niedziela, 17 października 2021

DZP-1.260.20.2017…. DK                                                                                                                                                                             14 kwietnia 2017 r.

Nr procedury: RZP-I-WI/11/DZP-1/2017

 

ZAPROSZENIE   DO   ZŁOŻENIA   OFERTY

(zwane dalej Zaproszeniem)

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga” prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”. Projekt „Rewitalizacja – wspólna sprawa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

 

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 2. Przedmiotem Umowy jest Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz
  z pełnieniem nadzoru autorskiego – w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”.
 3. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:

2.1. Część I – w zakresie rozbiórek elementów wtórnych, zniszczonych w czasie zalania w zabytkowym budynku zlokalizowanym przy ul. Targowej 80 (dz. nr ew.83/4, obręb 4-13-06):

 • Opracowanie niżej wymienionej dokumentacji projektowej i przetargowej:
  1. projekt budowlano – wykonawczy demontażu i rozbiórki elementów wtórnych
   (w zakresie branży ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej);
  2. informacja BIOZ;
  3. STWiOR;
  4. przedmiar robót;
  5. kosztorys inwestorski;
 • Nadzór autorski – nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia.

 

2.2 Część II – w zakresie tymczasowego zadaszenia oraz prac zabezpieczających zachowany strop nad piwnicą i okna dla zabytkowej, spalonej oficyny, zlokalizowanej przy ul. Inżynierskiej 3 (dz. nr ew. 83/4, obręb 4-13-06) w Warszawie:

 • Opracowanie niżej wymienionej dokumentacji projektowej i przetargowej:
  1. projekt budowlano – wykonawczy (branża architektoniczno – konstrukcyjna);
  2. informacja BIOZ;
  3. STWiOR;
  4. przedmiar robót;
  5. kosztorys inwestorski;
 • Nadzór autorski – nad realizacją robót objętych dokumentacją w zakresie przedmiotu zamówienia.
 1. Dokumentację należy wykonać zgodnie z wnioskami i wytycznymi zawartymi w Inwentaryzacji konserwatorskiej oraz analizie architektoniczno – historycznej zabytkowej oficyny zlokalizowanej przy ul. Targowej 80 w Warszawie i Studium architektoniczno – konserwatorskim dla spalonej, zabytkowej oficyny przy ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie. (opracowanie w załączeniu).

 

 1. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
 • Rozpoczęcie: – niezwłocznie od daty zawarcia umowy,
 • Zakończenie dokumentacji:
 1. dokumentacji projektowej i przetargowej w zakresie Części I – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy;
 2. dokumentacji projektowej i przetargowej w zakresie Części II – w terminie do 60 dni od dnia zawarcia umowy,
 • Zakończenie nadzorów autorski w tym:
  1. w zakresie Części I, będzie wykonywany, w dostosowaniu do potrzeb wynikających
   z realizacji inwestycji – w terminie do dnia do dnia 15.12.2017 r.,
  2. w zakresie Części I, będzie wykonywany, w dostosowaniu do potrzeb wynikających
   z realizacji inwestycji – w terminie do dnia do dnia 15.12.2017 r.

III. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę zawierającą dokumenty określone w Rozdz. IV niniejszego Zaproszenia należy złożyć do dnia 24 kwietnia 2017 r. do godz. 10:00 w Zespole ds. Zamówień Publicznych (I piętro), pokój Nr 22, Warszawa (kod: 00-099) ul. Senatorska 29/31.

Uwaga:

Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) cen zawartych w ofertach oraz wykazane doświadczenie.

 

 1. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU

Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi załączyć niżej wymienione oświadczenia lub dokumenty:

 • Wypełniony druk OFERTA – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym załącznik
  Nr 1.
 • Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentu, o którym mowa wyżej
w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi, ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.

 • Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Uwaga!

–   W przypadku, gdy ofertę będzie składał Wykonawca występujący wspólnie, tj. samodzielne podmioty gospodarcze działające np. w formie spółki cywilnej, do oferty należy załączyć: aktualny wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dla każdego z podmiotów występujących wspólnie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (umowę spółki cywilnej).

–  Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4) Wykaz usług wraz z dokumentami, potwierdzającymi należyte wykonanie wskazanej usługi/ wskazanych usług (o ile Wykonawca posiada doświadczenie w zakresie podlegającym ocenie przez Zamawiającego).

