środa, 1 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 480364-2012 z dnia 2012-11-29 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Zakres rzeczowy Przedmiotu Zamówienia obejmuje: 1)roboty instalacyjne związane z montażem dodatkowych czujek liniowych w audytorium, 2)montaż rewizji dostępowych w sufitach podwieszanych, 3)wykonanie rozdzielenia szybów windy L3 poprzez…


Warszawa: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich – zgodnie z Protokołem Konieczności robót dodatkowych Nr 15/2012 z dnia 11.10.2012 r
Numer ogłoszenia: 256417 – 2012; data zamieszczenia: 04.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 480364 – 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich – zgodnie z Protokołem Konieczności robót dodatkowych Nr 15/2012 z dnia 11.10.2012 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) roboty instalacyjne związane z montażem dodatkowych czujek liniowych w audytorium, 2) montaż rewizji dostępowych w sufitach podwieszanych, 3) wykonanie rozdzielenia szybów windy L3 poprzez wykonanie przegrody stałej oraz wprowadzenie dodatkowej automatyki, 4) wykonanie dodatkowej rozdzielnicy dla zasilania systemów AV o numerze 2/1/1/4 – rozbudowa szafy Audytorium oświetlenie technologiczne.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2, 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Konsorcjum: 1. POLIMEX – MOSTOSTAL S.A. – Lider, ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
  • 2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe INTERBUD-WEST Sp. z o.o., -Partner, ul. Kosynierów Gdyńskich 51, 66-400 Gorzów Wielkopolski, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 120467,31 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 144999,78
  • Oferta z najniższą ceną: 144999,78 / Oferta z najwyższą ceną: 144999,78
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zamówienie z wolnej ręki art. 67 ust. 1 pkt. 5 lit b Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Ad 1) Sekcji II. 3) W trakcie realizacji robót budowalnych prowadzonych przez Generalnego Wykonawcę, projektanci instalacji niskprądowych po uzgodnieniu z Inwestorem, GW oraz rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń pożarowych stwierdzili konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na modyfikacji sposobu zabezpieczenia pożarowego audytorium w zakresie zastosowania rozwiązań uzupełniających dla zaprojektowanych czujek liniowych systemu SSP. W trakcie realizacji robót stwierdzono, że stopień skomplikowania architektonicznego i instalacyjnego przestrzeni podsufitowej i międzysufitowej audytorium nie daje 100% gwarancji prawidłowego zabezpieczenia tej strefy czujkami liniowymi w zaprojektowanym układzie. Zamknięcie kurtyny podziałowej oraz kurtyny sceny w audytorium, przy obecnym układzie czujek, powodowałoby zakłócenie funkcjonowania systemu i wywoływanie fałszywych alarmów pożarowych w obiekcie. W związku ze stwierdzonymi faktami uzgodniono rozwiązanie polegające na zwiększeniu liczby czujek liniowych celem objęcia ochroną przestrzeni międzysufitowej audytorium oraz zmieniono układ czujek dla uniknięcia kolizji z kurtyną podziałową, Ad. 2) Sekcji II. 3) W trakcie prowadzenia prac projektanci instalacji sanitarnych przy udziale projektantów architektury, inwestora oraz GW stwierdzili, iż znaczna ilość elementów regulacyjnych instalacje sanitarne i wentylacyjne znajduje się w obszarach sufitów GK. Powoduje to konieczność wprowadzenia rewizji dostępowych w tych sufitach. Rewizje te zapewnią możliwość regulacji systemów wentylacji oraz dostęp do zaworów usytuowanych na instalacjach wodno-kanalizacyjnych znajdujących się w pomieszczeniach, gdzie zastosowano pełne sufity GK. Powyższe roboty dodatkowe nie były możliwe do przewidzenia na etapie projektu wykonawczego, ponieważ lokalizację elementów regulacyjnych i odcinających uzgadnia się na etapie wykonawczym. Ponadto skomplikowanie systemów instalacyjnych wymusza wprowadzanie nowych elementów regulacyjnych w trakcie wykonywania robót, Ad. 3) Sekcji II. 3) Ze względu na to, że w szachcie windy L3 zamontowane są dwie kabiny windowe, zgodnie z przepisami normy PN-EN 81-1 ze względu na zbyt małą odległość między ruchomymi elementami windy, zachodzi konieczność wykonania stałej przegrody między kabinami od poziomu dna szachtu do poziomu + 2,5 m powyżej najniższego przystanku oraz wprowadzenie dodatkowej automatyki która spowoduje wstrzymanie pracy jednej kabiny w przypadku prowadzenia konserwacji lub naprawy drugiej kabiny. Architekci w uzgodnieniu z dostawcą wind, GW, Inwestorem oraz przyszłym użytkownikiem proponują wprowadzenie powyższego rozwiązania za względu na jego niewielki wpływ na własności użytkowe wind, Ad.4) Sekcji II.3) Konieczność rozbudowy szafy Audytorium oświetlenie technologiczne wynika z wydzielenia części mocy elektrycznej zaprojektowanej dla zasilenia szaf Audytorium oświetlenie technologiczne i zasilenie tą mocą urządzeń wynikających z odpowiedzi udzielonych przez projektantów na ZIP: E158, E160, E174, E229, zasilenia szafki interkomów w pomieszczeniu inspicjenta oraz zasilenia rezerwowych gniazd w przyłączach podłogowych LG i AG systemu AV. Zastosowanie dodatkowej szafy pozwoli na zasilenie elementów dodatkowych oraz ich wydzielenie funkcjonalne z układu zasilania systemu AV. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nie przekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Niniejsze zamówienie dodatkowe nie było objęte przedmiotem zamówienia podstawowego i jest ono niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający i Wykonawca powzięli wiadomość o okolicznościach skutkujących koniecznością udzielenia zamówienia dodatkowego w trakcie realizacji prac. W związku z powyższym, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 lit. b) konieczne jest udzielenie zamówienia dodatkowego – dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, tj. Konsorcjum utworzonemu na podstawie zawartej w dniu 09.04.2009 r. Umowy przez: 1. POLIMEX – MOSTOSTAL S.A., ul. Czackiego 15/17, 00-950 Warszawa – Lider, 2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe INTERBUD-WEST Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 51, 66-400 Gorzów Wlkp – w celu prawidłowej realizacji umowy Nr 45/DZP-2/2009 z dnia 17.06.2009 r. Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta jako wspólny Zamawiający ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 6 grudnia 2012 godz 10:25
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:23