wtorek, 7 grudnia 2021

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 102 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Numer ogłoszenia: 130387 – 2015; data zamieszczenia: 03.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 102 w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ogólny opis planowanej inwestycji.Teren inwestycji zlokalizowany jest w dzielnicy Wawer przy ul. Halnej 32, na dz. o nr ewid. 57, 58, 59 w obrębie 3-12-79 w Warszawie. Nieruchomość zabudowana jest 2 budynkami wolnostojącymi: czterokondygnacyjnym, podpiwniczonym o pow. użytkowej 420 m2 oraz jednokondygnacyjnym, nie podpiwniczonym o pow. 32 m2. Obiekty dotychczas były przeznaczone na potrzeby mieszkaniowe dzielnicy Wawer. W chwili obecnej planowana jest przebudowa budynków w celu stworzenia właściwych warunków lokalowych na potrzeby szkoły specjalnej dla dzieci z autyzmem, upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Inwestycja pozwoli na rozwój placówki oraz zwiększenie oferty edukacyjnej. Powstaną pracownie rozwijające zainteresowania plastyczne dzieci oraz sala gimnastyczna do terapii zajęć z integracji sensorycznej. Na terenie zewnętrznym powstanie boisko sportowe oraz plac zabaw. Zaopatrzenie w media – obecnie budynki posiadają własną kotłownię gazową. Budynki są podłączone do sieci energetycznej, wodnej i gazowej, kanalizacja – odprowadzona do dołu bezodpływowego. Charakterystyczne Parametry Techniczne istniejących Budynków: 1. Powierzchnia zabudowy – budynek główny – mieszkalny 160 m 2, 2. Powierzchnia użytkowa – budynek czterokondygnacyjny 420 m 2. 3. Powierzchnia użytkowa – budynek jednokondygnacyjny 32 m 2. 2.Dokumentacja projektowa i przetargowa, powinna uwzględniać wykonanie dokumentacji zgodnie z założeniami programowymi Użytkownika, stanowiącymi Załącznik Nr 12 do SIWZ. 3.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1) uzyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania, w tym : a)wykonanie mapy geodezyjnej do celów projektowych ze szkicem geodezyjnym z przeprowadzeniem inwentaryzacji wysokościowej terenu oraz sprawdzeniem granic nieruchomości – 1 egz. b)wykonanie inwentaryzacji istniejących obiektów wraz z oceną stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem konstrukcji i wskazaniem elementów niezbędnych do wymiany lub przebudowy, w zakresie: – architektoniczno-budowlanym z elementami konstrukcji – 3 egz., – instalacji sanitarnych wraz z przyłączami – 3 egz., – instalacji elektrycznych i teletechnicznych wraz z przyłączami – 3 egz., – zagospodarowania terenu wraz z inwentaryzacją zieleni – 3 egz. c)opracowanie dokumentacji geotechnicznej wraz z badaniami geologicznymi terenu całej inwestycji – 3 egz., d)opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej – 3 egz., e)opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji uczniów w obiekcie przeznaczonym na szkołę specjalną – 3 egz., f) ekspertyza mykologiczna istniejących budynków – 3 egz., g)inne niezbędne materiały do opracowania kompletnej dokumentacji – 3 egz. 2) Wykonanie dwóch wariantów koncepcji architektonicznych przebudowy i rozbudowy (uwzględniających możliwość rozbudowy szkoły w przyszłości) wraz z szacunkową wyceną kosztów realizacji dla obu koncepcji zgodnie z założeniami programowymi Użytkownika (Załącznik Nr 12 do SIWZ). Po dokonaniu wyboru koncepcji, jedna z nich będzie stanowiła podstawę do projektowania – po 3 egz. 3) Wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami w 6 egz. wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującego:a) projekt zagospodarowania terenu zawierający m. innymi projekt zieleni i gospodarki zielenią istniejącą, boiska wielofunkcyjnego, drogi i parkingi,b)projekt architektoniczno-budowlany zawierający charakterystykę energetyczną budynków wraz ze świadectwami charakterystyki energetycznej dla poszczególnych obiektów oraz dokumentację geologiczną,c) projekty instalacyjne – sanitarne, elektryczne, teletechniczne, d) informację dotyczącą BIOZ, 4) Wykonanie projektów wykonawczych robót- w 6 egz., a)architektura ze scenariuszem pożarowym, b)architektura – wyposażenie wnętrz wraz z zestawieniem pierwszego wyposażenia, c)architektura – aranżacja wnętrz wraz z książką pomieszczeń, d) konstrukcja, e) zagospodarowanie terenu wraz z małą architekturą zawierający m. in.: projekt zieleni i gospodarkę zielenią istniejącą, ścieżki zdrowia, ścieżki rowerowe, stworzenie miejsc wypoczynku i placu zabaw, f) projekt boiska wielofunkcyjnego, g)projekt drogowy, zawierający wewnętrzną organizację ruchu dla samochodów dowożących dzieci niepełnosprawne, h) projekt ogrodzenia, i) instalacje elektryczne w tym: – sporządzenie bilansu mocy i uzyskanie aktualnych warunków przyłączenia, – wewnętrzne linie zasilające, – rozdział energii w obiekcie i rozdzielni piętrowych, – instalacje elektryczne na terenie zewnętrznym (gniazda, oświetlenie ogólne i boiska sportowego),- instalacja oświetlenia ogólnego i pomieszczeń do nauki, – instalacja oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjne i kierunkowe), – instalacja gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, – instalacja gniazd wtykowych dedykowanych dla instalacji sieci komputerowej i multimedialnej, – specjalistyczna instalacja przyzywowa i dzwonkowa dla potrzeb szkoły, – system podtrzymania napięcia UPS dla serwerowni i wybranych obwodów, – instalacja połączeń wyrównawczych, – instalacja odgromowa, j) instalacje teletechniczne w tym: – sieć strukturalna LAN (wraz z niezbędnymi urządzeniami i instalacjami, telefonicznymi), – system telewizji CCTV, – systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), – instalacja wideodomofonowa, – systemy bezpieczeństwa z zakresu ppoż., – instalacje multimedialne i nagłośnieniowe w nowej sali gimnastycznej, k) instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego: – wykonanie projektu kotłowni gazowej lokalnej dla celów c.o., c.t. i c.w., – instalacja centralnego ogrzewania, – instalacja solarna, – instalacja ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem instalacji solarnej i instalacja, cyrkulacji, l) instalacja sanitarna: – poziomy kanalizacyjne, – zewnętrzna instalacja kanalizacji wraz ze zbiornikiem bezodpływowym, – instalacja wod-kan, biały montaż i wyposażenie łazienek dla niepełnosprawnych, – instalacje p.poż., – instalacja wentylacji mechanicznej (w pomieszczeniu szatni, spożywania posiłków, pomieszczeniach sanitarnych w tym wc) i klimatyzacji (w pom. ups i serwerowni), ł) przyłącza (przebudowa istniejących przyłączy): – przyłącze wodociągowe, – odprowadzenia wód opadowych z terenu i dachu szkoły, – przebudowa przyłącza gazowego, m) projekt zieleni wraz z inwentaryzacją zieleni i gospodarką zielenią istniejącą, 5) Wykonanie przedmiarów robót – 6 egz., 6) Wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) – 6 egz., 7) Wykonanie kosztorysów inwestorskich – 2 egz., 8) Wykonanie szacunkowej wyceny pierwszego wyposażenia – 2 egz.9) Uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz dokumentów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów uzgadniających projekty oraz uzgodnień dokumentacji umożliwiających m.in. uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunków technicznych podłączenia budynków do sieci wodociągowej i gazowej, uzgodnienia projektu budowlanego i wykonawczego przez rzeczoznawców w zakresie ochrony ppoż., Sanepid, bhp, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz jeżeli zajdzie taka potrzeba uzyskanie decyzji na usunięcie drzew i krzewów. 10) Nadzór autorski – nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia.Przedmiot zamówienia należy wykonać w formie: 1)papierowej w ilościach jw. 2)elektronicznej po 2 egz. na nośniku elektronicznym CD lub DVD, w tym: a)materiały wyjściowe do projektowania w formacie (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), b)Koncepcje architektoniczne w formatach: – dla rysunków (*.dwg) oraz (*.pdf), – dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), – dla wizualizacji 3D (*.jpg) oraz (*.tif), c) projekt bud
owlany, projekty wykonawcze w formacie: dla rysunków (*.dwg/*.dxt) oraz (*.pdf), dla tekstu (*.pdf) i (*.doc), oraz dla: architektura – aranżacja wnętrz – w formacie: – wizualizacja 3D (*.jpg) albo (*.tif) w rozdzielczości 600 dpi, d)przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie w programie Norma lub kompatybilnym (w formacie .ath), e)STWiOR, szacunkowa wycena pierwszego wyposażenia – w programie WORD lub kompatybilnym (w formacie *.doc lub *.rtf) oraz (*.pdf), 3)Załączniki formalno-prawne w tym: decyzje, opinie, ekspertyzy, pozwolenia i uzgodnienia Wykonawca przekaże w oryginałach i na nośniku elektronicznym CD lub DVD w formacie (*.pdf). Wykonawca przekaże Zamawiającemu formę elektroniczną dokumentów objętych przedmiotem zamówienia, która będzie zgodna z formą papierową ww. opracowań, tj. forma elektroniczna będzie zawierać wszelkie podpisy i pieczątki, naniesione na papierze, w trakcie dokonywanych ustaleń, uzgodnień i zatwierdzeń. Termin wykonania zamówienia: 1)Rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2)Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie nie krótszym niż 170 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 180 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) materiały wyjściowe do projektowania – w terminie nie krótszym niż 45 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, b) koncepcje architektoniczne – w terminie nie krótszym niż 50 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 60 dni od dnia zawarcia umowy, c) projekt budowlany – w terminie nie krótszym niż 105 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 120 dni od dnia zawarcia umowy, d) projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie wraz z szacunkową wyceną pierwszego wyposażenia – w terminie nie krótszym niż 170 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 180 dni od dnia zawarcia umowy, 3) Nadzór autorski będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji – w terminie do dnia 15.12.2016 r..