środa, 1 grudnia 2021

 

Warszawa: Dostawa sprzętu medycznego dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL.
Numer ogłoszenia: 310004 – 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Dostawy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490 , strona internetowa www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie oraz uruchomienie elementów wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Ptasiego Azylu. Szczegółowy zakres zamówienia określa Załącznik Nr 5 do Zaproszenia. Uwaga! Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.16.90.00-2, 33.19.90.00-1, 42.93.11.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu Przedmiot zamówienia pn.: Dostawa sprzętu medycznego dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL – został podzielony na cztery części, przy czym stosownie do postanowień zawartych w art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wartością zamówienia jest suma wartości poszczególnych części zamówienia i wynosiła 337.975,98 zł netto tj. 84.081,99 euro, wobec powyższego wartość zamówienia nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 euro. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu (o numerze:194290-2013 z dnia 17.05.2013 r.), którego przedmiot obejmował 4 części (Nr sprawy: RZP-II-WI/5/DZP-1/2013) – nie złożono żadnej oferty dla Części II – RTG, Części III – Cieplarki (odchowalniki) dla ptaków, oprawy z promiennikami, sztuczne kwoki, Części IV – Sprzęt medyczny (stanowiące zakres przedmiotowego wniosku), wobec czego postępowanie w ww. częściach w dniu 27.05.2013 r. – zostało unieważnione (zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mając na względzie postanowienia zawarte w art. 93 ust. 2 ww. ustawy). Ww. postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych. W dniu 17.05.2013 r. Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę mebli dla potrzeb Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl (ogłoszenie o zamówieniu o numerze: 194296-2013 z dnia 17.05.2013 r.) o numerze sprawy: RZP-II-WI/6/DZP-1/2013, którego przedmiot został podzielony na trzy części: Część I – meble, Część II – meble ze stali nierdzewnej, Część III – meble medyczne. Łączna wartość szacunkowa ww. zamówienia wynosiła: 95.532,95 zł netto tj. 23.766,78 euro. Dla części III nie złożono żadnej oferty, wobec czego postępowanie w ww. Części – w dniu 27.05.2013 r. – zostało unieważnione (zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mając na względzie postanowienia zawarte w art. 93 ust. 2 ww. ustawy). Ww. postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych. Następnie Zamawiający ogłosił postępowanie na: Dostawę sprzętu medycznego oraz mebli medycznych dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL (ogłoszenie o zamówieniu o numerze: 262726-2013 z dnia 05.07.2013 r.) o numerze sprawy: RZP-II-WI/8/DZP-1/2013), które obejmowało unieważnione części z ww. postępowań, tj. Część I – Zestaw do cyfrowej diagnostyki RTG, Część II – Cieplarki (odchowalniki) dla ptaków, oprawy z promiennikami, sztuczne kwoki, Część III – Sprzęt medyczny oraz Część IV – Meble medyczne. Łączna wartość szacunkowa ww. zamówienia wynosiła: 239.579,56 zł netto tj. 59.602,83 euro, wobec powyższego wartość zamówienia nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 euro. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Część II, III i IV nie złożona została żadna oferta, wobec czego postępowanie w ww. Częściach – w dniu 16.07.2013 r. – zostało unieważnione (zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mając na względzie postanowienia zawarte w art. 93 ust. 2 ww. ustawy). Ww. postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z unieważnieniem ww. postępowania w ww. Częściach, Zamawiający ogłosił ponownie postępowanie na: Dostawę sprzętu medycznego oraz mebli medycznych dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL (ogłoszenie o zamówieniu o numerze: 278638-2013 z dnia 16.07.2013 r.) o numerze sprawy: RZP-II-WI/11/DZP-1/2013), które obejmowało Część I – Cieplarki (odchowalniki) dla ptaków, oprawy z promiennikami, sztuczne kwoki, Część II – Sprzęt medyczny oraz Część III – Meble medyczne. Łączna wartość szacunkowa ww. zamówienia wynosiła: 57.144,91 zł netto tj. 14.216,57 euro. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Część II i III nie złożona została żadna oferta, natomiast na Część I została złożona jedna oferta, jednakże z uwagi na fakt iż treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ, Zamawiający odrzucił ją na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wobec powyższych okolicznościach przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w ww. częściach – w dniu 24.07.2013 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ww. postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w dwóch ostatnich postępowaniach nie zostały zmienione warunki zamówienia, w szczególności dotyczy to warunków udziału w postępowaniu (dla Części II i III) oraz sposobu i terminu wykonania zamówienia (dla wszystkich części termin zakończenia został określony – do dnia 30.08.2013 r.). Uwzględniając powyżej przytoczone okoliczności należy stwierdzić iż zaszły przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. Jednakże mając na względzie postanowienia zawarte w art. 32 ust. 4 ww. ustawy do niniejszego postępowania (pomimo, że wartość nie przekracza 14.000 euro) mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Głowacki – Vet, PHU, Plac Zwycięstwa 2 bud. D, 90-312 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Dostawa sprzętu medycznego dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL
Numer ogłoszenia: 327294 – 2013; data zamieszczenia: 13.08.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 310004 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu medycznego dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: sprzedaż, dostarczenie, rozstawienie/zamontowanie oraz uruchomienie elementów wyposażenia we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach Ptasiego Azylu. Szczegółowy zakres zamówienia określa Załącznik Nr 5 do Zaproszenia. Uwaga! Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1, 33.16.90.00-2, 33.19.90.00-1, 42.93.11.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.08.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GŁOWACKI-VET Elżbieta Głowacka, ul. Akacjowa 8, 92-701 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31169,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 43451,68

