środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Placu Piłsudskiego
Numer ogłoszenia: 190434 – 2013; data zamieszczenia: 15.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Placu Piłsudskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Placu Piłsudskiego w Warszawie, polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni na nową, wymianie elementów oświetlenia, małej architektury, wymianie i budowie instalacji towarzyszących (m.in. odwodnienia, instalacji teletechnicznej, instalacji elektrycznej), ukształtowaniu terenów zieleni. Teren inwestycji zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych 24/9 z obrębu 5-03-04, 45/1 z obrębu 5-03-05, 30/10, 30/09, 30/04, 31/1, 31/3, 24/28 z obrębu 5-03-04 oraz 1/4 z obrębu 5-03-07 w Warszawie dzielnicy Śródmieście. Stan istniejący – na działkach znajdują się Grób Nieznanego Żołnierza oraz elementy małej architektury stanowiące wyposażenie placu, tj. maszty flagowe, latarnie miejskie, tablica upamiętniająca wizytę Jana Pawła II w Warszawie, Krzyż Papieski wraz z otaczającym go placem, partery kwiatowe w otoczeniu Grobu Nieznanego Żołnierza oraz donice kwiatowe przy trawnikach. Nawierzchnia istniejąca placu wykonana jest z płyt granitowych oraz kostki betonowej. Wzdłuż jezdni okalających plac zlokalizowane są słupki wygrodzeniowe. Przy granicy placu zlokalizowane są kosze na śmieci oraz od strony północnej – jeden parkometr. Przebudowie poddane zostaną nawierzchnie placu (z podbudową) wraz z odwodnieniem, ukształtowane zostaną powierzchnie trawiaste, ponadto zmianie ulegnie oświetlenie placu – usunięcie latarni istniejących, montaż nowych słupów oświetleniowych, montaż w podłożu opraw reflektorowych podświetlających maszty, wprowadzenie linii świetlnej LED wzdłuż Osi Saskiej, budowa wymaganych linii kablowych zasilających. Wykonana zostanie sieć zasilania odbiorów tymczasowych (np. pod zasilanie telebimów na czas imprez masowych). Przebudowie poddana będzie również mała architektura w postaci śmietników oraz masztów flagowych. W pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza zostaną zamontowane tablice informacyjne o Grobie Nieznanego Żołnierza. Tablica upamiętniająca wizytę Jana Pawła II w Warszawie zostanie przesunięta w celu dopasowania jej pozycji do nowego podziału graficznego placu. Krzyż Papieski wraz z otoczeniem pozostaje bez zmian. Zakres robót do wykonania obejmuje: 1) Wykonanie robót rozbiórkowych, 2) Wykonanie robót ziemnych, 3) Wykonanie robót konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych, 4) Wykonanie robót dotyczących wymiany nawierzchni placu, dojazdów i chodników, 5) Wykonanie robót dotyczących nawierzchni trawiastych i rabat kwiatowych, 6) Wykonanie robót oświetlenia zewnętrznego terenu i elementów iluminacji, 7) Wykonanie odwodnienia terenu, 8) Wykonanie instalacji elektrycznych, 9) Wykonanie instalacji teletechnicznych, 10) Wykonanie robót dotyczących małej architektury.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.51-3, 45.23.32.28-3, 45.23.32.00-1, 45.23.24.51-8, 45.11.27.10-5, 45.11.12.91-4, 44.91.21.00-7, 45.31.10.00-0, 45.31.61.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp., z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp., z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2. Wykazu robót budowlanych, w którym Wykonawca wykaże się: 1) Wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub w obiektach zabytkowych** o wartości zamówienia co najmniej 5.000.000,00 zł brutto (słownie złotych: pięć milionów)***. 2) Wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosku, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na układaniu lub wymianie nawierzchni z kamienia naturalnego lub z kostki betonowej na powierzchni co najmniej 10.000 m2. Wykonawca ma obowiązek podać w Wykazie robót budowlanych niżej wymienione informacje: a) w odniesieniu do warunku podmiotowego określonego w pkt.2 ppkt 1): – nazwy i siedziby Zamawiającego (Odbiorcy), z którym Wykonawca (Podmiot) zawarł umowę (aktualne dane), – nazwy i miejsce wykonania zamówienia, – opisu przedmiotu zamówienia wraz z podaniem zakresu zamówienia, w tym podanie informacji czy roboty budowlane były wykonywane na terenie wpisanym do rejestru zabytków czy były wykonywane w obiektach zabytkowych, – wartości brutto wykonanego zamówienia podanej w walucie, w której zostało dokonane rozliczenie pomiędzy Wykonawcą (Podmiotem) a Zamawiającym (Odbiorcą), – terminów wykonania (daty rozpoczęcia i daty zakończenia); b) w odniesieniu do warunku podmiotowego określonego w pkt.2 ppkt 2: – nazwy i siedziby Zamawiającego (Odbiorcy), z którym Wykonawca (Podmiot) zawarł umowę (aktualne dane), – nazwy i miejsce wykonania zamówienia, – opisu przedmiotu zamówienia wraz z podaniem rodzaju robót budowlanych, (układanie lub wymiana nawierzchni z kamienia naturalnego lub z kostki betonowej) oraz podanie powierzchni, na której ww. roboty były wykonywane, – terminów wykonania (daty rozpoczęcia i daty zakończenia). Uwaga: *Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego (Odbiorcę) jako wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione we wniosku. **Przez obiekt zabytkowy Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. ***W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą (Podmiotem) a Zamawiającym (Odbiorcą) za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie -na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 15.05.2013 r. W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3) dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (poświadczenie lub inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia) albo dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że roboty budowlane wymienione w Wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp., z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp., z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w którym Wykonawca wykaże się: 1)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która wykaże się odbyciem co najmniej 2-letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych*. 