Uwaga:

Wzór Wykazu Usług stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Zaproszenia.

 

 1. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ
 2. Sposób porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia
  23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
 3. Zamawiający wskazuje następujący numer faksu: + 48 22 312 44 90 oraz adres poczty elektronicznej szrm@szrm.pl.
 4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 5. Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentu pełnomocnictwa.
 6. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub e-maila podanego przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy
  z treścią pisma.
 7. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu lub
  e-maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu.
 8. We wszelkiej korespondencji dotyczącej niniejszego postępowania zaleca się wskazywać numer procedury postępowania nadany przez Zamawiającego lub nazwę zamówienia nadaną przez Zamawiającego.
 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW
  1. Obowiązek sporządzenia oferty na piśmie w języku polskim.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności w sposób czytelny, na papierze, przy użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów.
 • W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.
 • Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

 1. Forma składanych dokumentów.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginałów lub kopii. Dokumenty złożone
w formie kopii, muszą być poświadczone „ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” przez Wykonawcę.

 

 1. Poprawki w treści oferty.

 

Wszelkie poprawki w treści oferty, jakie Wykonawca zamierza nanieść podczas przygotowywania oferty, należy dokonać poprzez przekreślenie treści, wpisanie zmienionej treści i parafowanie obok.

 

 1. Pełnomocnictwo.

 

W przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy.

W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii pełnomocnictwa musi zostać ono poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez mocodawcę lub przez notariusza.

 

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

 1. Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę oferty brutto (z podatkiem VAT), obejmującej cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy oraz w dokumencie : Inwentaryzacja konserwatorska oraz analiza architektoniczno – historyczna zabytkowej oficyny zlokalizowanej przy ul. Targowej 80
  w Warszawie i Studium architektoniczno – konserwatorskim dla spalonej, zabytkowej oficyny przy ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie, wyliczoną w Formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.

W cenie oferty Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia oraz wszelkie inne wydatki niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczególności koszty: opinii, decyzji, ekspertyz, pozwoleń i uzgodnień przez uprawnione jednostki i urzędy oraz wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

 1. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w formularzu „Zestawienie kosztów zamówienia”.
 2. Ewentualne upusty cenowe oferowane przez Wykonawcę muszą być zawarte w cenach jednostkowych.
 3. Wszystkie składniki cenowe określone w ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VIII. WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO  DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW, PEŁNOMOCNICTW/WYJAŚNIEŃ TREŚCI ZŁOŻONYCH OFERT

 1. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli dokumentów, o których mowa w pkt IV Zaproszenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia, lub do udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 2. Zamawiający, w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie Wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych pełnomocnictw albo złożyli wadliwe pełnomocnictwa, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy nie będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy wyborze najkorzystniejszej oferty albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 3. Zamawiający w toku badania i oceny ofert, w razie potrzeby wezwie Wykonawców –
  w wyznaczonym przez siebie terminie – do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA/ OMYŁKA RACHUNKOWA

Zamawiający poprawi w ofercie:

1)  oczywiste omyłki pisarskie,

2)  oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

3)  inne omyłki polegające na niezgodności oferty z Zaproszeniem, niepowodujące istotnych zmian
w treści oferty,

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona,
z zastrzeżeniem, że w przypadku wystąpienia okoliczności o, których mowa w pkt 3 wymagana jest zgodna Wykonawcy.

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 2. W przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium i jego wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryterium:

Cena – 60%

Doświadczenie – 40%

 

W zakresie ww. kryterium, oferta może uzyskać max 100 punktów.

Ocena punktowa w zakresie ww. kryterium zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%.

 

 • Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

 

minimalna cena oferowana brutto

Cena = ———————————————————– x 60

cena badanej oferty brutto

 • Ocena punktowa kryterium “Doświadczenie” dokonana zostanie zgodnie z następującym wzorem:

 

                      sumaryczna ilość przyznanych punktów

Doświadczenie = —————————————————————- x 40

                  maksymalna ilość punktów

 

 

Ocena punktowa kryterium “Doświadczenie” zostanie dokonana poprzez przyznanie następującej punktacji:

 1. a) 20 pkt – za wykazanie się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej
  i przetargowej dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Uwaga: w przypadku nie wykazania się wykonaniem dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków Zamawiający nie przyzna punktacji w tym zakresie.

