wtorek, 22 sierpień 2017

27 lipca 2017 r.
Nr sprawy: RZP-I-WB/42/EFN-1/20167
Znak Sprawy: EFN-1.244.8.2.2017.AS                                 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: na zakup usługi dostępu do internetowego systemu informacji prawnej na sześć stanowisk oraz do serwisu informacji o podmiotach gospodarczych na trzy stanowiska na okres 36 miesięcy dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-448; fax: 22/31-24-490) – zwany dalej Zamawiającym – zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na: zakup usługi dostępu do internetowego systemu informacji prawnej na sześć stanowisk oraz do serwisu informacji o podmiotach gospodarczych na trzy stanowiska na okres 36 miesięcy dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta  zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę nr 1 złożoną przez Oferenta:

 • Wolters Kluwer Polska S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, Cena oferty: 66 021,48 zł brutto; cena oferty po negocjacjach 64 040,85 zł brutto.

Oferta spełnia wymagania zawarte z „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest jedyną i najkorzystniejszą z punktu widzenia kryterium oceny ofert przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie Ofert upłynął w dniu  14.07.2017 r o godz. 12.00.
Do upływu terminu składania ofert została złożona jedna oferta przez 

1 ) Wolters Kluwer Polska S.A., ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,  Cena oferty: 66 021,48 zł brutto; cena oferty po negocjacjach 64 040,85 zł brutto.

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził iż oferta nr 1 spełnia wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”

Wobec powyższego poniżej przedstawia się punktację złożonej oferty w kryterium oceny Ofert „Cena”, „Łączna liczba orzeczeń dostępnych w systemie informacji prawnej”

L.p. Nazwa Firmy *liczba punktów w kryterium Cena zł *liczba punktów w kryterium Łączna liczba orzeczeń dostępnych w systemie informacji prawnej Razem
1. Wolters Kluwer Polska SA 64 040,85

64 040,85      X80

20  

100

 


30 czerwca 2017 r.

Znak sprawy: EFN-1.244.8.2.2017.AS
Nr sprawy RZP-I-WB/42/EFN-1/2017

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup usługi dostępu do internetowego systemu informacji prawnej na sześć stanowisk oraz do serwisu informacji o podmiotach gospodarczych na trzy stanowiska na okres 36 miesięcy dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Zamawiający informuje, iż w związku z wpłynięciem zapytań do przedmiotu zamówienia przesuwa termin składania ofert z dnia 04.07.2017 r. (do godz. 12:00) na dzień 14.07.2017 r. do godz. 12:00. Jednocześnie Zamawiający informuje, że treść zapytań wraz z odpowiedziami zostaną opublikowane na stronie internetowej www.szrm.pl w jak najszybszym terminie.

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
/-/
Jan Leśniewski


Znak sprawy: EFN-1.244.8.2.2017.AS              
Nr sprawy RZP-I-WB/42/EFN-1/2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481, w ramach którego działa: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, z siedzibą w Warszawie (kod: 00-099), przy ulicy Senatorskiej 29/31 (tel. 22/31-24-400; fax. 22/31-24-490), zwraca się z prośbą o złożenie oferty na: zakup usługi dostępu do internetowego systemu informacji prawnej na sześć stanowisk oraz do serwisu  informacji o podmiotach gospodarczych na trzy stanowiska na okres 36 miesięcy dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, w postępowaniu   prowadzonym zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) oraz zgodnie z par. 10 Regulaminu w sprawie zasad postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych ze środków publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, stanowiącego załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 4/2017 Dyrektora Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta z dnia 12 stycznia 2017 r.  