2)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 3)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 4)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót telekomunikacyjnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 5)dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót drogowych, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia powinien zawierać niżej wymienione informacje: a) w odniesieniu do warunków określonych w pkt.1: – imienia i nazwiska, kwalifikacji (uprawnień budowlanych) wraz z podaniem specjalności wynikającej z uprawnienia budowlanego (w tym nr uprawnień) lub innego dokumentu określającego zakres posiadanych kwalifikacji (uprawnień zawodowych), – zakres czynności, które będą wykonywane przez ww. osoby, – podanie podstawy do dysponowania ww. osobami, – informacje dotyczące wpisu do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (w tym: nr ewidencyjny członka, termin ważności członkostwa w Izbie i posiadania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej), – nazwa i adres firmy (aktualne dane), w której osoba pracowała na budowie przy zabytkach nieruchomych, – wykaz zrealizowanych zamówień związanych z pracą przy zabytkach nieruchomych, – czas (od dnia … do dnia ….), w którym osoba uczestniczyła w wykonywaniu zamówień wskazanych w ww.wykazie, b) w odniesieniu do warunków określonych w pkt. 2 do 5): – imienia i nazwiska, kwalifikacji (uprawnień budowlanych) wraz z podaniem specjalności wynikającej z uprawnienia budowlanego (w tym nr uprawnień) lub innego dokumentu określającego zakres posiadanych kwalifikacji (uprawnień zawodowych), – zakres czynności, które będą wykonywane przez ww. osoby, – podanie podstawy do dysponowania ww. osobami, – informacje dotyczące wpisu do właściwej Izby Samorządu Zawodowego (w tym: nr ewidencyjny członka, termin ważności członkostwa w Izbie i posiadania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej). *Przez zabytek nieruchomy Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową. W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 3)Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp., z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na co najmniej 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. Uwaga! W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie ww. zdolnością finansową musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie. W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolności finansowej innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w ww. zakresie na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca z uzasadnionej przyczyny, którą wskaże we wniosku, nie może przedstawić dokumentu, o którym mowa w pkt 2), może przedstawić inny dokument, który w sposób wystarczający będzie potwierdzał spełnienie opisanego ww. warunku. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej podana wysokość środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytowa Wykonawcy będzie w innej walucie niż złote polskie – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu zlotego w stosunku do walut obcych, określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 15.05.2013 r.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Opis sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu, forma składanych oświadczeń lub dokumentów: 1) Wniosek, przygotowany z zachowaniem formy pisemnej, należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.2) Treść wniosku musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści ogłoszenia o zamówieniu. Wniosek musi zawierać wymagane w ogłoszeniu oświadczenia lub dokumenty.3) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. 4) W przypadku załączenia do wniosku dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub podmiot, którego dokumenty dotyczą. 5) Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub przez notariusza. Uwaga:W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, a na ich zasobach lub zdolnościach finansowych będzie polegał Wykonawca (zgodnie z zasadami określonymi w art. 26 ust. 2b Ustawy Pzp), kopie dokumentów dotyczące odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów mają być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Powyższa forma (tj. kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) nie może być zastosowana do: zobowiązań innych podmiotów załączonych do wniosku przez Wykonawcę oraz listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub wyjaśnień dotyczących powiązań istniejących między przedsiębiorstwami. 6) Wszelkie poprawki w treści wniosku, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania wniosku, mogą być dokonane tylko poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok. 7) Osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (wynikających z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo pełnomocnictwa) w imieniu Wykonawcy winny podpisać: a) każdą zapisaną (zadrukowaną) stronę wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami, b) wszelkie zmiany w treści wniosku (poprawki, przekreślenia, dopiski), w przeciwnym wypadku zmiany nie będą uwzględnione.8) Podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy (wynikających z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej albo pełnomocnictwa) w imieniu Wykonawcy muszą być czytelne lub opisane pieczęciami imiennymi.9) Pożądane jest, aby wszystkie strony wniosku były kolejno ponumerowane. Zaleca się, aby wniosek złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1,umieszczonego na pierwszej stronie wniosku.10) Informacje zawarte we wniosku, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) co, do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania wniosków, że nie mogą być one udostępniane – muszą być oznaczone klauzulą: NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Strony, na których znajdują się zastrzeżone informacje, należy: a) załączyć jako odrębną część, nie złączoną z wnioskiem w sposób trwały, b) ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części wniosku. Uwaga! Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki niezastrzeżenia przez Wykonawcę w druku WNIOSEK informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.11) Wniosek należy umieścić w dwóch trwale zamkniętych, nieprzezroczystych opakowaniach np. kopertach. Opakowania powinny być zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otwarcie (np. podpisanie na wszystkich połączeniach).Opakowanie zewnętrzne powinno być zaadresowane na Zamawiającego z dopiskiem: Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego n. Przebudowa Placu Piłsudskiego, Nr sprawy: RZP-II-WI/4/DZP-1/2013 oraz zawierać ostrzeżenie o treści: Nie otwierać przed terminem otwarcia wniosków. Opakowanie wewnętrzne poza oznakowaniem jak wyżej określono, powinno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego).W przypadku wniosku składanego przez wykonawców występujących wspólnie, wniosek należy opatrzyć w sposób jak opisano wyżej, pełną nazwą i dokładnym adresem wszystkich Wykonawców składających wniosek wspólnie, z zaznaczeniem lidera. Uwaga! Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych wymogów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert, gdy liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż określona w ogłoszeniu o zamówieniu

