środa, 1 grudnia 2021

Warszawa: Dostawa wyposażenia akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.
Numer ogłoszenia: 121494 – 2015; data zamieszczenia: 22.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta , ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szrm.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem części. W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do: – dla Części I: zaplecze hodowlane pomieszczenie nr 6 – regały hodowlane 1)dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, 2)sprzedaży, dostarczenia, rozmieszczenia, zamontowania wyposażenia, określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Część I, wykonania niezbędnych podłączeń we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach akwarium i zaplecza hodowlanego MOZ, a także jego uruchomienia oraz wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji, – dla Części II: akwaria – akcesoria – sprzedaży, dostarczenia, rozmieszczenia, zamontowania wyposażenia, określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Część II, wykonania niezbędnych podłączeń we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach akwarium i zaplecza hodowlanego MOZ, a także jego uruchomienia oraz wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji, – dla Części III: akwaria – podnośniki (zawiasy nożycowe) – sprzedaży, dostarczenia, rozmieszczenia, zamontowania wyposażenia, określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Część III, wykonania niezbędnych podłączeń we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach akwarium i zaplecza hodowlanego MOZ, a także jego uruchomienia oraz wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji, – dla Części IV: akwaria – zbiornik słodkowodny – Amazonia, rośliny – sprzedaży i dostarczenia Przedmiotu zamówienia, określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część IV, – dla Części V: akwaria – żywa skała – sprzedaży i dostarczenia Przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część V, – dla Części VI: akwaria – zbiorniki morskie rafowe – sprzedaży i dostarczenia Przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część VI, – dla Części VII:zbiornik słodkowodny – Amazonia obsada ryb – sprzedaży i dostarczenia Przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część VII. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia dla Części I, II, III, IV, V, VI i VII: – rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie: – Część I – w terminie nie krótszym niż 40 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy. – Część II – w terminie nie krótszym niż 40 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy. – Część III – w terminie nie krótszym niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy, – Część IV – w terminie nie krótszym niż 42 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 47 dni od dnia zawarcia umowy, – Część V – w terminie nie krótszym niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. – Część VI – w terminie nie krótszym niż 75 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 85 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a)zakończenie Etapu I, o którym mowa w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część VI poz. 1 do 12 – w terminie nie krótszym niż 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 70 dni od dnia zawarcia umowy, b)zakończenie Etapu II, o którym mowa w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część VI poz. 13 do 33 – w terminie nie krótszym niż 75 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 85 dni od dnia zawarcia umowy, – Część VII – w terminie nie krótszym niż 75 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 85 dni od dnia zawarcia umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.30.00.00-2, 39.00.00.00-2, 39.30.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w niniejszym postępowaniu nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadaniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenieOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń: 1)Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. 2)Wykazu wykonanych głównych dostaw – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 3 do SIWZ, w którym Wykonawca wykaże się wykonaniem* w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej: a) dla Części I – jedną dostawą regałów hodowlanych lub dostawą sprzętu akwarystycznego, b) dla Części II – jedną dostawą sprzętu akwarystycznego, c) dla części III – jedną dostawą podnośników (zawiasów nożycowych) lub mebli z podnośnikami (zawiasami nożycowymi), d) dla Części IV – jedną dostawą roślin do akwariów, f) dla Części V – jedną dostawą żywej skały, g) dla Części VI – jedną dostawą organizmów morskich, h) dla Części VII – jedną dostawą żywych ryb słodkowodnych. 3)Dowody dotyczące głównych dostaw, określające czy dostawy zostały wykonane należycie (poświadczenie lub oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia).Uwaga! (1) W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem dostaw muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie. (2) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania zamówienia. Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w Wykazie wykonanych głównych dostaw zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej. Za główne dostawy Zamawiający rozumie, te które wypełniają swym zakresem zamówienia określone powyżej. * Za wykonaną dostawę Zamawiający rozumie taką dostawę (tj. dostawę, dostawę wraz z rozmieszczeniem lub dostawę wraz z instalacją/montażem dostarczonej rzeczy), która została zrealizowana w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę jako należycie wykonana. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.
 • III.3.3) Potencjał technicznyOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówieniaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowaOpis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa w Sekcji III.4. Wykonawca składający Ofertę musi dodatkowo załączyć: 1)Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2)Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) Wypełniony Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. 4)Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ – załączony dla części, na którą Wykonawca składa ofertę. Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 – Cena – 95
 • 2 – Termin wykonania zamówiernia – 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, wobec czego ww. zmiany oraz warunki tych zmian zostały określone we wzorze umowy (w szczególności w § 12 umowy) – dla każdej z Części – stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ww.szrm.pl Katalog Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 w Zespole ds. Zamówień Publicznych, I piętro, pok. nr 22.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.06.2015 godzina 11:30, miejsce: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31 w Zespole ds. Zamówień Publicznych, I piętro, pok. nr 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamawiający informuje, że: a)dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu pierwszym, powinien być zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do SIWZ, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie; b)w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.2 w wierszu drugim, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie. c) w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji III.4.4) Ogłoszenia musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I – INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zaplecze hodowlane pomieszczenie nr 6 – regały hodowlane.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do: 1) dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, 2)sprzedaży, dostarczenia, rozmieszczenia, zamontowania wyposażenia, określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Część I, wykonania niezbędnych podłączeń we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach akwarium i zaplecza hodowlanego MOZ, a także jego uruchomienia oraz wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji. Termin wykonania zamówienia: – rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie: w terminie nie krótszym niż 40 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Akwaria – akcesoria.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:sprzedaży, dostarczenia, rozmieszczenia, zamontowania wyposażenia, określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Część II, wykonania niezbędnych podłączeń we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach akwarium i zaplecza hodowlanego MOZ, a także jego uruchomienia oraz wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji. Termin wykonania zamówienia: – rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie: w terminie nie krótszym niż 40 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy..
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.30.00.00-5.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Akwaria – podnośniki (zawiasy nożycowe).