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup ciągłego dostępu – na zasadzie subskrypcji  (haseł, loginów) – do pełnej zawartości zasobów dostępnych w internetowych serwisach prowadzonych przez Wykonawcę na okres 36 miesięcy:

 • do systemu informacji prawnej z dowolnego komputera dla sześciu stanowisk równocześnie, obejmującego:
 1. komplet ujednoliconych przepisów prawa publikowanych w Dz. U., M.P., (obowiązujące, oczekujące i archiwalne, wraz z dostępem do tekstów źródłowych tj. skanów oryginalnych publikacji), Dz. U. E. wraz z tłumaczeniami na język polski,
 2. dzienniki resortowe, Dzienniki Urzędowe Województwa Mazowieckiego (teksty ujednolicone),
 3. uzasadnienia sejmowe, opinie, komentarze, komentarze praktyczne, wyroki (w tym ETS, Sądów Powszechnych, Sądów Administracyjnych, Sądu Najwyższego wraz z analizą linii orzecznictwa), orzecznictwo organów administracji, orzecznictwo KIO, interpretacje podatkowe, pisma urzędowe, glosy, piśmiennictwo, bibliografie, wzory dokumentów (umów, wniosków, pism procesowych) w odniesieniu do zakresu opisanego w ppkt. a,
 4. dostęp on – line do wszystkich wydawnictw książkowych i czasopism wydawanych przez Wykonawcę,
 5. dostęp do narzędzi typu kalkulatory, druki, itp.
 • do serwisu informacji o podmiotach gospodarczych dla trzech stanowisk równocześnie, obejmującego co najmniej:
 1. dane identyfikujące, dane teleadresowe,
 2. aktualne i historyczne informacje rejestrowe publikowane w KRS, dostęp do ogłoszeń publikowanych w MSiG i M.P.B,
 3. publikowane sprawozdania finansowe,
 4. informacje o powiązaniach kapitałowych i osobowych.

 

 1. Wymagana funkcjonalność programu systemu informacji prawnej:
 • indeks haseł tematycznie przedstawiający zasoby programu,
 • wysoka sprawność wyszukiwarki umożliwiająca:
 • wyszukiwanie dokumentów wg identyfikatora, daty, wybranej frazy, sygnatury w tekście,
 • wyszukiwanie dokumentów według rocznika,
 • wyszukiwanie dokumentów według daty wydania/opublikowania oraz początku lub końca obowiązywania,
 • wyszukiwanie aktów prawnych i orzeczeń według indeksu przedmiotowego,
 • wyszukiwanie dokumentów według słów zawartych w treści tych dokumentów,
 • możliwość tworzenia własnych zakładek tzw. ulubionych zestawów potrzebnych dokumentów,
 • łączenie kryteriów,
 • wyszukiwanie wybranych tekstów w dokumentach i ich tytułach z zaznaczaniem fraz,
 • możliwość jednoczesnej pracy z kilkoma dokumentami,
 • możliwość powrotu do poprzednio przeglądanego dokumentu,
 • łatwy wydruk (wraz z podglądem wydruku) całego aktu prawnego, poszczególnych jednostek redakcyjnych zaznaczonego fragmentu z przypisami i bez przypisów z zachowaniem formatowania widocznego na monitorze,
 • odesłania do komentarzy z poziomu aktu prawnego, opcja „Widok aktu” prawnego z poziomu komentarza,
 • odesłania do tez, pism z piśmiennictwa z poziomu jednostki redakcyjnej aktu prawnego,
 • odesłania do orzeczeń sądów, orzeczeń administracyjnych, pism urzędowych, wyjaśnień, opinii, wzorów pism i umów z poziomu jednostki redakcyjnej  aktu prawnego,
 • łatwe przeglądanie tekstów projektów zamieniających akt prawny obowiązujący z poziomu aktu prawnego obowiązującego,
 • możliwość oceny bazy orzecznictwa zawartego w systemie co do aktualności,
 • identyfikacja aktów prawnych obowiązujących, nieobowiązujących (archiwalnych) i oczekujących,
 • kopiowanie całości lub części dokumentów bezpośrednio z bazy systemu do edytorów tekstu celem ich użycia na prawie cytatu,
 • wyświetlanie treści całego aktu prawnego lub jego fragmentu,
 • śledzenie zmian w przepisach na dany dzień – kiedy akt prawny wchodzi w życie, kiedy jest zmieniany, bądź też traci moc,
 • możliwość ustalania właściwości miejscowej Sądów i urzędów dla wskazanego adresu,
 • szczegółowe metryki dokumentów,
 • biblioteki roczników aktów prawnych,
 • system wewnętrznych odesłań między dokumentami,
 • porównywanie treści poszczególnych wersji aktu prawnego,
 • dostęp do oryginalnych wersji – skanów aktów.
 1. Sposób świadczenia usługi – on-line za pośrednictwem łącza internetowego posiadanego przez Zamawiającego z wykorzystaniem haseł i loginów udostępnionych przez Wykonawcę.
 2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 3. Rozpoczęcie: od 01 października 2017 r.,
 4. Zakończenie: 30 września 2020 r.

III. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdziale IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 04.07.2017 r., do godziny 12:00 w Kancelarii SZRM (parter) w Warszawie, przy                                  ul. Senatorskiej 29/31.

Zamawiający wymaga przeprowadzenia negocjacji po złożeniu oferty wraz z przedstawieniem prezentacji programu w celu sprawdzenia zgodności zawartości i funkcjonalności programu z przedstawionym zapytaniem ofertowym i ofertą złożoną przez Wykonawcę.

Termin  przeprowadzenia negocjacji wraz z prezentacją będzie ustalony indywidualnie dla każdego Wykonawcy po otwarciu ofert. 

 1. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi przedstawić:

 1. wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
 2. Aktualny odpis lub wydruk na prawach odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

 • W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie,    samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej lub w formie konsorcjum, do oferty należy załączyć odpowiednio: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub właściwego KRS dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie.
 • Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
  1. Porozumiewanie się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu, lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 . poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
  2. Zamawiający wskazuje następujący numer faksu 22 312 44 35 oraz adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl
  3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  4. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
  5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
  6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
  7. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać znak sprawy postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.
  8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
  9. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie, w języku polskim.
 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności  w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika  pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.
 2. W przypadku załączenia do Oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć także tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
 1. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 2. Forma składanych dokumentów.

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 1. Poprawki w treści oferty.

Wszelkie poprawki w treści Oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania Oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 1. Pełnomocnictwo.

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez mocodawcę lub przez notariusza.

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

Cena oferty brutto musi być wyrażona w PLN i obejmować wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu.

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto z podatkiem VAT, obejmującą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Istotnych postanowieniach umowy, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
 2. Podstawą obliczenia ceny jest opis przedmiotu zamówienia Zamawiającego zawarty w Rozdziale I niniejszego Zaproszenia.
 3. Kalkulacja ceny zaproponowanej w ofercie musi wynikać z prawidłowej wyceny w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia” stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia, która powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi.
 4. Wprowadzenie przez Wykonawcę jakichkolwiek zmian bez zgody Zamawiającego w poszczególnych pozycjach druku OFERTA i w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia” jest niedopuszczalne.
 5. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
 6. Brak wypełnienia i określenia wartości w którejkolwiek pozycji, bądź dopisanie dodatkowej pozycji w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia” stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia, spowoduje uznanie oferty za nieważną i nie będzie ona brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
 7. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 8. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie, powinny być wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 9. Stawka podatku VAT musi być ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 10. Zastosowanie przez Wykonawcę stawki podatku VAT niezgodnej z obowiązującymi przepisami stanowi błąd w obliczeniu ceny, skutkujący odrzuceniem oferty.

VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO DO ZŁOŻENIADOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT.

 1. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w Rozdziale IV Zaproszenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców – w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający poprawi w Ofercie:

 1. Oczywiste omyłki pisarskie,
 2. Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona, z zastrzeżeniem że w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 3 wymagana jest zgoda Wykonawcy.

