czwartek, 15 listopad 2018

Polska-Warszawa: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2018/S 200-454884

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Miasto Stołeczne Warszawa – Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta
ul. Senatorska 29/31
Warszawa
00-099
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Wicik
Tel.: +48 223124400
E-mail: mwicik@szrm.pl
Faks: +48 223124490
Kod NUTS: PL911Adresy internetowe: Główny adres: www.szrm.pl
I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.szrm.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: administracja samorządowa

I.5)Główny przedmiot działalności

Budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Opracowanie dokument.proj. i przetarg. wraz z pełnieniem nadzoru autor.w zakresie budowy bud. komunal. przy ul. Korkowej w ramach zad. inwest. pn.: Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer

Numer referencyjny: RZP-II-WI/14/DZP-1/2018

II.1.2)Główny kod CPV

71000000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakresie budowy budynku komunalnego przy ul. Korkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynków komunalnych na terenie Dzielnicy Wawer”.

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z miejscami parkingowymi podziemnymi i naziemnymi, usługami (handel, biura, usługi nieuciążliwe) oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 28/4, 28/5, 96 z obrębu 3-07-16 położonych przy ul. Korkowej 119/123

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

71220000
71221000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL911

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-przetargowej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z miejscami parkingowymi podziemnymi i naziemnymi, usługami (handel, biura, usługi nieuciążliwe) oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 28/4, 28/5, 96 z obrębu 3-07-16 położonych przy ul. Korkowej 119/123

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:1) Inwentaryzację istniejących budynków usługowych i garażowych (w 6 egz.), 2) Projekt rozbiórki istniejących budynków usługowych i garażowych (w 6 egz.), 3) Dokumentację geotechniczną (w 6 egz.), 4) Koncepcję architektoniczno-urbanistyczną budynku komunalnego przy ul. Korkowej (w 6 egz.), 5) Projekt budowlany (w 6 egz.), 6) Projekty wykonawcze (w 6 egz.), 7) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) (w 6 egz.), 8) Przedmiary robót (w 6 egz.), 9) Kosztorysy inwestorskie (w 6 egz.), 10) Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzeń, uzgodnień, opinii, ekspertyz i sprawdzeń rozwiązań projektowych oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę i decyzji o pozwoleniu na budowę, a także opracowanie wszelkich materiałów w zakresie wynikającym z przepisów prawa lub wymagań uprawnionych podmiotów, 11) Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych dokumentacją.

Uwaga:

Dokumentację projektowo-przetargową należy wykonać w sposób umożliwiający dostęp oraz możliwość użytkowania przez osoby o ograniczonej mobilności i percepcji do wszystkich podstawowych funkcji obiektu i jego otoczenia, zgodnie z definicją „projektowania uniwersalnego*” oraz treścią dokumentów:

a) Zarządzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23.10.2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji. Dostęp online:

https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/zarzadzenia_uchwaly/Zarzadzenia/Prezydent_m__st__Warszawy/2018/luty/291_2018.htm

b) „Standardy dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami” – uwzględniając koncepcję uniwersalnego projektowania – poradnik. Wydany przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, jako kodeks dobrych praktyk. Warszawa. Data wydania 11.2017.Dostęp online: http://mib.gov.pl/files/0/1798135/StandardyDostepnosci.pdf

Oraz dodatkowo rekomendowanym opracowaniem:

c) „Włącznik projektowanie bez barier”. Kamil Kowalski, Fundacja Integracja. Warszawa. Data wydania 11.2017. Dostęp online:

http://www.integracja.org/wp-content/uploads/2017/12/W%C5%82%C4%85cznik-projketowanie-bez-barier.pdf

*Projektowanie uniwersalne – oznacza projektowanie produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego projektowania. „Uniwersalne projektowanie” nie wyklucza pomocy technicznych dla szczególnych grup osób niepełnosprawnych, jeżeli jest to potrzebne. (Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku dnia 13.12.2006 r. Dz.U. 2012, poz. 1169 z dnia 25.10.2012 r.).

Termin wykonania zamówienia: 1) rozpoczęcie – niezwłocznie od dnia zawarcia umowy, 2) Zakończenie wykonania dokumentacji projektowej i przetargowej – w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym: a) inwentaryzacja istniejących budynków usługowych i garażowych, projekt rozbiórki, dokumentacja geotechniczna, koncepcja architektoniczno – urbanistyczna – w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy, b) projekt budowlany – w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, c) projekty wykonawcze, STWiOR, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie – w terminie do 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

3) Nadzór autorski będzie wykonywany w dostosowaniu do potrzeb wynikających z realizacji robót budowlanych – w terminie do dnia 15.12.2022 r.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 15/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że ze względu na ograniczoną ilość znaków możliwych do wpisania w Sekcji II pkt II.1.1 w rubryce „Nazwa” ograniczył się do podania skróconej nazwy przedmiotu zamówienia, przy czym już w pkt. II.1.4 w rubryce „Krótki opis” wskazał pełną nazwę przedmiotu zamówienia.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) Posiada doświadczenie: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w wykonaniu* co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu* dokumentacji projektowej albo dokumentacji projektowej i przetargowej na budowę** budynku/budynków mieszkalnych wielorodzinnych*** o powierzchni użytkowej co najmniej 2.000 m2.

2) Dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie:

a) do sprawowania funkcji projektanta posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności architektonicznej;

b) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności konstrukcyjno – budowlanej;

c) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych;

d) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania – bez ograniczeń – w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;

e) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą;

f) do sprawowania funkcji projektanta, posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności drogowej;

g) do sprawowania funkcji projektanta zieleni oraz sporządzania inwentaryzacji zieleni i gospodarki drzewostanem, posiadającego wykształcenie wyższe kierunkowe w zakresie Architektury Krajobrazu lub ogrodnictwo, albo wykształcenie średnie kierunkowe: ogrodnicze lub tereny zielone.

