wtorek, 7 grudnia 2021


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 18A z dnia 12.10.2011 r., Nr 21 z dnia 17.01.2012 r. i Nr 22 z dnia 12.07.2012 r
Numer ogłoszenia: 386870 – 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 319018 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 18A z dnia 12.10.2011 r., Nr 21 z dnia 17.01.2012 r. i Nr 22 z dnia 12.07.2012 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołami konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 18A z dnia 12.10.2011 r., Nr 21 z dnia 17.01.2012 r. i Nr 22 z dnia 12.07.2012 r. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1.Wymianę i wykonanie w części nowej ściany fundamentowej piwnic (bud. AC) odcinek ściany zewnętrznej pomiędzy osią 2* a ścianą od strony bazaru – ściana piwnicy od ulicy Targowej oraz odcinek ściany zewnętrznej od strony bazaru – od narożnika ulicy Targowej oś 1a osią C. 2.Prace konserwatorskie przy gzymsie wieńczącym elewację frontową kamienicy Sokołowskiego przy ul. Targowej 50/52. (Budynek AB, gzyms od strony ulicy Targowej). Roboty należy wykonać zgodnie z Decyzją Nr 1R/12 z dnia 10.01.2012 r. Stołecznego Konserwatora Zabytków zgodnie z Programem prac konserwatorskich dotyczącym gzymsu wieńczącego elewację frontową budynku Muzeum Warszawskiej Pragi ul. Targowa 50/52 autorstwa Grzegorza Staręgi. 3.Prace konserwatorskie witryny stalowej kamienicy przy ulicy Targowej 50/52. (Budynek AB, parter od strony ul. Targowej). Roboty należy wykonać zgodnie z Decyzją Nr 156R/11 z dnia 30.12.2011 r. Stołecznego Konserwatora Zabytków zgodnie z Programem prac konserwatorskich przy witrynie stalowej kamienicy Sokołowskiego przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie Muzeum Warszawskiej Pragi autorstwa Wandy Sienickiej. 4. Podwieszenie stropu poziomu 0 budynku A (podwieszenie zabytkowych sklepień budynku A). 5. Wykonanie ukrytych wieńców pośrednich i belek stalowych do mocowania prowadnic i drzwi windy w budynku AB. Wykonanie uzupełnień muru, wykonanie zasłon okiennych. 6. Wykonanie dodatkowych belek krawędziowych na spocznikach szybu windowego w budynku AB. 7. Rozebranie starego gzymsu ceglanego wraz ze ścianą ceglaną ponad nadprożami okien ostatniego piętra i ww. wszystkich nadproży ceglanych nad oknami (Budynek AB, od strony ulicy Targowej). Wykonanie nowej konstrukcji wieńców w poziomie stropu drugiego piętra będącego jednocześnie częścią nadproży nadokiennych, odtworzenie nadproży i wykonanie dodatkowej konstrukcji żelbetowej gzymsu (Budynek AB, od strony ulicy Targowej).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna – Lider, ul. Konstruktorska Nr 11A, 02-673 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
  • Acciona Infraestructuras S.A.- Partner, Alcobendas (28108), region Madryt, Avenida de Europa, numer 18, Parque Empresarial la Moraleja, kraj/woj. Hiszpania.
  • Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Wrobis Spółka Akcyjna – Partner, ul. Szewska Nr 3, 50-053 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 536214,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 785000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 785000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 785000,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Niniejsze zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i jest ono niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac. Ad. Sekcja II pkt. II.3) ppkt 1. Generalny Wykonawca dokonał ostatecznego odkrycia ścian fundamentowych piwnic (pomieszczenie 010- zasypane) bud.AC (pomiędzy osią 2* a ścianą szczytową budynku od strony bazaru oś 1). Poziom posadowienia ścian fundamentowych w osiach D*/1*-3* oraz C D*/1* jest znacznie powyżej (około -1,25:-1,50m wg 0 bud. A) poziomu pozostałych ścian piwnic w budynku AC (-2,96m w 0 bud. A). Przeprowadzono wizję lokalną wszystkich ścian piwnic od strony Bazaru Różyckiego i ul. Targowej (naroże ściany fundamentowej). Stwierdzono w obecności GW, nadzoru inwestorskiego i nadzoru konstrukcyjnego pudrowanie cegły (fragmenty rozrzucane w sposób nieregularny) procesy lasowania – mur silnie zawilgocony (dla obu ścian). Stwierdzono płytkie posadowienie ściany piwnicy od strony bazaru tzn. na poziomie ok.1,5 m poniżej 0 bud A, około 1,25m ściany od strony ul. Targowej, oraz fragment muru (zasypany) w środku odkopywanego pomieszczenia urywający się (w okolicy osi CD*/2) w stosunku do pozostałej części budynku (około -2,96m).Ściany fundamentowe posadowione są na ławie z kamieni polnych zalewanych zaprawą wapienną. Powyższe ściany stanowią ściany konstrukcyjne, na których wsparte są wieńce w poziomie stropu piwnic przyjmujące obciążenia od nowo zaprojektowanej konstrukcji stropów (konstrukcja słupowo-płytowa) warstw wykończeniowych , dachu, obciążenia użytkowego. Z uwagi na powyższe konstrukcja ta może grozić nierównomiernym osiadaniem, spękaniem ścian i zniszczeniem podbijanych w dalszym etapie fundamentów i w konsekwencji awarią całego budynku. Należy wykonać brakujący fragment w/w ściany w zakresie od -1,25m do -2,96m. A także wymienić pozostałości ław kamiennych i zdegradowanej warstwy muru ceglanego od poziomu -0,45m do poziomu -1,25-:- -1,50m. Przyjęto wymianę ww płaszczyzn ścian ceglanych na ścianę żelbetową zbrojoną prętami ø 12 co 25 cm (wg zapisu w dzienniku budowy z dnia 30.12.2011.oraz uzupełnienia projektu zamiennego podbicia fundamentów i rysunku dodatkowego konstrukcji nr K3/A autorstwa D. Syncerza) od poziomu -0,45 do poziomu podbicia -2,3m względem 0,00 budynku odcinkami o długości 1m i wysokości 0,90m (połączenia klatek jak klatek podbicia prętami ø 12 co 18 – 25 cm. Dodatkowo ściana w osi CD*/1* jest ścianą podwójną, z której wewnętrzna ściana posadowiona jest na poziomie -1,50m, a zewnętrzna na nieznanym poziomie poniżej -2,30m (nie wykonano głębszych odkrywek z uwagi na zagrożenie – patrz wpis w dziennik budowy z dnia 16.01.2012) i należy je ze sobą scalić za pomocą wklejanych prętów ø12 w siatce 25x25cm zgodnie z rysunkiem dodatkowym konstrukcji nr K3/A autorstwa D. Syncerza. Ad. Sekcja II pkt. II.3) ppkt 2. W trakcie prac badawczo poszukiwawczych, mających na celu opracowanie jednolitej kolorystyki elewacji zespołu budynków AA, AB, AC, przeprowadzonych w 11-12. 2010 roku, przez dr hab. Pawła Jakubowskiego, odkryto w dolnej strefie gzymsu budynku AB od strony ulicy Targowej, pod tynkiem, dekorację sztukatorską. Zgodnie z decyzją nr 1R/12 z 10.01.2012. wydaną przez Stołecznego Konserwatora Zabytków należy ww. część gzymsu poddać konserwacji polegającej na oczyszczeniu, wzmocnieniu strukturalnemu, naprawie pęknięć, rys, pustek, rozwarstwień, wzmocnieniu połączenia gzymsu ze ścianą, rekonstrukcji brakujących elementów, scaleniu kolorystycznemu i hydrofobizacji, zgodnie z programem prac konserwatorskich będących załącznikiem do decyzji. Ad. Sekcja II pkt. II.3) ppkt 3. W trakcie prac rozbiórkowych, odkryto na parterze budynku AB od strony ulicy Targowej, pod tynkiem, konstrukcję stalową nitowaną witryny. Zgodnie z decyzją nr 156R/11 z 30.12.2011. wydaną przez Stołecznego Konserwatora Zabytków należy w/w witrynę poddać konserwacji polegającej na oczyszczeniu, zabezpieczeniu antykorozyjnemu