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 1. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej wymienionymi kryteriami i ich wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie kryterium:
 • Cena – 80%,
 • Łączna liczba orzeczeń dostępnych w systemie informacji prawnej* – 20%

*minimalna liczba orzeczeń 1.000.000

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Ocena punktowa w zakresie w/w kryteriów zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1%=1 pkt.

W zakresie w/w kryteriów, Wykonawca może uzyskać łącznie 100 punktów.

 • Ocena punktowa kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

minimalna cena oferowana brutto

                                            Cena =  ________________________________________________  x 80

     cena badanej oferty brutto

 • Ocena punktowa kryterium „Liczba orzeczeń” dokonana zostanie wg następującego klucza:

Wykonawca, który zaoferuje minimalną wymaganą liczbę orzeczeń otrzyma 20 punktów, zaś Wykonawca, który zaoferuje poniżej wymaganej przez Zamawiającego liczby orzeczeń, otrzyma 0 punktów. Jeżeli w złożonej ofercie Wykonawca nie określi liczby orzeczeń udostępnionej w ramach zaoferowanej ceny, Wykonawca ten w ramach kryterium „liczba orzeczeń” otrzyma 0 punktów.

Ocena punktowa najkorzystniejszej oferty:

Za  najkorzystniejszą zostanie uznana ta oferta, która otrzyma największą ilość punktów po zsumowaniu punktów uzyskanych w kryteriach: cena i liczba orzeczeń.

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
 • Wyborze najkorzystniejszej oferty podając punktację przyznaną ofertom w kryteriach oceny ofert i łączną punktację;
 • Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty;
 • Unieważnieniu postępowania.

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. UMOWA
  1. Istotne postanowienia umowy  stanowią załącznik nr 2 do niniejszego Zaproszenia.
  2. Wykonawca, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy uwzględniającej Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego  
  3. Istotne postanowienia umowy  nie podlegają zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzanych przez Zamawiającego do terminu składania ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z ich pełną akceptacją przez Wykonawcę.
  4. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy.
  5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część:

Załącznik Nr 1 Druk „OFERTA”
Załącznik Nr 2 Istotne postanowienia umowy
Załącznik Nr 3 Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia”  

 


Pytania i odpowiedzi: 

07 lipca  2017 r.

Dotyczy: Zapytania ofertowego na zakup usługi dostępu do internetowego systemu informacji prawnej na sześć stanowisk oraz do serwisu informacji o podmiotach gospodarczych na trzy stanowiska na okres 36 miesięcy dla potrzeb Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

W odpowiedzi na prośbę o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego, przedłożoną przez jednego z potencjalnych wykonawców usługi, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1:

Z uwagi na charakter publikacji online objętej zamówieniem nie budzi wątpliwości, że przedmiotem umowy jest udzielenie Zamawiającemu przez Wykonawcę niewyłącznych i niezbywalnych licencji. Publikacja online, o której mowa, jest bowiem przedmiotem autorskich praw majątkowych i praw sui generis przysługujących Wykonawcy odpowiednio na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jak i ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Przepisy tych regulacji wyraźnie wskazują, że korzystanie przez podmiot inny niż posiadający ww. prawa wyłączne do baz może przybrać tylko którąś z wyraźnie przewidzianych ww. przepisami form – w tym wypadku może być to tylko licencja niewyłączna. Stosowanie ww. przepisów prawa jest obligatoryjne i nierozerwalnie związane z charakterem publikacji online, jaka objęta jest przedmiotem zamówienia, nawet jeśli umowa obejmuje usługę dostępu do ww. baz. 