W przypadku, gdy warunki udziału w postępowaniu zawarte w ogłoszeniu spełni większa liczba wykonawców niż ta, która została określona w sekcji IV.1.2) ogłoszenia, Zamawiający zastosuje dodatkową kwalifikację w postaci: 1) przyznania każdemu Wykonawcy po jednym punkcie za każdą następną robotę budowlaną wykonaną -w wymaganym okresie wskazanym w warunku podmiotowym – na terenie wpisanym do rejestru zabytków lub w obiektach zabytkowych o wartości zamówienia co najmniej 5.000 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięć milionów). 2) przyznania każdemu Wykonawcy po jednym punkcie za każdą następną robotę budowlaną, wykonaną w wymaganym okresie wskazanym w warunku podmiotowym, polegającą na układaniu lub wymianie nawierzchni z kamienia naturalnego lub z kostki betonowej na powierzchni co najmniej 10.000 m2. Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 5 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali w kolejności, najwyższą ilość punktów przyznawanych według ww. zasad. W przypadku uzyskania przez wykonawców jednakowej ilości punktów, co spowoduje przekroczenie liczby Wykonawców, którą Zamawiający wskazał w sekcji IV.1.2) ogłoszenia, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy wykonawcy, którzy uzyskali jednakową ilość punktów.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostaną określone we wzorze umowy – stanowiącej załącznik do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl katalog Zamówienia publiczne powyżej 14 tys. euro.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SZRM, Warszawa, ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.05.2013 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 w Zespole ds. Zamówien Publicznych (I piętro pok. Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a) dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym ogłoszenia, w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b) w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w sekcji III.4.2 w wierszu drugim ogłoszenia, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w sekcji III.4.4 ogłoszenia, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektora

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do ewentualnego pobrania:

Pismo z dnia 16.05.2013 r. wraz z załącznikami:

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym – pobierz

Załącznik Nr 1 do Wniosku – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Pzp – pobierz

Załącznik Nr 2 do Wniosku – Wykaz robót budowlanych – pobierz

Załącznik Nr 3 do Wniosku – Wykaz osób, które bedą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 4 do Wniosku – Oświadczenie że osoby, które bedą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawneinia – pobierz

Załącznik Nr 5 do wniosku -Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz

Załącznik Nr 6 do Wniosku -Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacja o tym, że wykonawca nie nalezy do grupy kapitałowej – pobierz

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiajacego (korespondencja)

Pismo z dnia 17.05.2013 r. – pobierz

Pismo z dnia 21.05.2013 r. – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-II-WI/4/DZP-1/2013                                                                  09 lipca 2013 r.

L.dz. SZRM/DZP-1/IW/               /2013

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Placu Piłsudskiego”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum „Planeta” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 03-289), ul. Zdziarska 21 i Zakład Usług Brukarskich „ADROG” Sp. j. A. Dybcio, E. Dybcio, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-388), ul. Dobra 6 m.14.

Uzasadnienie wyboru oferty:
Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

 Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 08 lipca 2013 r. do godz. 11:30 zostały złożone trzy Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)   Konsorcjum „Planeta” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 03-289), ul. Zdziarska 21 i Zakład Usług Brukarskich „ADROG” Sp. j. A. Dybcio, E. Dybcio, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-388), ul. Dobra 6 m.14 – (Oferta Nr 1);

2)  Konsorcjum „Delta” Sp. akcyjna. z siedzibą w Warszawie (kod: 01-029), ul. Dzielna 21/47  i MABAU POLSKA Sp. z o.o., z siedzibą w Baniosze (kod: 05-532), Szymanów, ul. Alternatywy 9– (Oferta Nr 2);

3)  Konsorcjum „ZAB-BUD” Andrzej Zaboklicki z siedzibą w Warszawie (kod: 00-466), ul. Nowosielecka 14a lok. 3. i CONSENSUS-BUDOWNICTWO Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawa (kod: 02-757), ul. Pory 78 – (Oferta Nr 3).