 1. b) 20 pkt – za wykazanie się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi polegającej na wykonaniu dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej
  i przetargowej robót zabezpieczających konstrukcję budynku.

Uwaga: w przypadku nie wykazania się wykonaniem dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej robót zabezpieczających konstrukcję budynku Zamawiający nie przyzna punktacji w tym zakresie.

 

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

 

 1. Zamawiający poinformuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:

 

1) wyborze najkorzystniejszej oferty podając punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert
i łączną punktację;

2) Wykonawcach, których oferta nie była brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty,

3) unieważnieniu postępowania,

 

Informacje, o których mowa powyżej, Zamawiający niezwłocznie udostępni na stronie internetowej Zamawiającego.

 1. Zamawiający zawrze umowę zgodną w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zaproszenia, z wybranym Wykonawcą w terminie i miejscu wskazanym w zaproszeniu do podpisania umowy. Wzór umowy nie podlega zmianom, za wyjątkiem zmian wprowadzonych przez Zamawiającego do terminu składnia ofert, a złożenie oferty jest równoznaczne z pełną akceptacją umowy przez Wykonawcę.
 2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania.

 

 1. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

Wszystkie załączniki do niniejszego zaproszenia stanowią jego integralną część.

Załącznik Nr 1- druk OFERTA,

Załącznik Nr 2 – Wzór Umowy wraz z Załącznikami,

Załącznik Nr 3 – Formularz zestawienie kosztów zamówienia

Załącznik Nr 4 – Wykaz Usług.

Załącznik Nr 5 – Inwentaryzacja konserwatorska oraz analiza architektoniczno–historyczna zabytkowej   oficyny zlokalizowanej przy ul. Targowej 80 w Warszawie i Studium architektoniczno – konserwatorskiej dla spalonej, zabytkowej oficyny przy ul. Inżynierskiej 3 w Warszawie,

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

Załączniki do pobrania

Załącznik Nr 1 do Zaproszenia – druk OFERTA – pobierz

Załącznik Nr 2 do Zaproszenia – Wzór umowy wraz z załącznikami – pobierz

Załącznik Nr 3 do Zaproszenia – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz

Załącznik Nr 4 do Zaproszenia – Wykaz usług – pobierz

Załącznik Nr 5 – Inwentaryzacja konserwatorska – pobierz

 

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego (korespondencja).

Pismo z dnia 21.04.2017 r. – pobierz

Informacja o złożonych ofertach

DZP-1.260.20.2017…. DK                                                                                                                               24 kwietnia 2017 r.

Nr procedury: RZP-I-WI/11/DZP-1/2017

L.dz ……………………………………

                                                                                                                                                   ……………………………………

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”. Projekt „Rewitalizacja – wspólna sprawa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

 Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miastaz siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490), informuje, że w dniu 24.04.2017 r. o godz. 10:00 upłynął termin na składanie ofert w postępowaniu na: opracowanie dokumentacji projektowej
i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”
, prowadzonego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

Wobec powyższego Zamawiający podaje kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 56 607,42 zł brutto,

Jednocześnie Zamawiający przedstawia zestawienie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, a także podaje kwoty brutto zaoferowane przez Wykonawców oraz wykazane doświadczenie.

 

Nr oferty

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Wyszczególnienie

 

 

Cena zł brutto

 

 

Doświadczenie

 

1. Konsorcjum firm:

1)     Polscy Konserwatorzy Zabytków Barański i Wspólnicy Sp. k.

ul. Rakowiecka 36

02-532 Warszawa

2)     ARCHI-PROJEKT Szymon Herman

Nowa Gadka Ogrodników 95

95-054 Ksawerów

71 321,55

1)   Projektowanie techniczne zabezpieczenia budynków wraz z nadzorem autorskim

2)   Projektowanie architektoniczno  budowlane obiektów zabytkowych wraz z nadzorem autorskim

 

2. COMPONO Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Warszawy 21

70-372 Szczecin

 

65 067,00

1)   Wykonanie dokumentacji projektowej dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków

2)   Wykonanie dokumentacji projektowej robót zabezpieczających konstrukcję budynku

 

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr sprawy: RZP-I-WI/11/DZP-1/2017                                                                                                  26 kwietnia 2017 r.

