środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 23713-2012 z dnia 2012-01-27 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Sprawowanie dalszego nadzoru autorskiego w 2012 r. nad realizacją nowego usytuowania centrali wentylacyjnej wraz z dostosowaniem przebiegu kanałów wentylacyjnych w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie, ul. Brzozowa 11/13 – w…


Warszawa: Sprawowanie dalszego nadzoru autorskiego w 2012 r. nad realizacją nowego usytuowania centrali wentylacyjnej wraz z dostosowaniem przebiegu kanałów wentylacyjnych w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie, ul. Brzozowa 11/13 – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008
Numer ogłoszenia: 28243 – 2012; data zamieszczenia: 02.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 23713 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprawowanie dalszego nadzoru autorskiego w 2012 r. nad realizacją nowego usytuowania centrali wentylacyjnej wraz z dostosowaniem przebiegu kanałów wentylacyjnych w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie, ul. Brzozowa 11/13 – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprawowanie dalszego nadzoru autorskiego w 2012 r. nad realizacją nowego usytuowania centrali wentylacyjnej wraz z dostosowaniem przebiegu kanałów wentylacyjnych w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie, ul. Brzozowa 11/13 – w ramach zadania inwestycyjnego pn. Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego w ramach Umowy Nr 39/PLO236/NMF/2008.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.70.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Wsparcie udzielone przez Norwegią poprzez dofinansowanie Projektu pod nazwą; Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • KDM Instalacje Sp. z o.o., ul. Prymasa Tysiąclecia 76 c lok. 7, 01-424 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2569,44 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2280,00
  • Oferta z najniższą ceną: 2280,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2280,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Tryb udzielenia zamówienia: zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, gdy dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. KDM Instalacje Sp. z o.o. ul. Prymasa Tysiąclecia 76 c lok. 7, 01-424 Warszawa jest autorem projektu w zakresie usytuowania centrali wentylacyjnej wraz z dostosowaniem przebiegu kanałów wentylacyjnych w obiekcie Centrum Interpretacji Zabytku w Warszawie, ul. Brzozowa 11/13 dla zadania inwestycyjnego pn.: Renowacja i adaptacja na cele kulturalne zabytkowych piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, a więc zachodzi przypadek związany z ochroną praw autorskich na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz.631 z późn. zm.).

Projekt pt.: „Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic Staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO”
Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 8 lutego 2012 godz 12:24
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:32