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:sprzedaży, dostarczenia, rozmieszczenia, zamontowania wyposażenia, określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Część III, wykonania niezbędnych podłączeń we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach akwarium i zaplecza hodowlanego MOZ, a także jego uruchomienia oraz wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji. Termin wykonania zamówienia: – rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy,- zakończenie: w terminie nie krótszym niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.30.00.00-0.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Akwaria – zbiornik słodkowodny – Amazonia, rośliny.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:- sprzedaży i dostarczenia Przedmiotu zamówienia, określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część IV. Termin wykonania zamówienia: – rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie: w terminie nie krótszym niż 42 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 47 dni od dnia zawarcia umowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.30.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 47.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Akwaria – żywa skała.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:- sprzedaży i dostarczenia Przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część V. Termin wykonania zamówienia: – rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie: w terminie nie krótszym niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 40 dni od dnia zawarcia umowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.30.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 40.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 5

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Akwaria- zbiorniki morskie rafowe.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do:- sprzedaży i dostarczenia Przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część VI. Termin wykonania zamówienia: – rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie: – w terminie nie krótszym niż 75 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 85 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a) zakończenie Etapu I, o którym mowa w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część VI poz. 1 do 12 – w terminie nie krótszym niż 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 70 dni od dnia zawarcia umowy, b) zakończenie Etapu II, o którym mowa w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część VI poz. 13 do 33 – w terminie nie krótszym niż 75 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 85 dni od dnia zawarcia umowy.
 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.30.00.00-2.
 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 85.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  • 1. Cena – 95
  • 2. Termin wykonania zamówienia – 5

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zbiornik słodkowodny – Amazonia obsada ryb.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ VII

Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/2015 15 czerwca 2015 r.

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ VII

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia  akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” – Część VII – Zbiornik słodkowodny – Amazonia, obsada ryb

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – informuje, iż:

unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10.06.2015 r. do godz. 11:30 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

 

Zastępca Dyrektora

ds. Technicznych

/-/

Jan Leśniewski

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ VI

Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/2015 09 lipca 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ VI

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia  akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym” – Część VI – Akwaria – zbiorniki morskie rafowe

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwana dalej Ustawą – informuje, że przedmiotowe postępowanie dot. Części VI zostało unieważnione.