Z tego względu, dla uniknięcia niejasności dotyczących charakteru prawnego publikacji i uprawnień Zamawiającego i użytkowników końcowych ww. publikacji, a także z uwagi na konieczność zabezpieczenia Wykonawcy przed nieuprawnionym korzystaniem z publikacji (na przykład poprzez jej udostępnianie osobom trzecim) Wykonawca wnosi o zmianę postanowień umowy w taki sposób, by:

1)  § 2 ust. 5 umowy otrzymał brzmienie następujące: 

„5. W ramach przedmiotu umowy i uzyskanych na jej mocy dostępów do serwisów, w tym ich aktualizacji, Zamawiający – tj. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta – ma prawo korzystać z treści i danych zawartych w serwisach w ramach niewyłącznych i niezbywalnych uprawnień licencyjnych, na potrzeby własne, zgodnie z przeznaczeniem serwisów, a także zgodnie z ustawą o ochronie baz danych i ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym poprzez przeglądanie i pobieranie ww. treści lub danych – na własne potrzeby, z poszanowaniem ww. przepisów i warunków umowy. Zamawiający nie ma prawa rozpowszechniać któregokolwiek z serwisów ani treści lub danych w nim zawartych ani udostępniać ich osobom trzecim. Zamawiającemu nie przysługują również jakiekolwiek uprawnienia do modyfikowania i wykonywania jakichkolwiek czynności tłumaczenia, przystosowywania czy modyfikowania oprogramowania obsługującego serwisy.”;

2)            Wykonawca mógł dostarczyć Regulamin korzystania z publikacji online stosowany przez niego powszechnie w odniesieniu do klientów niebędących konsumentami, z zastrzeżeniem, że postanowienia tego regulaminu miałyby zastosowanie wyłącznie w zakresie nieuregulowanym w umowie, a w razie sprzeczności względem postanowień umowy, zastosowanie miałaby umowa. Wykonawca jest gotowy dostarczyć ww. regulamin Zamawiającemu w terminie przez niego wskazanym.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający zgadza się poglądem, iż korzystanie z Serwisu łączy się z koniecznością  ustalenia warunków na jakich będzie następowało, co z uwagi na spełnianie przez Serwis definicji utworu winno nastąpić także poprzez udzielenie Zamawiającemu  przez Wykonawcę  licencji niewyłącznej. Zmawiający  wprowadzi do treści przyszłej umowy stosowny zapis odpowiadający postulowanej treści. Zamawiający nie wyklucza też odwołania w treści przyszłej umowy do postanowień regulaminów stosowanych przez wybranego Wykonawcę. Załączone do zapytania Istotne Postanowienia Umowy nie stanowią wzoru umowy w rozumieniu Prawa zamówień publicznych, które nie jest stosowane w toku niniejszej procedury. Zawierają one treść postanowień, których wprowadzenia do umowy będzie żądał Zamawiający.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że konsekwentnie do treści powyższego wyjaśnienia, postanowił skreślić treść § 2 ust. 6 Istotnych Postanowień Umowy począwszy od słowa „oraz”, nadając mu brzmienie: „Realizacja umowy nie wymaga instalacji na komputerach Zamawiającego dodatkowego oprogramowania”.

 

Pytanie nr 2
W świetle przepisu art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych, który nakazuje Zamawiającemu formułowanie przedmiotu zamówienia w sposób wyczerpujący i niebudzący wątpliwości, Wykonawca zwraca się o: 

a)            wyjaśnienie, co jeszcze, poza usługą dostępu opisaną w umowie, wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia?  W § 1 ust. 2 umowy Zamawiający wskazał bowiem na słowa „w szczególności”, co sugeruje jeszcze jakieś dodatkowe, niesprecyzowane świadczenia. Wykonawca wnosi o ich wskazanie i opisanie, celem umożliwienia Wykonawcy złożenia ważnej i skutecznej oferty;

b)            wskazanie, czy Wykonawca prawidłowo interpretuje postanowienia § 1 ust. 2 umowy przyjmując, że ma on udostępnić w ramach przedmiotu umowy nie tyle „pełną zawartość zasobów dostępnych w internetowych serwisach prowadzonych przez Wykonawcę”, ile takie serwisy, które będą miały zawartość wyraźnie wyspecyfikowaną przez Zamawiającego w § 1 ust. 2 pkt. 1 i 2 umowy, czyli np. w zakresie dostępu on-line do wszystkich wydawnictw książkowych i czasopism wydawanych przez Wykonawcę będzie to baza komentarzy i monografii dostępnych w ofercie Wykonawcy w modułach komentarzowych i monograficznych, natomiast w zakresie czasopism, będą to czasopisma dostępne w ofercie Wykonawcy w module czasopisma online?;

