wtorek, 7 grudnia 2021

Warszawa: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Edukacji Leśnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Edukacji Leśnej w Warszawie.
Numer ogłoszenia: 368628 – 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Edukacji Leśnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Edukacji Leśnej w Warszawie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, 2) dostarczenie, rozmieszczenie,zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum Edukacji Leśnej, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji (dotyczy Części II -AGD i Części III wyposażenie edukacyjne). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia dla: Części I, Części II, Części III:- rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,- zakończenie – w terminie do dnia 15.12.2014 r.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.14.13.00-5, 39.12.10.00-6, 39.13.21.00-7, 39.71.11.00-0, 39.22.00.00-0, 39.71.13.10-5, 39.16.21.10-9, 39.16.21.00-6, 39.16.22.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2) Wykazu wykonanych głównych dostaw – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: a) dla Części I – jedną dostawą mebli o wartości zamówienia co najmniej 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych) brutto **, b) dla Części II – jedną dostawą sprzętu AGD o wartości zamówienia co najmniej 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) brutto **. c) dla Części III – jedną dostawą wyposażenia edukacyjnego lub/i multimedialnego o wartości zamówienia co najmniej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto **. Uwaga! (1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. (2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3) dowody dotyczące głównych dostaw, określające czy dostawy zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia). Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w Wykazie wykonanych głównych dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Za główne dostawy Zamawiający rozumie, te które wypełniają swym zakresem zamówienia określone powyżej. * Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę, dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 06.11.2014 r.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Rozdz. XVII, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 4) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 – Cena – 90

2 – Okres gwarancji zamówienia – 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 8 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2014 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. d).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Meble.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, 2) dostarczenie, rozmieszczenie, zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum Edukacji Leśnej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia -Część I, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.14.13.00-5, 39.12.10.00-6, 39.13.21.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena – 90

2. Okres gwarancji zamówienia – 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: AGD.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, 2) dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum Edukacji Leśnej, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część II, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.71.11.00-0, 39.22.00.00-0, 39.71.13.10-5.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena – 90

2. Okres gwarancji zamówienia – 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wyposażenie edukacyjne.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, 2) dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum Edukacji Leśnej, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część III, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.10-9, 39.16.21.00-6, 39.16.22.00-7.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2014.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena – 90

2. Okres gwarancji zamówienia – 10

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański


Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych dostaw – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie Kosztów Zamówienia – Część I – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie Kosztów Zamówienia – Część II – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie kosztów zamówienia – Część III – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Rysunki przedstawiające schematy mebli – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Rysunki przedstawiające schematy wyposażenia AGD – pobierz

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Numer ogłoszenia: 374804 – 2014; data zamieszczenia: 14.11.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 368628 – 2014 data 06.11.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, fax. 022 3124490.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
 • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, 2) dostarczenie, rozmieszczenie,zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum Edukacji Leśnej, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji (dotyczy Części II -AGD i Części III wyposażenie edukacyjne). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia dla: Części I, Części II, Części III:- rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,- zakończenie – w terminie do dnia 15.12.2014 r..
 • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, 2) dostarczenie, rozmieszczenie,zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum Edukacji Leśnej, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji (dotyczy Części II -AGD i Części III wyposażenie edukacyjne oraz Części IIIA – Elektroniczna tablica edukacyjna Leśny koncert). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia dla: Części I, Części II, Części III oraz Części IIIA:- rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,- zakończenie – w terminie do dnia 15.12.2014 r..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.11.2014 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22)..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2014 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22)..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7).
 • W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3..
 • W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst: Zał. Nr 1.
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część Nr. 3A- Nazwa: Elektroniczna tablica edukacyjna Leśny koncert Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, 2) dostarczenie, rozmieszczenie/zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum Edukacji Leśnej, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – Część IIIA, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ. 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.16.21.00-6. 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.12.2014. 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1. Cena – 90 2. Okres gwarancji zamówienia – 10.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:

Pismo z dnia 14.11.2014 r. – pobierz

Zmodyfikowany na dzień 14.11.2014 r. – Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zestawienie Kosztów Zamówienia – III Część – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – IIIA Część – pobierz

Zmodyfikowany na dzień 14.11.2014 r. – Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz Druk Oferta – pobierz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ IIIA

Nr sprawy: RZP-II-WI/42/DZP-1/2014                                                    19 listopada 2014 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – Część IIIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę wyposażenia dla potrzeb Centrum Edukacji Leśnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Edukacji Leśnej” w Warszawie.

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – informuje, iż: unieważniono postępowanie w Części IIIA na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

 

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ww. Ustawy.

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w Części IIIA, ponieważ do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19 listopada 2014  r. do godz. 11:30 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI I – MEBLE

Warszawa, dnia 24 listopada  2014 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/42/DZP-1/2014

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W CZĘŚCI I – MEBLE

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia dla potrzeb Centrum Edukacji Leśnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Edukacji Leśnej” w Warszawie – Część I.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie w Części I.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę w Części I uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań.

