wtorek, 7 grudnia 2021

Warszawa: Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44
Numer ogłoszenia: 327840 – 2012; data zamieszczenia: 03.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budynek szkolny przeznaczony na przebywanie dzieci niepełnosprawnych o powierzchni zabudowy 977,0 m² oraz o kubaturze 13825 m³, który składa się z czterokondygnacyjnej części nadziemnej-głównej i kondygnacji podziemnej oraz z przylegającymi dwoma skrzydłami; od strony północnej pięciokondygnacyjne skrzydło z lokalami mieszkalnymi (zakres nie objęty opracowaniem) i od strony południowej dwukondygnacyjne skrzydło z salą gimnastyczną i aula (zakres objęty opracowaniem). Zakres dokumentacji projektowej: 1)Materiały wyjściowe do projektowania, w tym: a) inwentaryzacja geodezyjna wraz z mapą geodezyjną do celów projektowych – 3 egz. b) inwentaryzacja istniejącego obiektu oraz terenu zewnętrznego – 3 egz. c) szczegółowa inwentaryzacja istniejącej zieleni – 3 egz. 2)Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektu budowlanego- 6 egz. (poza lit. h) – w 2 egz.) – obejmującego: a)projekt zagospodarowania terenu, wraz z projektem dróg, wjazdów i wyjazdów z terenu, b)dla kondygnacji -1, 0, 1, 2 -projekt budowlany architektoniczny, -projekt konstrukcji, -projekty branżowe tj. instalacje elektryczne (wewnętrzne, zewnętrzne), instalacje teletechniczne (alarmowa SSWN, komputerowa, system monitoringu, instalacja multimedialna sali konferencyjno – projekcyjnej, instalacji dzwonka), sygnalizacja p.poż, instalacja wodno-kanalizacyjna, likwidacji instalacji gazowej, instalacja ciepłej wody, instalacja centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym, instalacja wentylacji i klimatyzacji z automatyką, -projekt instalacji telefonicznej z centralą, c)dla kondygnacji 3 -projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji z automatyką, instalacji dzwonka, instalacji alarmowej SSWN d)projekt remontu i adaptacji kondygnacji -1, e)projekt elewacji, f)projekt remontu klatek schodowych, g)charakterystykę energetyczną budynku, h)wstępną analizę kosztów. 3) Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji wykonawczej – w 6 egz., w tym: a) projekt zagospodarowania terenu wraz z drogami, wjazdami i wyjazdami na terenie, b) projekt zieleni wraz z gospodarką drzewostanem, c) projekt DFA (drobnych form architektonicznych), d) dla kondygnacji -1, 0, 1, 2 -projekt architektoniczny, -projekt konstrukcji, -projekt instalacji wodno – kanalizacyjnych, w tym także zakres niezbędny dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji z automatyką, -projekt likwidacji instalacji gazowej -projekt instalacji zabezpieczeń przeciwpożarowych, -projekt instalacji ciepłej wody, instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym, -projekt instalacji elektrycznych (wewnętrznych i oświetlenia zewnętrznego), -projekt instalacji telefonicznej z centralą, -projekt instalacji teletechnicznych tj. alarmowa SSWN, komputerowa, system monitoringu, instalacja multimedialna sali konferencyjno – projekcyjnej, instalacji dzwonka e) dla kondygnacji 3 -projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji z automatyką, instalacji dzwonka, instalacji alarmowej SSWN f)projekt remontu i adaptacji kondygnacji -1, g)projekt elewacji, h)projekt remontu klatek schodowych, i)sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, j)sporządzenia scenariusza bezpieczeństwa pożarowego budynku, k)projekty wnętrz i aranżacji pomieszczeń budynku szkoły , w tym: projektów indywidualnych wnętrz ogólnodostępnych, sal lekcyjnych, gabinetów, szatni i innych wskazanych przez Zamawiającego, karty katalogowe dotyczące wyposażenia, 4) Przedmiary robót – w 6 egz., 5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – w 6 egz., 6) Kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – w 2 egz. 7)Pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1)papierowej w ilościach jw. 2)elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a)materiały wyjściowe do projektowania w formacie dwg/dxt oraz PDF, dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b)dokumentacja projektu budowlanego, dokumentacja wykonawcza w formacie dwg/dxt oraz PDF, dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), c)projekt wnętrz w formacie: – dla rysunków dwg/dxt oraz PDF, dla wizualizacji 3D (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), d)przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath), e)STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc lub .rtf) oraz PDF, 3)Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Wstępne wytyczne do projektowania: 1)W projektach należy uwzględnić: a)styl, materiały, rozwiązania itp. zastosowane w modernizacji etapu I (piętro 3), b)osobne opomiarowanie mediów dla budynku szkolnego i skrzydła lokatorskiego, c)remont kanałów instalacyjnych pod podłogą na parterze, d)renowację schodów z lastryka wraz z pochwytami oraz zabezpieczeniem prześwitu między schodami, e)likwidację krat w oknach, f)akrylowanie powierzchni PCV, g)teletechnikę oraz pracownie komputerowe na poszczególnych kondygnacjach, h)zabezpieczenie elewacji przed zanieczyszczaniem przez gołębie, i)likwidację niepotrzebnych instalacji, j)izolację ścian fundamentowych, k)przeprowadzone remonty : na piętrze 3 