Oferta Nr 1, Oferta Nr 2 i Oferta Nr 3 spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Placu Piłsudskiego
Numer ogłoszenia: 273006 – 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 190434 – 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa Placu Piłsudskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa Placu Piłsudskiego w Warszawie, polegająca na wymianie istniejącej nawierzchni na nową, wymianie elementów oświetlenia, małej architektury, wymianie i budowie instalacji towarzyszących (m.in. odwodnienia, instalacji teletechnicznej, instalacji elektrycznej), ukształtowaniu terenów zieleni. Teren inwestycji zlokalizowany jest na działkach ewidencyjnych 24/9 z obrębu 5-03-04, 45/1 z obrębu 5-03-05, 30/10, 30/09, 30/04, 31/1, 31/3, 24/28 z obrębu 5-03-04 oraz 1/4 z obrębu 5-03-07 w Warszawie dzielnicy Śródmieście. Stan istniejący – na działkach znajdują się Grób Nieznanego Żołnierza oraz elementy małej architektury stanowiące wyposażenie placu, tj. maszty flagowe, latarnie miejskie, tablica upamiętniająca wizytę Jana Pawła II w Warszawie, Krzyż Papieski wraz z otaczającym go placem, partery kwiatowe w otoczeniu Grobu Nieznanego Żołnierza oraz donice kwiatowe przy trawnikach. Nawierzchnia istniejąca placu wykonana jest z płyt granitowych oraz kostki betonowej. Wzdłuż jezdni okalających plac zlokalizowane są słupki wygrodzeniowe. Przy granicy placu zlokalizowane są kosze na śmieci oraz od strony północnej – jeden parkometr. Przebudowie poddane zostaną nawierzchnie placu (z podbudową) wraz z odwodnieniem, ukształtowane zostaną powierzchnie trawiaste, ponadto zmianie ulegnie oświetlenie placu – usunięcie latarni istniejących, montaż nowych słupów oświetleniowych, montaż w podłożu opraw reflektorowych podświetlających maszty, wprowadzenie linii świetlnej LED wzdłuż Osi Saskiej, budowa wymaganych linii kablowych zasilających. Wykonana zostanie sieć zasilania odbiorów tymczasowych (np. pod zasilanie telebimów na czas imprez masowych). Przebudowie poddana będzie również mała architektura w postaci śmietników oraz masztów flagowych. W pobliżu Grobu Nieznanego Żołnierza zostaną zamontowane tablice informacyjne o Grobie Nieznanego Żołnierza. Tablica upamiętniająca wizytę Jana Pawła II w Warszawie zostanie przesunięta w celu dopasowania jej pozycji do nowego podziału graficznego placu. Krzyż Papieski wraz z otoczeniem pozostaje bez zmian. Zakres robót do wykonania obejmuje: 1) Wykonanie robót rozbiórkowych, 2) Wykonanie robót ziemnych, 3) Wykonanie robót konstrukcyjnych i ogólnobudowlanych, 4) Wykonanie robót dotyczących wymiany nawierzchni placu, dojazdów i chodników, 5) Wykonanie robót dotyczących nawierzchni trawiastych i rabat kwiatowych, 6) Wykonanie robót oświetlenia zewnętrznego terenu i elementów iluminacji, 7) Wykonanie odwodnienia terenu, 8) Wykonanie instalacji elektrycznych, 9) Wykonanie instalacji teletechnicznych, 10) Wykonanie robót dotyczących małej architektury.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.51-3, 45.23.32.28-3, 45.23.32.00-1, 45.23.24.51-8, 45.11.27.10-5, 45.11.12.91-4, 44.91.21.00-7, 45.31.10.00-0, 45.31.61.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg ograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.07.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm: PLANETA Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum i Zakład Usług Brukarskich ADROG Sp. j. A. Dybcio, E. Dybcio – Partner Konsorcjum, ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13357723,52 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 11833904,26

Oferta z najniższą ceną: 11833904,26 / Oferta z najwyższą ceną: 12800933,93

Waluta: PLN.

 

p.o. Dyrektora
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 15 maja 2013 godz 12:38
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 1 grudnia 2016 godz 14:35