i pomalowaniu, zgodnie z programem prac konserwatorskich będących załącznikiem do decyzji. Zgodnie z ekspertyzą należy po obsadzeniu projektowanych nadproży nadokiennych w celu zachowania projektowanych podziałów okien wyciąć słupek środkowy odkrytej witryny (brak nośności), a dla słupków zewnętrznych witryny rozebrać tynk (cementowo-wapienny) wraz z oblicowaniem i wypełnieniem przestrzeni wewnętrznych słupków (muru z pełnych cegieł ceramicznych na zaprawie wapiennej). Zaprojektowane nadproża żelbetowe nad 3 otworami okiennymi należy wykonać w technologii żelbetowej poniżej istniejącego nadproża odkrytej witryny stalowej (2T300). Uwaga ogólna dotycząca pkt. 1,2,3. Konieczność wykonania powyższych robót zamiennych została zasygnalizowana podczas cotygodniowych koordynacji na terenie budowy i zapisana w notatkach nr: 74 z dnia 11.01.b.r., 75 z dnia 18.01.b.r. oraz ekspertyzie techniczno-budowlanej z lipca 2011r. dot. możliwości wykorzystania witryn stalowych na parterze oraz murów piwnicznych i sklepień nad piwnicami wykonanej przez mgr inż. Janusza Stolarza (rzeczoznawcę PZITB – Budownictwo ogólne – konstrukcje i ustroje budowlane). Ad. Sekcja II pkt. II.3) ppkt 4. Zgodnie z zaleceniami ekspertyzy techniczno-budowlanej z lipca 2011 dot. możliwości wykorzystania witryn stalowych oraz murów piwnicznych i sklepień nad piwnicami, wykonania koszulki żelbetowej na sklepieniach (str. 13) projektant wykonał podwieszenie sklepień ceglanych piwnic (wszystkich do stropu żelbetowego) analogicznie do wykonanych już fragmentów zgodnie z wcześniejszymi protokółami konieczności nr 9 z dnia 16.03.2011 r., nr 13 z dnia 06.04.2011 r. (beton C25/30 stal A-IIIN ø8 co 14×20) za pomocą prętów ø10 wklejanych w sklepienie zabytkowe ceglane nad piwnicami w siatce 140 x 240 i wylaniu zbrojonej koszulki żelbetowej stal AIIIN z betonu B25/30 o minimalnej grubości w strzałce sklepienia 10 cm. Zaprojektowana koszulka żelbetowa musi być kotwiona do ścian piwnic lub wieńców nad piwnicami za pomocą kotew ø12 co 15 cm po obwodzie wszystkich sklepień (na ścianach oparcia sklepień ceglanych). Przed wykonaniem koszulki należy zgodnie z zaleceniem proj. usunąć skorodowane fragmenty cegieł w sklepieniach, usunąć zasypki z pach sklepień i osadzić kotwy do podwieszenia i oparcia koszulki. Konieczność wykonania powyższych robót dodatkowych została zasygnalizowana podczas cotygodniowych koordynacji na terenie budowy i zapisana w notatkach oraz ekspertyzie techniczno – budowlanej z lipca 2011 r. dot. możliwości wykorzystania witryn stalowych na parterze oraz murów piwnicznych i sklepień nad piwnicami wykonanej przez mgr inż. Janusza Stolarza (rzeczoznawcę PZITB – Budownictwo ogólne – konstrukcje i ustroje budowlane) oraz spowodowana została Decyzją Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 18.05.2011 r. (wpis do Dziennika Budowy) o wykonaniu nowego projektu podbicia. Ad. Sekcja II pkt. II.3) ppkt 5. Projekt podstawowy przewidywał w szybie windowym wykonanie wymiany obmurowania na głębokość 1 cegły na całej wysokości szybu. W trakcie prac Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków wydało zalecenia (notatka z dnia 11.04.2011 r.) aby w
wystroju zewnętrznym pozostawić szyb w formie istniejących ścian z uwidocznieniem faktury cegły i pozostawić niezmienione otwory okienne oraz uwidocznić wnękę w obrębie szachtu na parterze również z uwidocznioną fakturą historycznej cegły. Projektant z uwagi na zły stan cegły istniejącej nie spełniającej warunku wytrzymałości do zamocowania konstrukcji nośnej windy doprojektował konstrukcję ukrytą szybu windowego w postaci wieńców żelbetowych dodatkowych w połowie wysokości każdej kondygnacji ukrytych za warstwą wykończeniową z cegły, (uwzględniając jako punkty mocowania prowadnic windy również wieńce obwodowe wykonywane na podstawie innego protokołu, tak, aby pomiędzy punktami mocowań było poniżej 2m – wg zaleceń producentów wind), oraz belki stalowe służące do montażu drzwi przystankowych i konstrukcję stalową do mocowania prowadnicy w miejscu eksponowanej historycznej wnęki w ścianie w obrębie szybu. Dodatkowo zostało również doprojektowane dodatkowe przeszklenie w systemie bezramowym w miejscach otworów okiennych w szybie windowym oraz przeszklenia od strony wejścia do windy. Ad. Sekcja II pkt. II.3) ppkt 6. W projekcie