niedziela, 17 października 2021

Warszawa: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu Szpitala Południowego, przy ul. Pileckiego w Warszawie, dz. Nr 2/53, 2/77, 2/79, 2/80, 2/83, 2/84, 2/87, 2/88/ obręb 1-10-75 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szpitala Południowego
Numer ogłoszenia: 154446 – 2016; data zamieszczenia: 16.12.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu Szpitala Południowego, przy ul. Pileckiego w Warszawie, dz. Nr 2/53, 2/77, 2/79, 2/80, 2/83, 2/84, 2/87, 2/88/ obręb 1-10-75 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szpitala Południowego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej obiektu Szpitala Południowego, przy ul. Pileckiego w Warszawie, dz. Nr 2/53, 2/77, 2/79, 2/80, 2/83, 2/84, 2/87, 2/88/ obręb 1-10-75 w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa Szpitala Południowego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.12.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Innogy Stoen Operator Sp. z o.o., ul. Piękna 46, 00-672 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 365853,66 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 324012,75
 • Oferta z najniższą ceną: 324012,75 / Oferta z najwyższą ceną: 324012,75
 • Waluta: PLN .

 

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę

 • 1. Podstawa prawnaPostępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.
 • 2. Uzasadnienia wyboru trybuNależy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Z analizy zakresu działania firm działających w zakresie dystrybucji energii elektrycznej na terenie Warszawy wynika, że wiodącym i jedynym dystrybutorem na dzielnicy Ursynów jest RWE Stoen Operator Sp. z o.o. RWE Stoen Operator w swoim posiadaniu ma 50 RPZ (rozdzielczych Punktów Zasilających) na terenie Warszawy, w tym RPZ Imielin 2×25 MV i RPZ Ursynów 2×40 MV. RWE Stoen Operator jest firmą, która jest w stanie zapewnić zasilanie dwustronne (dwa niezależne RPZ) do projektowanego obiektu zgodnie z normami określającymi warunki zasilania. Poprzez nadzór nad rozległą siecią energetyczną, RWE Stoen Operator Sp. z o.o. monitoruje wszystkie stacje stransformatorowe 110/15 kV, 15/15 kV, centra dyspozytorskie. Posiada służby, które są w stanie reagować przez 7 dni w tygodniu przez 24 godziny. W przypadku zasilania Szpitala Południowego ma to decydujące znaczenie.

  p.o.Dyrektora
  Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
  /-/
  Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 16 grudnia 2016 godz 14:16
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 16 grudnia 2016 godz 14:20