Oferta z najniższą ceną: 43451,68 / Oferta z najwyższą ceną: 43451,68

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Przedmiot zamówienia pn.: Dostawa sprzętu medycznego dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL – został podzielony na cztery części, przy czym stosownie do postanowień zawartych w art. 32 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, wartością zamówienia jest suma wartości poszczególnych części zamówienia i wynosiła 337.975,98 zł netto tj. 84.081,99 euro, wobec powyższego wartość zamówienia nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 euro. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu (o numerze:194290-2013 z dnia 17.05.2013 r.), którego przedmiot obejmował 4 części (Nr sprawy: RZP-II-WI/5/DZP-1/2013) – nie złożono żadnej oferty dla Części II – RTG, Części III – Cieplarki (odchowalniki) dla ptaków, oprawy z promiennikami, sztuczne kwoki, Części IV – Sprzęt medyczny (stanowiące zakres przedmiotowego wniosku), wobec czego postępowanie w ww. częściach w dniu 27.05.2013 r. – zostało unieważnione (zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mając na względzie postanowienia zawarte w art. 93 ust. 2 ww. ustawy). Ww. postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych. W dniu 17.05.2013 r. Zamawiający ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę mebli dla potrzeb Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych Ptasi Azyl (ogłoszenie o zamówieniu o numerze: 194296-2013 z dnia 17.05.2013 r.) o numerze sprawy: RZP-II-WI/6/DZP-1/2013, którego przedmiot został podzielony na trzy części: Część I – meble, Część II – meble ze stali nierdzewnej, Część III – meble medyczne. Łączna wartość szacunkowa ww. zamówienia wynosiła: 95.532,95 zł netto tj. 23.766,78 euro. Dla części III nie złożono żadnej oferty, wobec czego postępowanie w ww. Części – w dniu 27.05.2013 r. – zostało unieważnione (zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mając na względzie postanowienia zawarte w art. 93 ust. 2 ww. ustawy). Ww. postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych. Następnie Zamawiający ogłosił postępowanie na: Dostawę sprzętu medycznego oraz mebli medycznych dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL (ogłoszenie o zamówieniu o numerze: 262726-2013 z dnia 05.07.2013 r.) o numerze sprawy: RZP-II-WI/8/DZP-1/2013), które obejmowało unieważnione części z ww. postępowań, tj. Część I – Zestaw do cyfrowej diagnostyki RTG, Część II – Cieplarki (odchowalniki) dla ptaków, oprawy z promiennikami, sztuczne kwoki, Część III – Sprzęt medyczny oraz Część IV – Meble medyczne. Łączna wartość szacunkowa ww. zamówienia wynosiła: 239.579,56 zł netto tj. 59.602,83 euro, wobec powyższego wartość zamówienia nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200.000 euro. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Część II, III i IV nie złożona została żadna oferta, wobec czego postępowanie w ww. Częściach – w dniu 16.07.2013 r. – zostało unieważnione (zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mając na względzie postanowienia zawarte w art. 93 ust. 2 ww. ustawy). Ww. postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z unieważnieniem ww. postępowania w ww. Częściach, Zamawiający ogłosił ponownie postępowanie na: Dostawę sprzętu medycznego oraz mebli medycznych dla Ptasiego Azylu w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Ośrodek Rehabilitacji Krajowych Ptaków Chronionych PTASI AZYL (ogłoszenie o zamówieniu o numerze: 278638-2013 z dnia 16.07.2013 r.) o numerze sprawy: RZP-II-WI/11/DZP-1/2013), które obejmowało Część I – Cieplarki (odchowalniki) dla ptaków, oprawy z promiennikami, sztuczne kwoki, Część II – Sprzęt medyczny oraz Część III – Meble medyczne. Łączna wartość szacunkowa ww. zamówienia wynosiła: 57.144,91 zł netto tj. 14.216,57 euro. W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na Część II i III nie złożona została żadna oferta, natomiast na Część I została złożona jedna oferta, jednakże z uwagi na fakt iż treść oferty nie odpowiadała treści SIWZ, Zamawiający odrzucił ją na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wobec powyższych okolicznościach przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w ww. częściach – w dniu 24.07.2013 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ww. postępowanie było prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i n. ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż w dwóch ostatnich postępowaniach nie zostały zmienione warunki zamówienia, w szczególności dotyczy to warunków udziału w postępowaniu (dla Części II i III) oraz sposobu i terminu wykonania zamówienia (dla wszystkich części termin zakończenia został określony – do dnia 30.08.2013 r.). Uwzględniając powyżej przytoczone okoliczności należy stwierdzić iż zaszły przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. Jednakże mając na względzie postanowienia zawarte w art. 32 ust. 4 ww. ustawy do niniejszego postępowania (pomimo, że wartość nie przekracza 14.000 euro) mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 5 sierpnia 2013 godz 5:34
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 14:23