Informacje dodatkowe:

1. Odnośnie warunku określonego w Rozdziale XVI ust. 3 pkt. 1 SWZ

Uwaga:

* Za wykonaną usługę Zamawiający rozumie taką usługę, która została zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiorcę) w ramach danej umowy i odebrana przez ten podmiot, jako wykonana należycie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwości przedstawianych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.

** Przez „budowę” należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego, w określonym miejscu, a także odbudowę rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

*** Przez „budynek mieszkalny wielorodzinny” Zamawiający rozumie – każdy budynek mieszkalny inny niż budynek mieszkalny jednorodzinny kwalifikowany w rozumieniu ustawy prawo budowlane.

Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, wykonaniem ww. usług muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

2. Odnośnie warunku określonego w Rozdziale XVI ust. 3 pkt. 2 SIWZ

Uwaga! W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, dysponowaniem ww. osobami muszą wykazać się łącznie Wykonawcy występujący wspólnie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia – zgodnie z Rozdziałem XVIII SIWZ.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) i ustawie z dnia 7.7.1994 r Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)

2. Szczegółowe warunki i zasady realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ, zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego.

3. Wzór Umowy zawiera w szczególności przewidziane zmiany w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.

4. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 23/11/2018
Czas lokalny: 11:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 21/01/2019

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 23/11/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Siedziba Zamawiającego: ul. Senatorska 29/31, Warszawa (00-099), Sala konferencyjna znajdująca się na I piętrze (pokój Nr 12), POLSKA.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)Informacje dodatkowe:

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 13 000,00 PLN. Szczegółowe informacje ws. wadium zawarto w SIWZ.

Wykonawca składając Ofertę musi do tej oferty załączyć:

1) Wypełniony druk „OFERTA” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

Uwaga!

W druku „OFERTA” należy wskazać hasło dostępu do JEDZ Wykonawcy oraz ewentualnie hasło dostępu do JEDZ podmiotu trzeciego.

2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo na zasadach określonych w SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (patrz rozdział I SIWZ).

3) Wypełniony formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ – zwierający wymagane oświadczenia określone w SIWZ – należy przedstawić w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym – zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale IX ust. 4 SIWZ.

Uwaga!

W przypadku Wykonawców występujących wspólnie formularz JEDZ składa każdy z Wykonawców w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie w jakim Wykonawca wykazuje ich spełnienie oraz w zakresie braku/bądź istnienia podstaw wykluczenia danego Wykonawcy – należy przedstawić w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W odniesieniu do podmiotów trzecich:

— JEDZ podmiotu trzeciego (w formie dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym) składa Wykonawca jeżeli powołuje się na jego zasoby w celu wykazania spełniania warunków udział w postępowaniu,

— JEDZ powinien być wypełniony w zakresie jakim Wykonawca korzysta z podmiotu trzeciego,

— JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia podmiotu trzeciego,

— dotyczy zarówno sytuacji gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą będzie.

W odniesieniu do podwykonawców:

Dotyczy podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę, którym Wykonawca zamierza powierzyć do wykonania części zamówienia. Zamawiający nie będzie wymagał odrębnego formularza JEDZ dla podwykonawcy oraz nie będzie weryfikował/badał podstaw wykluczenia wskazanych podwykonawców.

Wykonawca może skorzystać z instrukcji wypełnienia JEDZ udostępnionej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf.

4) Kopię dowodu wniesienia wadium na zasadach określonych w SIWZ.

Uwaga! W przypadku, gdy Wykonawca nie dołączy do oferty ww. dokumentu, a wadium zostało wniesione do Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, Wykonawca nie zostanie wykluczony z niniejszego postępowania z powodu braku kopii w ofercie.

5) Wypełniony Formularz „Zestawienie kosztów zamówienia” – zgodny w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

6) Zobowiązania innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w którym to zobowiązaniu inny podmiot wskaże co najmniej: zakres udostępnianych Wykonawcy zasobów tego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego oraz określi czy zrealizuje usługę, której dotyczą wskazane zdolności w zakresie kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, a na których to zdolnościach Wykonawca polega w odniesieniu do stosownych warunków udziału w postępowaniu – zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ – należy przedstawić w formie oryginału.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 2245877801
Faks: +48 224587700
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 179-198 Ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

12/10/2018
p.o. Dyrektor
Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta
/-/
Paweł Barański

Załączniki do pobrania:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 1 do SIWZ – druk Oferta – pobierz
Załącznik Nr 2 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – Standardowy formularz (wzór) – pobierz
Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wykaz usług – pobierz
Załącznik Nr 4 do SIWZ – Wykaz osób – pobierz
Załącznik Nr 5 do SIWZ – Zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 6 do SIWZ – Formularz Zestawienie kosztów zamówienia – pobierz
Załącznik Nr 7 do SIWZ -Oświadczenie dot. Grupy kapitalowej – wzór – pobierz
Załącznik Nr 8 do SIWZ – wzór Umowy – pobierz
Załącznik Nr 9 do SIWZ – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – pobierz
Załącznik Nr 10 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – pobierz
Załącznik Nr 11 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) – pobierz
Załącznik Nr 12 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 – pobierz
Załącznik Nr 13 do SIWZ – Wstępne wytyczne do projektowania – pobierz
Załącznik Nr 14 do SIWZ – Decyzja Nr 256 WZ 2018 o warunkach zabudowy z dnia 17.06.2018 r. – pobierz

bip-45

BIP:
Opublikowane przez: Małgorzata Wicik - 17 października 2018 godz 9:09
Ostatnia aktualizacja: Małgorzata Wicik - 17 października 2018 godz 9:09