został przeprowadzony remont w związku, z czym zakres dokumentacji będzie obejmował doprojektowanie projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji z automatyką w 4 pomieszczeniach, instalacji dzwonka, instalacji alarmowej SSWN oraz ewentualne doprojektowanie niezbędnych elementów wpływających na właściwe działanie całego budynku zgodnego z przepisami prawa l)projekty pozostałych kondygnacji muszą nawiązywać do prac wykonanych na 3 piętrze w taki sposób, aby cały obiekt był zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, m)przedmiary robót, specyfikacje techniczne, kosztorysy inwestorskie – w opracowaniach nie należy uwzględniać uprzednio wyremontowanych pomieszczeń spełniających obecne przepisy, n)dokumentacja projektowa powinna być w taki sposób zaprojektowana, opisana i oznaczona, aby można było przeprowadzić etapowanie prac wykonawczych ze względu na działalność szkoły oraz czas przerwy w zajęciach np. wakacje oraz inne dni wolne od zajęć dydaktycznych, o)każdy etap dokumentacji powinien umożliwiać uzyskanie pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń, p)wyremontowane półpiętra, na których przeprowadzono remont, w tych pomieszczeniach przewiduje się doprojektowanie np. sieci multimedialnej itp. q)dokumentację należy wykonać dla całego budynku w dostosowaniu do obecnych przepisów budowlanych, ppoż., sanepid itd., r)po wykonaniu i uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę wykonać projekty wykonawcze z uwzględnieniem uprzednio wykonanego remontu pomieszczeń, s)w przypadku, gdy w pomieszczeniach uprzednio wyremontowanych nie są spełnione wymogi prawa budowlanego lub innych służb powyższe pomieszczenia należy adaptować do obecnie obowiązujących przepisów, t)inwentaryzację obiektu wraz z terenem zewnętrznym należy wykonać w sposób szczegółowy uwzględniając wszystkie remonty. 2)Ponadto należy uwzględnić doposażenie pomieszczeń w: a)rolety przeciwsłoneczne, b)zabezpieczenia antywłamaniowe okien na parterze, ewentualnie I piętrze, c)odbojoporęcze i narożniki, d)tablice do eksponowania dekoracji i zamieszczania informacji, e)wyposażenie sanitariatów w akcesoria (lustra, uchwyty na ręczniki, papiery toaletowe, suszarki elektryczne, regały magazynowe, poręcze dla osób niepełnosprawnyc
h) f)multimedia w auli i pokoju nauczycielskim, g)szyldy na drzwiach wewnętrznych (nazwa i numer) oraz breloki do kluczy, h)zabudowę do pomieszczeń socjalnych (blaty, szafki, stoliki, krzesełka), i)organizację sceny oraz zabudowa na pomoce w sali gimnastycznej, j)zamykanie okien w sali gimnastycznej z poziomu parteru, k)teletechnikę, centralkę telefoniczną łączność z poszczególnymi piętrami, l)wentylację lub klimatyzację w gabinecie pielęgniarskim-zabiegowym, gabinecie dyrektora i sekretariacie, m)obudowy grzejników i instalacji c.o. Termin wykonania zamówienia: 1)Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2)Zakończenie wykonania Dokumentacji – w terminie do 180 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a)materiały wyjściowe do projektowania – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, b)dokumentacja projektu budowlanego – w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy, c)dokumentacja wykonawcza, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – w terminie do 180 dni od dnia zawarcia umowy. 3)Nadzór autorski będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – do dnia 15 listopada 2014 r..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2) Wykazu wykonanych usług, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: – wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług, polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę lub remont budynku użyteczności publicznej**, o powierzchni użytkowej, co najmniej 1000 m2 każda, oraz – wykonaniem* w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę lub remont budynku użyteczności publicznej**, o wartości zamówienia, co najmniej 150.000,00 zł*** brutto; Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usługi musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. * Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny. ***W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 03 września 2012 r. 3) dokumentów (np. referencji) potwierdzających, że usługi wymienione w Wykazie wykonanych usług zostały wykonane należycie.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się dysponowaniem osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalnościach: – konstrukcyjno-budowlanej, – architektonicznej, – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, gazowych, – instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, – drogowej, – telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznychJeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4) ogłoszenia, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1)Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2)Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 4)Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZRM, Warszawa, ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój Nr 22).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.09.2012 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro, pokój 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