 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”. Projekt „Rewitalizacja – wspólna sprawa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

 Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490) – zwany dalej Zamawiającym –  zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego – w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”
zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 2 złożoną przez Wykonawcę: COMPONO Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 21, 70-372 Szczecin,

Cena Oferty: 65 067,00 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryterium oceny ofert przyjętego w przedmiotowym postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin na złożenie Ofert upłynął w dniu
24 kwietnia 2016 r. o godz. 10:00. Do upływu terminu składania ofert zostały złożone 2 Oferty przez niżej wymienionych Wykonawców:

 • Konsorcjum firm: Polscy Konserwatorzy Zabytków Barański i Wspólnicy Sp. k.,
  Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa i ARCHI-PROJEKT Szymon Herman, Nowa Gadka Ogrodników 95, 95-054 Ksawerów (Oferta Nr 1). Cena oferty: 71 321,55 zł brutto;
 • COMPONO Sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 21, 70-372 Szczecin (Oferta Nr 2).
  Cena oferty: 65 067,00 zł brutto;

W związku z dokonaniem czynności związanych z analizą i badaniem ofert złożonych
w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający stwierdził, że:

Oferta 1 i  2 spełniają wymagania określone w „Zaproszeniu do złożenia oferty”.

Wobec powyższego poniżej przedstawia się punktację przyznaną Ofercie nr 1 i 2
w kryterium oceny Ofert „Cena” oraz „Doświadczenie”:

 

Numer oferty Liczba pkt w kryterium

„Cena”

Liczba pkt w kryterium

„Doświadczenie”

Razem
2  

65 067,00

————-  x 60 = 60,0

65 067,00

                20

————  x 40 = 40,0

20

100,0
1 65 067,00

————-  x 60 = 54,7

71 321,55

                20

————  x 40 = 40,0

20

94,7

 

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

DZP-1.260.20.2017 … DK                                                                                                                        05 maja 2017 r.

Nr sprawy: RZP-I-WI/11/DZP-1/2017

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego – w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „Rewitalizacja – wspólna sprawa”. Projekt „Rewitalizacja – wspólna sprawa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Miasto stołeczne Warszawa z siedzibą w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481, w ramach którego działa Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta z siedzibą w Warszawie przy ul., Senatorskiej 29/31, 00-099 Warszawa (tel.: 22/31-24-475; fax: 22/31-24-490) – zwany dalej Zamawiającym –  zawiadamia, iż postępowanie o udzielenie zamówienia na Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz
z pełnieniem nadzoru autorskiego – w ramach zadania inwestycyjnego „Warszawska Przestrzeń Technologiczna – Centrum Kreatywności Nowa Praga”
zostało rozstrzygnięte.

Za najkorzystniejszą ofertę uznano Ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum firm: Polscy Konserwatorzy Zabytków Barański i Wspólnicy Sp. k., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa i ARCHI-PROJEKT Szymon Herman, Nowa Gadka Ogrodników 95, 95-054 Ksawerów,

Cena Oferty: 71 321,55 zł brutto.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta spełnia wymagania zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” oraz jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert przyjętych w przedmiotowym postępowaniu

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta została wybrana w dniu 26.04.2017 r. (COMPONO Sp. z o.o., ze Szczecina, przy ul. Bohaterów Warszawy 21), pomimo skutecznego zaproszenia do podpisania umowy, uchylił się od podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego, tj. w dniu 05.05.2017 r. złożył do Zamawiającego oświadczenie o odstąpieniu od zawarcia umowy.

Biorąc pod uwagę okoliczności, o których mowa wyżej oraz zgodnie z Rozdziałem X pkt. 4 „Zaproszenia do złożenia oferty” Zamawiający może dokonać – bez przeprowadzania ponownego badania i oceny ofert – wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, wobec powyższego uznano za najkorzystniejszą ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę: Konsorcjum firm: Polscy Konserwatorzy Zabytków Barański i Wspólnicy Sp. k., ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa i ARCHI-PROJEKT Szymon Herman, Nowa Gadka Ogrodników 95, 95-054 Ksawerów.

 

p.o. Dyrektor

Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta

/-/

Paweł Barański

logo BIP

BIP:
Opublikowane przez: Dorota Kowalik - 14 kwietnia 2017 godz 13:25
Ostatnia aktualizacja: Dorota Kowalik - 22 grudnia 2017 godz 8:34