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19 listopada 2014 r. do godz. 11:30 zostały złożone w Części I dwie oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)     BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań (Oferta Nr 1);

2)     JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa (Oferta Nr 2).

 

Oferta Nr 1 i Nr 2- spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 i Nr 2 w kryteriach oceny ofert: „Cena”, „Okres gwarancji zamówienia” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Liczba pkt w kryterium

Okres gwarancji zamówienia

Razem
1 343 600,50

___________________ x 90 = 90,0 pkt.

343 600,50

60

______________ x 10 = 10,0 pkt.

60

100,0 pkt.
2 343 600,50

___________________ x 90 = 84,7 pkt.

364 917,63

60

______________ x 10 = 10,0 pkt.

60

94,7 pkt.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI II – AGD

Warszawa, dnia 24 listopada  2014 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/42/DZP-1/2014

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W CZĘŚCI II – AGD

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia dla potrzeb Centrum Edukacji Leśnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Edukacji Leśnej” w Warszawie – Część II.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie w Części II.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę w Części II uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę – JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa.

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19 listopada 2014 r. do godz. 11:30 zostały złożone w Części II dwie oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)     BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań (Oferta Nr 1);

2)     JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa (Oferta Nr 2).

 

 

Oferta Nr 1 i Nr 2- spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 i Nr 2 w kryteriach oceny ofert: „Cena”,  „Okres gwarancji zamówienia” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Liczba pkt w kryterium

Okres gwarancji zamówienia

Razem
1 20 049,00

___________________ x 90 = 53,3 pkt.

33 829,92

60

______________ x 10 = 10,0 pkt.

60

63,3 pkt.
2 20 049,00

___________________ x 90 = 90,0 pkt.

20 049,00

24

______________ x 10 = 4,0 pkt.

60

94,0 pkt.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W CZĘŚCI III – WYPOSAŻENIE EDUKACYJNE

Warszawa, dnia 24 listopada  2014 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/42/DZP-1/2014

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

W CZĘŚCI III – WYPOSAŻENIE EDUKACYJNE

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę wyposażenia dla potrzeb Centrum Edukacji Leśnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Centrum Edukacji Leśnej” w Warszawie – Część III

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie w Części III.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę w Części III uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań.

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19 listopada 2014 r. do godz. 11:30 zostały złożone w Części III dwie oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)     BTH Solidni Sp. z o.o., ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań (Oferta Nr 1);

2)     JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa (Oferta Nr 2).

 

Oferta Nr 1 i Nr 2- spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 i Nr 2 w kryteriach oceny ofert: „Cena”,  „Okres gwarancji zamówienia” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Liczba pkt w kryterium

Okres gwarancji zamówienia

Razem
1 66 017,79

___________________ x 90 = 90,0 pkt.

66 017,79

60

______________ x 10 = 10,0 pkt.

60

100,0 pkt.
2 66 017,79

___________________ x 90 = 79,0 pkt.

75 225,09

60

______________ x 10 = 10,0 pkt.

60

89,0 pkt.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Edukacji Leśnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Edukacji Leśnej w Warszawie

Numer ogłoszenia: 396386 – 2014; data zamieszczenia: 03.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 368628 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia dla potrzeb Centrum Edukacji Leśnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Edukacji Leśnej w Warszawie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) dokonanie obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, 2) dostarczenie, rozmieszczenie,zamontowanie wyposażenia, we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Centrum Edukacji Leśnej, a także jego uruchomienie oraz wykonanie przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji (dotyczy Części II -AGD i Części III wyposażenie edukacyjne oraz Części IIIA – Elektroniczna tablica edukacyjna Leśny koncert). Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia dla: Części I, Części II, Części III oraz Części IIIA:- rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,- zakończenie – w terminie do dnia 15.12.2014 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39.14.13.00-5, 39.12.10.00-6, 39.13.21.00-7, 39.71.11.00-0, 39.22.00.00-0, 39.71.13.10-5, 39.16.21.10-9, 39.16.21.00-6, 39.16.22.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Meble

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bth Solidni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wrocławska25 lok. 3, 61-838 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 246737,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 343600,50
 • Oferta z najniższą ceną: 343600,50 / Oferta z najwyższą ceną: 364917,63
 • Waluta: PLN.

Część NR: 2

Nazwa: AGD

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Al. Na Skarpie Nr 21 lok. 11, 00-488 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15981,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 20049,00
 • Oferta z najniższą ceną: 20049,00 / Oferta z najwyższą ceną: 33829,92
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Wyposażenie edukacyjne

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BTH Solidni Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Wrocławska 25/3, 61-838 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43938,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 66017,79
 • Oferta z najniższą ceną: 66017,79 / Oferta z najwyższą ceną: 75225,09
 • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

 

 

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 6 listopada 2014 godz 14:27
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 8:21