/-/

Jan Leśniewski

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie art. 22 ust. 1 – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz osób, które bedą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie że osoby, które bedą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Wykaz wykonanych usług – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz

Załączmik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie Kosztów zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zakres przedmiotu zamówienia który Wykonawca zamierz powierzyć do wykonania podwykonawom – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy wraz z załącznikami – pobierz

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo SZRM z dnia 2012.09.13 – Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego – Pobierz

Załączniki do SIWZ od Nr 1 do Nr 8 w formie edytowalnej – zgodnie z odpowiedzią na pytanie Nr 14 w piśmie SZRM z dnia 2012.09.13 – Pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

31 październik 2012 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/37/DZP-1/2012

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,,Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44”.

 Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 I. Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 5 złożoną przez Wykonawcę – Pracownia Projektowa Complex, ul. Beskidzka 2/36, 85-166 Bydgoszcz.

 Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 19 września 2012 r. do godz. 11:30 zostało złożonych dziewiętnaście Ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)   Roman Tomecki Architekci, ul. Indiry Gandhi 35/235, 02-776 Warszawa (Oferta Nr 1)
2)   Biuro Projektowe i Nadzór Budowlany mgr inż. Marcin Bartoś, Rychnowy 1b ,  77-300 Człuchów (Oferta Nr 2)
3)   AC STUDIO J. Sołgała, J. Romański, ul. Opolska 114 C, 61-450 Poznań (Oferta Nr 3)
4)    BIURO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE ARTEFAKT Norbert Gościniewicz,  ul. Pomorska 143, 25-349 Kielce (Oferta Nr 4)
5)   Pracownia Projektowa Complex, ul. Beskidzka 2/36, 85-166 Bydgoszcz (Oferta Nr 5)
6)   Interior Design Studio, Maciej Panek, ul. Targ Rybny 2, 70-535 Szczecin (Oferta Nr 6)
7)  Biuro Projektowo-Badawcze Budownictwa Ogólnego „MIASTOPROJEKT- BYDGOSZCZ” Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 12a, 85-067 Bydgoszcz  (Oferta nr 7)
8) ae fusion Studio Sp. z o.o., ul. Św. Tomasza 20/7, 31-020 Kraków (Oferta nr 8)
9) EKOPROJEKT Sp. z o.o., ul. Pilchowicka 27, 02-175 Warszawa (Oferta nr 9)
10)  gb-arch.pl  Architekt Grzegorz Buława, ul. Rybnicka 13/10, 44-100 Gliwice (Oferta Nr 10)
11)Makro-Budomat Development Sp. z o.o., ul. Kopernika 8/18 m 26, 00-367 Warszawa  (Oferta Nr 11)
12)Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o.,ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa  (Oferta nr 12)
13) Wasko-Projekt s.c. Bartłomiej Skoczek, Bernadetta Bigaj-Skoczek, ul. Bursztynowa 5, 31-213 Kraków (Oferta Nr 13)
14) „PROJEKT” Sp. z o.o., Al. Waszyngtona 53A m. 4, 04-074 Warszawa (Oferta Nr 14)
15) ECO-INVESTMENT POLAND Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 24/1, 85-047 Bydgoszcz, (Oferta Nr 15)
16) WANDACHOWICZ – KASHYNA ARCHITEKCI SP.P., ul. Rynek 18/2, 62-020  Swarzędz (Oferta Nr 16)
17) ARCHITEKCI – TOAGI Sp. z o.o., ul. Pod Krzywą 33/1, 15-258 Białystok (Oferta Nr 17)
18) GiD Zespół Projektowy Grzegorz Brewczyński, ul. Międzynarodowa 64/66A lok. 135, 03-922 Warszawa (Oferta Nr 18)
19)DISEGNO ARCHITEKCI S.C. Kinga Gajewska, Michał Wypysiak, ul. Koszykowa 55  , (WAPW), 00-659 Warszawa (Oferta Nr 19)