Uzasadnienie prawne:

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

 

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 czerwca 2015 r. do godz. 11:30 na Część VI zostały złożone dwie Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

 1. Oferta Nr 1 Wykonawcy: Aqua Medic Poland Bartosz Blum, ul. Asfaltowa 3, 62-006 Janikowo,

która podlegała odrzuceniu na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 i art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Oferta Nr 2 Wykonawcy: T-Aqua Tomasz Niewiadomski, ul. Wolności 154 a, 41-800 Zabrze,

która podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w związku  z odrzuceniem wszystkich ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ I

Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/2015                                                                                                                                                                                                 09 lipca 2015 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w CZĘŚCI I

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia  akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny oferty, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę – T-Aqua Tomasz Niewiadomski, ul. Wolności 154 a, 41-800   Zabrze, za cenę brutto: 44.208,66 zł.

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 czerwca 2015 r. do godz. 11:30 na Część I zostały złożone dwie Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

 

 1. Aqua Medic Poland Bartosz Blum, ul. Asfaltowa 3, 62-006 Janikowo (Oferta Nr 1),

2. T-Aqua Tomasz Niewiadomski, ul. Wolności 154 a, 41-800 Zabrze (Oferta Nr 2).

Oferta Nr 1 i 2 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 i Ofercie Nr 2 w kryterium oceny ofert: „Cena” i „Termin wykonania zamówienia” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Termin wykonania zamówienia”

Razem
1 44.208,66

—————  x 95= 56,7

74.033,70

44

—–  x 5 = 4,9

45

61,6
2 44.208,66

————– x 95 =95,0

44.208,66

44

—–  x 5 = 5,0

44

100,0

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY – CZĘŚĆ III

Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/2015                                                                                                                                                              09 lipca 2015 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w CZĘŚCI III

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia  akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny oferty, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 3 złożoną przez Wykonawcę – JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa, za cenę brutto: 3.690,00 zł.

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10.06.2015 r. do godz. 11:30 na Część III została złożona jedna Oferta przez Wykonawcę:

JARD Sp. z o.o., Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa (Oferta Nr 3).

Oferta Nr 3 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 3 w kryterium oceny ofert: „Cena” i „Termin wykonania zamówienia” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Termin wykonania zamówienia”

Razem
3 3.690,00

—————  x 95= 95,0

3.690,00

30

—–  x 5 = 5,0

30

100,0

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Dostawa wyposażenia akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.
Numer ogłoszenia: 179674 – 2015; data zamieszczenia: 16.07.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121494 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem części. W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do: – dla Części I: zaplecze hodowlane pomieszczenie nr 6 – regały hodowlane 1)dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, 2)sprzedaży, dostarczenia, rozmieszczenia, zamontowania wyposażenia, określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Część I, wykonania niezbędnych podłączeń we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach akwarium i zaplecza hodowlanego MOZ, a także jego uruchomienia oraz wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji, – dla Części II: akwaria – akcesoria – sprzedaży, dostarczenia, rozmieszczenia, zamontowania wyposażenia, określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Część II, wykonania niezbędnych podłączeń we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach akwarium i zaplecza hodowlanego MOZ, a także jego uruchomienia oraz wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji, – dla Części III: akwaria – podnośniki (zawiasy nożycowe) – sprzedaży, dostarczenia, rozmieszczenia, zamontowania wyposażenia, określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Część III, wykonania niezbędnych podłączeń we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach akwarium i zaplecza hodowlanego MOZ, a także jego uruchomienia oraz wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji, – dla Części IV: akwaria – zbiornik słodkowodny – Amazonia, rośliny – sprzedaży i dostarczenia Przedmiotu zamówienia, określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część IV, – dla Części V: akwaria – żywa skała – sprzedaży i dostarczenia Przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część V, – dla Części VI: akwaria – zbiorniki morskie rafowe – sprzedaży i dostarczenia Przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część VI, – dla Części VII:zbiornik słodkowodny – Amazonia obsada ryb – sprzedaży i dostarczenia Przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część VII. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia dla Części I, II, III, IV, V, VI i VII: – rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie: – Część I – w terminie nie krótszym niż 40 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy. – Część II – w terminie nie krótszym niż 40 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy. – Część III – w terminie nie krótszym niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy, – Część IV – w terminie nie krótszym niż 42 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 47 dni od dnia zawarcia umowy, – Część V – w terminie nie krótszym niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. – Część VI – w terminie nie krótszym niż 75 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 85 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a)zakończenie Etapu I, o którym mowa w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część VI poz. 1 do 12 – w terminie nie krótszym niż 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 70 dni od dnia zawarcia umowy, b)zakończenie Etapu II, o którym mowa w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część VI poz. 13 do 33 – w terminie nie krótszym niż 75 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 85 dni od dnia zawarcia umowy, – Część VII – w terminie nie krótszym niż 75 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 85 dni od dnia zawarcia umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.30.00.00-2, 39.00.00.00-2, 39.30.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1

Nazwa: Zaplecze hodowlane pomieszczenie nr 6 – regały hodowlane.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • T-Aqua Tomasz Niewiadomski, ul. Wolności 154A, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 44208,66
 • Oferta z najniższą ceną: 44208,66 / Oferta z najwyższą ceną: 74033,70
 • Waluta: PLN.

