 – IMPEX TRADE Sp. z o.o., ul. Bytkowska 1B, 40-955 Katowice,

14)     Oferta Nr 14 – ZPH LUMAR Jacek Ogórkiewicz, ul. Wierzbowa 3, 85-374 Bydgoszcz,

15)     Oferta Nr 15 – JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa.

przy czym:

Oferta Nr 1 i Nr 7 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5) w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

 

Oferta Nr 4 – została odrzucona na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

Oferta Nr 8 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4) w związku z art. 90 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Oferty Nr 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz  „Okres gwarancji zamówienia” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji zamówienia”

Razem
3 164.808,93

—————  x 90 = 75,6

196.328,91

36

————-  x 10 = 7,5

48

83,1
5 164.808,93

—————-  x 90 = 53,6

276.750,00

48

————-  x 10 = 10

48

63,6
6 164.808,93

—————-  x 90 = 55,7

266.129,85

48

————-  x 10 = 10

48

65,7
9 164.808,93

—————-  x 90 = 54,1

274.164,54

48

————-  x 10 = 10

48

64,1
10 164.808,93

—————-  x 90 = 78,2

189.678,30

48

————-  x 10 = 10

48

88,2
11 164.808,93

—————-  x 90 = 78,2

189.657,02

24

————-  x 10 = 5,0

48

83,2
12 164.808,93

—————-  x 90 = 90,0

164.808,93

48

————-  x 10 = 10,0

48

100,00
13 164.808,93

—————-  x 90 = 84,5

175.511,16

48

————-  x 10 = 10,0

48

94,5
14 164.808,93

—————-  x 90 = 59,4

249.885,57

24

————-  x 10 = 5,0

48

64,4
15 164.808,93

—————-  x 90 = 61,0

243.340,74

24

————-  x 10 = 5,0

48

66,0

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło.
Numer ogłoszenia: 87090 – 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 44160 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: sprzedaż, dostarczenie rozmieszczenie/zamontowanie elementów wyposażenia we wskazanych – przez Zamawiającego – pomieszczeniach Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny Koło. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 5 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.14.13.00-5, 39.71.32.11-5, 39.71.41.10-4, 39.71.13.60-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 14.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BENER Michał Benka, ul. Wileńska 59B lok. 15, 80-215 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 183028,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 164808,93
 • Oferta z najniższą ceną: 146345,40 / Oferta z najwyższą ceną: 336897,00
 • Waluta: PLN .

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 87574 – 2016; data zamieszczenia: 13.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 87090 – 2016 data 13.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.6).
 • W ogłoszeniu jest:
 • IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 164808,93 Oferta z najniższą ceną: 146345,40 / Oferta z najwyższą ceną: 336897,00 Waluta: PLN
 • W ogłoszeniu powinno być:
 • IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ Cena wybranej oferty: 164808,93 Oferta z najniższą ceną: 146345,40 / Oferta z najwyższą ceną: 336159,00 Waluta: PLN

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 29 lutego 2016 godz 11:09
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 10:45