 przy czym:

– Oferta Nr 1 na podstawie art. 90 ust. 3 i art. 89 ust. 1 pkt 5  w związku z art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (uzasadnienie prawne i faktyczne w pkt II  i III niniejszego pisma);

– Oferta Nr 2, 4, 10, 13, 14 i 16 – na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5  w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy (uzasadnienie prawne i faktyczne w pkt II  i III niniejszego pisma);

– Oferta Nr 17  na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 pkt 5  w związku z art. 24 ust. 4 ww. ustawy (uzasadnienie prawne i faktyczne w pkt II i III niniejszego pisma).

Oferta Nr 3, Oferta Nr 5, Oferta Nr 6, Oferta Nr 7, Oferta Nr 8, Oferta Nr 9, Oferta Nr 11, Oferta Nr 12, Oferta Nr 15, Oferta Nr 18 i Oferta Nr 19 – spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający podaje poniżej streszczenie oceny i porównania złożonych ofert, zawierające punktację przyznaną Oferta Nr 3, Oferta Nr 5, Oferta Nr 6, Oferta Nr 7, Oferta Nr 8, Oferta Nr 9,  Oferta Nr 11, Oferta Nr 12, Oferta Nr 15, Oferta Nr 18 i Oferta Nr 19 w kryterium oceny ofert: Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryteriumCena Razem
3  126.385,00

______________  x 100 = 91,6 pkt.

138.000,00

91,6 pkt.
5  126.385,00

_____________  x 100 = 100,0 pkt

126.385,00

100,0 pkt.
6  126.385,00

______________  x 100 = 72,6 pkt.

174.156,00

72,6 pkt.
7  126.385,00

______________  x 100 = 63,8 pkt

198.030,00

63,8 pkt.
8  126.385,00

______________  x 100 = 50,6 pkt.

249.550,00

50,6 pkt.
9  126.385,00

______________  x 100 = 77,2 pkt.

163.728,95

77,2 pkt.
11  126.385,00

______________  x 100 = 48,0 pkt

263.097,00

48,0 pkt.
12  126.385,00

______________  x 100 = 41,0 pkt.

307.987,08

41,0 pkt.
15  126.385,00

______________  x 100 = 85,3 pkt

148.140,70

85,3 pkt.
18  126.385,00

______________  x 100 = 45,1 pkt

280.071,00

45,1 pkt.
19  126.385,00

______________  x 100 = 62,5 pkt

202.298,85

62,5 pkt.

