środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Dostawę rolet, karniszy oraz drobnego wyposażenia kuchennego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło- przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: -Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło-

Numer ogłoszenia: 121632 – 2016; data zamieszczenia: 13.05.2016

DZP-1.260.18.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę rolet, karniszy oraz drobnego wyposażenia kuchennego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło- przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: -Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło-.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa rolet, karniszy oraz drobnego wyposażenia kuchennego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło- przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie- w ramach zadania inwestycyjnego p.n. -Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło-. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, dostarczenie rozmieszczenie/zamontowanie elementów wyposażenia we wskazanych – przez Zamawiającego – pomieszczeniach Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło-. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 4 do SIWZ..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.54.10-2, 44.11.58.10-0, 39.51.54.10-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa Sekcji III.4., Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1)Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2)Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3)Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ. 4)Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom, lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 90
 • 2 – okres gwarancji zamówienia – 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – stanowiącej załącznik Nr 7 do SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szrm.pl Katalog Zamówienia Publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.05.2016 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod 00-099), ul. Senatorska 29/31, w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro pok. Nr 22).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Rolety.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, dostarczenie rozmieszczenie/zamontowanie elementów wyposażenia we wskazanych – przez Zamawiającego – pomieszczeniach Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło-. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 4 do SIWZ – cześć I – Rolety.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.54.10-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 90
  • 2. okres gwarancji zamówienia – 10

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Karnisze.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, dostarczenie rozmieszczenie/zamontowanie elementów wyposażenia we wskazanych – przez Zamawiającego – pomieszczeniach Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło-. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 4 do SIWZ- Część II – Karnisze.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.58.10-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 90
  • 2. okres gwarancji zamówienia – 10

CZĘŚĆ Nr:NAZWA: Drobne wyposażenie kuchenne.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, dostarczenie rozmieszczenie/zamontowanie elementów wyposażenia we wskazanych – przez Zamawiającego – pomieszczeniach Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło-. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 4 do SIWZ – Cześć III – Drobne wyposażenie kuchenne.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.22.10.00-7.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.06.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 90
  • 2. okres gwarancji zamówienia – 10

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania

SIWZ – pobierz

Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie art 22 – pobierz

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie z art 24 – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Formularz – cześć I – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Formularz – cześć II – pobierz

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Formularz – cześć III – pobierz

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Podwykonawcy – pobierz

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie z art 24-ust 2 pkt 5 – pobierz

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – pobierz

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

9 czerwca 2016 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/12/DZP-1/2016

CZĘŚĆ I (rolety)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonym na: Dostawę rolet, karniszy i drobnego sprzętu kuchennego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło””

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr 3

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę – PHPU ZUBER Andrzej Zuber ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław – za cenę 10 332,00 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23 maja 2016 r. do godz. 11:30  na Cześć I postępowania zostały złożone 2 oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1)    Oferta Nr 3 – PHPU ZUBER Andrzej Zuber ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

2)    Oferta Nr 4 – W&W design Katarzyna Kaczmarczyk ul. Bracka 20g, 40-858 Katowice

Oferta Nr 3 i 4 spełniają wymagania SIWZ, i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej przedstawiono punktację przyznaną ofertom Nr 3 i 4 w kryteriach oceny ofert: „Cena”, „Okres gwarancji zamówienia” oraz łączna punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji zamówienia”

Razem
3 10 332,00

—————  x 90 = 90,0

10 332,00

48

————-  x 10 = 10,0

48

100,0
4 10 332,00

—————  x 90 = 78,8

11 808,00

24

————-  x 10 = 5,0

48

83,8

Z poważaniem,

Jan Leśniewski

Zastępca Dyrektora ds. technicznych

9 czerwca 2016 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/12/DZP-1/2016

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

CZĘŚĆ II (karnisze)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonym na: Dostawę rolet, karniszy i drobnego sprzętu kuchennego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło””

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr 4

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę – W&W design Katarzyna Kaczmarczyk ul. Bracka 20g, 40-858 Katowice – za cenę 3  090,99 zł

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23 maja 2016 r. do godz. 11:30 na część II postępowania została złożona 1 oferta przez niżej wymienionego Wykonawcę:

1)  Oferta nr 4 – W&W design Katarzyna Kaczmarczyk ul. Bracka 20g, 40-858 Katowice

Oferta nr 4 spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej przedstawiono punktację przyznaną ofercie Nr 4 w kryteriach oceny ofert: „Cena”, „Okres gwarancji zamówienia” oraz łączna punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji zamówienia”

Razem
4 3  090,99

—————  x 90 = 90,0

3 090,99

48

————-  x 10 = 10,0

48

100,0

 

Z poważaniem,

Jan Leśniewski

Zastępca Dyrektora ds. technicznych

9 czerwca 2016 r.

