środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 19 z dnia 12.10.2011 r
Numer ogłoszenia: 317903 – 2011; data zamieszczenia: 05.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 397890 – 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Muzeum Warszawskiej Pragi przy ul. Targowej 50/52 w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót dodatkowych Nr 19 z dnia 12.10.2011 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie tymczasowego zadaszenia nad budynkami AA, AC i AB, zabezpieczającego sklepienia piwniczne przed opadami atmosferycznymi na okres zimowy oraz rozebranie ww. zadaszeń tymczasowych, w tym: 1) Część I – zadaszenie budynku AA, 2) Część II – zadaszenie budynku AC, 3) Część III – zadaszenie budynku AB, 4) Część IV – rozbiórki zadaszeń budynków AA, AC i AB.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum: Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna – Lider, ul. Konstruktorska Nr 11 A, 02-673 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
  • Acciona Infraestructuras S.A., Numer 18, Parque Empresarial la Moraleja, Alcobendas 28108, region Madryt, Avenida de Europa , kraj/woj. Hiszpania.
  • Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Wrobis, ul. Szewska Nr 3, 50-053 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 105603,78 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 158775,18
  • Oferta z najniższą ceną: 158775,18 / Oferta z najwyższą ceną: 158775,18
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit b). Uzasadnienie wyboru trybu zamówienia: Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Niniejsze zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i jest ono niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac. Z ww. protokołu konieczności wynika, że: W trakcie przeprowadzonej kontroli przez przedstawicieli BSKZ w dniu 31.08.2011 r. w obecności przedstawicieli SZRM stwierdzono iż: dwa skrajne budynki frontowe (AA i AC) nie posiadają dachów, posadzek parterów, stropów nad parterem i nad piętrem, dachy zostały zdemontowane na przełomie grudnia 2010 i stycznia 2011r. Obecnie prowadzony jest montaż konstrukcji wsporczej dla budynku AB do końca października i rozpocznie się demontaż konstrukcji dachu oraz pokrycia i w dalszej kolejności technologicznej ustalonej przez nadzór konstrukcji (potwierdzony w dzienniku budowy przez nadzór autorski konstrukcji w dniu 12.10.2011 r.) demontaż stropów oraz ścian wewnętrznych od poziomu +2 do dołu. Roboty te spowodują odsłonięcie w miesiącu listopadzie i grudniu sklepień ceglanych nad piwnicami bud. AB (budynek będzie pusty w środku). Wykonanie stropów nad parterem, I, II piętrem będzie możliwe dopiero po podbiciu całych fundamentów bud. AB (zgodnie z zapisem w ww. dzienniku budowy) tak więc powstanie konieczność wykonania zadaszenia nad sklepieniem piwnic na okres zimowy. Zalecenia pokontrolne Stołecznego Konserwatora Zabytków dla budynku A brzmią w celu usunięcia zagrożenia dla substancji zabytkowej zachowanych sklepień, konieczne jest ich skuteczne zabezpieczenie przed opadami atmosferycznymi, przed najbliższym okresem zimowym. Z uwagi na powyższe, zalecam wybudować zaprojektowane stropy nad piwnicami w budynkach AA i AC, zgodnie z decyzją Stołecznego Konserwatora Zabytków nr 923N/09 z dnia 19 czerwca 2009 r., w terminie do dnia 30 listopada 2011 r. Jeżeli we wskazanym terminie nie będzie możliwe wykonanie ww. stropów, wówczas należy wykonać inne skuteczne zabezpieczenie sklepień piwnicznych przed opadami atmosferycznymi w terminie do dnia 30 listopada 2011 r. Ustalony proces technologiczny dla bud. AA i AC (najpierw podbijanie fundamentów wg nowego projektu potem stropy nad piętrami) uniemożliwia wykonanie stropów we wskazanym terminie. Z uwagi na powyższe niezbędne jest wykonanie zadaszenia również nad budynkami AA i AC w trybie pilnym (zadaszenia zapewniające odpływ wód opadowych, wymagane obciążenie śniegiem, które będą zlokalizowane ponad parterem). W związku z powyższym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego – dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, tj. Konsorcjum utworzonemu na podstawie zawartej w dniu 12.11.2009 r. Umowy przez: 1. Mostostal Warszawa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod: 02-673) przy ul. Konstruktorskiej Nr 11A – Lider, 2. Acciona Infraestructuras S.A. z siedzibą w Alcobendas (28108), region Madryt, Avenida de Europa, numer 18 ,,Parque Empresarial la Moraleja, Hiszpania – Partner, 3. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego Nr 2 Wrobis Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-053) przy ul. Szewskiej Nr 3 – Partner, – w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 73/DZP-2/2010 z dnia 10.06.2010 r.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 6 grudnia 2011 godz 15:30
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:33