środa, 1 grudnia 2021
26/08/2014    S162    Państwa członkowskie – Roboty budowlane – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura przyspieszona ograniczona

Polska-Warszawa: Roboty budowlane

2014/S 162-289770

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Muzeum Warszawy
Rynek Starego Miasta 28
Osoba do kontaktów: Urszula Kurek, Marek Siołkowski
00-272 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 0226351625
E-mail: urszula.kurek@muzeumwarszawy.plmarek.siolkowski@muzeumwarszawy.pl
Faks: +48 228319491

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.muzeumwarszawy.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
Osoba do kontaktów: Joanna Polak
00-099 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 223124421
E-mail: jpolak@szrm.pl
Faks: +48 223124490
Adres internetowy: www.szrm.pl

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
Osoba do kontaktów: Joanna Polak
00-099 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 223124421
E-mail: jpolak@szrm.pl
Faks: +48 223124490
Adres internetowy: www,szrm.pl

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Stołeczny Zazrząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
Osoba do kontaktów: Joanna Polak
00-099 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 223124421
E-mail: jpolak@szrm.pl
Faks: +48 223124490
Adres internetowy: www,szrm.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inna: samorządowa jednostka kultury

I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Rekreacja, kultura i religia

I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta”.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Roboty budowlane
Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Warszawa.
Kod NUTS PL127

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

45000000, 45100000, 45110000, 45200000, 45300000, 45400000, 45310000, 45331000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)Części