Nr sprawy: RZP-II-WI/12/DZP-1/2016

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

CZEŚĆ III (drobny sprzęt kuchenny)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie nieograniczonym na: Dostawę rolet, karniszy i drobnego sprzętu kuchennego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło””

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Nr 2

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę – GastroNet Plus Piotr Pietrzykowski, Klaudyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 17, 05-080 Izabelin – za cenę
8 682,34 zł.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 23 maja 2016 r. do godz. 11:30 na część III postępowania zostało złożonych 5 ofert przez niżej wymienionych Wykonawców:

 

1)        Oferta nr 1 – GAMA Plawgo & Zawisza sp. J. ul. Szczecińska 25A, 75-122 Koszalin

2)        Oferta nr 2 – GastroNet Plus Piotr Pietrzykowski ul. Klaudyn ul. Gen. Władysława Sikorskiego 17, 05-080 Izabelin

3)        Oferta nr 3 – PHPU ZUBER Andrzej Zuber ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław

4)        Oferta nr 4 – W&W design Katarzyna Kaczmarczyk ul. Bracka 20g 40-858 Katowice

5)        Oferta nr 5 – SWISSPOL-LTD sp. z o.o.  ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław

Oferty nr 1, 2, 3, 4 i 5 spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej przedstawiono punktację przyznaną ofertom nr 1, 2, 3, 4 i 5 w kryteriach oceny ofert: „Cena”, „Okres gwarancji zamówienia” oraz łączna punktację:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

Cena

Liczba pkt w kryterium

„Okres gwarancji zamówienia”

Razem
1 8 670,95

—————  x 90 = 75,3

10 361,52

48

————-  x 10 = 10,0

48

85,3
2 8 670,95

—————  x 90 = 89,9

8 682,34

48

————-  x 10 = 10,0

48

99,9
3 8 670,95

—————  x 90 = 71,1

10 971,60

48

————-  x 10 = 10,0

48

81,1
4 8 670,95

—————  x 90 = 44,2

17 636,97

36

————-  x 10 = 7,5

48

51,7
5 8 670,95

—————  x 90 = 90,0

8 670,95

36

————-  x 10 = 7,5

48

97,5

Z poważaniem,

Jan Leśniewski

Zastępca Dyrektora ds. technicznych

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Warszawa: Dostawę rolet, karniszy oraz drobnego wyposażenia kuchennego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło- przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: -Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło–
Numer ogłoszenia: 98323 – 2016; data zamieszczenia: 22.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121632 – 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę rolet, karniszy oraz drobnego wyposażenia kuchennego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło- przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie w ramach zadania inwestycyjnego pn.: -Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło–.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa rolet, karniszy oraz drobnego wyposażenia kuchennego dla potrzeb Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło- przy ul. Barcickiej 2 w Warszawie- w ramach zadania inwestycyjnego p.n. -Adaptacja budynku przy ul. Barcickiej 2 na nową siedzibę Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło-. Przedmiot zamówienia obejmuje sprzedaż, dostarczenie rozmieszczenie/zamontowanie elementów wyposażenia we wskazanych – przez Zamawiającego – pomieszczeniach Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny -Koło-. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 4 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.54.10-2, 44.11.58.10-0, 39.51.54.10-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: rolety

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PHPU ZUBER Andrzej Zuber, ul. Krakowska 29C, 50-424 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12089,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 10332,00
 • Oferta z najniższą ceną: 10332,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11808,00
 • Waluta: PLN .

Część NR: 2

Nazwa: karnisze

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • W, ul. Bracka 20g, 40-858 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2604,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3090,99
 • Oferta z najniższą ceną: 3090,99 / Oferta z najwyższą ceną: 3090,99
 • Waluta: PLN .

Część NR: 3

Nazwa: drobny sprzęt kuchenny

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GastroNet Plus Piotr Pietrzykowski, Klaudyn, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 17, 05-080 Izabelin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10500,12 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 8682,34
 • Oferta z najniższą ceną: 8682,34 / Oferta z najwyższą ceną: 17636,97
 • Waluta: PLN .

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 13 maja 2016 godz 12:46
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 2 grudnia 2016 godz 8:11