c)            wskazanie, czy Wykonawca prawidłowo interpretuje postanowienia § 1 ust. 2 umowy przyjmując, że przez dostęp ciągły należy rozumieć dostęp w okresie obowiązywania umowy?

Odpowiedź na pytanie nr 2

Ad a) Zamawiający skreśla wyrażenie „w szczególności” w § 1 ust. 2 Istotnych Postanowień Umowy. Dalsza treść tego paragrafu w sposób pełny odzwierciedla jego wymagania, sformułowane analogicznie jak w opisie przedmiotu zamówienia.

Ad b) Ze względu na fakt, iż w procedurze  zapytania ofertowego może  uczestniczyć  wielu wykonawców, Zamawiający w celu zapewnienia zasady konkurencyjności nie może formułować zapisów tego zapytania w sposób, który odpowiadałby strukturze produktów oferowanych przez poszczególnych wykonawców, ponieważ jest ona zróżnicowana. Zamawiający oczekuje udostępnienia pełnej zawartości serwisu w zakresie podanym w zapytaniu, bez względu na stosowany przez Wykonawcę podział  treści Serwisu na moduły. Zadaniem Wykonawcy jest zaoferowanie tak zestawionego produktu, żeby spełniał on oczekiwania Zamawiającego sformułowane w opisie przedmiotu zamówienia. Przykładowo: sformułowanie „dostęp on-line do wszystkich wydawnictw książkowych i czasopism, wydawanych przez Wykonawcę” oznacza, że Zamawiający oczekuje udostępnienia mu, w ramach ceny produktu, zawartości wszystkich książek i czasopism, które Wykonawca oferuje na rynku w ramach subskrypcji internetowej lub jednorazowego płatnego dostępu.

Ad c) Przez dostęp ciągły należy rozumieć dostęp w okresie obowiązywania umowy, 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia, wyłączając zapowiedziane wcześniej krótkie przerwy konserwacyjne, które co do zasady powinny mieć miejsce w porze nocnej.

 

Pytanie nr 3

Wykonawca zwraca uwagę na fakt, że udostępnia on linki aktywacyjne do programów, a nie hasła i loginy. Te dane (hasła i loginy) ustawia w serwisie autoryzacyjnym sam Zamawiający (za pomocą administratora licencji). Zasady te zostały opisane w Regulaminie, o którego dołączenie wcześniej zwraca się Wykonawca. Z punktu widzenia bezpieczeństwa korzystania z programu i bezpieczeństwa danych osobowych nie ma możliwości, by to Wykonawca ustawiał i przesyłał Zamawiającemu hasła i loginy do programu. Z tego względu Wykonawca wnosi o skreślenie w § 2 ust. 3 umowy słów: „przy użyciu haseł i loginów udostępnionych Zamawiającemu  przez Wykonawcę najpóźniej w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy”.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Ze względu na   możliwość uczestniczenia w postępowaniu  wielu wykonawców Zamawiający nie miał możliwości sformułowania zapisu § 2 ust. 3 w sposób, który w pełni odpowiadałby technice odblokowania zasobów przez każdego z operatorów systemów. Istotna treść postanowienia zawartego w tym ustępie sprowadza się do zapewnienia Zamawiającemu,  dostępu on-line do Serwisu  w dniu rozpoczęcia obowiązywania umowy. W przypadku zawarcia umowy z wykonawcą, który udostępnia linki aktywacyjne do programów, treść umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowana.

