wtorek, 7 grudnia 2021

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 228095-2014 z dnia 2014-10-29 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – Warszawa
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Rozbiórke budynku stajni. 2. Zagospodarowanie terenu po rozbiórce budynku stajni. 3. Montaż schodów pożarowych na poddasze. 4. Wykonanie drewnianej belki na ścianie wewnętrznej parteru. 5. Wykonanie…


Warszawa: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Edukacji Leśnej w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót Nr 3 z dnia 10. 10. 2014 r. oraz protokołem konieczności wykonania robót nr 4 z dnia 14.10.2014 r
Numer ogłoszenia: 234605 – 2014; data zamieszczenia: 07.11.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 228095 – 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych dodatkowych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Centrum Edukacji Leśnej w Warszawie – zgodnie z protokołem konieczności wykonania robót Nr 3 z dnia 10. 10. 2014 r. oraz protokołem konieczności wykonania robót nr 4 z dnia 14.10.2014 r.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Rozbiórka budynku stajni. 2. Zagospodarowanie terenu po rozbiórce budynku stajni. 3. Montaż schodów pożarowych na poddasze. 4. Wykonanie drewnianej belki na ścianie wewnętrznej parteru. 5. Wykonanie dodatkowej wentylacji w budynku CEL..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.33.10.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • BUDIMPOL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mroźna 13 A, 03-654 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 74682,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 101000,00
  • Oferta z najniższą ceną: 101000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 101000,00
  • Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust.1 pkt 5 lit. b. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Wykonanie przedmiotowych dodatkowych robót budowlanych w ramach niniejszego zamówienia jest niezbędne dla prawidłowej realizacji całego zadania inwestycyjnego. Ich wykonanie stało się konieczne w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Ad. II. 3. pkt 1. Z protokołu konieczności Nr 3 z dnia 10.10.2014 r. wynika, że Wykonawca po rozpoczęciu robót rozbiórkowych więźby dachowej budynku stajni zgłosił inwestorowi, iż elementy, które należało zachować do ponownego wbudowania (zgodnie z dokumentacją) nie nadają się do wykorzystania. Stwierdzono znaczny stopień zagrzybienia oraz wiele ognisk zarobaczenia i próchnicy. Podczas wizji lokalnej na obiekcie, która miała miejsce w dniu 04.02.2014r przy udziale przedstawicieli Zamawiającego: Inspektorów nadzoru, – przedstawiciela Projektanta oraz przy udziale Kierownictwa budowy ze strony Wykonawcy dokonano odkrywek fundamentów budynku starej stajni oraz oceny faktycznego stanu technicznego po rozpoczęciu prac rozbiórkowych zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca rozebrał pokrycie dachowe oraz więźbę dachową, zbito również tynk na ścianach budynku. Elementy które wg. dokumentacji należało zachować do ponownego wbudowania zostały złożone i zabezpieczone do czasu oceny ich przydatności do wbudowania. Po wykonaniu odkrywek oraz oględzin budynku sporządzono dokumentację fotograficzną dokumentującą stan techniczny zachowania poszczególnych elementów budynku. Na podstawie czego stwierdzono: 1. Zły stan techniczny ceglanych ścian fundamentowych. Z powodu nie zachowania minimalnej głębokości posadowienia widoczne liczne ślady i skutki osiadania fundamentu, pęknięcia murów i rozwarstwienia. Zawilgocenie spowodowane brakiem jakiejkolwiek izolacji przeciwwilgociowej. Ściana fundamentowa bez ławy posadowiona bezpośrednio na gruncie organicznym. Budynek jest posadowiony na głębokości od 30 do 55cm poniżej poziomu terenu. 2. Zły stan techniczny ścian budynku. Widoczne liczne ślady i skutki osiadania fundamentu, pęknięcia murów, rozwarstwienia ścian, spękania nadproży łącznie z ich ubytkami. Ubytki w zaprawie oraz jej miejscowy brak, a także luźne wypadające cegły z muru. Stwierdzono ślady napraw przemurowań, zamurowań muru ceglanego wykonywane w przeszłości. 