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Roboty budowlane:
a) Roboty rozbiórkowe i demontażowe,
b) Przebudowa i modernizacja pomieszczeń,
c) Wykonanie nowych ścianek działowych,
d) Wykonanie nowego dźwigu osobowego w istniejącym szybie windowym,
e) Wykonanie nowego szybu windowego i wymiana podnośnika na windę,
f) Wykonanie pochylni i schodów o lekkiej konstrukcji,
g) Wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia na dachu i poddaszach,
h) Wykonanie schodów zewnętrznych o konstrukcji żelbetowej,
i) Roboty wykończeniowe wewnętrzne,
j) Wymiana stolarki drzwiowej,
k) Wymiana stolarki okiennej na stolarkę p.poż.,
l) Budowa zadaszenia dziedzińców,
m) Remont nawierzchni dziedzińców,
n) Wymiana świetlików dachowych,
o) Roboty konstrukcyjne (przebicia i wzmocnienia),
p) Częściowa wymiana konstrukcji dachów,
r) Remont pokrycia dachowego i ocieplenie poddaszy.
2. Roboty instalacyjne elektryczne:
a) Roboty demontażowe,
b) Instalacja gniazd i oświetlenia,
c) Instalacja odbiorów technologicznych siły,
d) Instalacja zasilania urządzeń klimatyzacji i wentylacji,
e) Instalacja połączeń wyrównawczych,
f) Instalacja ochrony od porażeń,
g) Instalacja odgromowa,
h) Instalacja ochrony przepięciowej,
3. Roboty instalacyjne niskoprądowe:
a) Roboty demontażowe,
b) Instalacja sygnalizacji pożaru,
c) System oddymiania,
d) Instalacja dźwiękowego i optycznego systemu ostrzegawczego,
e) Instalacja telewizji dozorowej,
f) Instalacja sygnalizacji włamania,
g) Instalacja systemu kontroli dostępu,
h) Instalacja telefoniczna,
i) Instalacja komputerowa,
j) Instalacja nagłośnienia sali kinowej,
4. Instalacje sanitarne:
a) Roboty rozbiórkowe i demontażowe,
b) Instalacja wod-kan, cw i wody p.poż.,
c) Instalacja centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,
d) Instalacja wentylacji mechanicznej.
5. Instalacje systemu gaszenia pożaru gazem.
6. Prace konserwatorskie:
a) Remont i konserwacja elewacji wraz z opierzeniem elewacji i szczytów,
– prace konserwatorskie na elewacji frontowej kamienicy „Falkiewiczowskiej”, Rynek Starego Miasta 28,
– prace konserwatorskie na elewacji frontowej kamienicy „Kazubowskiej”, Rynek Starego Miasta 30,
– prace konserwatorskie na elewacji frontowej kamienicy „Baryczków”, Rynek Starego Miasta 32,
– prace konserwatorskie na elewacji frontowej kamienicy „Szlichtingowskiej”, Rynek Starego Miasta 34,
– prace konserwatorskie na elewacji frontowej kamienicy „Pod Murzynkiem”, Rynek Starego Miasta 36,
– prace konserwatorskie na elewacji frontowej kamienicy „Kurowskiego”, Rynek Starego Miasta 38,
– prace konserwatorskie na elewacji frontowej kamienicy „Gagatkiewicza”, Rynek Starego Miasta 40,
– prace konserwatorskie na elewacji frontowej kamienicy „Montelupich”, Rynek Starego Miasta 42,
– prace konserwatorskie na elewacji bocznej kamienicy „Falkiewiczowskiej” nr 28, od ul. krzywe koło,
– prace konserwatorskie na elewacji bocznej kamienicy „Montelupich” nr 42, od ul. Nowomiejskiej,
– prace konserwatorskie na elewacjach kamienic przy ul. Nowomiejskiej. elewacja frontowa kamienicy „Czechowskiej”, nr 4,
– prace konserwatorskie na elewacjach kamienic przy ul. Nowomiejskiej. elewacja frontowa kamienicy „Smockich”, nr 6,
– prace konserwatorskie na elewacjach kamienic przy ul. Nowomiejskiej. elewacja frontowa kamienicy „Mirosławskiej”, nr 8,
– prace konserwatorskie na elewacjach dziedzińców. Lapidarium – podcienie i elewacja łącznika,
– prace konserwatorskie na elewacjach dziedzińców. Lapidarium – elewacje kamienic nr 4, 6, 8,
– prace konserwatorskie na elewacjach dziedzińców. Lapidarium – elewacje kamienic nr 38, 40,
– prace konserwatorskie na elewacjach dziedzińców. patio 1 – elewacja kamienicy nr 36, elewacje łączników,
– prace konserwatorskie na elewacjach dziedzińców. patio 2 – elewacja kamienicy nr 34, elewacje łączników,
– prace konserwatorskie na elewacjach dziedzińców. dziedzińce 1 i 2 – elewacje kamienic nr 28, 30, 32, elewacja łącznika,
b) Zabezpieczenie i konserwacja polichromowanych stropów kamienicy Rynek Starego Miasta 34,
– strop I – płaski na II piętrze (sceny religijne i rodzajowe), ok. 1730
– strop II – belkowany na I piętrze (dekoracja emblematyczna), ok. 1620
– strop III – kasetonowy na II piętrze (dekoracja „gotycka”), ok. 1620
c) Zabezpieczenie i konserwacja malowideł ściennych (natynkowych),
d) Remont i konserwacja elementów wykończenia wewnętrznego (architektonicznych, drewnianych , stalowych i kamiennych), w tym stolarki drzwiowej, schodów i balustrad, stolarki okiennej, okładzin i posadzek,
– Drzwi drewniane,
– Drzwi stalowe,
– Balustrady drewniane,
– Klatki schodowe kamienne,
– Klatki schodowe drewniane,
– Stolarka okienna drewniana,
– Posadzki drewniane,
– Posadzki kamienne i z płytek,
– Stropy drewniane oraz drewniane okładziny stropów betonowych,
– Obudowy grzejników drewniane i metalowe,
– Parapety,
– Historyczne portale i okładziny kamienne ościeży,
– powojenne portale i okładziny kamienne ościeży,
– parapety kamienne,
– dekoracje sztukatorskie,
– metaloplastyka (pochwyty schodów, kraty, tablice.
Wykonawca prac konserwatorskich jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych badań konserwatorskich przed podjęciem prac. m.in. dot. stratygrafii elewacji oraz badań konserwatorskich polichromowanych stropów. Szczegółowy zakres prac w tym zakresie określają m.in. Programy Prac Konserwatorskich.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, w trybie i na zasadach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. W ramach robót uzupełniających przewiduje się:
– wykonanie robót związanych z wykonaniem: elewacji, wnętrz, trzech stropów z polichromiami,
– wykonanie robót związanych z wykonaniem konstrukcji i architektury,
– wykonanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz instalacji sanitarnych,
– badania konserwatorskie stropów.
Termin realizacji:
1) rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia podpisania umowy,
2) zakończenie – w terminie do dnia 1.3.2016 r.

II.2.2)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3)Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 463.000 PLN (słownie złotych: czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące złotych).
Przed zawarciem umowy tzn. najpóźniej w dniu wyznaczonym do jej podpisania – Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie,

III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zamawiający poda w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4)Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
2) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na co najmniej 5.000.000 PLN (słownie: pięć milionów złotych) wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
Uwaga! W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. warunek musi spełnić, co najmniej jeden z Wykonawców występujący wspólnie.
Uwaga!
W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie ww. zdolnością finansową musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na zdolności finansowej innych podmiotów – Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w ww. zakresie na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
W przypadku gdy Wykonawca z uzasadnionej przyczyny, którą wskaże we wniosku, nie może przedstawić dokumentu, o którym mowa w pkt 2), może przedstawić inny dokument, który w sposób wystarczający będzie potwierdzał spełnienie opisanego ww. warunku.
W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej podana wysokość środków finansowych na rachunku bankowym lub zdolność kredytowa Wykonawcy będzie w innej walucie niż złote polskie – Zamawiający dokona przeliczenia tej kwoty na złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 22.8.2014 r.