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny sprawdzenia ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 Ustawy- zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2)Wykazu wykonanych głównych usług – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: a) wykonaniem* w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę** budynku użyteczności publicznej*** o powierzchni użytkowej co najmniej 500 m2 każdy, oraz b) wykonaniem* w ciągu 3, lat przed upływem terminu składania ofert a jeżelii okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę** budynku użyteczności publicznej*** o wartości zamówienia co najmniej 200 000,00 zł brutto**** każde. *Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/ Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie. ** Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku, których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość bądź liczba kondygnacji. *** Przez budynek użyteczności publicznej, Zamawiający rozumie budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny, ****W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenie wartości realizowanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 03 września 2015 r. 3) Dowodów dotyczących głównych usług, określających czy usługi zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia) Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie wykonanych głównych usług zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Uwaga! (1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. (2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. Za główne usługi Zamawiający rozumie te, które wypełniają swym zakresem zamówienia określone powyżej.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie; 2)Wykazu osób, które będą uczestniczyć wykonywaniu zamówienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się: a)dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności architektonicznej, b) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, c)dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, d) dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, e)dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej, f)dysponowaniem co najmniej jedną osobą, która będzie wyznaczona do sprawowania funkcji projektanta, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, g)dysponowaniem co najmniej jedną osobą, wyznaczoną do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzenia inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającą wykształcenie w zakresie Architektury Krajobrazu. Uwaga! (1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujących wspólnie. (2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na potrzeby wykonania zamówienia – zgodne w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 8 do SIWZ. 3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa wyżej, Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1) Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ). 3)Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 4)Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 11 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Termin wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 14 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 10 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.09.2015 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a)dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b)w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2) w wierszu drugim musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie…

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz wykonanych głównych usług – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ust. 1 – pobierz

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Wzór umowy – pobierz

Załącznik Nr 11 do SIWZ – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 12 do SIWZ – Założenia programowe Użytkownika – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 08.09.2015 r. – pobierz

Załącznik do pisma z dnia 08.09.2015 r. – Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – zmodyfikowany na dzień 08.09.2015 r. – pobierz

Pismo z dnia 10.09.2015 r. – pobierz

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nr sprawy: RZP-II-WI/17/DZP-1/2015 24 września 2015 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku przy ul. Halnej 32 na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych 102” w Warszawie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 14 września 2015 r. do godz. 11:30 została złożona 1 oferta przez Wykonawcę: DEMIURG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, ul. Płowiecka 11/2, 60-277 Poznań, która podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w związku  z odrzuceniem wszystkich ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 3 września 2015 godz 9:36
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 12:07