 

Pytanie nr 4

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę słów „zwanej” użytych w § 2 ust. 4 umowy na słowa „zwanego”.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający wprowadza postulowaną zmianę do treści Istotnych Postanowień Umowy.

 

 Pytanie nr 5

Wykonawca wnosi o skreślenie kary umownej wskazanej w § 5 ust. 2 umowy. Obecne brzmienie § 5 ust. 2 umowy, w zestawieniu z § 5 ust. 1 pkt 1 umowy, powoduje bowiem, że Zamawiający może z jednego (tego samego) tytułu obciążyć Wykonawcę podwójną karą umowną. To zaś pozostaje w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego i zasadą równości stron stosunku cywilnoprawnego, nadto zaś uderza w istotę kary umownej, jaką jest zdyscyplinowanie Wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, a nie uzyskanie ekwiwalentu wartości świadczenia lub wzbogacenia się przez Zamawiającego.

 

Pytanie nr 6
Jeśli Zamawiający nie przychyliłby się do powyższej prośby Wykonawcy, alternatywnie, w miejsce skreślenia § 5 ust. 2 umowy, Wykonawca wnosi o wskazanie w § 5 umowy, iż kary umowne w nim przewidziane nie podlegają kumulacji.

Odpowiedź łączna na pytania 5 i 6

Zamawiający informuje, iż wprowadzi do umowy zapis, iż  kary umowne nie będą   kumulowane.

 

 Pytanie nr 7
Wiedzą powszechną jest, że co do zasady nie istnieje program komputerowy czy publikacja elektroniczna, która funkcjonowałaby bezbłędnie, a zwłaszcza współdziałała poprawnie z każdym oprogramowaniem i sprzętem dostępnym w sprzedaży. Powyższe stwierdzenie znajduje uzasadnienie w stosowanych przez wielu uznanych dostawców aplikacji wyłączeniach odpowiedzialności za wady programu. Dostawcy ci, nie mogąc przewidzieć jak zachowa się ich produkt w warunkach sprzętowych, jak i środowisku komputerowym oferowanych przez jego nabywców, z uwagi również na częste zmiany, którym warunki te ulegają (nowy sprzęt, nowe oprogramowanie), z reguły wyłączają w ogóle swoją odpowiedzialność, w tym w szczególności za szkody wynikłe z jego wad, z rzadka oferując odpowiedzialność ograniczoną do wartości umowy. 

W związku z powyższym, Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o modyfikację brzmienia § 5 ust. 5 umowy: „5. Postanowienia dotyczące kar umownych nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, z tym jednak zastrzeżeniem, że łączna wysokość wszystkich odszkodowań dochodzonych w związku z Umową, osobno lub łącznie z karami umownymi wskazanymi w ust. 1 powyżej, nie może przekroczyć kwoty brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w Umowie”.

Odpowiedź na pytanie nr  7

 Zamawiający nie zgadza się na ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w umowie. Dochodzenie odszkodowania na zasadach ogólnych jest tak trudne procesowo, że w praktyce może sprowadzić się do naprawdę istotnych przypadków, np. kiedy z powodu nie wprowadzenia aktualizacji przepisów kpc złożylibyśmy po terminie środek zaskarżenia itp.. Niemniej zakaz ograniczania odpowiedzialności Wykonawcy wynika, z wewnętrznych regulacji obowiązujących w mieście st. Warszawa.

 

 Pytanie nr 8
W kontekście postanowień zawartych w § 8 umowy Wykonawca przypomina, że ochrona danych osobowych znajduje zastosowanie niezależnie od wymogów przewidzianych przepisami o dostępie do informacji publicznej. W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że dane zawarte w § 7 ust. 5 umowy zostaną przed jej udostępnieniem odpowiednio przez Zamawiającego zanonimizowane.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający potwierdza, że dane osobowe zawarte w par. 7 ust.5 umowy będą anonimizowane, w przypadku upubliczniania treści umowy

 

Pytanie nr 9
Wobec faktu, iż Zamawiający w ramach Załącznika nr 2 do Zaproszenia do złożenia oferty zamieścił jedynie „Istotne postanowienia umowy”, Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający przewiduje jednostronne dodanie do umowy innych postanowień, niemających charakteru essentialia negotii, a jeśli tak, Wykonawca prosi o ich podanie do wiadomości Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Jak wynika ze wcześniejszych wyjaśnień  oraz zapisów zapytania ofertowego, istnieje możliwość uzupełniania istotnych zapisów umowy o wymagane ustalenia, które skonkretyzują się po negocjacjach treści ofert z Wykonawcami.