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44
Numer ogłoszenia: 445496 – 2012; data zamieszczenia: 12.11.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 327840 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie pełnej dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Modernizacja budynku szkolnego w Zespole Szkół Specjalnych nr 109 przy ul. Białobrzeskiej 44.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budynek szkolny przeznaczony na przebywanie dzieci niepełnosprawnych o powierzchni zabudowy 977,0 m² oraz o kubaturze 13825 m³, który składa się z czterokondygnacyjnej części nadziemnej-głównej i kondygnacji podziemnej oraz z przylegającymi dwoma skrzydłami; od strony północnej pięciokondygnacyjne skrzydło z lokalami mieszkalnymi (zakres nie objęty opracowaniem) i od strony południowej dwukondygnacyjne skrzydło z salą gimnastyczną i aula (zakres objęty opracowaniem). Zakres dokumentacji projektowej: 1)Materiały wyjściowe do projektowania, w tym: a) inwentaryzacja geodezyjna wraz z mapą geodezyjną do celów projektowych – 3 egz. b) inwentaryzacja istniejącego obiektu oraz terenu zewnętrznego – 3 egz. c) szczegółowa inwentaryzacja istniejącej zieleni – 3 egz. 2)Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektu budowlanego- 6 egz. (poza lit. h) – w 2 egz.) – obejmującego: a)projekt zagospodarowania terenu, wraz z projektem dróg, wjazdów i wyjazdów z terenu, b)dla kondygnacji -1, 0, 1, 2 -projekt budowlany architektoniczny, -projekt konstrukcji, -projekty branżowe tj. instalacje elektryczne (wewnętrzne, zewnętrzne), instalacje teletechniczne (alarmowa SSWN, komputerowa, system monitoringu, instalacja multimedialna sali konferencyjno – projekcyjnej, instalacji dzwonka), sygnalizacja p.poż, instalacja wodno-kanalizacyjna, likwidacji instalacji gazowej, instalacja ciepłej wody, instalacja centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym, instalacja wentylacji i klimatyzacji z automatyką, -projekt instalacji telefonicznej z centralą, c)dla kondygnacji 3 -projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji z automatyką, instalacji dzwonka, instalacji alarmowej SSWN d)projekt remontu i adaptacji kondygnacji -1, e)projekt elewacji, f)projekt remontu klatek schodowych, g)charakterystykę energetyczną budynku, h)wstępną analizę kosztów. 3) Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji wykonawczej – w 6 egz., w tym: a) projekt zagospodarowania terenu wraz z drogami, wjazdami i wyjazdami na terenie, b) projekt zieleni wraz z gospodarką drzewostanem, c) projekt DFA (drobnych form architektonicznych), d) dla kondygnacji -1, 0, 1, 2 -projekt architektoniczny, -projekt konstrukcji, -projekt instalacji wodno – kanalizacyjnych, w tym także zakres niezbędny dla potrzeb wentylacji i klimatyzacji z automatyką, -projekt likwidacji instalacji gazowej -projekt instalacji zabezpieczeń przeciwpożarowych, -projekt instalacji ciepłej wody, instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem cieplnym, -projekt instalacji elektrycznych (wewnętrznych i oświetlenia zewnętrznego), -projekt instalacji telefonicznej z centralą, -projekt instalacji teletechnicznych tj. alarmowa SSWN, komputerowa, system monitoringu, instalacja multimedialna sali konferencyjno – projekcyjnej, instalacji dzwonka e) dla kondygnacji 3 -projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji z automatyką, instalacji dzwonka, instalacji alarmowej SSWN f)projekt remontu i adaptacji kondygnacji -1, g)projekt elewacji, h)projekt remontu klatek schodowych, i)sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, j)sporządzenia scenariusza bezpieczeństwa pożarowego budynku, k)projekty wnętrz i aranżacji pomieszczeń budynku szkoły , w tym: projektów indywidualnych wnętrz ogólnodostępnych, sal lekcyjnych, gabinetów, szatni i innych wskazanych przez Zamawiającego, karty katalogowe dotyczące wyposażenia, 4) Przedmiary robót – w 6 egz., 5) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – w 6 egz., 6) Kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – w 2 egz. 7)Pełnienie nadzoru autorskiego we wszystkich branżach nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1)papierowej w ilościach jw. 2)elektronicznej po 1 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a)materiały wyjściowe do projektowania w formacie dwg/dxt oraz PDF, dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b)dokumentacja projektu budowlanego, dokumentacja wykonawcza w formacie dwg/dxt oraz PDF, dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), c)projekt wnętrz w formacie: – dla rysunków dwg/dxt oraz PDF, dla wizualizacji 3D (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), d)przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath), e)STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie .doc lub .rtf) oraz PDF, 3)Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie PDF. Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń i uzgodnień. Wstępne wytyczne do projektowania: 1)W projektach należy uwzględnić: a)styl, materiały, rozwiązania itp. zastosowane w modernizacji etapu I (piętro 3), b)osobne opomiarowanie mediów dla budynku szkolnego i skrzydła lokatorskiego, c)remont kanałów instalacyjnych pod podłogą na parterze, d)renowację schodów z lastryka wraz z pochwytami oraz zabezpieczeniem prześwitu między schodami, e)likwidację krat w oknach, f)akrylowanie powierzchni PCV, g)teletechnikę oraz pracownie komputerowe na poszczególnych kondygnacjach, h)zabezpieczenie elewacji przed zanieczyszczaniem przez gołębie, i)likwidację niepotrzebnych instalacji, j)izolację ścian fundamentowych, k)przeprowadzone remonty : na piętrze 3 został przeprowadzony remont w związku, z czym zakres dokumentacji będzie obejmował doprojektowanie projektu instalacji wentylacji i klimatyzacji z automatyką w 4 pomieszczeniach, instalacji dzwonka, instalacji alarmowej SSWN oraz ewentualne doprojektowanie niezbędnych elementów wpływających na właściwe działanie całego budynku zgodnego z przepisami prawa l)projekty pozostałych kondygnacji muszą nawiązywać do prac wykonanych na 3 piętrze w taki sposób, aby cały obiekt był zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, m)przedmiary robót, specyfikacje techniczne, kosztorysy inwestorskie – w opracowaniach nie należy uwzględniać uprzednio wyremontowanych pomieszczeń spełniających obecne przepisy, n)dokumentacja projektowa powinna być w taki sposób zaprojektowana, opisana i oznaczona, aby można było przeprowadzić etapowanie prac wykonawczych ze względu na działalność szkoły oraz czas przerwy w zajęciach np. wakacje oraz inne dni wolne od zajęć dydaktycznych, o)każdy etap dokumentacji powinien umożliwiać uzyskanie pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń, p)wyremontowane półpiętra, na których przeprowadzono remont, w tych pomieszczeniach przewiduje się doprojektowanie np. sieci multimedialnej itp. q)dokumentację należy wykonać dla całego budynku w dostosowaniu do obecnych przepisów budowlanych, ppoż., sanepid itd., r)po wykonaniu i uzyskaniu zamiennego pozwolenia na budowę wykonać projekty wykonawcze z uwzględnieniem uprzednio wykonanego remontu pomieszczeń, s)w przypadku, gdy w pomieszczeniach uprzednio wyremontowanych nie są spełnione wymogi prawa budowlanego lub innych służb powyższe pomieszczenia należy adaptować do obecnie obowiązujących przepisów, t)inwentaryzację obiektu wraz z terenem zewnętrznym należy wykonać w sposób szczegółowy uwzględniając wszystkie remonty. 2)Ponadto należy uwzględnić doposażenie pomieszczeń w: a)rolety przeciwsłoneczne, b)zabezpieczenia antywłamaniowe okien na parterze, ewentualnie I piętrze, c)odbojoporęcze i narożniki, d)tablice do eksponowania dekoracji i zamieszczania informacji, e)wyposażenie sanitariatów w akcesoria (lustra, uchwyty na ręczniki, papiery toaletowe, suszarki elektryczne, regały magazynowe, poręcze dla osób niepełnosprawnych) f)multimedia w auli i pokoj
u nauczycielskim, g)szyldy na drzwiach wewnętrznych (nazwa i numer) oraz breloki do kluczy, h)zabudowę do pomieszczeń socjalnych (blaty, szafki, stoliki, krzesełka), i)organizację sceny oraz zabudowa na pomoce w sali gimnastycznej, j)zamykanie okien w sali gimnastycznej z poziomu parteru, k)teletechnikę, centralkę telefoniczną łączność z poszczególnymi piętrami, l)wentylację lub klimatyzację w gabinecie pielęgniarskim-zabiegowym, gabinecie dyrektora i sekretariacie, m)obudowy grzejników i instalacji c.o. Termin wykonania zamówienia: 1)Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2)Zakończenie wykonania Dokumentacji – w terminie do 180 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a)materiały wyjściowe do projektowania – w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy, b)dokumentacja projektu budowlanego – w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy, c)dokumentacja wykonawcza, przedmiary robót, STWiOR, kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – w terminie do 180 dni od dnia zawarcia umowy. 3)Nadzór autorski będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – do dnia 15 listopada 2014 r.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 19.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 8.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Pracowania Projektowa Complex, ul. Beskidzka 2 lok. 36, 85-166 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160824,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 126385,00
 • Oferta z najniższą ceną: 72450,00 / Oferta z najwyższą ceną: 329640,00
 • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 3 września 2012 godz 12:42
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 9 grudnia 2016 godz 12:29