III.2.3)Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.Wiedza i doświadczenie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
2) Wykazu robót budowlanych, w którym Wykonawca wykaże się:
a) wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu konserwacji dekoracji** we wnętrzach budynku wpisanego do rejestru zabytków, o wartości zamówienia co najmniej 2 000.000,00 PLN brutto***
oraz
b) wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu konserwacji elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków o wartości zamówienia co najmniej 3 000 000,00 zł brutto***
oraz
c) wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu remontu**** i/lub przebudowy***** budynku wpisanego do rejestru zabytków o wartości zamówienia co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto***
oraz
d) wykonaniem* w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu instalacji przeciwpożarowej w budynku wpisanym do rejestru zabytków o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto***
* Za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została zrealizowana
w ramach danej umowy i odebrana przez Zamawiającego/Odbiorcę, jako wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione we wniosku.
**Za „dekorację” Zamawiający rozumie dekoracje: malarskie ścienne, sztukaterie, dekoracje rzeźbiarskie, elementy drewniane dekorowane, elementy metalowe artystyczne – kowalstwo artystyczne.
*** W przypadku, gdy rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/Podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą za wykonane zamówienie zostało dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie – na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień 22.08.2014 r.
****Przez „remont” należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
***** Przez „przebudowę” należy rozumieć wykonanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.
Uwaga!
W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem robót musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Uwaga:
Wykaz wykonanych robót budowlanych, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 2 powinien zawierać niżej wymienione informacje:
1) w odniesieniu do pkt. 1 ppkt 2 lit. a):
– Nazwę i siedzibę Zamawiającego/Odbiorcy (aktualne dane), z którym Wykonawca/podmiot,
zawarł umowę;
– Nazwę i miejsce wykonania zamówienia;
– Opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem: rodzaju elementów, które podlegały konserwacji; – miejsca, w którym ww. konserwacja była wykonywana; numeru wpisu budynku do rejestru zabytków;
– Wartość brutto wykonanego zamówienia podana w walucie, w której zostało dokonane
rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą;
– Terminy wykonania: data rozpoczęcia; data zakończenia.
2) w odniesieniu do pkt. 1 ppkt 2 lit. b):
– Nazwę i siedzibę Zamawiającego/Odbiorcy (aktualne dane), z którym Wykonawca/podmiot,
zawarł umowę;
– Nazwę i miejsce wykonania zamówienia;
– Opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem: elementu budynku, który podlegał
konserwacji; numeru wpisu budynku do rejestru zabytków;
– Wartość brutto wykonanego zamówienia podaną w walucie, w której zostało dokonane
rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą;
– Terminy wykonania: data rozpoczęcia; data zakończenia
3) w odniesieniu do pkt. 1 ppkt 2 lit. c):
– Nazwę i siedzibę Zamawiającego/Odbiorcy (aktualne dane), z którym Wykonawca/podmiot,
zawarł umowę;
– Nazwę i miejsce wykonania zamówienia;
– Opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem: rodzaju robót ( remont i/lub przebudowa); numeru
wpisu budynku do rejestru zabytków;
– Wartość brutto wykonanego zamówienia podaną w walucie, w której zostało dokonane
rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą;
– Terminy wykonania: data rozpoczęcia; data zakończenia.
4) w odniesieniu do pkt. 1 ppkt 2 lit. d):
– Nazwę i siedzibę Zamawiającego/Odbiorcy (aktualne dane), z którym Wykonawca/podmiot,
zawarł umowę;
– Nazwę i miejsce wykonania zamówienia;
– Opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem: rodzaju robót; numeru wpisu budynku do
rejestru zabytków;
– Wartość brutto wykonanego zamówienia podaną w walucie, w której zostało dokonane
rozliczenie pomiędzy Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą;
– Terminy wykonania: – data rozpoczęcia; – data zakończenia.
3) dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (poświadczenie lub inny dokument – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać ww. poświadczenia).
Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
2. Potencjał techniczny.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy
– z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunku na podstawie złożonych przez Wykonawcę niżej wymienionych dokumentów i oświadczeń:
1) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. oświadczenie muszą złożyć łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.
2) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w którym Wykonawca wykaże się:
a) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, która wykaże się pełnieniem funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych dotyczących remontów lub przebudowy budynków wpisanych do rejestru zabytków, o łącznej wartości 8.000.000,00 PLN brutto, w tym co najmniej jednej roboty dotyczącej remontu elewacji o wartości co najmniej 2.000.000,00 PLN brutto, oraz odbyła co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych* wpisanych do rejestru zabytków,
b) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, bez ograniczeń, która wykaże się pełnieniem funkcji kierownika robót sanitarnych przy realizacji robót sanitarnych o wartości co najmniej 400.000,00 PLN brutto,
w budynku wpisanym do rejestru zabytków,
c) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, która wykaże się pełnieniem funkcji kierownika robót elektrycznych przy realizacji robót elektrycznych o wartości co najmniej 1.000.000,00 PLN brutto, w budynku wpisanym do rejestru zabytków,
d) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika prac konserwatorskich, posiadającą wykształcenie wyższe (tytuł zawodowy magistra) uzyskany po ukończeniu studiów wyższych w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki ze specjalizacją Konserwacja i Restauracja Rzeźby i Elementów Architektury, która wykaże się:
– odbyciem po ukończeniu ww. studiów co najmniej 12-miesięczną praktyką zawodową w zakresie konserwacji lub badania zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz
– wykaże się doświadczeniem w prowadzeniu prac konserwatorskich w co najmniej dwóch robotach budowlanych, dotyczących konserwacji obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków o łącznej wartości nie mniejszej niż 4.000.000,00 PLN brutto,
e) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do wykonywania prac konserwatorskich elementów metalowych, posiadającą wykształcenie wyższe w specjalności konserwacja zabytków oraz, która odbyła co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub też która posiada wykształcenie średnie w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyła co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków wpisanych do rejestru zabytków,
f) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do wykonywania prac konserwatorskich stolarki drewnianej, posiadającą wykształcenie wyższe w specjalności konserwacja zabytków oraz, która wykaże się co najmniej 12-miesięczną praktyką zawodową w zakresie konserwacji zabytków wpisanych do rejestru zabytków lub też która posiada wykształcenie średnie w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyła co najmniej 5-letnią praktykę zawodową w zakresie konserwacji zabytków wpisanych do rejestru zabytków,
g) dysponowaniem co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe II stopnia (tytuł magistra) w zakresie konserwacji malarstwa, która wykaże się odbyciem po ukończeniu studiów co najmniej 12-miesięczną praktyką zawodową w zakresie konserwacji zabytków wpisanych do rejestru zabytków,
h) dysponowaniem co najmniej dwoma osobami posiadającymi wykształcenie wyższe II stopnia (tytuł magistra) w zakresie konserwacji rzeźby i elementów architektury, które wykażą się odbyciem po ukończeniu studiów co najmniej 12-miesięczną praktyką zawodową w zakresie konserwacji zabytków wpisanych do rejestru zabytków,
i) dysponowaniem co najmniej jedną osobą wyznaczoną do prowadzenia badań architektonicznych, która posiada tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku architektura lub posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów wyższych na kierunku, w ramach którego zaliczyła przedmiot obejmujący treścią kształcenia prowadzenie badań architektonicznych, w wymiarze nie mniejszym niż 60 godzin, lub ukończyła studia podyplomowe w zakresie prowadzenia badan architektonicznych
oraz która wykaże sie odbyciem po ukończeniu studiów co najmniej 6-miesięczną praktyką zawodową w zakresie wykonywania tych badań.
Uwaga!
a) W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie.
b) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
* Przez „zabytek nieruchomy” Zamawiający rozumie – nieruchomość, jej część lub zespół nieruchomości, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.
Uwaga:
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 2 powinien zawierać niżej wymienione informacje:
1) w odniesieniu do pkt. 2 ppkt 2 lit. a):
– Imię i nazwisko;
– Kwalifikacje/uprawnienia zawodowe wraz z podaniem specjalności wynikającej z uprawnienia budowlanego (w tym nr uprawnienia) lub innego dokumentu określającego zakres posiadanych kwalifikacji / uprawnień zawodowych;
– Zakres czynności, które będą wykonywane przez wskazane osoby;
– Podanie podstawy do dysponowania wskazanymi osobami;
– Informacje dotyczące wpisu do właściwej Izby Samorządu Zawodowego: nr ewidencyjny członka, termin ważności członkostwa w Izbie i posiadania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
– Nazwa i adres firmy (aktualne dane), w której osoba pracowała wykonując pracę na budowie przy zabytkach nieruchomych;
– Wykaz zrealizowanych zamówień, w ramach których osoba wskazana pełniła funkcję kierownika budowy z podaniem: rodzaju robót (remont/przebudowa w tym remont elewacji), numeru wpisu budynku do rejestru zabytków;
– Wartość brutto wskazanych zamówień, w tym wartość remontu elewacji. Ww. wartości należy podać w walucie, w której zostało dokonane rozliczenie pomiędzy Wykonawca/podmiotem a Zamawiającym/Odbiorcą;
– Czas (od…. do…), w którym osoba uczestniczyła w wykonywaniu podanych zamówień.
2) w odniesieniu do pkt. 2 ppkt 2 lit. b):
– Imię i nazwisko;
– Kwalifikacje/uprawnienia zawodowe wraz z podaniem specjalności wynikającej z uprawnienia budowlanego (w tym nr uprawnienia) lub innego dokumentu określającego zakres posiadanych kwalifikacji / uprawnień zawodowych;
– Zakres czynności, które będą wykonywane przez wskazane osoby;
– Podanie podstawy do dysponowania wskazanymi osobami;
– Informacje dotyczące wpisu do właściwej Izby Samorządu Zawodowego: nr ewidencyjny członka, termin ważności członkostwa w Izbie i posiadania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
– Nazwa i adres firmy (aktualne dane), w której osoba pracowała wykonując pracę polegającą na pełnieniu funkcji kierownika robót sanitarnych w budynku wpisanym do rejestru zabytków;
– Wykaz zrealizowanych zamówień, w których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych wraz z podaniem numeru wpisu budynku do rejestru zabytków;
– Wartość brutto wskazanych zamówień, w tym wartość robót sanitarnych. Ww. wartości należy podać w walucie, w której zostało dokonane rozliczenie pomiędzy Wykonawca/podmiotem a