Część NR: 3

Nazwa: Akwaria – podnośniki (zawiasy nożycowe).

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Al. Na Skarpie 21/11, 00-488 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2400,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 3690,00
 • Oferta z najniższą ceną: 3690,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3690,00
 • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w CZĘŚCI II

Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/201530 lipca 2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w Części II

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia  akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny oferty, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Aqua Medic Poland Bartosz Blum, ul. Asfaltowa 3, 62-006 Janikowo, za cenę brutto: 12.915,00 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych
w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 czerwca 2015 r. do godz. 11:30 na Część II zostały złożone dwie Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1. Aqua Medic Poland Bartosz Blum, ul. Asfaltowa 3, 62-006 Janikowo (Oferta Nr 1),

2.  T-Aqua Tomasz Niewiadomski, ul. Wolności 154 a, 41-800 Zabrze (Oferta Nr 2).

Oferta Nr 1 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

przy czym Oferta nr 2 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz  „Termin wykonania zamówienia” oraz łączna punktacja:

 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Termin wykonania zamówienia”

Razem
1 12.915,00

—————  x 95 = 95,0

12.915,00

45

————-  x 5 = 5,0

45

100,0

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w CZĘŚCI IV

Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/2015                               30 lipca 2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w Części IV

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia  akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny oferty, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Aqua Medic Poland Bartosz Blum, ul. Asfaltowa 3, 62-006 Janikowo, za cenę brutto: 36.437,80 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych
w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 czerwca 2015 r. do godz. 11:30 na Część IV została złożona jedna oferta przez  Wykonawcę:

 

Aqua Medic Poland Bartosz Blum, ul. Asfaltowa 3, 62-006 Janikowo (Oferta Nr 1),

Oferta Nr 1 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 w kryterium oceny ofert: „Cena” i „Termin wykonania zamówienia” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Termin wykonania zamówienia”

Razem
1 36.437,80

—————  x 95= 95,0

36.437,80

45

—–  x 5 = 5,0

45

100,0

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w CZEŚCI V

Nr sprawy: RZP-II-WI/7/DZP-1/2015                                                    30 lipca 2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

w Części V

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawę wyposażenia  akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym”

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny oferty, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę – Aqua Medic Poland Bartosz Blum, ul. Asfaltowa 3, 62-006 Janikowo, za cenę brutto: 18.427,50 zł.

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert, przyjętych
w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 czerwca 2015 r. do godz. 11:30 na Część V zostały złożone dwie Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

1. Aqua Medic Poland Bartosz Blum, ul. Asfaltowa 3, 62-006 Janikowo (Oferta Nr 1),

2. T-Aqua Tomasz Niewiadomski, ul. Wolności 154 a, 41-800 Zabrze (Oferta Nr 2).

Oferta Nr 1 – spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

przy czym Oferta nr 2 – została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego poniżej punktacja przyznana Ofercie Nr 1 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz  „Termin wykonania zamówienia” oraz łączna punktacja:

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Termin wykonania zamówienia”