 

 Pytanie nr 10
Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia dokumentu potwierdzającego legalność publikacji i oprogramowania obsługującego te publikacje, wystawionego przez Wykonawcę jako producenta serwisów, w którego treści potwierdzone zostałyby również granice uprawnień w zakresie korzystania z serwisów, o których mowa wyżej w pytaniu nr 1 zadanym przez Wykonawcę?

Odpowiedź na pytanie nr 10

Zamawiający pozostawia w tym zakresie swobodę Wykonawcom, Zamawiający informuje, iż w przypadku ujawnienia się wad prawnych serwisu  będzie dochodził od Wykonawcy  naprawienia poniesionych z tego tytułu szkód i wszelkich strat.

 

Pytanie nr 11
Wykonawca wnosi o wskazanie, czy prawidłowo interpretuje postanowienia umowy przyjmując, że wyłącznymi użytkownikami serwisów będą osoby zatrudnione w Stołecznym Zarządzie Rozbudowy Miasta, a inne jednostki organizacyjne Miasta Stołecznego Warszawy nie będą miały uprawnień do korzystania z przedmiotu umowy? Jeśli zaś ta interpretacja byłaby wadliwa, celem dokonania prawidłowej kalkulacji ceny, Wykonawca wnosi o wskazanie jednostek organizacyjnych Miasta Stołecznego Warszawy, które miałyby mieć dostęp do przedmiotu umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 11

Użytkownikami Serwisu będą pracownicy Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

 

 Pytanie nr 12
Zakres przedmiotu umowy obejmuje wymaganie dostępu do Dzienników Urzędowych Województwa Mazowieckiego (teksty ujednolicone). Czy Wykonawca prawidłowo interpretuje, że Zamawiający oczekuje kompletu ujednoliconych i ocenianych co do obowiązywania tekstów aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, od wprowadzenia 16 województw ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, to jest 1 stycznia 1999 roku?

 Odpowiedź na pytanie nr 12

Po analizie Zamawiający  ogranicza wymagania co do zawartości Serwisu, poprzez  wykreślenie  z opisu przedmiotu zamówienia i z umowy wymogu zapewnienia dostępu do ujednoliconych  Dzienników Urzędowych Województwa Mazowieckiego. Dodatkowo Zamawiający ogranicza wymagania co do zawartości Serwisu poprzez wykreślenie  z opisu przedmiotu zamówienia i z umowy wymogu zapewnienia dostępu do ujednoliconych dzienników UE, pozostaje wymóg dostępu do dzienników UE (bez ujednolicania).

 

 Pytanie nr 13
Zakres przedmiotu umowy obejmuje wymaganie dostępu do kompletu ujednoliconych przepisów prawa publikowanych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim. Czy Wykonawca prawidłowo interpretuje, że Zamawiający oczekuje kompletu ujednoliconych i ocenianych co do obowiązywania tekstów aktów prawnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw od 1918 r. oraz Monitorze Polskim od 1945 r.?

Odpowiedź na pytanie nr 13

Tak. Wykonawca prawidłowo interpretuje oczekiwania Zamawiającego.

Treść powyższych odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu. 

Zastępca Dyrektora
ds. Technicznych
/-/
Jan Leśniewski

 

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 26 czerwca 2017 godz 13:43
Ostatnia aktualizacja: szrm - 27 lipca 2017 godz 14:35