Zamawiającym/Odbiorcą;
3) w odniesieniu do pkt. 2 ppkt 2 lit. c):
– Imię i nazwisko;
– Kwalifikacje/uprawnienia zawodowe wraz z podaniem specjalności wynikającej z uprawnienia budowlanego (w tym nr uprawnienia) lub innego dokumentu określającego zakres posiadanych kwalifikacji / uprawnień zawodowych;
– Zakres czynności, które będą wykonywane przez wskazane osoby;
– Podanie podstawy do dysponowania wskazanymi osobami;
– Informacje dotyczące wpisu do właściwej Izby Samorządu Zawodowego: nr ewidencyjny członka, termin ważności członkostwa w Izbie i posiadania wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej;
– Nazwa i adres firmy (aktualne dane), w której osoba pracowała wykonując pracę polegającą na pełnieniu funkcji kierownika robót elektrycznych w budynku wpisanym do rejestru zabytków;
– Wykaz zrealizowanych zamówień, w których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych wraz z podaniem numeru wpisu budynku do rejestru zabytków;
– Wartość brutto wskazanych zamówień, w tym wartość robót elektrycznych. Ww. wartości należy podać w walucie, w której zostało dokonane rozliczenie pomiędzy Wykonawca/podmiotem a Zmawiającym/Odbiorcą
4) w odniesieniu do pkt. 2 ppkt 2 lit. d):
– Imię i nazwisko;
– Posiadane wykształcenie;
– Nazwa szkoły/uczelni oraz Nr świadectwa/ dyplomu/ oraz zakres/ specjalność posiadanego wykształcenia;
– Zakres czynności wraz z podaniem zakresu prac konserwatorskich, które będą wykonywane przez wskazane osoby;
– Podanie podstawy do dysponowania wskazanymi osobami;
– Nazwa i adres firmy (aktualne dane), w której osoba pracowała wykonując pracę w zakresie konserwacji lub badania zabytków;
– Wykaz zrealizowanych zamówień, w których wskazana osoba uczestniczyła wraz z podaniem: zakresu wykonywanych prac (prace konserwatorskie/badania zabytków), numeru wpisu obiektu do rejestru zabytków;
– Wartość brutto wskazanych zamówień dotyczących wykonanych prac konserwatorskich. Wartość należy podać w walucie, w której zostało dokonane rozliczenie pomiędzy Wykonawca/podmiotem a
Zamawiającym/Odbiorcą;
– Czas (od…. do…), w którym osoba uczestniczyła w wykonywaniu wymienionych zamówień.
5) w odniesieniu do pkt. 2 ppkt 2 lit. e):
– Imię i nazwisko;
– Posiadane wykształcenie;
– Nazwa szkoły/uczelni oraz Nr świadectwa/ dyplomu/ oraz zakres/ specjalność posiadanego wykształcenia;
– Zakres czynności wraz z podaniem zakresu prac konserwatorskich, które będą wykonywane przez wskazane osoby;
– Podanie podstawy do dysponowania wskazanymi osobami;
– Nazwa i adres firmy (aktualne dane), w której osoba pracowała wykonując pracę w zakresie konserwacji zabytków;
– Wykaz zrealizowanych zamówień w zakresie konserwacji zabytków wykonanych przez wskazaną osobę wraz z podaniem numeru wpisu do rejestru zabytków;
– Czas (od…. do…), w którym osoba uczestniczyła w wykonywaniu wymienionych zamówień.
6) w odniesieniu do pkt. 2 ppkt 2 lit. f):
– Imię i nazwisko;
– Posiadane wykształcenie;
– Nazwa szkoły/uczelni oraz Nr świadectwa/ dyplomu/ oraz zakres/ specjalność posiadanego wykształcenia;
– Zakres czynności wraz z podaniem zakresu prac konserwatorskich, które będą wykonywane przez wskazane osoby;
– Podanie podstawy do dysponowania wskazanymi osobami;
– Nazwa i adres firmy (aktualne dane), w której osoba pracowała wykonując pracę w zakresie konserwacji zabytków;
– Wykaz zrealizowanych zamówień w zakresie konserwacji zabytków wykonanych przez wskazaną osobę wraz z podaniem numeru wpisu do rejestru zabytków;
– Czas (od…. do…), w którym osoba uczestniczyła w wykonywaniu wymienionych zamówień.
7) w odniesieniu do pkt. 2 ppkt 2 lit. g):
– Imię i nazwisko;
– Posiadane wykształcenie;
– Nazwa szkoły/uczelni oraz Nr świadectwa/ dyplomu/ oraz zakres/ specjalność posiadanego wykształcenia;
– Zakres czynności wraz z podaniem zakresu prac konserwatorskich, które będą wykonywane przez wskazane osoby;
– Podanie podstawy do dysponowania wskazanymi osobami;
– Nazwa i adres firmy (aktualne dane), w której osoba pracowała wykonując pracę w zakresie konserwacji zabytków;
– Wykaz zrealizowanych zamówień w zakresie konserwacji zabytków wykonanych przez wskazaną osobę wraz z podaniem numeru wpisu do rejestru zabytków;
– Czas (od…. do…), w którym osoba uczestniczyła w wykonywaniu wymienionych zamówień.
8) w odniesieniu do pkt. 2 ppkt 2 lit. h):
– Imię i nazwisko;
– Posiadane wykształcenie;
– Nazwa szkoły/uczelni oraz Nr świadectwa/ dyplomu/ oraz zakres/ specjalność posiadanego wykształcenia;
– Zakres czynności wraz z podaniem zakresu prac konserwatorskich, które będą wykonywane przez wskazane osoby;
– Podanie podstawy do dysponowania wskazanymi osobami;
– Nazwa i adres firmy (aktualne dane), w której osoba pracowała wykonując pracę w zakresie konserwacji zabytków;
– Wykaz zrealizowanych zamówień w zakresie konserwacji zabytków wykonanych przez wskazaną osobę wraz z podaniem numeru wpisu do rejestru zabytków;
– Czas (od…. do…), w którym osoba uczestniczyła w wykonywaniu wymienionych zamówień.
9) w odniesieniu do pkt. 2 ppkt 2 lit. i):
– Imię i nazwisko;
– Posiadane wykształcenie (wraz z ewentualną informacją o ukończeniu studiów podyplomowych w wymaganym zakresie);
– Nazwa szkoły/uczelni oraz Nr świadectwa/ dyplomu/ oraz zakres/ specjalność posiadanego
wykształcenia/ukończony kierunek;
– Zakres czynności wraz z podaniem zakresu prac konserwatorskich, które będą wykonywane przez wskazane osoby;
– Podanie podstawy do dysponowania wskazanymi osobami;
– Nazwa i adres firmy (aktualne dane), w której osoba pracowała wykonując badania architektoniczne;
– Wykaz zrealizowanych zamówień związanych z badaniami architektonicznymi wykonanych przez wskazaną osobę;
– Czas (od…. do…), w którym osoba uczestniczyła w wykonywaniu wymienionych zamówień.
3) Oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury

IV.1.1)Rodzaj procedury

Ograniczona przyspieszona
Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej: Wstępne ogłoszenie informacyjne – art. 52 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

Przewidywana liczba wykonawców: 5
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty lub oświadczenia określone w sekcji III.2) i VI.3).W przypadku, gdy warunki udziału w postępowaniu zawarte w ogłoszeniu spełni większa liczba wykonawców niż ta, która została określona w sekcji IV.1.2) ogłoszenia, Zamawiający zastosuje dodatkową kwalifikację w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia, w postaci:1) przyznania każdemu Wykonawcy po 1 punkcie za każde następne zamówienie wykonane w wymaganym okresie, wskazane w warunku, polegające na wykonaniu konserwacji dekoracji we wnętrzach budynku wpisanego do rejestru zabytków, o wartości zamówienia co najmniej 2 000.000 PLN brutto,2) przyznania każdemu Wykonawcy po 1 punkcie za każde następne zamówienie wykonane w wymaganym okresie, wskazane w warunku, polegające na wykonaniu konserwacji elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytków o wartości zamówienia co najmniej 3 000 000,00 PLN brutto,3) przyznania każdemu Wykonawcy po 1 punkcie za każde następne zamówienie wykonane w wymaganym okresie, wskazane w warunku, polegające na wykonaniu remontu i/lub przebudowy budynku wpisanego do rejestru zabytków o wartości zamówienia co najmniej 2 000 000,00 PLN brutto,4) przyznania każdemu Wykonawcy po 1 punkcie za każde następne zamówienie wykonane w wymaganym okresie, wskazane w warunku, polegające na wykonaniu instalacji przeciwpożarowej w budynku wpisanym do rejestru zabytków o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto.Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 5 wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali w kolejności, najwyższą ilość punktów przyznawanych według ww. zasad.W przypadku uzyskania przez wykonawców jednakowej ilości punktów, co spowoduje przekroczenie liczby Wykonawców, którą Zamawiający wskazał w sekcji IV.1.2) ogłoszenia, do złożenia ofert zostaną zaproszeni wszyscy wykonawcy, którzy uzyskali jednakową ilość punktów.
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

MW/ZP/17/PO/2014

IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Wstępne ogłoszenie informacyjne

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 78-134517 z dnia 19.4.2014

IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

25.9.2014 – 11:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):
Zamówienie dotyczy projektu pn. „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”, realizowany w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