Razem
1 18.427,50

—————  x 95 = 95,0

18.427,50

40

————-  x 5 = 5,0

40

100,0

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

OGŁOSZENIE  O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Warszawa: Dostawa wyposażenia akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym
Numer ogłoszenia: 202034 – 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 121494 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 3124400, faks 022 3124490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia akwarystycznego zaplecza hodowlanego i akwariów dla potrzeb Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w ramach zadania inwestycyjnego pn. Adaptacja istniejącego budynku na potrzeby paludarium i akwarium w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia został podzielony na siedem części. W ramach realizacji ww. przedmiotu zamówienia, Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do: – dla Części I: zaplecze hodowlane pomieszczenie nr 6 – regały hodowlane 1)dokonania obmiarów pomieszczeń w celu dostosowania wymiarów wyposażenia do rzeczywistych wymiarów pomieszczeń, 2)sprzedaży, dostarczenia, rozmieszczenia, zamontowania wyposażenia, określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Część I, wykonania niezbędnych podłączeń we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach akwarium i zaplecza hodowlanego MOZ, a także jego uruchomienia oraz wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji, – dla Części II: akwaria – akcesoria – sprzedaży, dostarczenia, rozmieszczenia, zamontowania wyposażenia, określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Część II, wykonania niezbędnych podłączeń we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach akwarium i zaplecza hodowlanego MOZ, a także jego uruchomienia oraz wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji, – dla Części III: akwaria – podnośniki (zawiasy nożycowe) – sprzedaży, dostarczenia, rozmieszczenia, zamontowania wyposażenia, określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ – Część III, wykonania niezbędnych podłączeń we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach akwarium i zaplecza hodowlanego MOZ, a także jego uruchomienia oraz wykonania przed odbiorem przez osoby uprawnione rozruchu, prób funkcjonalnych i sprawności urządzeń, zapewnienia wykonania rozruchu urządzeń przez serwis producenta, jeżeli jest taki wymóg dla zachowania gwarancji, – dla Części IV: akwaria – zbiornik słodkowodny – Amazonia, rośliny – sprzedaży i dostarczenia Przedmiotu zamówienia, określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część IV, – dla Części V: akwaria – żywa skała – sprzedaży i dostarczenia Przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część V, – dla Części VI: akwaria – zbiorniki morskie rafowe – sprzedaży i dostarczenia Przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część VI, – dla Części VII:zbiornik słodkowodny – Amazonia obsada ryb – sprzedaży i dostarczenia Przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część VII. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa Formularz Zestawienie kosztów zamówienia, stanowiący załącznik Nr 5 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia dla Części I, II, III, IV, V, VI i VII: – rozpoczęcie: niezwłocznie od dnia podpisania umowy, – zakończenie: – Część I – w terminie nie krótszym niż 40 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy. – Część II – w terminie nie krótszym niż 40 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy. – Część III – w terminie nie krótszym niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 45 dni od dnia zawarcia umowy, – Część IV – w terminie nie krótszym niż 42 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 47 dni od dnia zawarcia umowy, – Część V – w terminie nie krótszym niż 30 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. – Część VI – w terminie nie krótszym niż 75 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 85 dni od dnia zawarcia umowy, w tym: a)zakończenie Etapu I, o którym mowa w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część VI poz. 1 do 12 – w terminie nie krótszym niż 60 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 70 dni od dnia zawarcia umowy, b)zakończenie Etapu II, o którym mowa w Załączniku Nr 5 do SIWZ Część VI poz. 13 do 33 – w terminie nie krótszym niż 75 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 85 dni od dnia zawarcia umowy, – Część VII – w terminie nie krótszym niż 75 dni licząc od dnia zawarcia umowy, jednak nie dłuższym niż 85 dni od dnia zawarcia umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.30.00.00-2, 39.00.00.00-2, 39.30.00.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 2

Nazwa: Akwaria-akcesoria

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Blum Bartosz AQUA MEDIC POLAND, Janikowo, ul. Asfaltowa 3, 62-006 Kobylnica, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11350,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 12915,00
 • Oferta z najniższą ceną: 12915,00 / Oferta z najwyższą ceną: 30381,00
 • Waluta: PLN.

Część NR: 4

Nazwa: Akwaria-zbiornik słodkowodny – Amazonia, roslinu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Blum Bartosz AQUA MEDIC POLAND, Janikowo, ul. Asfaltowa 3, 62-006 Kobylnica, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 36678,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 36437,80
 • Oferta z najniższą ceną: 36437,80 / Oferta z najwyższą ceną: 36437,80
 • Waluta: PLN.

Część NR: 5

Nazwa: Akwaria-żywa skała

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Blum Bartosz AQUA MEDIC POLAND, Janikowo, ul. Asfaltowa 3, 62-006 Kobylnica, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18450,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 18427,50
 • Oferta z najniższą ceną: 14647,50 / Oferta z najwyższą ceną: 18427,50
 • Waluta: PLN.

p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

 

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 22 maja 2015 godz 10:10
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 29 listopada 2016 godz 12:25