pierwotnym strop spocznika windy był płaską płytą opartą na dwóch krawędziach w bruździe w ścianie ceglanej o głębokości 12 cm. Ze względu na zły stan ścian w osiach 5* i 6* stanowiących podporę ww płyt (ściany popękane na całej wysokości kondygnacji), a także na znaczną ilość kanałów – bruzd instalacyjnych (wentylacja, piony kanalizacji, elektryczne i teletechniczne), nośność ściany nie zapewnia właściwego rozkładu naprężeń koniecznych do przeniesienia obciążeń od spocznika windy. W związku z powyższym należy wykonać na krawędzi wszystkich spoczników od strony szybu dodatkową belkę żelbetową (60×25) przenoszącą obciążenia z płyty spocznika na belkę, a z belki na ścianę ceglaną w miejscach oddalonych od bruzd instalacyjnych, na tyle aby mur miał odpowiednią nośność, odpowiednio głęboko zakotwić w ścianie i powiązać konstrukcyjnie z wieńcem obwodowym. Po drugiej stronie spoczników jak i wzdłuż bruzd na piony instalacyjne należy wykonać dodatkowe wzmocnienia za pomocą belek ukrytych w grubości stropu (dozbrojenie górą i dołem prętami np.5x fi 12) wg osobnych opracowań projektowych. Ad. Sekcja II pkt. II.3) ppkt 7. W związku z koniecznością rozebrania ściany i gzymsu do poziomu nadproży okiennych 2 piętra włącznie opisanych w punkcie 4, należy je odtworzyć z materiału odzyskanego z jednoczesnym wykonaniem elementów żelbetowych konstrukcji tj. rozszerzeniem i podwyższeniem wieńca żelbetowego obwodowego w poziomie stropu II kondygnacji będącego jednocześnie częścią nadproży okiennych, wykonaniem nadproży okiennych murowanych typu Kleina zbrojonych blachą 2×25 mm, nowej ścianki kolankowej murowanej i nowej rozszerzonej konstrukcji żelbetowej gzymsu (w stosunku do projektu wykonawczego konstrukcji autor T. Teterycz) wg osobnych opracowań projektowych umożliwiających do tej odtworzonej konstrukcji zamocowanie elementów historycznego wystroju gzymsu obecnie poddane konserwacji i rekonstrukcji zgodnie z decyzją nr 1R/12 z 10.01.2012. wydaną przez Stołecznego Konserwatora Zabytków i programem prac konserwatorskich będących załącznikiem do decyzji. W trakcie prac rozbiórkowych dachu kamienicy AB od strony ulicy Targowej, stwierdzono, że stan gzymsu stwarza zagrożenie zawaleniem, wszystkie nadproża okienne są ścięte, przemieszczone i wykazują stan awaryjny oraz w 3 przypadkach rysy od naprężeń głównych ciągną się na całej grubości ściany ponad nadprożem do końca wysokości obecnej ściany ceglanej budynku. Podwieszenie ich jako ceglanych do wieńców obwodowych dodatkowych (zaprojektowanych w grubości stropu) nie rokuje nadziei na ich stabilność w dalszej pracy konstrukcji. W związku z powyższym i zgodnie z wpisem projektanta konstrukcji D.Syncerza do dziennika budowy z dnia 29.02.2012 oraz zgodnie z decyzją nr 1R/12 z 10.01.2012. wydaną przez Stołecznego Konserwatora Zabytków i programem prac konserwatorskich będących załącznikiem do decyzji, należy konstrukcję gzymsu i muru rozebrać do poziomu nadproży okiennych 2 piętra włącznie z nadprożami i odtworzyć z materiału odzyskanego z jednoczesnym wykonaniem nowych lub rozszerzonych elementów żelbetowych konstrukcji wg osobnych opracowań projektowych. Uwaga ogólna dotycząca pkt. 5,6,7. Konieczność wykonania powyższych robót dodatkowych została zasygnalizowana podczas cotygodniowych koordynacji na terenie budowy i zapisana w notatce nr: 75 z dnia 18.01.2012 r., oraz notatce ze spotkania w dniu 11.04.2011 r. w której uczestniczyli przedstawiciele BSKZ. W związku z powyższym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego – dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, tj. Konsorcjum utworzonemu na podstawie zawartej w dniu 12.11.2009 r. Umowy przez: 1. Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 02-673) przy ul. Konstruktorskiej Nr 11A – Lider, 2. Acciona Infraestructuras S.A. z siedzibą w Alcobendas (28108), region Madryt, Avenida de Europa, numer 18 Parque Empresarial la Moraleja, Hiszpania – Partner, 3. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Wrobis Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-053) przy ul. Szewskiej Nr 3 – Partner, – w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 73/DZP-2/2010 z dnia 10.06.2010 r.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 9 października 2012 godz 12:51
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:26