VI.3)Informacje dodatkowe

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
I.
1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
1) wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zwanym Wykazem robót budowlanych) oraz z załączeniem dowodów* dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
*Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zwanym
„Wykazem osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”).
3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.
2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków,
5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku,
6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków,
7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ust. 2.
II. Zamawiający informuje, że:
a) w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, oświadczenie o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I, ust. 2 pkt. 1, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie,
b) w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I, ust. 2 pkt. 2-4, musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie;
c) odnośnie dokumentu, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I, ust. 2 pkt 5 i 7 – w przypadku, gdy Wykonawca jest osobą prawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego, zaś w przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie (przez wszystkich urzędujących członków organu zarządzającego). W przypadku, gdy Wykonawca jest spółką jawną, informacje powinny dotyczyć wszystkich wspólników spółki.
d) dokument, o którym mowa w Sekcji VI.3) Część I, ust. 2 pkt. 6 dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 z późn. zm.). W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie, który zalicza się do podmiotów zbiorowych.
3. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy,
należy przedłożyć:
— Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ww. ustawy.
Uwaga: W przypadku składania wniosku przez Wykonawców występujących wspólnie, dokument, o którym mowa wyżej musi złożyć każdy z Wykonawców występujących wspólnie.
4. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt 2-4 i 6, przedkłada dokument lub dokumenty wystawiony/e w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.
2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 i 7, przedkłada zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 Ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.
Uwaga!
Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym okresla się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Postanowienia ust. 2 i 4 w zakresie terminu wystawienia ww. dokumentów stosuje się odpowiednio.
3) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 Ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasobach innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, określonym w ust. 2.
5. Inne dokumenty
Poza oświadczeniami lub dokumentami, o których mowa powyżej, Wykonawca składający wniosek musi dodatkowo załączyć:
1) Pełnomocnictwo do podpisania wniosku.
Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Uwaga! W przypadku realizacji zamówienia bez udziału podwykonawców, na przedmiotowym załączniku należy złożyć oświadczenie o treści: „zamówienie zostanie zrealizowane bez udziału podwykonawców”.
6. Opis sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu, forma składanych oświadczeń lub dokumentów:
UWAGA:
Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem (w tym m.in. pytania, wnioski, dokumenty/wyjaśnienia złożone przez Wykonawców w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, kopie odwołania, inne informacje i zawiadomienia) należy składać do siedziby Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, Warszawa (kod: 00-099), ul. Senatorska 29/31.
Wszelka korespondencja powinna być adresowana na Zamawiającego !!!:
Muzeum Warszawy, ul. Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa z dopiskiem: Nr sprawy: MW/ZP/17/PO/2014
1) Wniosek, przygotowany z zachowaniem formy pisemnej, należy sporządzić w języku polskim, w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów.
2) Treść wniosku musi odpowiadać wymaganiom zawartym w treści ogłoszenia o zamówieniu. Wniosek musi zawierać wymagane w ogłoszeniu oświadczenia lub dokumenty.
3) W przypadku załączenia do wniosku dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do wniosku tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
Uwaga:
Uwaga! Do składania na wezwanie Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub złożenia na wezwanie Zamawiającego pełnomocnictw lub złożenia na wezwanie Zamawiającego listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub złożenia wyjaśnień dotyczących powiązań istniejących między przedsiębiorstwami – stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego rozdziału.
4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.
5) Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że w przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa, pełnomocnictwo musi zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.
6) Wszelkie poprawki w treści wniosku, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania wniosku, mogą być dokonane tylko poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.
7) Osoba lub osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (wynikające z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa) w imieniu Wykonawcy winny podpisać:
a) każdą zapisaną (zadrukowaną) stronę wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami lub dokumentami,
b) wszelkie zmiany w treści wniosku (poprawki, przekreślenia, dopiski), w przeciwnym wypadku zmiany nie będą uwzględnione.
8) Podpis lub podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy (wynikające z aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwa) w imieniu Wykonawcy muszą być czytelne lub opisane pieczęciami imiennymi.
9) Pożądane jest, aby wszystkie strony wniosku były kolejno ponumerowane. Zaleca się, aby wniosek złączyć w sposób uniemożliwiający wysunięcie którejkolwiek kartki. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie wniosku.
10) Informacje zawarte we wniosku, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późniejszymi zmianami) co, do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania wniosków, że nie mogą być one udostępniane – muszą być oznaczone klauzulą “nie udostępniać. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ART. 11 UST. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.” Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Strony, na których znajdują się zastrzeżone informacje, należy:
a) załączyć jako odrębną część, nie złączoną z wnioskiem w sposób trwały,
b) ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części wniosku.
Uwaga! Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki niezastrzeżenia przez Wykonawcę w druku „wniosek” informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
11) Wniosek należy umieścić w dwóch trwale zamkniętych, nieprzezroczystych opakowaniach np. kopertach. Opakowania powinny być zalakowane lub odpowiednio zabezpieczone w sposób uniemożliwiający bezśladowe otwarcie (np. podpisanie na wszystkich połączeniach).
Opakowanie zewnętrzne powinno być zaadresowane na Zamawiającego z dopiskiem: „Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu na: „Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy ul. Rynku Starego Miasta” oraz zawierać ostrzeżenie o treści: „Nie otwierać przed terminem otwarcia wniosków”.
Opakowanie wewnętrzne poza oznakowaniem jak wyżej określono, powinno być opatrzone pełną nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego). W przypadku wniosku składanego wspólnie, wniosek należy opatrzyć w sposób jak opisano wyżej, pełną nazwą i dokładnym adresem wszystkich Wykonawców składających wniosek wspólnie, z zaznaczeniem lidera.
Uwaga! Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższych wymogów.
VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań

VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22.8.2014
Dyrektor
Muzeum Warszawy
/-/
Ewa Nekanda-Trepka

Wzór Wniosku wraz z załącznikami:

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym – pobierz

Załącznik Nr 1 – Oświadczenie Wykonawcy, ze spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 2 – Wykaz robót budowlanych – pobierz

Załącznik Nr 3 – Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w postępowaniu posiadają wymagane uprawnienia – pobierz

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – pobierz

Załącznik Nr 6 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (…) albo informacja o tym, że podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik Nr 7 – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 8 – Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja)

Pismo z dnia 04.09.2014 r. – pobierz

Załączniki do ww. pisma z rozszerzeniem doc:

Wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym – pobierz

Załącznik Nr 1 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – pobierz

Załącznik Nr 2 – Wykaz robót budowlanych – pobierz

Załącznik Nr 3 – Wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia – pobierz

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – pobierz

Załącznik Nr 6 – Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (…) albo informacja o tym, ze podmiot nie należy do grupy kapitałowej – pobierz

Załącznik Nr 7 – Zakres (część) przedmiotu zamówienia, który Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom lub nazwy (firmy) podwykonawców, na których zasoby (…) – pobierz

Załącznik Nr 8 -Zobowiązanie innego podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy – pobierz

Pismo z dnia 18.09.2014 r. – pobierz

Pismo z dnia 22.09.2014 r. – pobierz

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nr sprawy: MW/ZP/17/PO/2014

 

Warszawa, dnia 29 stycznia 2015 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja obiektów Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta”

Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.) – zwanej dalej Ustawą – zawiadamia, iż w wyniku dokonania badania i oceny ofert, zostało rozstrzygnięte przedmiotowe postępowanie.

W wyniku powyższego Zamawiający informuje co następuje:

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (kod: 50-066), ul. Świdnicka 31 za cenę oferty  37.481.383,08 zł brutto.


Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełnia wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert, przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19 stycznia 2015 r. do godz. 11:30 zostały złożone cztery Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

  1. CIAŁBUD Sp. z o.o., Ciemne 17, 05-250 Radzymin (Oferta Nr 1)  Cena oferty brutto: 44.318.633,30 zł;
  2. Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie CASTELLUM Sp. z o.o., ul. Świdnicka 31, 50-066 Wrocław (Oferta Nr 2)  Cena oferty brutto: 37.481.383,08 zł;
  3. Konsorcjum: AMP Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa (LIDER) i A-PROJEKT Sp. z o.o., ul. Sarmacka 5G, 02-972 Warszawa i RENOVA Sp. z o.o. ul. Piękna 47, 00-672 Warszawa (Oferta Nr 3) Cena oferty brutto: 38.520.287,89 zł;
  4. Konsorcjum: Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. Oddział w Warszawie, ul. Kazimierza Wóycickiego 15, 01-938 Warszawa  (LIDER) i ZINEL HOLDING S.A., ul. Ostrobramska 101/231C, 04-041 Warszawa (Oferta Nr 4) Cena oferty brutto: 37.585.516,85 zł.

Oferta Nr 1, Oferta Nr 2, Oferta Nr 3 i Oferta Nr 4 spełniają wymagania SIWZ i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Wobec powyższego podaje się poniżej punktację przyznaną Ofercie Nr 1, Ofercie Nr 2, Ofercie Nr 3 i Ofercie Nr 4 w kryterium oceny ofert: „Cena” oraz łączną punktację:

Numer oferty

Liczba pkt w kryterium:

Cena

Razem

1 37.481.383,08

_____________________ x 100 =  84,6

44.318.633,30

84,6 pkt

2

37.481.383,08

_____________________ x 100 =  100,0

37.481.383,08

100,0 pkt

3 37.481.383,08

_____________________ x 100 =  97,3

38.520.287,89

97,3 pkt

4

37.481.383,08

______________ x 100 =  99,7

37.585.516,85

99,7 pkt

Dyrektor

Muzeum Warszawy

/-/

Ewa Nekanda-Trepka

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – pobierz

Projekt pn. „Modernizacja, konserwacja oraz digitalizacja obiektów zabytkowych siedziby głównej Muzeum Warszawy
przy Rynku Starego Miasta w Warszawie”, realizowany w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego.
Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii, oraz środków krajowych.

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Agata Kosiec - 26 sierpnia 2014 godz 8:50
Ostatnia aktualizacja: Agata Kosiec - 30 listopada 2016 godz 9:03