poniedziałek, 24 kwiecień 2017

SZRM jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy, nieposiadającą osobowości prawnej prowadzoną
w formie jednostki budżetowej.

Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta prowadzi działalność w oparciu o:

  • Ustawę o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  • Ustawę o ustroju m.st. Warszawy z dnia 15 marca 2002 r. (Dz. U. Nr 41, poz. 361 z późn. zm.),
  • Ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240),
  • Ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223),
  • Statut Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta.

Przedmiotem działalności SZRM jest:

  1. Obsługa procesów inwestycyjnych w odniesieniu do kluczowych zadań inwestycyjnych wskazanych przez Prezydenta m.st. Warszawy,
  2. Pełnienie funkcji inwestora zastępczego w odniesieniu do przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych,
  3. Świadczenie usług specjalistycznych określonych prawem budowlanym,
  4. Zarządzanie powierzonym mieniem komunalnym m.st. Warszawy.

Nadzór nad działalnością SZRM sprawują organy m.st. Warszawy w zakresie ich kompetencji.

Statut Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta został mu nadany Uchwałą Nr LVI/1519/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 lipca 2005 roku.

Uchwała Nr LVI/1519/2005 – Pobierz

W 2009 roku Uchwałą Nr LXII/1894/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2009 roku wprowadzono zmiany w statucie jednostki budżetowej m.st. Warszawy występującej pod nazwą SZRM.

Uchwała Nr LXII/1894/2009 – Pobierz

Tekst jednolity Statutu SZRMPobierz

 

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: SZRM - 2 lutego 2011 godz 12:15
Ostatnia aktualizacja: kmosiolek - 24 marca 2017 godz 13:03