3. Bardzo zły stan techniczny drewnianych elementów stolarki drzwiowej i okiennej znajdującej się na budynku. Widoczne są liczne ślady i skutki długotrwałej korozji biologicznej drewna. Drewno posiada bardzo nieprzyjemny zapach, co może świadczyć o umiejscowieniu w jego przekroju siedzisk grzybów. Podczas oceny stanu technicznego stolarki na budynku nie znaleziono ani 1,0 mb drewna w stanie zachowania umożliwiającym jego renowację i ponowne wbudowanie. Bardzo zły stan techniczny drewnianych elementów więźby dachowej jest spowodowany długotrwałymi czynnikami korozji biologicznej drewna i uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi przez owady. Drewno posiada w sobie siedziska różnych roztoczy i grzybów , co jest niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Po analizie stanu technicznego budynku stajni, z uwagi na zbyt duży stopień degradacji budynku nie było możliwości wykonania remontu budynku wg. dokumentacji pierwotnej. W celu prawidłowego wykonania budynku i uzyskania parametrów zakładanych w projekcie (bezpieczeństwo i funkcjonalność) konieczne by było wykonanie całkowitej rozbiórki i odbudowa budynku. Ze względu na rachunek ekonomiczny: zbyt duże dodatkowe koszty i nieopłacalność Użytkownik wraz z Inwestorem podjęli decyzję o rozbiórce budynku stajni bez jej odbudowy. Ad. II.3. pkt 2-5. Z protokołu konieczności Nr 4 z dnia 14.10.2014 r. wynika, że: pkt 2. Po wykonaniu robót rozbiórkowych budynku starej stajni zachodzi konieczność wykonania prac dodatkowych polegających na uporządkowaniu terenu z wyrównaniem, splantowaniem, humusowaniem i obsiewem trawą terenu znajdującego się pod budynkiem starej stajni oraz w jego bezpośrednim sąsiedztwie. pkt 3. Z uwagi na to, że w trakcie realizacji robót Użytkownik zgłosił potrzebę korzystania w przyszłości z poddasza, wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na montażu dodatkowych schodów pożarowych z wyłazem na poddasze. pkt 4. Z uwagi na konieczność zasłonięcia rurociągu instalacji hydrantowej biegnącej po wierzchu ściany wystąpiła konieczność wykonania dodatkowej belki drewnianej maskującej rurociąg. Powyższe zapewni znacznie lepszą ochronę instalacji hydrantowej przed uszkodzeniem. pkt 5. Konieczne jest wykonanie robót dodatkowych z zakresu branży sanitarnej: – kanał nawiewny Z i odpływ gazu płynnego przy podłodze w pomieszczeniu kotłowni na parterze, – kanał nawiewny Z 250x250mm ze stali nierdzewnej, – kanał odpływowy 250x250mm ze stali nierdzewnej, – czerpnia i wyrzutnia ścienna 250x250mm osiatkowana, – kratki wentylacyjne 250x250mm nawiewna i wywiewna , – kanał okrągły spiro ø250mm, – klapa ppoż. EIS 120 ø250mm, – wyrzutnia dachowa typ D z pionowym wyrzutem powietrza,. – zawory wywiewne ppoż ø160mm EIS 120. Wykonanie robót dodatkowych w zakresie wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej tj.: – kanału nawiewnego Z z odpływem gazu płynnego przy podłodze w pomieszczeniu kotłowni, – kanału nawiewnego Z 250x250mm ze stali nierdzewnej, – kanału odpływowego 250x250mm ze stali nierdzewnej – czerpni i wyrzutni ścienna 250x250mm osiatkowana – kratki wentylacyjnej 250x250mm nawiew i wywiew wyniknęło w trakcie prowadzenia robót po dokonanych konsultacjach z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Warszawie. Powyższe nie było przewidziane w projekcie podstawowym, roboty te zostały doprojektowane na etapie realizacji inwestycji z uwagi na wymogi bezpieczeństwa oraz wytyczne SANEPiD. Z uwagi na wymogi prawa budowlanego i wytyczne SANEPiD dotyczące zakazu łączenia wyrzutów powietrza sanitarnego i bytowego oraz absolutny zakaz usuwania powietrza brudnego przez wyrzutnie ścienne konieczne było wykonanie robót dodatkowych polegających na usuwaniu powietrza z pomieszczeń sanitarnych przez centralę wentylacyjną Mistral za pomocą dodatkowych kanałów wentylacyjnych Spiro ø250mm oraz wyrzutni dachowej typ D z pionowym wyrzutem powietrza. Z uwagi na wymogi prawa budowlanego i wytyczne SANEPiD dotyczące zakazu łączenia wyrzutów powietrza sanitarnego i bytowego oraz absolutny zakaz usuwania powietrza brudnego przez wyrzutnie ścienne konieczne było wykonanie robót dodatkowych polegających na usuwaniu powietrza z pomieszczeń sanitarnych przez centralę wentylacyjną Mistral za pomocą dodatkowych kanałów wentylacyjnych Spiro ø250mm oraz wyrzutni dachowej typ D z pionowym wyrzutem powietrza. W trakcie wykonywania robót stwierdzono również konieczność wykonania niemożliwych wcześniej do przewidzenia prac polegających na wykonaniu dodatkowych zaworów wywiewnych p.poż. ø160mm EIS 120. Z uwagi na lokalizację kanałów grawitacyjnych z wylotami w ścianach wydzielenia pożarowego, gdzie zgodnie z wymogami przepisów p.poż. konieczne jest wykonanie zaworów wywiewnych p.poż. o odporności ogniowej EIS 120. Wykonanie w/w robót dodatkowych jest niezbędne do prawidłowego wykonania robót z zakresu podstawowego, co zapewni pozytywny odbiór przez wskazane służby oraz umożliwi bezpieczne użytkowanie obiektu w przyszłości. Ponadto montaż schodów pożarowych z wyłazem na poddasze oraz zagospodaro
wanie terenu po rozbiórce budynku starej stajni jest niezbędne dla zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego użytkowania przedmiotowego budynku.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 7 listopada 2014 godz 9:26
Ostatnia aktualizacja: ppakier - 21 listopada 2016 godz 13:09